Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
جريدة الاشتراكي - العدد 85

جريدة الاشتراكي - العدد 85

Ratings: (0)|Views: 407 |Likes:
85
85

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 
ﺔـﻴـﻛاﺮـﺘـﺷﻻا
 
تﺎﺳارﺪﻟا
 
ﺰﻛﺮﻣ
 
ﺎﻫرﺪﺼﻳ
 
ﺔﻳرود
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺮﺸﻧدﺪﻌﻟا
5(0
ﻳاﺮﺒﻓ
012 
ﺪﺣاو
 
ﻪﻴﻨﺟ
 
‚fjŠÛ×Ö<á^Ú‡<^â^ß×Π‚e÷<íè^q<í{{{{{{{{膣] 
Liberta 
íeçjÓÚ<kÞ^Ò  îʆÃjâ<ì†Óe<íÚçÓu<^è  îË–ßjâ<gÃÖ]<àè‚è`e íeç×ÏÚ<í×é×Ö]<íè÷]æ ^ßÚ<îÊ<gÇÖ]<]çÖ^Π^ßÏu<gתße<ï]‡]æ  î{{{{{{{{{fÆ<Ý^¿Þ<^è  î{{{{fתÚ<îÏe<ÜãÊ] í{{{{{{{è†u í{{{{{{{è†u í{{{{{{{è†u 
<<<
Í^}_<jÏfÚ<”ø}<lç¹]<àÚ Í^<îf×Î<Ôe^â…c<¼‰æ ‚è‚q<àÚ<Äתjâ<‹ÛÖ] lçée<h†}<á^Ú_<ц‰c lçÓŠÖ]<kÎæ<á^Ú‡<á^Ò<ì ‚éÃe<Ú<”ø}<Ü×£]  ØÛÃÖ]<äè]<Ý^¿ßÖ]<Ù^Π ØÛjÓje<íè^ãßÖ]<ì‚Ò  îÏe<ÜãÊ]  îÏe<Øu…] JJ lçÆ^ŞÖ]<¼Ï‰ í{{{{{{{è†u í{{{{{{{è†u í{{{{{{{è†u 
ﺔﻤﺳﺪﻋ
:
ﻲﻛز
 
ﺰﺘﻌﻣ
 
ﺢﻀﻔﻳ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
رﺎﻄﻗ
..
ﺔﺒﻘﻟا
 
ﺖﺤﺗ
 
ﺎﻫءاﺪﻋأ
........
ص
4
مﺎﻌﻟا
 
باﺮﺿﻹا
 
ﺢﺠﻨﻳ
 
ﻒﻴﻛ
...
ص
8
باﺮﺿﻹا
..
يﺮﺼﻣ
 
عاﺮﺘﺧا
....
ص
9 
ﻰﻠﺼﺣ
 
ﻮﻟ
 
ﺎﻧأو
 
ﺶﻴﻌﻧ
 
ﻦﻳﺰﻴﻋ
 
ﺎﻨﻠﻛﻞﻛﺎﻧ
 
ﻰﻗﻼﻨﻫ
 
ﺶﻣ
 
ﺔﺟﺎﺣ
..
ص
10
ﻪﻴﻟ
 
ﻦﻴﺘﻛﺎﺳ
..............
ص
11
ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا
 
ﺪﻌﺑ
.. 
ﻦﻤﻴﻟا
 
ﺔﻣزأ
 
ﺖﻬﺘﻧا
 
ﻞﻫ
....
ص
12 
ﻞﻌﺘﺸﺗ
 
ﺎﺑوروا
 
عراﻮﺷﺔﻴﻟﺎﻤﺳاﺮﻟا
 
ﺪﺿ
..........
ص
13
ﺔﻬﺟاﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
لﻮﻤﺤﻤﻟا
 
وﺮﻴﺒﺳﺎﻣ
................
ص
14 
حﺮﺴﻤﻟا
..
ﺮﻜﺴﻌﻠﻟ
 
كرﺎﺒﻣ
 
ﻦﻣ
..
نﺰﺤﺗ
 
ﻻ
 
ﻲﺒﻠﻗ
 
ﺎﻳ
......
ص
15
 
 
ﺮﺧآ
 
نﺎﻴﻋ
 
ﺪﻫﺎﺷ
:
تﻮﺻ
 
ﺖﻌﻤﺳﺐﻌﻠﻤﻟا
 
ﻞﺧاد
 
ﻦﻣ
 
صﺎﺻﺮﻟا
 
قﻼﻃإ
 
نﺎﻴﻌﻟا
 
دﻮﻬﺷ
 
ﺪﺣأ
 
ﻖﻠﻋ
 
ﺪﻗو
 
اﺬﻫ
 
ةارﺎـﺒـﻤـﻟا
 
ﺐـﻠﻗ
 
ﻦﻣ
 
ثدﺎﺤﻟا
 
ﻰﻠﻋًﻼﺋﺎﻗ
:
تﺎـﺷوﺎـﻨـﻣ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﻣ
 
ةارﺎﺒﻣ
 
ىا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 
ثﺪﺤﺗ
 
ﻪﻳدﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻠﻫﻷاو
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
"
فﺬـﻗبﻮﻃ
"
نأ
 
ﻻإ
 
ﺦـﻳرﺎـﻤـﺷ
 
لﺎﻌﺷاو
 
ﻲـﻟإ
 
ﺮﻴﺸﻳ
 
ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟاو
 
ﻲﻠﺘﻘﻟا
 
داﺪﻋا
 
ﺎﻤﻓ
 
،
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 
ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا
 
ةادﻷا
 
نأ
 
نا
 
ﺎـﻨـﻨـﻴﻋﺄﺑ
 
هﺎﻨﻳأر
 
ﺎﻣو
 
ﺎﻨﻟ
 
ﻞﺻو
 
ﺎـﻬـﻟ
 
ﺖﻴﺒُﻣ
 
نﺎﻛ
 
ءﺎﻀﻴﺒﻟا
 
ﺔﺤﻠﺳﻷا
 
صﺎـﺻﺮـﻟا
 
تاﻮﺻأو
 
تﺎﺟرﺪﻤﻟا
 
ﻲﻓﻒﻳﻮﺨﺘﻠﻟ
 
ﻦﻜﺗ
 
ﻢﻟ
! 
ءﺪـﺑ
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺪﻫاﻮﺸﻟا
 
ﺾﺑ
 
كﺎﻨﻫو
 
ﺮـﻴـﺑﺪـﺗ
 
ﺪـﻛﺆـﺗ
 
ﻲـﺘﻟا
 
ةارﺎﺒﻤﻟاﻞﺜﻣ
 
ًﺎﻘﺒﺴﻣ
 
ةﺮﻣاﺆﻤﻟا
:-
يدﺎـﻨـﻟا
 
ﻲـﻌـﺠﺸﻣ
 
تﺎﺴﻴﺑﻮﺗأ
 
دﺎﺘﻌﻤﻟا
 
ﺎﻬﻘﻳﺮﻃ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻤﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﻲﻠﻫﻷا
 
ﺎـﻤﻴﻓ
 
ﺢﻀﺗا
 
ﺮﺧآ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻣ
 
تﺮﻣو
 
تﺎﺴﻴﺑﻮﺗﻷ
 
لﺎﺠﻤﻟا
 
ﺢﺴﻔﺘﻟ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ﺪﻌﺑطﺎﻴﻣد
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻣدﺎﻗ
.-
تﺎـﺴـﻴـﺑﻮـﺗا
 
ﺮﻤﺗ
 
ةﺮﻣ
 
لوﻷ
 
ﻪـﻨﻳﺪﻤﻟا
 
ﻂﺳو
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻠﻫﻷا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
يدﺎـﻨﻟا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
لﻮﺧد
 
تﺎﺑاﻮﺑ
 
مﺎﻣأ
 
ةﺮـﻴـﺜـﻛ
 
تﻻوﺎـﺤـﻣو
 
يﺮﺼﻤﻟاكﺎﻜﺘﺣﻺﻟ
.-
نوﺪـﺑ
 
ﻦـﻴـﻌـﺠﺸﻤﻟا
 
لﻮﺧد
 
ﻊـﻣ
 
ﺶـﻴـﺘﻔﺘﻠﻟ
 
مﺎﻤﺘﻫا
 
وأ
 
ﺮﻛاﺬﺗ
 
ﻲﻌﺠﺸﻤﻟ
 
ﻪﻓﻮﻟﺄﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
هﻮﺟو
 
دﻮﺟو
 
ﻦـﻳدﺎـﺘـﻌـﻤـﻟا
 
يﺮـﺼـﻤﻟا
 
يدﺎﻨﻟارﻮﻀﺤﻟا
.-
ﻦـﻴـﻌـﺠـﺸـﻤـﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
رﻮﻬﻇ
 
