Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ervinijajabukeidunjebaketija_e_amylovora

ervinijajabukeidunjebaketija_e_amylovora

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Dragan Blagojevic

More info:

Published by: Dragan Blagojevic on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

 
_____________________________________________________________________
Preporuka br. 6.
 ________________________________________1___________________________________________
POLJOPRIVREDNA STRU
POLJOPRIVREDNA STRU
POLJOPRIVREDNA STRU
POLJOPRIVREDNA STRU
Č
 NA 
 NA 
 NA 
 NA 
 SLU
 SLU
 SLU
 SLU
Ž
BA L E S K O V A C
BA L E S K O V A C
BA L E S K O V A C
BA L E S K O V A C
 
D.O.O.
D.O.O.
D.O.O.
D.O.O.
 
Ul. Jug Bogdanova 8 A, 16000 Leskovac ,Tel. 016/212-246, fah: 016/54-639, zavodle@nadlanu.comBanka Intesa 160-6906-19 PIB 100408283, Mati
č
ni broj 07105444
 
B I L T E N br. 6
Bakteriozna plamenja
č
a jabu
č
astih vo
ć
aka
(Erwinia amylovora)- doma
ć 
ini bakterije, simptomi bolesti, glavna staništa, suzbijanje -
 
III 12.06.2009.godina Broj 6.
Tipi
č
ni simptomi bakteriozne plamenja
č
e vo
ć
aka prouzrokovani bakterijom E
 amylovora
Bakterija
 E amylovora
parazitira sve biljne delove jabu
č
astih vo
ć
aka, na kojimaprouzrokuje simptome tipa "plamenja
č
e". Usled nekroze i izumiranja tkiva raznih biljnihorgana (cveta, ploda, lista, gran
č
ice, skeletnih grana, debla) dolazi do promena ispoljenih uvidu paleži, odnosno sti
č
e se utisak da je biljka kao vatrom spržena. Zbog tako karakteristi
č
nogsimptoma obolelih biljaka poti
č
e i naziv bolesti - bakteriozna plamenja
č
a ("fire blight").Prvi simptomi paleži u rejonu južne Srbije prime
ć
uju se rano u prole
ć
e, na tek otvorenimcvetovima. Oni najpre dobijaju vlažan izgled, zatim venu, postaju smežurani i dobijajutamnomrku boju. Infekcija se dalje širi i patogen parazitira cvetnu dršku, koja pocrni za vrlokratko vreme (sl. 1.).Tokom cvetanja vo
ć
a insekti (p
č
ele, ose, muve, cikade i dr.) imaju veliki zna
č
aj u širenjuinfekcije, kada pose
ć
uju obolele, a zatim zdrave cvetove gde bakteriju unose u tkivo prekocvetnog tu
č
ka.Bakterija se preko cvetne drške dalje širi zahvataju
ć
i mlade, nesazrele plodi
ć
e koji sesmežuravaju, suše, pocrne i kao takvi ostaju na rodnim gran
č
icama (sl. 2, 3). Pri povoljnimklimatskim uslovima na inficiranim plodi
ć
ima dolazi do pojave kapljica bakterijskogeksudata, što je prilikom obilaska terena, simptomatološki ukazivalo na prisustvo bakterije
 E amylovora,
a laboratorijskom analizom to i potvrdjeno (sl. 4, 5.).Infekcija se preko cvetne drške dalje širi na mladare, koji nekrotiraju suše
ć
i se potpuno, anekad samo delimi
č
no. Sušenje mladara uo
č
ava se do nodusa gran
č
ice, te se ista daljenesmetano razvija, daju
ć
i kvalitetan i zdrav plod (slika 6.).Oboleli mladari i gran
č
ice, kao i njihova kora i liš
ć
e postaju tamnomrke do crne boje. Vrlo
č
esto vrh mladara se povija u vidu "pastirskog štapa", što predstavlja tipi
č
an znak bolesti(sl.7). Medjutim, povijanje vrha mladara prouzrokuju i neki drugi patogeni
(P. syringae
pv.
syringae),
zatim insekti, kao i faktori abiotske prirode, tako da ovu pojavu na terenu nismouzimali kao pouzdan simptomatološki znak prisustva
 E. amylovora.
Inficirano i sasušeno liš
ć
edobija tamnomrku boju i ostaje da visi na mladarima, što odaje utisak da su mladari kaovatrom sprženi (sl 8.).
 
