Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12 - K

12 - K

Ratings:
(0)
|Views: 1,469|Likes:

More info:

Published by: Deko-Magi Apostolovski-Sofkovska on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 
K
 
K, k dvanaesto slovo naše
ć
irilice, petnaeste
 
naše latinice (K, k); kao skra
ć
enica:
So.,Comp.,
Cie =
kompanija; SoA. = kodeks; Cio =KOHTo;
st =
centimetar;
kg=
kilogram;
km =
kilometar; Ljt = kubni metar; sst = kubni
 
centimetar; stt = kubni milimetar;
č 
= metri
č 
kacenta;
qcm = KBafl-ratni centimetar;
astr.
k=Gausova kon-stanta, brojna vrednostgravitacione kon-stante Sun
č
evog sistema;
mat.
 
so$ = kosi-nus;
ctg
ili
cotg=
kotangens; fiz. K = kel-vin; S = kulon; hem. SA = kadmijum;K=ka-lijum;
Cf 
= kalifornijum;
Sa =
 
kalcijum; S = karbon; St = kirijum; So =
 
kobalt; K.g=kripton; He = ksenon; Si =kuprum;
Ki =
ku
č 
a tovi j um.
 
Kaba
(arap. Kjabe) duguljasto-
č
etvrtasta, 12m duga, 10 m široka i 15 m visoka zgrada uMeki, koju je islamski svet odvajkada smatrao
 
svetinjom, a sam Muhamed proglasio žižomislamske vere i ciljem poklonstvenih posetavernih
(hadžija);
u jugoisto
č
nom uglu zgradenalazi se uzidan sveti „crni kamen"
(hadžar),
 
koji pobožni posetioci sa najve
ć
impoštovanjem dodiruju i celivaju; našimuslimani obi
č
no kažu
ć
aba.
 
kabadahija
(tur. kabadayi) prost vojnik, grubidahija, nasilnik.
 
kabak
(rus. kabak, fr. cabaret) rakidžinica,livnica, kr
č
ma.
 
kabala
(hebr. kabbalah) jevrejske tajnou
č
enje, religijsko i filozofsko,
č
ija je osnovaisto
č
nja
č
ke u
č
enje o
emanaciji;
veština
 
opštenja s duhovima; tuma
č
enje tajanstvenihznakova; pravo klanja stoke koje rabinerdaje
šahterima
pošto polože ispit;
trg.
tajniortakluk;
 fig.
tajno udruženje; sporazum
 
potajno napravljen radi postignu
ć
a nekogružnog cilja; spletka, smicalica, ogovaranje,
intriga.
 
kabaler
(fr. cabaleur) spletkar, spletkaš,
up.
 
kabalist.
 
kabalero
(šp. caballero) vitez, gospodin;
kavaljer.
 
ka ba leta
(ital. cabaletta)
muz.
naro
č
ito prijatan imilozvu
č
an umetak u ve
ć
im muzi
č
kimdelima, u ariji ili kavatini italijanskih opera.
 
kabalirati
(fr. cabaler) spletkariti, spletkašiti,
 
praviti spletke.
 
kabalist
(hebr. kabbalah) jevrejski misti
č
ar,u
č
itelj i poznavalac jevrejskih tajnih u
č
enja;
trg.
tajni ortak;
 fig.
spletkaš, spletkar,
 
smutljivac,
intrigant; kabaler.
 
kabalistika
(hebr. kabbalah) tobožnje op-štenjes duhovima; tajno u
č
enje, ma
ñ
ijska veština.
 
kabalisti
č
ki
(fr. cabalistique) tajanstven,
 
nerazumljiv, zagonetan, mra
č
an; koji pripada jevrejskom predanju, koji je u vezi sa jevrejskim predanjem;
up. kabala.
 
kabardinci
 pl.
rasa
č
erkeskih konja iz oblasti
Kabarde,
na severnoj strani Kavkaza.
 
 
kabardisati
(tur. kabarmak) ote
ć
i, oticati, nadutise, nabubriti.
 