ًﺎـﻨـﻠـﻋ
 
ءﺎـﻀـﻴـﺑ
 
ﻪﺤﻠﺳأ
 
نﻮﻠﻤﺤﺑ
 
ﻲـﻨـﻠـﻋ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
تارﺪﺨﻤﻟا
 
اﻮﻃﺎﻌﺘﻳوةارﺎﺒﻤﻟا
 
ءﺎﻨﺛأو
 
ﻞﺒﻗ
-
بﺎـﻌـﻟﻷا
 
ﻦـﻣ
 
ﻪﻟﻮﻬﻣ
 
داﺪﻋأﻦﻴﻘﻳﺮﻔﻟا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻪﻳرﺎﻨﻟا
.-
ﻦـﻣ
 
نأ
 
اوﺪﻛأ
 
نﺎﻴﻋ
 
دﻮﻬﺷ
 
ﻦـﻣ
 
ﻢـﻫ
 
ءﺎﻀﻴﺒﻟا
 
ﺔﺤﻠﺳﻷا
 
اﻮﻠﻤﺣ
 
ﻪﻴﻨﻣأو
 
ﻪﻴﺠﻄﻠﺑ
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
"
ﻢـﻫﺎﻨﻳأر
 
نﻮـﻜـﺤﻀﻳو
 
طﺎﺒﻈﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
نﻮﻤﻠﺴﻳﻢﻬﻌﻣ
".-
يدﺎـﻨـﻟا
 
ﻲـﻌﺠﺸﻣ
 
تﺎﺟرﺪﻣ
 
ﺎـﻨـﺛﺪﺤﺗو
 
ﺔﻘﻠﻐﻣ
 
ﻦﻜﺗ
 
ﻢﻟ
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
ﻮـﻟﺎـﻗ
 
ﻦـﻣﻷا
 
ﻲﻟإهﺪﻛ
 
ﺎﻫﻮﺒﻴﺳ
!-
ءﺎـﻬـﺘـﻧأ
 
ﻊﻣ
 
ﺎـﻨـﻟ
 
لﺎـﻗ
 
ةارﺎﺒﻤﻟا
 
فﺮﺤﻟﺎﺑ
 
ﻂﺑﺎﻈﻟا
" 
ﻢﻬﻨﻣ
 
ﻢﻛرﺎﺘﺑ
 
اوﺪﺧ
 
اﻮﻟﺰﻧا
..
ﺶـﻣ؟ﻪﻟﺎﺒﻟا
 
ﺪﻠﺑ
 
ﻢﺘﻧا
-
يﺪﺗﺮﺗ
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
 
مﻮﺠﻫ
 
ﻆﺣﻮﻟ
 
يواﺮـﺼﻣ
 
ساﺮـﺘـﻟوا
 
تﺎـﺗﺮﻴﺸﺗ
 
ﻲـﻗﺮﺸﻟا
 
جرﺪﻣ
 
ﻲﻟإ
 
ﻦﻳﺮﺟ
 
ﺮﺑﻮﺳو
"
يوﻼﻫا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
نﺎﻜﻣ
"
ﻲـﻗﺎـﺑوزﻮﻔﻟﺎﺑ
 
ﻞﻔﺘﺤﺗ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا
-
يﺪـﺘﻌﺗ
 
ﺎﻬﻨﻴﻌﺑ
 
صﺎﺨﺷا
 
رﻮﻬﻇ
 
جرﺎـﺧ
 
ﻦـﻣ
 
ﻮـﻫ
 
ﺎـﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻣ
 
ءﺎﻀﻴﺒﻟا
 
ﻪﺤﻠﺳﻻﺎﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
يﺮـﺼـﻤﻟا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
ﻞﺧاﺪﺑ
 
اﻮﺳﺪﻨﻳﻪﺑﺮﺨﻣ
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
 
ﻞﺻﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻫو
-
ﻦـﻴـﻴﻔﻠﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
زﻮﻣر
 
جوﺮﺧ
 
تﺎﺌﺸﻨﻤﻟا
 
ﺔﻳﺎﻤﺣ
 
ﻢﻬﺋﺎﻋدﻹ
 
ناﻮﺧﻻاو
 
ﺔﻌﺋﺎﺷ
 
ﻪﻴﻓ
 
تﺮﺸﺘﻧا
 
يﺬﻟا
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺐﺣﺎﺻ
 
كاﺮﺘﺷاﺔـﺳوﺮـﻌﻟا
 
ﻪﻴﻓﺎﻛ
 
ﻪـﻴـﻓﺎـﻜﻟا
 
ﺮﻴﺴﻜﺗ
 
ﻢﺘﻓ
 
ﺔﺤﺑﺪﻤﻟا
 
ﻲﻓﻪﺗﺎﻳﻮﺘﺤﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﺔﻗﺮﺳو
.-
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ةﺎﻨﻗ
 
لﻼﺘﺣﻹ
 
تاﻮﻋد
 
بﺎـﺒـﺷ
 
ﻞـﺘﻗ
 
ﻦﻋ
 
تﺎﻌﺋﺎﺷ
 
رﺎﺸﺘﻧاو
 
ﻦـﻴـﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﺮﻋﺬﻟا
 
ﺮﺸﻧو
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
قﻼـﻏﻻ
 
تاﻮـﻋدو
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻟﺎﻫا
 
ﺎـﻬـﻧﻼـﻋاو
 
ﺎـﻬﺴﻔﻧ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺞـﻬـﻨـﻤﻣ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
اﺬﻫ
 
ﻞﻛو
 
ﻪﻠﻘﺘﺴﻣ
 
ﺔـﻟﺎـﺣ
 
يﺮﺧﻻا
 
ﻪﻬﺠﻟا
 
ﻦﻣو
 
ﻢﻈﻨﻣو
 
ﻲـﻓ
 
ﺪـﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺐﻌﺸﻟ
 
ءاردزﻻا
 
ﻦﻣ
 
تاﻮـﻋﺪـﻟاو
 
مﻼﻋﻻا
 
ﻞﺋﺎﺳو
 
ﺔﻓﺎﻛ
 
مﺎﻘﺘﻧﻼﻟﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺐﻌﺷ
 
ﻦﻣ
.-
كﺎـﻨـﻫ
 
نﺎـﻛ
 
دﺎﺘﺳﻻا
 
جرﺎﺧزﺎﻏ
 
ﻞﺑﺎﻨﻗو
 
صﺎﺻر
 
تﻮﺻ
. -
ثﺪﺤﻳ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﻟا
 
ءارأ
-
ﺪـﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
دﺎﺘﺳا
 
ﻲﻓ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻣ
 
ﺪـﻠـﺑ
 
ﻲـﻓ
 
ﻲﺿﻮﻔﻟا
 
ﺮﺸﻨﻟ
 
ﻂﻄﺨﻣﻪﻨﻣآ
.-
ًاﺪﺟ
 
ﺊﻴﺳ
 
ﻒﻗﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻻ
 
ﻊـﺋﺎـﻀﺒﻟاو
 
ﺖﻟﺰﻌﻧا
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
،
 
ﺮـﺴـﻜـﻳ
 
ﺮﻓﺎﺴﻳ
 
ﻦﻣو
 
ﺪﻠﺒﻟا
 
ﻞﺧﺪﺗ؟ﻦﻣ
 
ﺢﻟﺎﺼﻟ
 
اﺬﻫ
 
ﻞﻛو
 
ﻪﺘﺑﺮﻋ
-
ثﺪـﺣ
 
ﺎـﻤﻣ
 
ﻪﺌﻳﺮﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺮــﻴـﺑﺪــﺗ
 
ﻦـﻣ
 
ةﺮـﻣاﺆــﻣ
 
هﺬـﻫو
 
ﻦﻣﻷاﺮـﺻﺎﻨﻋ
 
ﻢﻬﺗﺪﻋﺎﺳو
 
لﻮﻠﻔﻟاوﺪﻨﺠﻣ
 
رﻮﻬﻤﺟو
 
ﺔﻴﺠﻄﻠﺑو
 
ﺔﻴﻨﻣأ
. 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻓ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻣ
 
