Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUYÊN ĐỀ song anh sang(in ra)

CHUYÊN ĐỀ song anh sang(in ra)

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:
Published by maiyeu_bn

More info:

Published by: maiyeu_bn on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
CHUYÊN ĐỀ 9: TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNGA. BÀI TẬP PHÂN DẠNG.2. Dạng 1: Xác định khoảng vân, vị trí vân, các đại lượng trong công thức tính khoảng vân.Bài 3:
Trong thí nghiệm Iâng người ta chiếu một chum ánh sáng đơn sắc song song vào hai khe hẹp song song vóinhau trên một màn chắn sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Vân giao thoa được hứng trên một màn ảnh Eđặt song song và cách mặt phẳng của hai khe một khoảng bằng 2m. Biết rằng khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếpcạnh nhau là 1,68cm.
a.
Tính bước sóng ánh sáng.
(ĐS: 0,6μm).
b.
Thay chùm ánh sáng đơn sắc nói trên bằng chùm ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75μm. Tính khoảng vân.
(ĐS: 0,3cm)
Thay chùm anh sáng đơn sắc nói trên bằng ánh sáng trắng. Tính chiều rộng của quang phổ bậc 1 và của quang phổ bậc 2 trên màn E. Cho biết bước sóng của ánh sáng tím là 0,4μm. (nâng cao )
4. Dạng 2: Xác định tổng số vân quan sát được trong một miền giao thoa trên màn.Bài 6:
Hai khe Iâng cách nhau a=0,5mm. Ánh sáng dùng làm thí nghiệm giao thoa có bước sóng λ=0,5μm. Khoảngcách từ hai khe Iâng đến màn quan sát là D=2m.
a.
Tại các điểm M
1
và M
2
trên màn cách vân trung tâm 7mm và 10mm là vân gì và thứ bao nhiêu?
b.
Biết bề rộng của vùng giao thoa trên màn là 26mm. Tìm tổng số vân sáng và tổng số vân tối quan sát đượctrên màn.
(ĐS: 13 vân sáng; 14 vân tối).5. Dạng 3: Giao thoa của ánh sáng phức tạp (gồm nhiều thành phần đơn sắc).(nâng cao)Bài 7:
Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau 2mm và cách màn quan sát 2m.
a.
Dùng nguồn sáng phát ra hai anh sáng đơn sắc có bước sóng λ 
1
=0,5μm và λ 
2
=0,6μm. Hãy mô tả hiện tượngquan sát được trên màn. b.Bây giờ người ta dùng nguồn sáng trắng có bước sóng nàm trong khoảng 0,4μm đến 0,75μm. Hãy xác định bước sóng của những ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí cách vân trung tâm 3,3mm.
(ĐS: 0,733; 0,6; 0,507; 0,440μm).Bài 8:
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, hai khe S
1
và S
2
cách nhau 1mm và chúng cách màn quan sát 1m. Người tadùng nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,4μm đến 0,75μm. Hãy tìm bước sóngcủa các ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại một điểm trên màn cách vân trung tâm 4mm.
(ĐS: Có 5 ánh sáng λ=0,421; 0,470; 0,533; 0,615; 0,727 μm).B. BÀI TẬP TỔNG HỢP
Bµi 12:
Trong c¸c thÝ nghiÖm giao thoa nhê khe I©ng, tõ mét khe s¸ng hÑp S ngêi ta t¹o ®- îc hai nguån ®ång pha S
1
vµ S
2
c¸ch nhau 5mm . Kho¶ng c¸ch tõ chóng ®Õn mµn E lµ 2mmét nguån s¸ng S ph¸t ¸nh s¸ng ®¬n s¾c
λ
v
= 0,580
µ
m (mµu vµng)1. T×m kho¶ng v©n vµ vÞ trÝ cña v©n s¸ng bËc 3 trªn mµn
[§S: 0,232 mm vµ 0,696mm][§S:
λ
x
= 0,725
µ
m
Bµi 13:
Hai khe i©ng c¸ch nhau a = 1,0mm ®îc chiÕu s¸ng b»ng nguån ®¬n s¾c ®Æt ë xacã bíc sãng
λ
=0,5
µ
m. Ngêi ta quan s¸t c¸c v©n giao thoa trªn mét mµn song song víi mÆtph¼ng cña hai khe vµ c¸ch mÆt ph¼ng nµy kho¶ng D = 1,00m.a. TÝnh kho¶ng v©n cña hÖ giao thoa.
[ĐS: i = 0,5mm]

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->