kabare
(fr. cabaret, arap. hamarat) kr
č
ma;elegantna gostionica u kojoj se daju iartisti
č
ke produkcije
(kabaret);
sto
č
i
ć
,
 
služavnik za
č
ašice i šoljice; lepeza-sta
č
inija za kompot.
 
kabaret
(fr. cabaret, nem. Kabareti), v. pod
kabare.
 
kabast
(tur. kaba) krupan, debeo, glomazan.
 
kabestan
(fr. cabestan)
lom.
vitao,
č
ekrk, koturna koji se namotava uže.
 
 
kabildo
(nm. cabildo, lat. capitulum) mesto gdekalu
ñ
eri drže skupštinu,
kaptol;
opštinskasudnica; ve
ć
nica, senat u juž-noameri
č
kimrepublikama.
 
 
Kabili
(arap.)
 pl.
ime mnogobrojnih plemenaseverne Afrike,
 Berberi.
 
kabil
(arap., pere.) bra
č
ni ugovor kod Turaka iPersijanaca, koji se sklapa za odre
ñ
eno
 
vreme; izdržavanje koje pripada udo-vicamaturskih paša.
 
kabina
(fr. cabine, eng. cabin) sobica na
 
brodu, avionu, sobica u javnom kupatilu;sobica ili ku
ć
ica za telefon.
 
kabine separe
(fr. cabinet separe) naro
č
ita
 
soba, zasebna soba.
 
kabinet
(fr. cabinet) mala soba, sporednasobica; u vladarskim dvorovima: soba zastanovanje i soba za poverljiva savetovanja
 
i rad; kancelarija; vlada, tj.
č
lanoviministarskog saveta; osoblje kancelarijeministra, predsednika parlamenta i sl.; zbirkau
č
ila (u školama); soba u kojoj su izložene
 
retkosti, naro
č
ito umetni
č
-
 
 
 
kabir
 
381
 
ki predmeti; orman sa fiokama; nužnik;
kabinetsko pitanje
pitanje od
č
ijeg rešenjazavisi opstanak jednog kabineta (vlade);
 
kabinetski rat 
rat koji se vodi iz dinasti
č
kihrazloga;
kabinetsko pismo
pismo jednogsuverena bez premapotpisa ministrovog;
 
kabinetsko vino
skupoceno vino.
 
kabir
(arap.) vo
ñ
a putnika kroz pustinju.
 
 
ka bl (fr. cable, eng. cable, nlat. caplum, lat.sarege hvatati, uhvatiti) debelo uže, pa-lamarod kudel>e ili tanke žice za vezivanje la
ñ
a,vise
ć
ih mostova itd.; uže od bakarne žice,izolovano gumom i gutaper-kom, zašti
ć
enospolja metalom, služi kao provodnikelektri
č
ne struje kod podzemnih i
 
podmorskih telegrafa, telefona i DR-
 
kablirati
(fr. cabler) telefonirati ili telegrafiratipodzemnom ili podmor-skom žicom; sukati,upredati uže, praviti
kablove,
palamare.
 
kablogram (fr. cable, gr
č
. gramma slovo)
 
depeša poslata podzemnom ili podmor-skomžicom
(kablom).
 
kabotaža
(fr. cabotage) plovidba kraj obale;primorska (ili: obalska) trgovina, tj. trgovinaobalama jedne zemlje, od jednog pristaništado drugog.
 
 
kaboten (fr. cabotin) putuju
ć
i glumac; r
ñ
avglumac; komedijaš;
č
ovek koji se ponaša kaoglumac.
 
kabotinirati
(fr. cabotiner) živeti životom
 
putuju
ć
eg glumca; r
ñ
avo glumiti; ponašati sekao glumac.
 
kabotirati
(fr. caboter, um. cabo rt) „ploviti odrta do rta", tj. duž; obale, baviti se obalskomtrgovinom.
 
kabotje
(fr. cabotier) mali brod koji plovi duž
 
obale
(kabotjera);
tako
ñ
e: sprovodnik brodovakroz opasna mesta.
 