ﺔﻘﻴﻘﺣ
 
ﺔﻴﺣ
 
ةدﺎﻬﺷ
 
هﺮـﻣاﺆـﻣ
 
هد
 
ﻞﺼﺣ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﷲاو
 
قﻮـﻔـﻳ
 
ﻞـﻜـﺸﺑ
 
هﺮـﺑﺪﻣ
 
ﻪﺼﻴﺧر
 
ﻰﻠﻟاو
 
ﻪﺘﻔﺷ
 
ﻰﻠﻟا
 
لﻮﻘﻫ
 
ﺎﻧأ
 
،ﻒﺻﻮﻟا
 
،ﻪـﻨـﻣ
 
ﺪـﻛﺄـﺘـﻣ
 
ﻰـﻠـﻟاو
 
ﻪﻓﺮﻋا
 
ﻰـﻠـﻟا
 
ﻚﻟﻮﻘﻳ
 
ﺪﺣ
 
ىا
 
شﻮﻗﺪﺼﺘﻣ
 
ﻻو
 
ﺖـﻌـﻓﺮﺗا
 
ﺔﻄﻓﺎﻳ
 
ﺐﺒﺴﺑ
 
ﻞﺼﺣ
 
ﻦـﻴـﻓوﺮـﻌـﻣ
 
ﺔﻴﺠﻄﻠﺑ
 
ﻰﻓ
 
،ﺔﻤﻴﺘﺷ
 
حﻼـﺳ
 
ﻢـﻫﺎﻌﻣو
 
دﺎﺘﺳﻻا
 
ﻲﻓ
 
اﻮﻧﺎﻛ
 
طﻮـﺸﻟا
 
لﻮـﻃو
 
ﺶﺗﺎﻤﻟا
 
ف
 
ﺾﻴﺑأ
 
اﻮـﺟ
 
ﻦـﻳدﻮـﺟﻮـﻣ
 
اﻮﻧﺎﻛ
 
ﻰﻧﺎﺘﻟاﺐﻌﻠﻤﻟا
. 
حﻼـﺴﻟا
 
ﻢﻫﺎﻌﻣ
 
ﻦﻴﻔﻳﺎﺷ
 
طﺎﺒﻈﻟا
 
ﺪﺣ
 
اﻮﻜﺴﻤﻴﺑ
 
ﺶﻣو
..
ﻢـﻬـﻨـﻴﺒﻳﺎﺳ
 
تﺎـﺑاﻮـﺑ
 
ﺮﻔﺻ
 
ﻢﻜﺤﻟا
 
م
 
لوأ
 
؟؟ﻪﻴﻟ
 
ﺐـﻌـﻠـﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ىدﻮﺘﺑ
 
ﻰﻠﻟا
 
دﺎﺘﺳﻻاﺖﺤﺘﻔﺗا
 
ﺎﻬﻠﻛ
.
نا
 
ﻼـﺜـﻣ
 
لﻮﻘﻨﻫ
 
ﺐـﺼـﻌـﺘﻣ
 
نﺎﻛ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
ﺎـﻧا
 
ﻰـﻛووووا
 
تﺎﺑاﻮﺒﻟا
 
ﺮﺴﻛو
 
ﺐـﻴـﻃ
 
،هﺪﻛ
 
ﺎﻬﻴﺸﻤﻨﻫو
 
اﻮﻛﺎﻌﻣ
 
تﺎﺟرﺪﻣ
 
تﺎﺑاﻮﺑ
 
ﺢﺘﻓ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻰﻘﺑ
 
ﻦﻴﻣ
 
ﻰـﻠـﻟا
 
ﻮﻫ
 
ﻰﻠﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
؟؟؟ﻰﻠﻫﻻا
 
لﻮﻘﻨﻫ
 
؟؟؟ﻰﻨﻌﻳ
 
تﻮﻤﻳ
 
نﺎﺸﻋ
 
ﺎﻬﺤﺘﻓ
 
جاﺰـﻣ
 
ﻪـﻴـﻟ
 
نﺎﻛ
 
ﻰﻠﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
ﻰـﻛوا
 
ﺎـﻬﺤﺘﻓ
 
ف
 
حرﺎﺒﻣا
 
تﻮﻤﻳ
. 
نﺎـﺸﻋ
 
ﻢـﻟﻼﺳ
 
ﻂﺣ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻰﻘﺑ
 
ﻦﻴﻣ
 
ﻰﻠﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
جرﺪﻤﻟ
 
ﻊﻠﻄﺗ
 
سﺎﻨﻟا
 
ﻢـﻠـﺴﺑ
 
ﻞـﺧاد
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
؟
 
ﻪﻳا
 
ﻻو
 
نﺎﻤﻛ
 
دﺎﺘﺳﻻا
! 
جوﺮـﺨـﻟا
 
بﺎـﺑ
 
ﻞـﻔـﻗ
 
ﻦﻴﻣو
 
ﻢـﻬـﻌـﻨﻣو
 
ﻰﻠﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺠﺑ
 
صﺎﺨﻟا
 
قﺎـﻨـﺘـﺧا
 
ف
 
ﺐﺒﺴﺗاو
 
جوﺮﺨﻟا
 
ﻦﻣ
 
اوﺮـﺴـﻜﻳ
 
اﻮﻟوﺎﺣ
 
ﺎﻤﻟو
 
ﺮﻴﺘﻛ
 
سﺎﻧ
 
سﺎﻧ
 
ﻪﺒﺒﺴﺑ
 
تﺎﻣو
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
ﻊﻗو
 
بﺎﺒﻟاﺮﻴﺘﻛ
.
ﻊﻄﻗ
 
رﻮﻨﻟا
 
ﻞﺼﺣ
 
هد
 
م
 
لوأ
 
رﺎـﻨـﻟا
 
بﺮـﺿ
 
ﺎﻨﻌﻤﺳو
 
دﺎﺘﺳﻻا
 
ﻦﻋ
 
هدرﺎـﻬـﻨـﻟا
 
ﻪﺑﺎﻴﻨﻟا
 
ﻪﺗﺪﻛا
 
ﻰﻠﻟا
 
هدو
 
ﻪـﻳرﺎـﻧ
 
تﺎـﻘـﻠـﻃ
 
دﻮﺟﻮﺑ
 
ﺢﺒﺼﻟاشﻮﻃﺮﺧو
.
ﻮـﻫ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
ﻰـﻠـﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
ىدﻮﻴﺑ
 
نﺎﻛ
 
ﻰﻠﻟا
 
نﺎـﻛ
 
ﺶـﻴﺠﻟا
 
نﺎﺸﻋ
 
تﺎﻴﻔﺸﺘﺴﻤﻟا
 
ﺶـﻓﺮـﻌﻣ
 
فﺎﻌﺳﻻاو
 
عراﻮﺸﻟا
 
ﻞﻓﺎﻗﻞﺻﻮﻳ
. 
نﺎﻛ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻮﻫ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
عﺮـﺒـﺘـﻴﺑ
 
