Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Onderzoeksrapport Transform a Tie Kantoren Gaat Niet Vanzelf Kopie

Onderzoeksrapport Transform a Tie Kantoren Gaat Niet Vanzelf Kopie

Ratings: (0)|Views: 408|Likes:
Published by Energiemedia

More info:

Published by: Energiemedia on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
Onderzoek in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking metacht Nederlandse gemeenten
 
Transformatiekantoren gaatniet vanzelf
 Onderzoek naaronorthodoxemaatregelenin tien cases
 
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1 Kantoortransformatie en onorthodoxe maatregelen 31.2 Rol van gemeenten belangrijk 41.3 Werkwijze 41.4 Leeswijzer 51.5 Overzicht projecten 6
Deel 1. TRANSFORMATIE STRUCTUREEL OP GANG2. Waarom gaat transformatie niet vanzelf?
 2.1 Faciliteren ja, probleemeigenaar nee 102.2 Gesprekken alleen zijn niet voldoende 102.3 Ook de markt lost het probleem niet vanzelf op 112.4 Financiële marges zijn smal en ontwikkelrisico’s hoog 112.5 Bij transformatie zijn meer partijen in het spel 142.6 Transformatie is geen nieuwbouw 142.7 Overzicht instrumenten die de pilot-gemeenten inzetten 15
3. Gemeentelijke regie-instrumenten
3.1 Ondersteunen van de gebouweigenaar 163.2 Ondersteunen van potentiële afnemers of ontwikkelaars 173.3 Een planstudie of haalbaarheidstudie laten verrichten 183.4 Zekerheden vooraf bieden 193.5 Mobiliseren van interne en externe kennis en creativiteit 203.6 Moderne olieman 213.7 Kansen benadrukken en over successen communiceren 223.8 Geen dwingende maatregelen 23
4. Het Rijk en ruimte binnen de regelgeving
 4.1 Wet- en regelgeving 244.2 Fiscale aspecten van transformatie 264.3 Aanbevelingen deelnemers werkbijeenkomsten 28
Deel 2. PROJECTBESCHRIJVINGEN
Amsterdam Molenwerf 1-3 34Den Haag Stationsplein 75 40Den Haag Savorin Lohmanplein 44Eindhoven Beukenlaan 77 48Eindhoven Vonderweg 11 54Heerlen Kloosterweg 1 60Nieuwegein Luifelstede 42-56 66Rotterdam Willem Ruyslaan 225 72Utrecht Gerbrandystraat 20 78Zoetermeer Italiëlaan 33 86
Colofon
92
 
3
1. Inleiding
Het aantal vierkante meters leegstaande kantoorvloer is begin 2011 opgelopen tot 7,1 miljoen,ofwel 14 procent van de totale Nederlandse voorraad van bijna 47 miljoen vierkante meter
1
.Doemscenario’s voorspellen dat bij ongewijzigd beleid de leegstand over een aantal jaren zalzijn opgelopen tot 15 miljoen vierkante meter
2
. Kantoorbanen verdwijnen door automatiseringen uitbesteden aan goedkopere buitenlanden. Het Nieuwe Werken - dat door de economischecrisis versneld invoering vindt – leidt tot een besparing van 10-15 m
2
kantoorruimte perwerknemer en stelt bovendien andere eisen aan huisvesting dan veel huidige kantoren bieden.Tegelijkertijd is de vraag naar woonruimte of ruimte voor andere functies, zeker in de grotesteden, nog altijd groot. Dat roept de vraag op waarom kantoorgebouwen niet op grote schaalworden omgezet, getransformeerd in vakjargon, naar andere nuttige functies. Daarover isde afgelopen jaren veel geschreven waarbij grofweg drie verklaringen worden gegeven. Dekantoren zouden staan op locaties waar niemand wil wonen, beleggers willen niet afwaarderenen de regelgeving belemmert dat gebouwen daadwerkelijk getransformeerd worden. Alle driede verklaringen zijn zo algemeen en ongenuanceerd dat ze bij voorbaat niet waar kunnenzijn. In de praktijk worden er bovendien kantoorgebouwen met succes omgebouwd. Hetgebeurt alleen incidenteel en meestal betreft het bijzondere gebouwen en locaties. Nergensin Nederland komt een substantiële verbouwstroom van ‘gewone’ kantoorgebouwen naarwoningen of andere functies echt op gang.
1.1. Kantoortransformatie en onorthodoxe maatregelen
Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen vanhet Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het kader van de Verstedelijkings-afspraken 2010 - 2020. Kantoortransformatie is één van de thema’s van het programmaOnorthodox waarin de partijen die betrokken zijn bij uiteenlopende bouwprojecten wordenuitgedaagd om met onorthodoxe maatregelen voorbij de grenzen van wet- en regelgeving tedenken om de (financiële) uitvoerbaarheid van die projecten te verbeteren.Voor de transformatie van leegstaande kantoren is gekozen om aan de hand van tien concreteleegstaande kantoorgebouwen ‘al doende’ te onderzoeken welke belemmeringen in depraktijk écht een rol spelen bij transformatie. Hoe zijn die problemen op te lossen, onorthodoxals dat moet, en hoe kan transformatie gemeengoed worden. De tien cases zijn aangedragendoor acht gemeenten en op thematiek geselecteerd door het Ministerie van BZK. De projectenbehoren tot de categorie ‘lastige gevallen’ waarvoor in de praktijk meestal nog geen initiatiefwerd genomen door de eigenaar of een marktpartij.Per kantoorgebouw is getracht in zes maanden het transformatieproces te starten met tweedoelen: in beeld brengen welke knelpunten de gemeenten en eigenaren daarbij tegenkomenen de gemeenten ondersteunen om de transformatie concreet in gang te zetten.Het onderzoek geeft daarmee ook antwoord op de
 vraag hoe deze gemeenten invulling gevenaan hun coördinatie- of regierol
3
waarover de Kantorentop van mei 2010 stelde dat ‘eenbelangrijk instrument van gemeenten voor het aanpakken van de bestaande voorraad is: hetop lokaal niveau voeren van overleg over dit beleid met lokale (institutionele én met nameook particuliere) eigenaren, waarbij o.a. het alternatief gebruik van structureel leegstaandekantoren wordt gestimuleerd’.
1
DTZ, Nederland Compleet – Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt, januari 2011
2
Twynstra Gudde, Jaarlijks Kantorenmarktonderzoek, 2010
3
Rapporteurs prefereren de term regierol, omdat de inzet van gemeenten breder is dande ‘coördinatierol’ die het EIB noemt in ‘Kantorenleegstand – probleemanalyse en oplos-singsrichtingen’ uit 2010.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->