kabotjera
(fr. cabotiere) v.
kabotje.
 
kabošon (fr. cabochon) dragi kamen nebru-šen,
 
ili brušen samo prema svom prirodnomobliku, naro
č
ito rubin; bakreni klinacpozla
ć
en ili bronziran, sa ukraše-nomglavom, koji se upotrebljava za nameštaj.
 
 
kabriolet
(fr. cabriolet) lake dvokolice sakožnim košem i sa jednim konjem; vrstaotvorenog automobila sa dva do
č
etirisedišta; vrsta ženskog šešira; vrsta male
 
naslonja
č
e.
 
nabuja (šp. cabuya) vrsta južnoameri
č
kekonoplje.
 
 
kabuki
 japanske narodno pozorište (od po
č
etkaHUP v.); prikazuje istorijske, ro-manti
č
ne iljubavne drame uz muzi
č
ku pratnju i igru;ženske uloge igraju muškarci.
 
 
kabuliti
(arap. qabul, tur. kabul) primiti,dopustiti, dozvoliti, odobriti.
 
kavaža
(fr. sa vage)
trg.
smeštaj robe u podrum;kirija za podrum; plata radnicima koji vršesmeštanje robe.
 
kavaz
(tur. kavas) li
č
ni momak ili po
č
asnistražar stranih diplomatskih predstavnika uTurskoj i viših državnih
č
inovnika uopšte;
 
stražar, policajac.
 
kaval
(tur. kaval) l. vrsta frule, svirale; 2. vrstakratke starinske puške.
 
kavalerija
v.
kavaljerija.
 
kavaleta
(ital. cavalletta)
muz. -v. kabaleta.
 
kavaleto
(ital. cavalletto „konjic") drveni konjza vežbanje u skakanju na konja i prekokonja
(up. voltigiranje);
drveni magarac za
 
batinjanje; slikarske nogare,
štafelaj.
 
kavalir
v.
kavalir.
 
kavalkada
(fr. sa val
č
a
ñ
e) sve
č
an sprovod nakonjima; sjajna povorka ili grupa konjanika;šetnja na konjima.
 
kavalke
(fr. cavalquet)
voj.
marš konjice; trubiosviranje pri ulasku konjice u neku varoš.
 
kavaljer
(fr. cavalier, ital. cavaliere) konjanik, jaha
č
; pratilac, udvara
č
neke dame;
č
ovekuslužan i izdašan (naro
č
ito u novcu), otmen
 
č
ovek, fin gospodin; vitez, plemi
ć
; konj (ušahu); hartija velikog formata; hartija zapisma malog formata;
 fort.
prednji, istaknutideo nekog utvr
ñ
enja.
 
 
kavaljerija
(ital. cavalleria, fr. cavalerie)
voj.
konjica; u
taroku:
č
etiri slike u istoj boji jednaza drugom.
 
kavaljerist(a)
(ital. cavaliere)
voj.
konjanik.
 
kavaljeros
(šp. caballeros) vrsta španske vune.
 
 
kavaljerski
(fr. cavalierement)
 pril.
viteški;ljubazno, uslužno, predusretljivo; fino,gospodstvene; otvoreno, neusiljeno, slobodno.
 
kavana
(tur. kahvehane) mesto, radnja u kojojse kuva kafa,
kafana.
 
kavata
(ital. sa vata, cavare) 1.
č 
uz.
mala, laka i jednostavna pesma (za razliku od raskošneoperske arije);
trg.
iznos menice prema kursu;prodaja meni
č
nog pisma za gotov novac.
 
 
kavata
(lat. cavus šupalj) 2. svod;
gra
ñ 
 ,
temeljina svod jedne crkve.
 
kavatina
(ital. cavatina)
muz.
kratak i
 
 jednostavan muzi
č
ki komad za pevanje bezikakvih ukrasa i bez uobi
č
ajenih ponavljanja
kod arije;
up. kavata 1.
 