مﺪﻟا
 
ﻚﻨﺑ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻒﻓﻻﻵﺎﺑ
 
ىﺮـﺼﻣ
 
ىا
 
ﺬﻘﻨﻧ
 
رﺪﻘﻧ
 
نﺎﺸﻋ
 
ﻪﻣﺪﺑبﺎﺼﻣ
 
رﻮـﻬـﻤﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺘﻴﺒﻣ
 
ﻪﻴﻧ
 
ﻰﻓ
 
ﻮﻟ
 
سﺎـﻨـﻟا
 
نﺎﻛ
 
ﺐﻐﺷ
 
ﻞﻤﻌﻟ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
مﻮﻴﺑ
 
ﺎﻬﻠﺒﻗ
 
ﻪﺒﻴﻌﻠﻟا
 
ﺲﻴﺑﻮﺗا
 
تﺮﺴﻛ
 
ﺪـﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻞﺧاد
 
ﻮﻫو
.
اﻮـﻧﺎـﻛ
 
وا
 
ﻞﺧﺪﻳ
 
م
 
لوا
 
ﻰﻠﻫﻻا
 
رﻮﻬﻤﺟ
 
اﻮﻨﺘﺳاﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
.
ﻪﻧا
 
ﺐﺒﺴﻟا
 
ﻪــــــــــﻳا
 
ﺎـﻤـﻫو
 
اﺪﻛ
 
اﻮﻠﻤﻌﻳ
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﻟا
 
ﻪـﻳﺪـﻴـﻌـﺳرﻮـﺒﻟا
 
ﻮﻟ
 
؟؟ﻦﻴﻨﺒﺳﺎﻛ
 
لﺎـﻗ
 
ﻦـﻴـﻣ
 
اﺪﻛ
 
اﻮﻠﻤﻌﻳ
 
ﻦﻳﺰﻳﺎﻋ
 
ﺎـﻬﻠﻛ
 
ﺪﻠﺒﻟاو
 
ﺎﻬﺗﻼﺤﻣ
 
ﻞﻔﻘﺗ
 
سﺎﻨﻠﻟ
 
ﻞـﻛ
 
ف
 
نآﺮـﻘـﻟاو
 
رﻮﻨﻟا
 
ﻪﻴﻓﺎﻃنﺎﻜﻣ
. 
ﻰـﻣﻼـﻛ
 
نا
 
ﺪﻛﺄﺘﻣ
 
ﺶﻣ
 
ﻪﺴﻟ
 
ﺖـﻠـﺼﺣ
 
ﻰﻠﻟا
 
هﺮﻣاﺆﻤﻟا
 
ﺪﻛﺄﻴﺑ
!! 
ﺾﻓ
 
ﺖﻗﻮﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ف
 
ﻪﻴﻟ
 
ﻰﻟﻮﻗ
 
ﺐﻃ
 
مﺎـﻴـﺨـﻟا
 
قﺮﺣو
 
وﺮﻴﺒﺳﺎﻣ
 
مﺎﺼﺘﻋا
 
ﺲـﻔـﻧ
 
؟؟؟؟ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻞﺤﺳو
 
ﻰـﻠﻟا
 
ﻰﻤﻠﻌﻟا
 
ﻊﻤﺠﻤﻟا
 
قﺮﺣ
 
ﻪﻘﻳﺮﻃ
 
ىأﺮﻟا
 
اﻮﻠﻐﺷو
 
ﻪﻓﺮﻌﻧ
 
ﺎﻨﻛ
 
م
 
ﺎﻧﺮﻤﻋ
 
تﺮﻌﺗا
 
ﻰﻠﻟا
 
ﺖﻨﺒﻟا
 
اﻮﺑﺎﺳو
 
ﻪﻴﺑ
 
مﺎﻌﻟاﻪﻳا
 
ﻪﺴﺑﻻ
 
ﺶﻣو
 
ﻪﻳا
 
ﻪﺴﺑﻻ
 
ﺖﻧﺎﻛو
! 
ﻊـﻤـﺳا
 
ﻰـﻣﻼـﻛ
 
قﺪﺼﻣ
 
ﺶﻣ
 
ﺪـﺋﺎـﻌـﻟا
 
ساﺮـﺘـﻟﻻا
 
بﺎﺒﺷ
 
ةدﺎﻬﺷ
 
مﻮﻴﻟا
.
لﻮﻘﻴﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻦﻣ
: 
ﺶـﻣ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﻞﺼﺣ
 
ﻰﻠﻟا
 
مﻮﺠﻬﻟا
 
ﻖﻧﺎﺨﺘﺘﺑ
 
سﺎﻧ
 
ﻦﻣ
..
ﻦـﻳدﻮﻌﺘﻣ
 
ﺎﻨﺣا
 
تﺎـﻗﺎـﻨـﺨـﻟاو
 
كﺎﺒﺘﺷﻻا
 
ﻰﻠﻋ
.
لود
 
ﺪـﺣاﻮـﻟ
 
ﻞﺻﻮﺗﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
سﺎﻧ
 
اﻮﻧﺎﻛ
 
ةﺪـﺣاو
 
ﺔﺑﺮﻀﺑ
 
ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 
ﻪﻠﺘﻘﺗ
 
ﺎﻨﻴﻓ
 
ﺮـﺴﻛ
 
ﺔﻛﺮﺣ
 
اﻮﻣﺪﺨﺘﺴﻴﺑ
 
اﻮﻧﺎﻛو
 
نﺎـﺸـﻠـﻋ
 
ارﻮﻓ
 
ﻞﺘﻘﺘﺑ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﺔﺒﻗﺮﻟاﻢﻫﺎﻌﻣ
 
ﻞﻣﺎﻌﺘﻧ
 
شﺎﻨﻓﺮﻌﻣ
 
هﺪﻛ
. 
ﻰـﻣﻼﻛ
 
قﺪﺼﻣ
 
ﺶﻣ
 
هدﺮﺑ
 
ﻪﺴﻟ
 
م
 
ﺪـﻌﺑ
 
ىازا
 
ﺐﻴﻃ
 
ﻰﻟﻮﻘﺗ
 
ﻦﻜﻤﻣ
 
؟
 
اﺪـﻛ
 
ىوا
 
ﻦﻳﺪﻣﺎﺟ
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﻟا
 
مدو
 
ﻪـﻟـﻮـﻬﺴﺑ
 
ﻦﻴﻳﺮﺼﻣ
 
اﻮﻠﺘﻘﻴﺑو
 
ﺖـﻗﻮﻟا
 
ف
 
هرﻮﻛ
 
ﺶﺗﺎﻣ
 
نﺎﺸﻋ
 
درﺎﺑ
 
ناذا
 
ﺖﻗو
 
هد
 
مﻼﻜﻟا
 
ﻪﻴﻓ
 
ﺐﺘﻜﺑ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻰـﻠـﻋ
 
هزﺎﻨﺠﻟا
 
هﻼﺻ
 
ﺮﻬﻀﻟا
27 
؟حرﺎـﺒـﻣا
 
اﻮﺗﺎﻣ
 
ىﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺪﺣاو
 
ﻰـﻠـﻟا
 
ﻦـﻴـﻣو
 
ىازا
 
اﻮـﺗﺎﻣ
 
ﺐﻃ؟؟؟؟ﻢﻬﺗﻮﻣ
 
تﺎـﺑاﻮـﺒـﻟا
 
ﺢﺘﻓ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﺮﺧﻷا
 
ﻦﻣ
 
لﺎـﻤـﺠﻠﻟ
 
ﺢﻤﺳ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻮﻫ
 
ﺮﻴﻫﺎﻤﺠﻠﻟ
 
ﻪـﻌﻗﻮﻣ
 
مﻮﻳ
 
ناﺪﻴﻤﻠﻟ
 
ﻞﺻﻮﺗو
 
ىﺪﻌﺗ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ثاﺪﺣا
 
ﻪﺒﺸﺘﺑ
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻞﻤﺠﻟا
 
ف
 
ﻰـﺘـﺣ
 
ﻪـﺟﺎـﺣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
 
اًاﺪﺟ
 
ﻞــﻤــﺠــﻟا
 
ﻪــﻌــﻗﻮــﻣ
 
ﺦــﻳرﺎــﺘــﻟا
2/2/2011
ﺪـﻴـﻌـﺳرﻮﺑ
 
ثاﺪﺣاو
1/2/2012 
ﺪــﻴــﻌــﺳرﻮــﺑ
 
ﻪــﻳﻮــﺸﺗ
 
ﻮــﻟ
 
رﺎـﻤﺴﻣ
 
ﺮﺧا
 
نﻮﻜﻴﻫ
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺒﻟاو
 
ًﻼـﻫﺄﻓ
 
ﻪﺴﻠﺠﻣو
 
ىوﺎﻄﻨﻃ
 
ﺶﻌﻧ
 
ﻲﻓﻪﻳﻮﺸﺘﻟﺎﺑ
 
ًﻼﻬﺳو
. 
ﺎﻨﺑر
 
ماﺪﻗو
 
ﻚﻣاﺪﻗ
 
ﻰﺗدﺎﻬﺷ
 
ىد
 
ﺪـﻛﺄﺘﻣ
 
ﻰﻠﻟاو
 
ﻪﺘﻓﻮﺷ
 
ﺎﻧا
 
ﻰﻠﻟا
 
ﻰﻠﻋﻪﻨﻣ
. 
ءاﺪﻬﺸﻠﻟ
 
ﺪﺠﻤﻟاو
 
ﺮﺼﻣ
 
ﺎﻴﺤﺗ
.. 
هﺮﻤﺘﺴﻣ
 
هرﻮﺜﻟا
...
ﻂـﻘﺴﻳ
 
ﻂﻘﺴﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻢﻜﺣ
 )
كﻮــﺑ
 
ﺮــﺼﻣ
|EgyptBook ( 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
:
يﺰﻴﺠﻟا
 