_____________________________________________________________________
Preporuka br. 6.
 ________________________________________2___________________________________________Na starijim skeletnim granama i deblu dolazi do pojave rak-rana razli
č
ite veli
č
ine. Pokori
č
no tkivo je jako ispucano i na obolelim mestima udubljeno (sl.15.). Kada se pokori
č
no tkivo otkloniuo
č
ava se jasan prelaz izme
u zdravog i obolelog dela (sl. 16.). Obolelo tkivo usled aktivnostipatogena dobija tamnomrku boju i postepeno izumiru ksilem, floem i kambijum. U uslovimatoplog i vlažnog vremena u okviru pukotina i rak-rana prime
ć
uje se prisustvo eksudata, koji serazliva po površini kore (sl. 14.).U po
č
etnoj fazi infekcije rak-rane su na deblu teško uo
č
ljive, medjutim, kasnije se ivi
č
na zona rak-raneuzdiže u odnosu na zdravo tkivo tako da rak-rane postaju lako vidljive. U njima bakterije prezimljavajui nastavljaju infekciju u prole
ć
e (sl. 15).U zavisnosti od momenta ostvarene infekcije i destruktivne aktivnosti patogena u jednom zasadu,prime
ć
ena su stabla sa razli
č
itim stepenom infekcije. Na pojedinim stablima inficirani su samo pojedinimladari (sl. 9,30,31,32), dok je na drugim inficirano mnoštvo gran
č
ica jer nastaje prstenasto širenjebakterije ispod vrha obolelog mladara gde su inficirane
č
itave skeletne grane, a ne retko je
 
ustanovljeno isušenje celih stabala (sl. 34.).Simptomi prouzrokovani
 E. amyiovora
su gotovo identi
č
ni na svim jabu
č
astim vo
ć
kama. Razlike suipak utvr
ene, a one se ogledaju promenom boje obolelog ploda i liš
ć
a. Tako na primer, inficiraniplodovi jabuke dobijaju crvenkastu nijansu, dok su plodovi kruške tarnnomrke do crne boje (sl.3,4,5).Obolelo liš
ć
e kruške ima tamnomrku boju, dok je inficirano liš
ć
e jabuke, dunje i mušmule mrkocrvenenijanse (sl. 10,11,12).Na sadnicama u rasadniku uo
č
eni su simptomi sli
č
ni onima koji su prime
ć
eni i kod odraslih biljaka(sl.33).Na njima su uo
č
ene promene u vidu uvelosti i sušenja sadnica ili uvelosti njihovih vrhova,
č
estopovijenih u vidu "pastirskog štapa". Pri tome se pojava nekroze i mrke boje pokori
č
nog tkiva i ksilemaispoljava na deblu ovako obolelih sadnica, kada se pokori
č
no tkivo nožem uzdužno zase
č
e.Na biljkama spontane flore, divljoj krušci i glogu, inficiranim sa
 E 
.
amylovora
prime
ć
eni susimptomi sli
č
ni onima koje prouzrokuje ovaj patogen na jabu
č
astim vo
ć
kama. Na ovim doma
ć
inimapojavljuje se uvelost i sušenje mladara, izumiranje cvetova i listova koji ostaju da vise na mladaru.Oboleli mladari divlje kruške imaju tamnomrku do crnu boju, a glog svetlomrku nijansu (sl.13, 35).Simptomi bolesti nalik bakterioznoj plamenja
č
i vo
ć
akaPrilikom obilaska terena i vršenja redovne kontrole, radi utvr
ivanja pojave i rasprostranjenostibakterije
 E. amylovora
prikupljani su sumnjivi uzorci sa simptomima nalik promenama kojeprouzrokuje ovaj patogen, kako bi se utvrdio uzro
č
nik sušenja, nekroze i izumiranja biljnog tkiva. Pritome morali su se izvršiti laboratorijsko-bakteriološki testovi identifikacije pravog uzro
č
nika bolesti, jerokularna dijagnoza na terenu nije baš pouzdana. Jer, opšte je poznato da jedan patogen može prouzrokovatirazli
č
ite simptome bolesti i obrnuto, naoko sli
č
ne ili
č
ak iste promene ispoljene na obolelim biljkamamogu biti rezultat dejstva razli
č
itih
č
inioca biotske i abiotske prirode.Pojava kapljica bakterijskog eksudata na spontano inficiranim organima obolelih biljaka
č
esto izostaje, jer na njegovo formiranje uti
č
u klimatski faktori (optimalna temperatura i visoka relativna vlažnostvazduha). Prisustvo eksudata na obolelim biljkama karakteristi
č
an je znak koji ukazuje na prisustvobakterije
 E. amylovora.
 Isto tako, povijanje vrhova mladara u vidu "pastirskog štapa" može biti prouzrokovano ne samopatogenom
 E amylovora,
ve
ć
i nekim drugim agensima biotske i abiotske prirode.Od faktora biotske prirode simptome sušenja i izumiranja biljnog tkiva mogu prouzrokovati i bakterije,na primer
Pseudomonas syringae
pv.
syringae,
zatim gljive
{Nectria galligena, Nectria cinnabarina, Monilia spp., Phytophthora cactorum
i dr.), zatim neke vrste insekata: kruškina buva
(Psylla sp.),
lisnevaši
{Aphidae sp.),
glodari
(Microtus arvalis, Arvicola terrestris),
srnda
ć
i, ze
č
evi i dr. Od faktoraabiotske prirode simptomi nalik bakterioznoj plamenja
č
i mogu biti prouzrokovani mrazom, sušom,žegom i dr.Prilikom redovnih pregleda sadnica u rasadnicima prime
ć
eno je sušenje i povijanje vrhova u vidu"pastirskog štapa". Razlog pojave ovakvih simptoma jeste taj, što je tokom vegetacije nastupio period
 
