Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nguyên hàm tích phân

Nguyên hàm tích phân

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Lê Ngọc Sơn

More info:

Published by: Lê Ngọc Sơn on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

 
 Ph
ươ 
 ng pháp gi
i toán S
ư 
u t
 m:Lê Ng
 c S
ơ 
 n_SP Toán K07_TayNguyenUniversity
Trang
1
 
M
T S
BÀI TOÁN NGUYÊN HÀM_TÍCH PHÂNA.
 
NGUYÊN HÀM:I.
 
D
ng 1:
Tính nguyên hàm sau:I=
∫ 
++
cbxaxdx
2
 
 
Ph
ươ 
ng pháp :
ð
t t =
bax
+
2
adxdt 
2
=
khi
ñ
ó ta có :)4(( 41
222
acbcbxax
+=++
 Do
ñ
ó ta có:I=
∫ 
++
cbxaxdx
2
∫ 
=
)4(4121
2
acadt a
 
ð
i v
 
i d
ng J=
dxcbxax
.
2
∫ 
++
ta c
ũ
ng làm t
ươ 
ng t
.
II.
 
M
t s
d
ng khác :
 
A =
dxcbxaxnmx
∫ 
+++
2
 
 
B =
∫ 
+++
dxcbxaxnmx
2
)(
Ta bi
n
ñ
i )(2
x f baxnmx
++=+
 
 
C =
∫ 
+++
cbxaxnmx dx
2
)( 
ð
t
nmx
+=
1 
III.
 
D
ng 2:
Tính nguyên hàm b
ng phép th
 
Ơ
le :
dxcbxax x R
∫ 
++
2
,(
 
N
u
a > 0 :
 
ð
t
a xcbxax
±=++
2
. Sau
ñ
ó bình ph
ươ 
ng hai v
 
ñ
suy ra
 x
 theo
.
 
N
u
c
>
0
:
ð
t
c xt cbxax
±=++
2
 
 
N
u tam th
c
( )( )
212
 x x x xacbxax
=++
:
ð
t
21
 x x x x
=
 
 
 Ph
ươ 
 ng pháp gi
i toán S
ư 
u t
 m:Lê Ng
 c S
ơ 
 n_SP Toán K07_TayNguyenUniversity
Trang
2
 
IV.
 
D
ng 3 :
Tính tích phân vi phân nh
th
c :D
ng
dxbxa x
pnm
)(
+
∫ 
 
m, n, p
là các s
h
u t
.Trong
ñ
ó m
t trong 3 s
:
 pnm pnm
+++
1;;1
Ν
 Thì ta dùng phép
ñ
i
ñ
 
ñư
a tích phân vi phân nh
th
c v
d
ng tích phân hàm h
u t
theob
ng sau:
nm
+
1
 
 p pnm
++
1
  Dùng phép bi
 
 n
ñ 
i
 Nguyêns 
sn
bxa
=+
 s  Nguyên
sn
 x
=
 s  Nguyên
s
 xbxa
nn
=+
 
V.
 
D
ng 4 :
Tính nguyên hàm :I =
∫ 
++
nm
b xa x dx
)()(  
 
ð
t
b xa x
++=
 
 
dxb xabdt 
2
)(
+=
 Ta có :
abb xa xabb x a xb x abb x
=
    
++=+++=+
111)()(11  Do
ñ
ó :
∫ 
++
nm
b xa x dx
)()( =
dxb xabb xb xa xdxab
nmm
2
)()(1
2
++
    
++
∫ 
+
 =
 
dt ab
mnmnm
∫ 
++
22
)1()(1 
VI.
 
D
ng 5:
Tính tích phân d
ng
dxcxbax x R
m
∫ 
    
++
, Trong
ñ
ó
a, b, c, d 
là các h
ng s
th
c ,
ad – bc
0
,
m
là s
t
nhiên :
 
ð
t
cxbaxcxbax
mm
++=
++=
do
ñ
ó
act dt b x
mm
=
 
 
 Ph
ươ 
 ng pháp gi
i toán S
ư 
u t
 m:Lê Ng
 c S
ơ 
 n_SP Toán K07_TayNguyenUniversity
Trang
3
 
VII.
 
D
ng 6 :
Tính tích phân d
ngI=
( ) ( )
∫ 
++
22
b xa x dx
 
 
S
d
ng
ñ
ng nh
t th
c :
( ) ( )
1
2
=
+
bab xa x
 
VIII.
 
D
ng 7:
Tính tích phân d
ng :I=
( )( )
∫ 
++
b xa x dx
 
 
N
u
 x + a > 0, x + b >0
 
 
ð
t
b xa x
+++=
 
 
N
u
 x + a < 0, x + b <0
 
ð
t
b xa x
+=
 
IX.
 
D
ng 8:
Tính tích phân b
t
ñ
nh các hàm h
u t
 
ñ
i v
 
i
 x
( )( )
 xba x
có d
ng:
( )( )
( )
∫ 
dx xba x x R
,
 
Th
c hi
n phép
ñ
i bi
n :
( )
aba x
2
sin
+=
 
X.
 
D
ng 9:
Tính Nguyên hàm d
ng:C=
( ) ( )
dxb xa x dx
∫ 
++
sinsin 
 
Ta s
d
ng
ñ
ng nh
t th
c:
( )( )( ) ( )
[ ]
( )
bab xa x baba
++==
sinsinsinsin1
Chú ý:
Ph
ươ 
ng pháp trên c
ũ
ng
ñư 
c áp d
ng cho các d
ng nh
ư
:D =
( ) ( )
∫ 
++
b xa x dx
coscos 
S
d
ng
( )( )
baba
=
sinsin1E =
( ) ( )
∫ 
++
b xa x dx
cossin 
S
d
ng
( )( )
baba
=
coscos1
XI.
 
D
ng 10:
Tính Nguyên hàm d
ng :I =
 
dxa xdx
∫ 
+
sinsin 
 
Bi
n
ñ
i I v
d
ng :I =
∫ 
    
    
+=+
2cos2sin21sinsin
a xa x dxa xdx
 
S
d
ng bài toán
D
ng 9
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->