ءﺎﻤﻴﺷ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻦﻣا
 
ﺮﻳﺪﻣ
 
يﺮـﺼـﻤـﻟا 
 
ةارﺎـﺒـﻣ
 
ثاﺪﺣا 
 
ﻒﺳﻷا 
 
ﻞﻜﺑ 
 
ﻲﻌﻨﻧ 
 
ﺪـﻛأ 
 
ﻲـﺘـﻟا 
 
ثاﺪﺣﻷا 
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ 
 
ﺔﻨﻳﺪﻣ
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﻠﻫﻷاو 
 
تأﺪـﺑ 
 
ﺚـﻴﺣ
 
، 
 
ةﺮﺑﺪﻣ
 
ﺎﻬﻧا 
 
ﻲﻠﻋ
 
نﺎﻴﻌﻟا 
 
دﻮﻬﺷ 
 
ﻢﻈﻌﻣ
 
ﺾﻌﺑ 
 
لوﺰﻨﺑ 
 
لوﻷا 
 
طﻮﺸﻟا 
 
ءﺎﻬﺘﻧا 
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺐﻐﺸﻟا 
 
ثاﺪﺣا 
 
ﻪـﻴـﻋﺪﻣ
 
، 
 
ﻪﻓوﺮﻌﻤﻟا 
 
ﻪﻴﺠﻄﻠﺒﻟاو 
 
ﺐﻐﺸﻟا 
 
ﺮﺻﺎﻨﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﻪـﺘﻓﻶﻟ 
 
ﻢﻬﻌﻓر
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﻲﻠﻫﻷا 
 
يدﺎﻨﻟا 
 
ﺮﻴﻫﺎﻤﺟ
 
ﻦﻣ
 
رﺄﺜﻟا 
 
ﺎﻬﻴﻓ 
 
بﻮﺘﻜﻣ
ﻪـﻟﺎﺟر
 
شﺎﻬﻴﻔﻣ
 
ﻪﻟﺎﺒﻟا 
 
ﺪﻠﺑ 
 ﻊـﻣو 
 
ﻲﻓ 
 
ﻲﺋاﻮﺸﻋ
 
ﻞﻜﺸﺑ 
 
ﺮﻴﻫﺎﻤﺠﻟا 
 
ﺖﻌﻓاﺪﺗ 
 
ةارﺎﺒﻤﻟا 
 
ءﺎﻬﺘﻧإ ﻢﻬﻨﻣ
 
رﺄﺜﻠﻟ 
 
ﻪﻴﻌﺠﺸﻣو 
 
ﻲﻠﻫﻻا 
 
يدﺎﻨﻟا 
 
ﺔﺒﻋﻻ 
 
هﺎﺠﺗا 
.
ﺎـﻨﻟ 
 
نﻮﻓوﺮﻌﻣ
 
ﻪﻴﺠﻄﻠﺑ 
 
ﺐﻐﺸﻟا 
 
ثاﺪﺣﺎﺑ 
 
أﺪﺑ 
 
ﻦﻣ
 
ﺢـﺘـﻓ 
 
ﻦـﻣﻷا 
 
،ﻦـﻣﻷا 
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻦﻣ
 
ﺖﺤﺘﻓ 
 
تﺎﺑاﻮﺒﻟاو 
 
، 
 
ﻢﻬﻟﺎﻗو 
 
تﺎﺑاﻮﺒﻟا 
 
ﺮﻴﻫﺎﻤﺠﻠﻟ 
ﻢﻜﻘﺣ
 
اوﺪﺧ
.."! 
ﺎﻣ
 
اﺬﻫ 
 
يﺰـﺨﻣ
 
نﺎﻛ 
 
ﻦﻣﻷا 
 
ﻒﻗﻮﻣ
 
، 
 
نﺎﻴﻌﻟا 
 
دﻮﻬﺷ 
 
ﺪﺣأ 
 
ﻪﻟﺎﻗ 
 
اﻮـﻠـﺧﺪـﺘـﻳ 
 
ﻻو 
 
ءاﺪﺘﻋﻹا 
 
اﺬﻫ 
 
اوﺮﻳ 
 
نا 
 
ﻢﻬﻴﻠﻋ
 
رﺎﻋو 
 
ﻞـﺒﻗ 
 
ﻦﻣ
 
تﺎﺑاﻮﺒﻟا 
 
ﺢﺘﻓ 
 
ﺪﻛأ 
 
ﺮﻴﺜﻜﻟا 
 
نا 
 
ﺮﻴﻏ
 
، 
 
ﻪﻔﻗﻮﻟ ﻢﻫرﺄﺜﺑ 
 
ﺬﺧﻸﻟ 
 
يﺮﺼﻤﻟا 
 
يدﺎﻨﻟا 
 
ﺮﻴﻫﺎﻤﺠﻟ 
 
ﻦﻣﻷا 
 
 ﺔﺳﺪﻋ
:
يوﻼﻤﺤﻟا
 
مﺎﺴﺣ
 
ﻲﻨﺗﺎﺘﻜﻟا
:
ﻲـﻨـﺗﺎـﺘـﻜـﻟا
 
ﻞﻤﺣ
 
ﺔـﻴـﻟﻮـﺌـﺴﻣ
 
ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا
 
ةرازو
 
،ﻦـﻳﺮـﻫﺎـﻈﺘﻤﻟا
 
ﻞﺘﻗو
 
،تﺎﻛﺎﺒﺘﺷﻻا
 
ﺪﺿ
 
ﻒﻨﻌﻟا
 
ماﺪﺨﺘﺳا
 
ﻒﻗﻮﺑ
 
ﺎﻬﺒﻟﺎﻃو
 
ﺐـﻟﺎـﻃو
 
،ﻦـﻴﻴﻤﻠﺴﻟا
 
ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﺎـﻫﺮﻴﻬﻄﺗ
 
تاﻮﻄﺧ
 
ذﺎﺨﺗﺎﺑ
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازﻮـﻟا
 
نأ
 
ﻲﻠﻋ
 
ادﺪﺸﻣ
 
،رﻮﻔﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ظﺎـﻔـﺤـﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
طﻮﻨﻤﻟا
 
ﺔﻬﺠﻟا
 
ﻲﻫ
 
ﺎـﻬـﺗﺎـﺒﺟاو
 
ءادأ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋو
 
،ﻦﻣﻷا
 
ﻰﻠﻋدﻼﺒﻟﺎﺑ
 
ﻦﻣﻷا
 
ﻆﻔﺣ
 
ﻲﻓ
.
ﻲﻧﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﺐﺋﺎﻨﻟا
 
يوﺪﺑ
 
ﷲا
 
ﺪﺑ
: 
ﻒﺜﻜﻤﻟا
 
مﻮﺠﻬﻟﺎﺑ
 
ﻪﻔﺻو
 
ﺎﻤﻣ
 
ﺐﺠﻌﺗ
 
ةرازو
 
ﻲـﻠـﻋ
 
ﺲـﻠﺠﻤﻟا
 
باﻮﻧ
 
ﻦﻣ
 
،ﺔـﻃﺮـﺸﻟا
 
طﺎـﺒـﺿو
 
ﺔـﻴـﻠﺧاﺪﻟا
 
ﻦـﻣ
 
ﺎـﻫﺮﻴﻏ
 
نود
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
ةﺪﻳاﺰﻤﻟاو
 
ﺔـﻤـﻠـﻛ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
 
ىﺮﺧﻷا
 
تﺎﺌﻴﻬﻟا
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟﺎﺑ
 
ﻢﻬﻟ
.
ﻦﻋ
 
ﺐﺋﺎﻨﻟا
 
لءﺎﺴﺗو
 
ﺮـﻴـﻐـﻟﺎﺑ
 
ﻪﻔﺻو
 
يﺬﻟا
 
مﻮﺠﻬﻟا
 
ﺮﺳﺔﻃﺮﺸﻟا
 
ﺔﺌﻴﻫ
 
ﻲﻠﻋ
 
رﺮﺒﻣ
,
ﻲﻠﻋ
 
درو
 
ﺲـﻴـﺋر
 
ﻲـﻨﺗﺎﺘﻜﻟا
 
ﺪﻌﺳ
 
رﻮﺘﻛﺪﻟا
 
ﻼـﺋﺎﻗ
 
ﺐﺋﺎﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
:
ﻦـﻣﻢﻬﻠﻳﺎﻤﻋ
“.
 
يﺮﻴﻀﺨﻟا
 
دﻮﻤﺤﻣ
ﺔـﻨـﺠﻠﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
ﺐـﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟ
 
