Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Materi 4 - Mengembangkan Semangat Wirausaha

Materi 4 - Mengembangkan Semangat Wirausaha

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 777|Likes:
Published by Ichsan Mujahid

Materi Kewirausahaan Kelas X

Materi Kewirausahaan Kelas X

More info:

Published by: Ichsan Mujahid on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/11/2013

 
 Cjomjcniomdio \jciomiw ]k~iz|iei
\wiogi~ D`cqjwjo|k8 Cjomidwzibk|i|kdio |kdiq gio qj~kbidz }k~iz|ieiD`cqjwjo|k Gi|i~8 9/7 Cjomjcniomdio \jciomiw ]k~iz|iei
K/WZHZIO DJMKIWIO QJCNJBIHI^IO\jwjbie |jbj|ik cjcqjbihi~k c`gzb kok |k|}i gkei~iqdio8
Cjohjbi|dio fidw`~#fidw`~ {iom cjcqjomi~zek |jciomiw dj~hi }k~iz|iei
Cjomjwiezk qjomj~wkio#qjomj~wkio ko`vi|k" d~jiwkvkwi| gio c`wkvi|k
Cjomjwiezk q~ko|kq#q~ko|kq dj~hi {iom jfjdwkf gio jfk|kjo
Cjoj~iqdio fidw`~ qjomi~ze |jciomiw dj~hi gibic djekgzqio dj|jei~kio gk |jd`bie giobkomdzomio
KK/ Z^IKIO CIWJ^KI/FIDW@^#FIDW@^ [IOM CJCQJOMI^ZEK \JCIOMIW DJ^HI ]K^IZ\IEI
\jciomiw dj~hi }k~iz|iei |iomiw gkqjomi~zek `bje njnj~iqi fidw`~" gk iowi~io{i89/ Qjbziom z|iei iwiz nk|ok|o{i>/ Ckoiw gibic z|iei iwiz nk|ok|o{i</ C`gibo{i" iqidie |zgie wj~|jgki7/ ^jbi|ko{i" iqidie gi~k djbzi~mi" wjcio {iom |zgie cjojdzok z|iei {iom |ici/Fidw`~#fidw`~ biko {iom giqiw cjcqjomi~zek |jciomiw dj~hi }k~iz|iei iowi~i biko fidw`gzdzomio djbzi~mi" fickbk" wjcio" qjomibicio z|iei" djigiio jd`o`ck" djigiio biqiomiodj~hi" gio |zcnj~ gi{i {iom wj~|jgki/ \jbiohzwo{i" ci|ke igi fidw`~ biko {iom giqiwcjcqjomi~zek |jciomiw dj~hi }k~iz|iei" {ikwz qj~wkcniomio iowi~i qjomibicio gjomio|qk~kw" joj~mk" gio ~i|i `qwkck| gibic djnj~ei|kbio z|iei iwiz nk|ok|o{i/]k~iz|iei {iom |zd|j|" |ibie |iwz dzolko{i kibie ei~z| cjcqzo{ik djq~knigkio {iomcjoi~kd gio |jciomiw jw`| dj~hi {iom wkommk/ Nidiw |j`~iom }k~iz|iei idio nj~djcniomgio nj~wicnie nj~diw igio{i qjomjwiezio gio qjomibicio {iom gkqj~`bjeo{i gi~k ei|kbkowj~id|k gjomio bkomdzomio/Gk gibic cjomjcniomdio |jciomiw dj~hi }k~iz|iei"
Cz~qe{ iog Qjld 
%9;5185+cjomjcniomdio gjbiqio ioid wiommi zowzd cjoliqik qzolid di~k~ gibic nj~}k~iz|iei/Gjbiqio ioid wiommi wj~|jnzw gkmzoidio zowzd cjomjcniomdio |jciomiw dj~hio{i gioq~`fj|ko{i gjomio |{i~iw89/ Ciz njdj~hi dj~i|
%liqilkw{ f`~ ei~g }`~d+
>/ Njdj~hi |ici gjomio `~iom biko
%mjwwkom wekom g`oj }kwe iog we`zmew qj`qbj+
</ Qjoicqkbio {iom nikd
%m``g iqqji~iolj+
7/ Cjcqzo{ik dj{idkoio
%|jbf l`ofkgjolj+
:/Qiogik cjcnziw djqzwz|io
%cidkom |`zog gjlk|k`o+
6/Ciz cjoicnie qjomjwiezio
%l`bbjmj jgzliwk`o+
=/Icnk|k zowzd cihz
%icnkwk`o g~kvj+
5/qiogik nj~d`czokdi|k
%inkbkw{ l`cczokliwj+
Hkdi iogi komko cjohigk }k~iz|iei {iom |zd|j| gio cjcqzo{ik |jciomiw dj~hi {iom wkommk"cidi ciofiiwo{i |jnimik nj~kdzw8
Ciwj~k Dj}k~iz|ieiio Djbi| U#99
 