kavacija
(lat. cavatio pravljenje ne
č
ega
 
šupljim)
gra
ñ 
.
kopanje podruma.
 
kavga
(pere. gawga, tur. kavga, gavga) prepirka,sva
ñ
a; bitka.
 
kavgadžija
(pers.-tur.) onaj koji izaziva sva
ñ
u,
 
prepirku, sva
ñ
alica.
 
kave
(lat. cave)
č
uvaj se!
 
kaveat
(lat. cavere, caveat) „neka se
č
uva,neka se pripazi";
 prav.
opomena; sudskiprigovor.
 
 
kavez
(pere. qafes, tur. kafes) krletka; rešetkena prozorima starinskih ku
ć
a;
ka-fez.
 
 
 
kaverna
 
382
 
kadmij(um)
 
kaverna
(lat. caverna) šupljina, otvor, duplja;pe
ć
ina, špilja; podrum;
med.
šupljina uplu
ć
ima, koja je nastala usled raspadanja
 
tkiva, naro
č
ito kod tuberkuloze, a ponekad iusled
apscesa
i
gangrene.
 
kavernozan
(lat. cavernosus) pun pe
ć
ina, pun
 
duplji; šupljikav, šupljikast, spužvast;
kavernozna respiracija med.
šupljinskodisanje.
 
kavedžija
(tur. kahveci) sopstvenik kafane; onaj
 
koji kuva kafu; onaj koji voli da pije kafu.
 
kaveta
(fr. cavette)
 fort.
mali utvr
ñ
eni op-kop
 
izme
ñ
u dva ve
ć
a.
 
kavijar
(tat., fr. caviar, ital. caviale, tur.
 
hayvar) usoljena ikra od jesetre, morune idrugih riba, naro
č
ito iz Volge i Kaspij-skog jezera;
hajvar.
 
kavilacija
(lat. cavillatio) zadirkivanje,
 
peckanje, podsmevanje; pravljenje
sofiza-ma,
govorenje u sofizmima.
 
kavirati (lat. cavere)
č
uvati se; jam
č
iti; prima
č
evanju; izbegavati protivnikov udaracodbijanjem njegovog ma
č
a udarcem odozdo i
 
izmicanjem tela;
trg.
naplatiti (menicu).
 
kavitacija (lat. cavitas
gen.
cavitatis) nasta-
 
 janje mehura ili vakuuma u te
č
nosti koja sevrtložno kre
ć
e.
 
kavitet
(lat. cavus pgupalj, nlat. cavitas)šupljina, duplja, naro
č
ito u
č
ove
č
 jem telu(glavi, grudna i trbušna duplja).
 
kavkaski
koji pripada Kavkazu, koji poti
č
e od
 
planine Kavkaza;
kavkaska rasa
bela ili
indoatlantska
rasa, kojoj pripadaju stanovniciEvrope (sem Ma
ñ
ara, Turaka, Samojeda,Laplan
ć
ana i Finaca), Prednje Azije, Indije i
 
Sev. Amerike.
 
kavurma
(tur. kavurma) l. vrsta jela od
 
iznutrice i drugih dodataka; 2. vrsta
č
orbeod iznutrice; 3. ov
č
ije ili svinjsko meso ukomadi
ć
ima isprženo i konzervi-rano
 
zalivenom maš
ć
u.
 
kagular
(fr. cagoule) pripadnik tajne polu-
 
vojni
č
ke fašisti
č
ke organizacije u Francuskoju vreme od 1932. do 1940. god.
 
kadaver
(lat. cadaver) lešina, mrtvac, mrtvotelo, strvina, mrcina.
 
kadaverin
(lat. cadaver lešina)
hem.
otrovnoorgansko hemijsko jedinjenje iz grupe ami-nakoje se stvara razgra
ñ
ivanjem belan
č
evina,
 
pri raspadanju mrtve životinjske materije(npr. leševa).
 
kadaverozan
(lat. cadaverosus) mrtva
č
ki, le-šinski, strvinast.
 