ﺔﻳرﻮﺘﺳﺪﻟا
:
ﺪـﻛأ
 
نأ
 
،ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
مﺎﻣأ
 
ﻪﺘﻤﻠﻛ
 
ﻲﻓ
 
ﻖـﺋﺎـﻘـﺤـﻟا
 
ﻲـﺼﻘﺗ
 
ﺔﻨﺠﻟ
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
يأ
 
ﻞﺘﻗ
 
وأ
 
ﺔﺑﺎﺻإ
 
لﻮﺣ
 
،ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
شﻮـﻃﺮـﺨـﻟﺎـﺑ
 
ﻦـﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻦﻣ
ﻦـﻣ
 
نﺎـﻛ
 
ﻪﻧأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻼﻴﻟد
 
ﺲﻴﻟﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
فﺮﻃ
نأ
 
ﻰـﻟإ
 
اﺮﻴﺸﻣ
 
،
تﺎـﻘـﻠـﻃ
 
نأ
 
فﺮـﻌـﻳ
 
ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
ﻊﻧﺎﺼﻤﺑ
 
ةﺮﺜﻜﺑ
 
ةدﻮﺟﻮﻣ
 
شﻮﻃﺮﺨﻟا
ﻢﻠﺴﻟا
 
ﺮﻴﺑ
ﻰـﻠـﻋ
 
لﺪـﻳ
 
اﺬﻫو
 
،
 
مﺪـﺨـﺘـﺴﻳ
 
ﺚـﻟﺎـﺛ
 
فﺮﻃ
 
دﻮﺟو
 
ﻦـﻴـﻓﺮـﻄﻟا
 
ﺪﺿ
 
ﺔﺤﻠﺳﻷا
ﺐـﺴﺣﻪﻔﺻو
.
نإ
 
يﺮـﻴـﻀـﺨـﻟا
 
فﺎﺿأو
نأ
 
ﻲـﻨﻌﺗ
 
ﻻ
 
ﺮﻫﺎﻈﺘﻟا
 
ﻖﺣ
 
ﺔﻟﺎﻔﻛ
 
ةرازو
 
مﺎﻣأ
 
ﺮﻫﺎﻈﺘﻟا
 
ﺾﻌﺒﻟا
 
ﺪﻤﻌﺘﻳ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋو
 
،ﻦﻣﻷا
 
تﺎﻳﺮﻳﺪﻣو
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﻢـﻟ
 
ﺮـﻫﺎـﻈـﺘﻟا
 
بﺎﺒﺳأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻟﺄﺳ
 
ىﻮـﺳ
 
ﺔﺤﺿاو
 
تﺎﺑﺎﺟإ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﺼﺣأ
 
ﺔﻟﻮﻘﻣ
)
ءاﺪﻬﺸﻟا
 
ﻖﺣ
 
ﺪﺧﺎﻧ
 
ﻦﻴﻳﺎﺟ
.
رﺪﻨﻜﺳإ
 
ﻦﻴﻣأ
:
ةروﺮـﻀﺑ
 
ﺐﻟﺎﻃ
 
ﻲـﻠـﻋ
 
ﺐـﻌـﺸﻟا
 
ﺲـﻠـﺠﻣ
 
فاﺮﺷإ
 
ﺔـﻠـﻜـﻴـﻫ
 
ةدﺎﻋﺈﺑ
 
ﺔﺻﺎﺨﻟا
 
ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا
 
اﺪـﻛﺆـﻣ
 
،ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازو
 
ﺮﻴﻬﻄﺗو
 
نﺎـﻤـﻟﺮﺑ
 
ﻦﻣ
 
لﻮﻘﻌﻤﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻧأ
 
ﻦﻋ
 
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
ﺪﻴﻌﻳ
 
نأ
 
ةرﻮﺜﻟا
ﻮﻬﻠﻟا
 
ﺔـﻴﻧﺎﺛ
 
ةﺮﻣ
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
فﺮﻄﻟاو
 
ﻲﻔﺨﻟاﺪﻳﺪﺟ
 
ثﺪﺣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻓ
نأ
 
فﺎﺿأو
 
،
 
ﻦـﻋ
 
لﻮـﺌﺴﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
فﺮﻌﻳ
 
ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
ﻦـﻣ
 
ﻦـﻴـﻣﺮـﺠـﻤـﻟا
 
لﻮﻏ
 
قﻼﻃإ
 
ﻊـﻓدو
 
،عراﻮـﺸﻟا
 
ﻲـﻟإ
 
نﻮﺠﺴﻟا
 
ﻦﻴﻨﻃاﻮﻤﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
ءاﺪﺘﻋﻼﻟ
 
ﺔﻴﺠﻄﻠﺒﻟا
 
نأ
 
اﺪـﻛﺆـﻣ
 
،ﺎﻬﺑ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
قرﺎﻏإو
 
ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا
 
ةرازو
 
ﻲﻓ
 
زﺎﻬﺟ
 
كﺎﻨﻫ
 
ﺔـﺤـﻠـﺳأ
 
ماﺪـﺨـﺘـﺳا
 
ﻪـﺘﻔﻴﻇو
 
ﻊﺑﺎﺗ
 
ﺮﻴﻏ
 
راﻮﺜﻟا
 
ﻞﺘﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻣﺮﺠﻤﻟا
 
ﻪـﻤـﻠـﻌـﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻮﻫو
 
ةرازﻮﻟا
 
فاﺮﺷﻹ
 
ﻢـﻠﻌﻳ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
اذإو
 
،ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﺮﻳزو
 
ﻲـﻬـﻓ
 
ةرازو
 
ﻞـﺧاد
 
ﻮﻫو
 
ﻚﻟذﻪﻟﻮﻗ
 
ﺪﺣ
 
ﻲﻠﻋ
 
،ﺔﺒﻴﺼﻣ
.
نﺎﻳﺮﻌﻟا
 
مﺎﺼﻋ
:
ثاﺪﺣﻷا
 
نإ
 
لﺎﻗ
 
لﻮﺣ
 
ﺔﻌﻗاﻮﻟا
 
تﺎﻛﺎﺒﺘﺷﻻاو
 
ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا
 
ﻰـﻟإ
 
جﺎـﺘـﺤـﺗ
 
ﺔـﻴـﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازوﺔﻳﺎﻐﻠﻟ
 
ﺔﻤﺳﺎﺣ
 
تاءاﺮﺟإ
.
ﺪـﻗ
 
نﺎﻛو
 
مﺎـﺼﻋ
 
رﻮـﺘـﻛﺪـﻟا
 
مﺪﻘﺗ
 
و
 
ﻖﺒﺳ
 
رﻮـﺘـﻛﺪـﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ةﺮﻛﺬﻤﺑ
 
نﺎﻳﺮﻌﻟا
 
ﺲـﻴـﺋر
 
،ﻰـﻨـﺗﺎـﺘـﻜﻟا
 
ﺪﻌﺳ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻊﻴﻗﻮﺗ
 
ﻦﻤﻀﺘﺗ
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
120
ﺎﺒﺋﺎﻧ
 
ءاﻮـﻠﻟا
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﺮﻳزو
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
نﻮﻤﻬﺘﻳ
 
لﺎﻤﻫﻹاو
 
ﺮﻴﺼﻘﺘﻟﺎﺑ
 
ﻢﻴﻫاﺮﺑإ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻞـﺧأ
 
ﺎﻤﻣ
 
،ﻪﻠﻤﻋ
 
ءادأ
 
ﻰﻓ
 
ﺮﻴﺼﻘﺘﻟاو
 
،دﻼـﺒـﻟا
 
ﻦـﻣأ
 
ﻰـﻠـﻋ
 
ظﺎـﻔﺤﻟﺎﺑ
 
ﺮـﻴـﻬـﻄـﺗ
 
ﻰﻓ
 
هﺮﻴﺼﻘﺗ
 
ﻚﻟﺬﻛو
 
ﻂـﻄـﺧو
 
مﺪـﻋو
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازوﺎﻬﺘﻠﻜﻴﻬﻟ
.
 