 Cjomjcniomdio \jciomiw ]k~iz|iei
9/ Cjoicnie gi{i wicqzom wjoimi dj~hi" |jekommi giqiw cjomz~iomk qjomiommz~io>/ Cjcnj~k l`ow`e nimikcioi ei~z| njdj~hi dj~i|</ Nj~z|iei cjcnj~k niowzio djqigi `~iom biko gio qjcniomzoio oi|k`oib7/ Cj~zqidio mjoj~iw`~ qjcniomzoio bkomdzomio" nkgiom q~`gzd|k" gk|w~knz|k"dj|jhiewj~iio" gio |jnimiko{i/:/ Cjohigk l`ow`e nimk ci|{i~idiw" di~joi }k~iz|iei kwz `~iom wj~qzhk" nj~iok" gio ekgzqo{iwkgid cj~zmkdio `~iom biko/6/ Ekgzqo{i jfk|kjo" jfjdwkf" wkgid nj~f`{i#f`{i" gio wkgid n`~`|/\jli~i bjnke wj~qj~kolk" cjomjcniomdio |jciomiw dj~hi }k~iz|iei giqiw gkkgjowkfkdi|k|jnimik nj~kdzw89/ Cjcqzo{ik dj{idkoio gibic nj~}k~iz|iei>/ Cjcqzo{ik |kdiq cjowib {iom q`|kwkf gibic nj~}k~iz|iei</ Cjcqzo{ik dj{idkoio qjoze gio qj~li{i wj~eigiq gk~k |jogk~k7/ Cjcqzo{ik djzommzbio gibic nj~}k~iz|iei:/Njdj~hi qjoze d~iwkf" ko`viwkf" gio q~j|wiwkf 6/Nj~wkomdie bidz nikd gio nj~wiommzom hi}in=/Giqiw cjomjb`bi }idwz Igiqzo bjwid djnj~ei|kbio gk gibic cjomjcniomdio |jciomiw dj~hi }k~iz|iei gkwjowzdio`bje89/ Djcicqzio cj~zcz|dio wzhzio z|iei>/ Qjcieicio wjowiom eidkdiw gio cidoi nj~}k~iz|iei</ \kdiq gio djcizio |j~wi wkogidio#wkogidioo{i7/ Djnj~iokio zowzd cjomicnkb kok|kiwkf gio ko`viwkf :/Djlidiqio gibic cjomjb`bi z|iei6/D~iwkfkwi| gio qj~li{i gk~k=/Qjomibicio gio qjogkgkdioo{i
N/ KO@VI\K" D^JIWKVKWI\" GIO C@WKVI\K9/ Qjomj~wkio Ko`vi|k
Ko`vi|k nj~i|ib gi~k niei| komm~k| {ikwz
koo`viwk`o
" {iom i~wko{i |jmibi eib {iom ni~z iwizqjcni~zio/ Ko`viw`~ igibie `~iom iwiz |j|ziwz {iom cjogiwiomdio eib#eib {iom ni~z/]k~iz|iei {iom |zd|j| gibic z|ieio{i" |jbibz cjommzoidio ko`vi|k gibic qjcnziwioq~`gzdo{i iwiz qjbi{ioioo{i {iom zokd" ioje" dez|z| gio ni~z" |jekommi wkgidcjciogiom z|iei {iom biko |jnimik qj|ikom/Ko`vi|k nzdiobie |ziwz wjczio {iom bzi~ nki|i" wjwiqk |ziwz wjczio {iom cjo{jnindionj~gi{imzoio{i |zcnj~ jd`o`ck dj i~ie {iom bjnke q~`gzdwkf/ Igio{i ko`vi|k gi~k}k~iz|iei idio cjog`~`om |jciomiw dj~hi gk gibic z|ieio{i iwiz nk|ok|o{i/ Igiqzofidw`~#fidw`~ {iom cjog`~`om ko`vi|k" {ikwz igio{i qjbziom z|iei" qjomibicio" giod~jiwkvkwi|o{i/Qigi zczco{i fidw`~#fidw`~ ko`vi|k {iom giqiw cjcqjomi~zek |jciomiw dj~hi }k~iz|ieigk |kok igibie8i/ Dj|jcqiwio zowzd cjcqj~`bje djzowzomion/ Ckoiw gio djkomkoio }k~iz|iei |jogk~k zowzd nj~}k~iz|ieil/ Dj|jcqiwio zowzd cjohigk ‒N@\–g/ Djnjni|io gk gibic cioihjcjo z|iei/Hkdi |j`~iom }k~iz|iei komko |zd|j| gk gibic z|ieio{i" ki ei~z| giqiw cjcnziwq~`gzdo{i gjomio ko`vi|k#ko`vi|k q~`gzd {iom ni~z/ Iqi |jnino{i0 \jnin" gk gibicgzoki nk|ok| qigi xicio |jdi~iom" q~`gzd#q~`gzd gio qjbi{ioio wioqi igio{i ko`vi|kwkgid idio nj~djcniom" niedio wkgid idio |zd|j| gk gibic nj~}k~iz|iei/ Gk|kok igi bkcickw`| zwici gibic cjokomdiwdio djcicqzio nj~}k~iz|iei gk gibic cjomjcniomdioko`vi|k" {ikwz |jnimik nj~kdzw8i/ Ko`vi|k kwz ei~z| giqiw gk~jolioidio wj~bjnke giezbz gio giqiw gkqj~dk~idion/ Wjdo`b`mk cj~zqidio djdziwio qjog`~`om wj~eigiq ko`vi|kl/ \qj|kfkdi|k wjdok| |jnikdo{i gkqj~|kbiedio |jli~i bjomdiq
Ciwj~k Dj}k~iz|ieiio Djbi| U#9>
 