kadaif 
(tur. kadayif) vrsta slatkog jela,spravljenog od brašna, jaja, masla i
 
še
ć
era.
 
kadar
(fr. cadre, lat. quadrum
č
etvorougao) 1.
voj.
skupina
(kor)
oficira i podoficira u jednoj
 
vojnoj jedinici;
stalni kadar 
mirnodopskavojna sila jedne države, vojnici koji su naodsluženju svog zakonom propisanog roka;
adi.
službeništvo,
č
inovništvo, svi službenici(ili:
č
inov-
 
nici) jednog nadleštva;
stru
č 
ni kadrovi
stru
č
niljudi za pojedine delatnosti u društvenom idržavnom životu.
 
kadar
(arap. qadir, tur. kadir) 2.
 pr.
koji je u
 
stanju da nešto uradi, mo
ć
an, sposoban zanešto.
 
kadariti
(arap.) „sudbinaši", protivniciortodoksnog shvatanja sudbine i fatali-zma u
 
islamu, a pristalice slobode ljudske volje.
 
kadeliti
(arap.) v.
kadri.
 
kadentan
(lat. cadens, cadere padati, pasti) koji
 
pada, koji je u padu, koji tone, koji se spušta.
 
kadsnte
(ital. mese cadente)
trg.
protekli, prošlimesec.
 
kadenca
(ital. cadenza, nlat. cadentia) odmor naposlednjem, naglašenom slogu (stiha,re
č
enice); ritam; kretanje po taktu;
muz.
završni ton, spuštanje glasa na završetku(pesme); svršetak jednog reda akorada; u
 
plesu: takt.
 
kadencirati
(fr. cadencer) pravilno i lepoudesiti, odmeriti po taktu, npr. korake priplesu.
 
kadet
(fr. cadet, lat. caput) u
č
enik, pitomac
 
vojne akademije, oficirski pripravnik; mla
ñ
isin, sin mezimac, naro
č
ito u plemi
ć
kimporodicama, koji se sprema za vojnu vežbu;
č
lan mlade ekipe nekog sportskog kluba.
 
kadeta (fr. cadette) kamena plo
č
a (za kaldr-
 
misanje, poplo
č
avanje); kratak bilijarski tak.
 
kadeti
 pl.
č
lanovi stranke „konstitucio-nalnihdemokrata" (po
č
emu je napravljen i naziv:k. d.) u bivšoj Rusiji, koji su imali u
 
programu: ustavne slobode, versku trpeljivost,slobodu štampe, ravnopravnost Jevreja iagrarnu reformu; vo
ñ
a stranke bio je PavleMiljukov.
 
 
kadi
(fr. cadis, eng. caddis)
trg.
fina naborana
 
vunena tkanina.
 
kadija
(tur. kadi) sudija, niži sudija, mi-rovni
 
sudija kod Turaka i drugih muhame-danskihnaroda.
 
kadiluk
(tur. kadihk) zvanje sudije; oblast,
 
delokrug jednog sudije.
 
padine
(tur. kadin)
 pl.
žene sultanove (sedam na
 
broju), koje su birane izme
ñ
u haremskihrobinja, po rangu su stojale izme
ñ
u
kaseki-sultane
i
odalisaka.
 
kadifa
(tur. kadife) svilena tkanina koja s jednestrane (s lica) ima nisko sase
č
ene dlake, a sdruge strane je potpuno glatka, svileni somot.
 
kadiš
(hebr. kaddisch) molitva za mrtve kodJevreja.
 
kadmij(um)
(gr
č
. kadmla kalamina)
hem.
element, atomska masa 112, 40, redni broj 48,
 
znak Cd, cinku sli
č
an metal, plavkasto-belogsjaja, upotrebljava se u zubarskoj tehnici, kaomaterijal za elektrode itd.; spojen sasumporom daje lepu žutu slikarsku boju.
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
texassarajevo liked this
Emilija Konstantinovic liked this
Danijela Lazic liked this
mistojic liked this
Amra Musić liked this
porfirigenit1 liked this
ihu2011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->