_____________________________________________________________________
Preporuka br. 6.
 ________________________________________3___________________________________________pra
ć
en povoljnim klimatskim karakteristikama (optimalna temperatura, pove
ć
ana vlažnost vazduha, kao ive
ć
a koli
č
ina padavina) koji su intenzivirali rast i razvi
ć
e sadnica. Nakon toga nastupio je sušni periodpra
ć
en visokom temperaturom, koji je prouzrokovao pojavu ožegotina nežnih, mladih vrhova, koji su sesušili i povijali.Na obolelim jabu
č
astim vo
ć
kama, koje ina
č
e predstavljaju glavne doma
ć
ine
 E amylovora
 jabuci, krušcii dunji, laboratorijski je dokazano prisustvo bakterije
P.syringae
pv.
syringae,
a odsustvo patogena
 E.
 
amylovora.
Me
utim, vizuelnim pregledom obolelih biljaka vrlo je teško razlikovati ova dva patogena,osim u slu
č
ajevima kada dolazi do pojave kapljica bakterijskog eksudata, što je karakteristi
č
an znakprisustva
 E. amylovora.
Osim toga, na ovim biljkama dokazano je i prisustvo
 Monilia laxa,
parazitakoji tako
e prouzrokuje simptome nalik promenama koje izaziva i
 E. amylovora.
 Na ukrasnim biljkama, tako
e glavnim doma
ć
inima bakteriie
 B. amylovora:
vatreni trn
{Pyracanthacoccinea
Roem.), japanska dunja
{Chaenomeles japonica
(Trunb) Lindl.). dunjarica
{Cotoneaster horizontalis
Decne.) (sl. 20,21,22,23) zatim na biljci spontane flore - oskoruši
{Sorbus domestica
L),uo
č
eni su simptomi vizuelno nalik bakterioznoj plamenja
č
i koju prouzrokuje fitopatogena bakterija
 E.amylovora.
Naime, prime
ć
eno je sušenje, nekroza i izumiranje plodi
ć
a (bobica) vatrenog trna idunjarice, koji ostaju na granama da vise. Isto tako, uo
č
ljivo je sušenje liš
ć
a ovih biljaka i promenanjihove boje od svetlomrke do tamnomrke. Inficirano liš
ć
e ostaje na granama da visi. Na popre
č
nompreseku vidi se jasan prelaz obolelog i zdravog tkiva. Kada su ovi uzorci podvrgnuti laboratorijskimanalizama rezultati su bili negativni, te nije moglo biti dokazano prisustvo
 E. amylovora
( sl.20,21,22,23.).Na obolelim košti
č
avim vo
ć
kama: kajsiji
{Prunus armeniaca
L), višnji
(Prunus cerasus
L), breskvi
{Prunus persica
Batsch), šljivi
(Prunus domestica
L.) i džanarici
{Prunus cerasifera
Ehrh.)
 
(sl.24,25,26,27,28), zatim ukrasnim biljkama: forziciji
(Forsythia intermedia
Zab.), lovor višnji
{Prunuslaurocerasus
L), šimširu
{Buxus sempervirens
L), vrše
ć
i detaljna laboratorijska ispitivanja nismo mogliutvrditi prisustvo
 E.
 
amylovora.
Ali, na njima je utvr
ena pojava nekih patogenih gljiva
{Monilia laxa, Monilia fructigena, Phomopsis sp.
i dr.) što navode i drugi Na svim ovim gore spomenutim biljkamas prole
ć
a se prime
ć
uje uvelost, a potom sušenje i izumiranje mladara, cvetova i liš
ć
a. U slu
č
ajevima vrlo jake pojave dolazi do formiranja rak-rana na obolelim rnladarima. Obolelo liš
ć
e i cvetovi ostaju nagranama da vise. Pri uslovima vlažnog vremena zapaža se curenje smolaste materije, što podse
ć
a nasimptome koje prouzrokuje fitopatogena bakterija
 E. amylovora.
Tipi
č
ni simptomi bakteriozne plamenja
č
e vo
ć
aka prouzrokovani bakterijom
 E
 
 amylovora.
Sl.1.Pojava uljastovlažnogizgleda inficiranih cvetovaSl 2. Smežurani i sasušenioboleli plodi
ć
i kruške.S.3. Oboleli plod kruške satamnomrkom nijansom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->