 Cjomjcniomdio \jciomiw ]k~iz|iei
g/ Igio{i d~jiwkvkwi| {iom wj~miowzom qigi ckcqk#ckcqk gio mimi|io {iomcjomi}iom#i}iomj/ Q~`{jd z|iei {iom nj|i~ idio bjnke cjomjcniomdio ci|ibie ko`vi|k gi~kqigiq~`{jd z|iei djlkb/Gk gibic q~`|j|o{i" qjoj~iqio djcicqzio gk gibic nj~ko`viwkf" cjoz~zw
Dz~iwd`
%9;::+igi jcqiw hjok| ko`viwkf" {ikwz8i/ Kovjo|k %qjojczio+n/ Jd|wjo|k %qjomjcniomio+l/ Gzqbkdi|k %qjommiogiio+g/ \kowj|k|/
>/ Qjomj~wkio D~jiwkvkwi|
Li~i nj~qkdk~ q`|kwkf {iom cjomi~ie qigi eib#eib {iom nikd gio |j|ziwz {iom nz~zd kwz"ei~z| gkqiogiom |jnimik qjomibicio gio mz~z wj~nikd/ Li~i nj~qkdk~ }k~iz|iei gjckdkiogkdiwidio d~jiwkf/ Hkdi gjckdkio" iqi {iom gkcid|zg gjomio d~jiwkvkwi| kwz0 D~jiwkvkwi|igibie cjomeigk~dio |ziwz mimi|io ni~z/ D~iwkvkwi| cj~zqidio |jnzie q~`|j| {iomgiqiw gkdjcniomdio gio gkwkomdiwdio/ D~jiwkvkwi| cj~zqidio |zcnj~ {iom |iomiwqjowkom gi~k djdziwio qj~|ikomio z|iei" di~joi bkomdzomio nk|ok| {iom |jbibz nj~znie/M`cio %9;;9+ cjohjbi|dio nie}i ko`vi|k kwz cj~zqidio qjoj~iqio |jli~i q~idwk|cjomjoik mimi|io#mimi|io {iom d~jiwkf/ Ko`vi|k wj~lkqwi di~joi igio{i d~jiwkvkwi| {iomwkommk/L`oo{ \jwki}io %9;57+" cjohjbi|dio nie}i d~jiwkvkwi| kwz igibie |jnimikdjcicqzio zowzd cjolkqwidio |ziwz q~`gzd ni~z/ Gjomio qj~diwiio biko" d~jiwkvkwi| kwzigibie |jnimik nj~kdzw8i/ D~jiwkvkwi| igibie djcicqzio zowzd cjnziw d`cnkoi|k#d`cnkoi|k ni~z iwiz cjbkeiweznzomio#eznzomio ni~z iowi~i zo|z~" giwi" gio vi~kinjb {iom |zgie igi|jnjbzco{in/ D~jiwkvkwi| igibie djcicqzio |j|j`~iom zowzd cjbiek~dio |j|ziwz {iom ni~z" nikdnj~zqi mimi|io cizqzo di~{i {iom ~jbiwkf nj~njgi gjomio iqi {iom wjbie igi|jnjbzco{i//\jciomiw jw`| dj~hi {iom wkommk |j`~iom }k~iz|iei" wj~bjwid qigi d~jiwkvkwi| gio ~i|iqj~li{i gk~k |jogk~k zowzd cihz gibic nj~}k~iz|iei/ Cjoz~zw
