Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DarwininTurkDusmanligi2b

DarwininTurkDusmanligi2b

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2010

pdf

text

original

 
Charles Darwin:
"Avrupal› medeni ›rklar, yaflam mücadelesinde Türk barbarl›¤›na karfl› galip gelmifllerdir...Gelece¤e bakt›¤›mda bu gibi afla¤› ›rklar›n yok olaca¤›n› görüyorum." 
D
arwin'in evrim teorisinin ›rkç›l›kla olan iliflkisi, pekgündeme getirilmek istenmeyen, ancak gerçekte büyükönem tafl›yan bir iliflkidir. ‹nsanlar›n maymun benzeri canl›lardanevrimlefltiklerini, ancak baz› ›rklar›n hala "yar› maymun"statüsünde kald›¤›n› iddia eden Darwinizm, gerçekte 19. yüzy›ldayayg›nl›k kazanan ›rkç› düflüncelerin biyolojik temelini oluflturur.Darwinizm'in bu karanl›k yüzünün bizim aç›m›zdan daha daönemli olan yönü ise, sözkonusu ›rkç›l›¤›n özellikle Türk Milleti'nihedef almas›d›r. Charles Darwin'in ›rklar hakk›ndaki görüflleriaras›nda, yüce Türk Milleti'ni "afla¤› ›rk" olarak tan›mlayan veyak›nda yok olaca¤› iddias›n› tafl›yan hezeyanlar da vard›r.Darwin, bu hezeyanlar› ile hem Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu hedefalan 19. yüzy›l emperyalizmine, hem de bugüne kadar uzanantüm di¤er Türk düflman› güçlere sözde bilimsel bir dayanaksa¤lam›flt›r.Tarihin karanl›kta kalm›fl bu büyük gerçe¤ini ö¤renmekisteyenler, bu kitab› mutlaka okumal›d›r...
KÜLTÜR
YAYINCILIK
2001
9
789756
ISBN 975-6579-46-3
579466

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->