نﻻﺰﻏ
 
دﻮﻤﺤﻣ
ﻲﻤﺳﺮﻟا
 
ثﺪﺤﺘﻤﻟا
 
ﻦـﻴـﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟ
:
ﺎـﻋد
 
ﻦـﻣ
 
لﺎـﻘـﺘـﻋﻻ
 
ﺔـﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازو
 
ﻢـﻬـﺑاﻮـﺠـﺘﺳاو
 
ﺎﻬﻣﺎﻣأ
 
نوﺮﻫﺎﻈﺘﻳﻢﻫءارو
 
ﻒﻘﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ
..
ﻒﺻوو
 
ﻪﻧﺄﺑ
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
مﺎﻣأ
 
يﺮﺠﻳ
 
ﺎﻣ
 
نﻻﺰﻏ
 
دﺎـﺘـﺳإ
 
هﺪﻬﺷ
 
ﺎﻤﻟ
 
ﻲﻔﻃﺎﻋ
 
ﻞﻌﻓ
 
در
 
ﻦـﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
نإ
 
ﺎﺤﺿﻮﻣ
 
،ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﺐـﻫذ
 
ﻢﻬﻨﻣ
 
لوﻷا
 
ﻦﻴﻤﺴﻗ
 
اﻮﻤﺴﻘﻧا
 
ﻮـﻫو
 
ﺮـﻳﺮـﺤﺘﻟا
 
ناﺪﻴﻤﺑ
 
ﺮﻫﺎﻈﺘﻴﻟ
 
ﻢـﻬـﺗﺎﻓﺎﺘﻫ
 
ﺖﻧﺎﻛ
 
ﺎﻳأ
 
ﻲﻤﻠﺳ
 
ﺮﻫﺎﻈﺗ
 
ﻻو
 
ﺮـﻣﺪـﻳ
 
ﻻ
 
ﺔﻳﺎﻬﻨﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻨﻜﻟو
 
كﺎـﻨﻫ
 
نإ
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻢﺴﻘﻟا
 
ﺎﻣأ
 
،بﺮﺨﻳ
 
ةرازو
 
ﻰـﻟإ
 
ﺖـﺒـﻫذ
 
تﺎـﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﻒـﻨـﻌـﻟا
 
اﻮـﻣﺪـﺨـﺘﺳاو
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﻢـﻏر
 
ةرازﻮﻟا
 
اوﺮﻣﺪﻳ
 
نأ
 
نوﺪﻳﺮﻳو
 
ﺎـﻬﻗﺮﺣ
 
ﺪﻴﻔﻳ
 
ﻻو
 
ﻪﻣﺎﻋ
 
ﻪﺴﺳﺆﻣ
 
ﺎﻬﻧأ
 
طﻮـﻘـﺳ
 
ﻰﻟإ
 
ىدأ
 
يﺬﻟا
 
ﺮﻣﻷا
 
ﻮﻫوءاﺪﻬﺷ
. 
ﻰـﺟﺎﺘﻠﺒﻟا
 
ﺪﻤﺤﻣ
:
ﺎـﻣ
 
نإ
 
لﺎـﻗ
 
ﻰـﻓ
 
تﺎـﻛﺎـﺒـﺘﺷا
 
ﻦﻣ
 
نﻵا
 
ثﺪﺤﻳ
 
ﺔـﻣزأ
 
ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا
 
ةرازو
 
ﻂﻴﺤﻣ
 
ﻰـﻓ
 
ﺔﻘﻠﺣ
 
ﻰﻫو
 
،ﺔﻌﻨﻄﺼﻣ
 
ةﺪﻳﺪﺟ
 
تﺎـﻛﺎـﺒـﺘـﺷا
 
ﻦـﻣ
 
تﺎﻘﻠﺣ
 
ﺔﻠﺴﻠﺳ
 
ﻰـﻠﺘﻗ
 
طﻮﻘﺳ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
فﺪﻬﻟا
 
ﺔﺠﻬﻨﻤﻣمﺪﻟا
 
ﻒﻳﺰﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻣو
.
فﺎـﺿأو
:"
ﺶﻴﻌﻧو
 
ﻰﻌﻴﺒﻃ
 
قﺎﻴﺳ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻨﺴﻟ
 
ﺎﻨﻧإ
 
تاراﺮـﻗ
 
ذﺎﺨﺗا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﺑﻻ
 
نﺎﻜﻓ
 
ﺔﻣزأ
 
ءﺎﻬﻧﺈﺑ
 
ﺖﺌﺟﻮﻓو
 
،مﺎﻌﻟا
 
ﺐﺋﺎﻨﻟا
 
ﺔﻟﺎﻗﺈﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻳﻮﺼﺘﻟا
 
ﻢﺘﻳ
 
نأ
 
نود
 
ﺔﺴﻠﺠﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺎﻨﺒﻟﺎﻃ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺐﻟﺎﻄﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ىأ
 
ﺔـﻨـﺠـﻠـﻟ
 
عﺎﻤﺘﺟا
 
كﺎﻨﻫو
 
،ﺔﺴﻠﺠﻟا
 
نأ
 
ﻞـﻣﺄﻧو
 
،ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﺑ
 
عﺎﻓﺪﻟا
 
تادﺎـﻴﻘﻟ
 
ﻊﻤﺴﻨﺳو
 
ﻒﻗﻮﻤﻟا
 
كراﺪﺘﻧ
 
ثﺪـﺣﺎـﻣ
 
لﻮـﺣ
 
عﺎﻓﺪﻟاو
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟاثﺪﺤﻳو
. 
نأ
 
ﺮـﻛﺬﻳ
12
ءﺎـﻀﻋأ
 
ﻦـﻣ
 
باﺮـﺿإ
 
ﻲـﻓ
 
اﻮﻠﺧد
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻰـﻠـﻋ
 
ﺎﺟﺎﺠﺘﺣا
 
مﺎﻌﻄﻟا
 
ﻦﻋ
 
حﻮﺘﻔﻣ
 
ﻒـﻨـﻋو
 
ﺔـﻴﺠﻄﻠﺒﻟﺎﺑ
 
راﻮﺜﻟا
 
ﻒﺻو
 
باﻮـﻨﻟاو
 
،ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
،يواﺰـﻤـﺣ
 
وﺮـﻤﻋ
 
ﻢﻫ
 
ﻦﻴﺑﺮﻀﻤﻟا
 
،ﺪـﻣﺎﺣ
 
ﻮﺑأ
 
ﺪﻤﺤﻣو
 
،ﻰﻤﻴﻠﻌﻟا
 
دﺎﻳزو
 
يﺪــﻤــﺣو
 
،يروﺎــﻐــﻣ
 
ﻒــﻃﺎــﻋو
 
ﺪﻤﺤﻣو
 
،ﻰﺒﻋﺰﻟا
 
ﺮﺻﺎﻧو
 
،ﻲﻧاﺮﺨﻔﻟا
 
،ﻞﻣﺎﻛ
 
ﻢﺳﺎﺑو
 
،ﺪﻴﻌﺳ
 
ﺪﻤﺣأو
 
،ﻪﻧﺎﺒﺷ
 
ﻰـﻔـﻄـﺼﻣو
 
،ﺰﻳﺰﻌﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﺪﻟﺎﺧو
 
ﻢـﻌـﻨـﻤـﻟا
 
ﺪـﺒﻋ
 
ﺪﻤﺤﻣو
 
،يﺪﻨﺠﻟايوﺎﺼﻟا
. 
ىﺮﺧأ
 
تﺎﻘﻴﻠﻌﺗ
:
 
،ﻒﺳﻮﻳ
 
ماﺮﻛإ
دﺎﻳز
 
ﺐﺋﺎﻨﻟا
 
ةﺪﻟاوﻲﻤﻴﻠﻌﻟا
:
ﻲـﻓ
 
ﺖﻛرﺎﺷ
 
ﺎﻬﻧأ
 
ترﺎﺷأ
 
ﻦـﻣﺎـﻀـﺘﻠﻟ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟ
 
ةﺮﻴﺴﻣ
 
ﻦﻴﺑﺮﻀﻤﻟاو
 
ﻦﻴﻤﺼﺘﻌﻤﻟا
 
باﻮﻨﻟا
 
ﻊﻣ
 
مﺎﻌﻄﻟا
 
ﻦﻋ
.
ءادأ
 
نأ
 
ﺖـﺤـﺿوأو
 
ﻻ
 
نﺎـﻤـﻟﺮـﺒـﻟا
 
ﻲﻓ
 
ناﻮﺧﻹا
 
باﻮﻧ
 
ﻲـﻨـﻃﻮـﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ءادأ
 
ﻦﻋ
 
ﻒﻠﺘﺨﻳ
 
ﻒﻘﻳ
 
نﺎﻛ
 
ﻊﻴﻤﺠﻟا
 
نأ
 
ﻢﻏر
 
ﻞﺤﻨﻤﻟا
 
ﻲـﻓ
 
نﻮﺠﺴﻟﺎﺑ
 
ﻢﻫدﻮﺟو
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﻢﻬﻌﻣﻖﺑﺎﺴﻟا
 
مﺎﻈﻨﻟا
 
ﺪﻬﻋ
.
ماﺮـﻛإ
 
ﺖﻟﺎﻗو
 
ﺾـﻓ
 
ﺎﻬﻨﺑا
 
ﻦﻣ
 
ﺐﻠﻄﺗ
 
ﻦﻟو
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻬﻧإ
 
ﻪﻘﺣ
 
ﻦﻣ
 
نأو
 
،
 
مﺎﻌﻄﻟا
 
ﻦﻋ
 
باﺮﺿﻹا
 
ﻲـﺘﻟا
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺎﺑ
 
ﻪﺗدارإ
 
ﻦﻋ
 
ﺮﻴﺒﻌﺘﻟا
 
قﺮـﻄـﻟا
 
ﻞـﻛ
 
تﺪﺳ
 
ﺎﻣﺪﻌﺑ
 
ﺎﻫاﺮﻳﻪﻣﺎﻣأ
.
 