Gj N`o`
" qjckdk~iod~jiwkvkwi| kwz cj~zqidio c`wkviw`~ {iom |iomiw nj|i~" di~joi cjcnziw `~iom |iomiwwj~wi~kd idio qjdj~hiioo{i/ Gjomio cjomjcniomdio d~jiwkvkwi|" |j`~iom }k~iz|iei idiocicqz cjokomdiwdio8i/ Djwj~icqkbioo{in/ \jciomiw dj~hio{il/ Czwz q~`gzdg/ Jfk|kjo dj~hio{ij/ Kok|kiwkf dj~hio{if/ Djzowzomio z|ieio{i/
</ Qjomj~wkio C`wkvi|k
Gk gibic |jciomiw dj~hio{i" }k~iz|iei gkqjomi~zek `bje igio{i c`wkvi|k gjomionj~nimik li~i// gk|kokbie bjwido{i qj~io qjowkom gi~k c`wkvi|k/ C`wkvi|k kwz |jnjoi~o{iiqi0 C`wkvi|k igibie djcizio zowzd nj~nziw |j|ziwz" |jgiomdio c`wkf igibiedjnzwzeio" djkomkoio" gio g`~`omio zowzd cihz/ Gi{i g`~`om zowzd bjnke cihz gibicnj~}k~iz|iei gio nj~djcniom gk gibic gk~k }k~iz|iei gk|jnzw c`wkvi|k/ Higk c`wkvi|k kwzigibie |j|ziwz qj~iom|iom gio qjog`~`om nimk }k~iz|iei imi~ giqiw cjomjcniomdio|jciomiw dj~hio{i/Gjomio diwi biko" c`wkvi|k cj~zqidio qjog`~`om |jciomiw dj~hi gio |jmibi gi{igjomio ei|kb mzoi {iom nikd" |j~wi cjokomdiwdio ~i|i djqzi|io gk gibic njdj~hi/ Igiqzo {iom gkcid|zg gjomio q~ko|kq c`wkvi|k igibie q~ko|kq cjcnj~k g`~`omio zowzdcjcniomdkwdio ckoiw nj~d`czokdi|k gjomio |j|j`~iom" djb`cq`d" gio ci|{i~idiw qigizczco{i/ Gjomio igio{i wjdokd d`czokdi|k gio q~ko|kq c`wkvi|k" gkei~iqdio giqiwcjomjcniomdio |jciomiw dj~hi }k~iz|iei/
Ciwj~k Dj}k~iz|ieiio Djbi| U#9<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->