ﺪـﻤـﺤﻣ
 
ﻦﺗﺎﻓ
فﻼـﺘـﺋا
 
ﻮـﻀﻋ
 
ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا
 
ﻊﻣ
 
تﺎﻳﺮﺼﻣ
:
نإ
 
ﺖـﻟﺎـﻗ
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﺒﻫذ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
فﺪﻬﻟا
 
ﻰـﻠـﻋ
 
جﺎﺠﺘﺣﻻا
 
ﻮﻫ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
يﺬـﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟ
 
ﺊﻴﺴﻟا
 
ءادﻷا
 
ﻞـﺤـﻨـﻤﻟا
 
ﻲﻨﻃﻮﻟا
 
بﺰﺤﻠﻟ
 
لﻮﺤﺗ
, 
ﻞـﻣﺎـﻌـﺘـﺗ
 
ﺔـﻴـﺒﻠﻏﻷا
 
نأ
 
تﺪﻛأو
 
ﻲـﻓ
 
ﺔـﻴـﻠـﻗﻷا
 
ﻊـﻣ
 
ﺔﻳرﻮﺗﺎﺘﻜﻳﺪﺑ
 
ﺮـﻴـﺒﻌﺘﻟﺎﺑ
 
ﻢﻬﻟ
 
ﺢﻤﺴﺗ
 
ﻻو
 
نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا
 
ﺐـﺋﺎﻨﻟا
 
ﻊﻣ
 
ثﺪﺣ
 
ﺎﻤﻠﺜﻣ
 
ﻢﻬﺋارآ
 
ﻦﻋ
 
باﻮـﻨـﻟا
 
ةرﻮـﺛو
 
ﺪﻣﺎﺣ
 
ﻮﺑأ
 
ﺪﻤﺤﻣﻪﻴﻠﻋ
. 
باﺰـﺣأو
 
يﻮـﻗ
 
ﺖـﻨﻠﻋأ
 
ﺎﻤﻛ
 
ﻲﺒﻌﺸﻟا
 
ﻖﻓاﻮﺘﻟا
مﺎـﺼﺘﻋا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻟﻮﺧد
 
ﻦـﻴـﺤﻟ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
مﺎﻣأ
 
حﻮﺘﻔﻣ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ةدارإ
 
ماﺮﺘﺣا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
نﻼﻋإ
 
،سرﺎـﻣ
 
ءﺎـﺘـﻔـﺘـﺳا
 
ﻲﻓ
 
هرﺎﻴﺘﺧاو
 
ﻞـﺒـﻗ
 
ﺔﻴﺳﺎﺋﺮﻟا
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
ءاﺮﺟﺈﺑ
 
ﺔـﺑﺎـﺘﻛ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻴﻛﺄﺘﻟا
 
ﻊﻣ
 
رﻮﺘﺳﺪﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻳﺎﺻو
 
نوﺪﺑ
 
رﻮﺘﺳﺪﻟا
 
ﺔﺣﺎﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺟوﺮﺧ
 
ﺪﻌﺑ
 
،يﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﻚـﻟذ
 
ﻦـﻋ
 
نﻼـﻋﻹاو
 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
صﺎـﺼـﺘﺧﻻ
 
ًﻼﻴﻌﻔﺗ
 
ﻚﻟذو
 
،ًﺎﻴﻤﺳر
 
ﺐـﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
هاﻮـﺳ
 
نود
 
ﺔـﻟوﺪـﻠـﻟ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺮﻳﺮﻘﺘﺑﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا
 
ﻞﻴﺻﺄﺘﻟاو
. 
عاﺪـﺑﻹا
 
ﺔﻬﺒﺟ
 
ﺖﻨﻠﻋأ
 
ﻚﻟﺬﻛ
 
باﻮـﻧ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻣﺎﻜﻟا
 
ﺎﻬﻨﻣﺎﻀﺗ
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
ﻦـﻴـﻴـﻤـﺼـﺘـﻌـﻤﻟا
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺪـﺿ
 
ًﺎﻴﻟﺎﺣ
 
مﺎﻌﻄﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﻦﻴﺑﺮﻀﻤﻟاو
 
ﻦـﻣ
 
ﺔـﻴـﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازو
 
ﻪﺳرﺎﻤﺗ
 
ﺎﻣ
 
ﻦـﻴﻴﻤﻠﺴﻟا
 
ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻠﻟ
 
ﻞﺘﻗو
 
ﻒﻨﻋ
 
،ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا
 
ةرازو
 
ﻂـﻴﺤﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔـﻣزﻼﻟا
 
تاءاﺮﺟﻷا
 
ذﺎﺨﺗﺎﺑ
 
ﺖﺒﻟﺎﻃو
 
ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا
 
ةرازو
 
ﺔﻠﻜﻴﻫ
 
هدﺎﻋﻻ
 
تﺎـﺑاﻮـﺠـﺘﺳﻻا
 
تﺎﺒﻠﻃ
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻈﻨﻟاو
 
ﺲـﻠﺠﻤﺑ
 
ﺮﻴﺸﻤﻟا
 
رﻮﻀﺤﺑ
 
ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟاﺐﻌﺸﻟا
.
نﺎـﻴـﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻬﺒﺠﻟا
 
تﺪﻛأو
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻒﺻو
 
مﻮﻴﻟا
 
ﺎﻬﻀﻓر
 
مﻮﻴﻟا
 
ﺎﻬﻟ
 
ﻢـﻬـﻧﺄـﺑ
 
ﻦـﻴـﻤـﺼﺘﻌﻤﻠﻟ
 
تادﺎﻴﻘﻟا
 
ﻢـﻬـﻀﻓر
 
ﺎﻬﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻠﻋأو
 
،ﺔﻴﺠﻄﻠﺑ
 
ﺎـﻳأ
 
ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
رﺎﻨﻟا
 
قﻼﻃإ
 
تﺎـﻣﺎـﻬـﺗﻷا
 
قﻼﻃإو
 
رﺮﺒﻤﻟا
 
نﺎﻛراﻮﺜﻠﻟ
 
ﺔﻧﺎﻴﺨﻟاو
 
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺎﺑ
. 
ﺮـﻳزو
 
نأ
 
،ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ
 
ًاﺮﻳﺪﺟو
 
ﺪـﻗ
 
نﺎﻛ
 
ﻢﻴﻫاﺮﺑإ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺾﺒﻘﻟا
 
ءﺎﻘﻟإ
 
ﻦﻋ
 
ﻒﺸﻛ
243 
تﺎـﻛﺎـﺒـﺘـﺷا
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻳﺮﻫﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻦﻣﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا
 
ةرازو
,
ﻢـﺗ
 
ﻪـﻧأ
 
ﺎﻔﻴﻀﻣ
 
ﻞﻴﺒﺳ
 
ءﻼﺧإ
13
ﻢﻬﻨﻣ
. 
ﻪﻨﻳﺪﻤﻟا
 
ﻂﺳو
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻠﻫﻷا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
تﺎﺴﻴﺑﻮﺗا
 
ﺮﻤﺗ
 
ةﺮﻣ
 
لوﻻ
كﺎﻜﺘﺣﻺﻟ
 
ةﺮﻴﺜﻛ
 
تﻻوﺎﺤﻣو
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
يدﺎﻨﻟا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
لﻮﺧد
 
تﺎﺑاﻮﺑ
 
مﺎﻣأ
.
ةارﺎﺒﻤﻟا
 
ءﺎﻨﺛأو
 
ﻲﻨﻠﻋ
 
تارﺪﺨﻤﻟا
 
اﻮﻃﺎﻌﺘﻳو
 
ءﺎﻀﻴﺑ
 
ﻪﺤﻠﺳأ
 
نﻮﻠﻤﺤﺑ
 
ﻦﻴﻌﺠﺸﻤﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
رﻮﻬﻇ
 
هﺪﻛ
 
ﺎﻫﻮﺒﻴﺳ
 
ﻮﻟﺎﻗ
 
ﻦﻣﻷاو
 
ﺔﻘﻠﻐﻣ
 
ﻦﻜﺗ
 
ﻢﻟ
 
يﺮﺼﻤﻟا
 
يدﺎﻨﻟا
 
ﻲﻌﺠﺸﻣ
 
تﺎﺟرﺪﻣ
!
فﺮﺤﻟﺎﺑ
 
ﻂﺑﺎﻈﻟا
 
ﺎﻨﻟ
 
لﺎﻗ
"
ﻢﻬﻨﻣ
 
ﻢﻛرﺎﺘﺑ
 
اوﺪﺧ
 
اﻮﻟﺰﻧا
..
؟ﻪﻟﺎﺒﻟا
 
ﺪﻠﺑ
 
ﻢﺘﻧا
 
ﺶﻣ
ءﺎﻀﻴﺒﻟا
 
ﻪﺤﻠﺳﻻﺎﺑ
 
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
جرﺎﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻮﻫ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻛ
 
ﻲﻠﻋ
 
يﺪﺘﻌﺗ
 
ﺎﻬﻨﻴﻌﺑ
 
صﺎﺨﺷا
 
رﻮﻬﻇ
تﺎﺌﺸﻨﻤﻟا
 
ﺔﻳﺎﻤﺣ
 
ﻢﻬﺋﺎﻋدﻹ
 
ناﻮﺧﻻاو
 
ﻦﻴﻴﻔﻠﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
زﻮﻣر
 
جوﺮﺧ
ﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
ﻲﻟﺎﻫا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﺮﻋﺬﻟا
 
ﺮﺸﻧو
 
ﻪﻳﺪﻴﻌﺳرﻮﺑ
 
بﺎﺒﺷ
 
ﻞﺘﻗ
 
ﻦﻋ
 
تﺎﻌﺋﺎﺷ
 
رﺎﺸﺘﻧاو
 
ﺲﻳﻮﺴﻟا
 
ةﺎﻨﻗ
 
لﻼﺘﺣﻹ
 
تاﻮﻋد

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->