Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Materi 2 - Menerapkan Perilaku Kerja Prestatif

Materi 2 - Menerapkan Perilaku Kerja Prestatif

Ratings: (0)|Views: 262|Likes:
Published by Ichsan Mujahid

Materi Kewirausahaan Kelas X

Materi Kewirausahaan Kelas X

More info:

Published by: Ichsan Mujahid on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/03/2014

 
 Dafa~e}ief ]a~gleiq Ia~ke ]~arsesgh 
Rsefce~ Iod}asafrg; Daf`eisqelgrergief rgie} cef }a~gleiq pg~eqrejeIod}asafrg Cere~; 5&> Dafa~e}ief ]a~gleiq Ia~ke ]~arsesg
G&SQKQEF IA@GESEF ]ADNALEKE^EFRasalej ralareg dad}aleke~g docql gfg rgrpe cgje~e}ief;
Dadejedg }a~gleiq ia~ke }~arsesgh 
Daf`gcafsghgierg ie~eisa~grsgi pg~eqreje wef` na~}a~gleiq ia~ke }~arsesgh 
Daf`gcafsghgierg nafsqi$nafsqi ia~ke }~arsesgh 
Dadejedg }adngfeef }a~gleiq ia~ke }~arsesgh 
Dafkalerief dosgxerg celed naia~ke
GG& Q^EGEF DESA^GE&]A^GLEIQ IA^KE ]^ARSESGH5& ]af`a~sgef }a~gleiq ia~ke }~arsesgh 
]a~gleiq ia~ke }~arsesgh e~sgfwe o~ef` wef` ralelq gf`gf dekq eseq na~edngrg dekq& Rao~ef`pg~eqreje wef` dad}qfweg }a~gleiq ia~ke }~arsesgh je~qr dadglgig iodgsdaf sgf``gsa~jece} }aia~keeffwe cef rasge} }gig~effwe sgcei la}er ce~g ngrfgrfwe& Pg~eqreje wef`dafa~e}ief }a~gleiq ia~ke }~arsesgh rane`eg docel cere~ qfsqi iana~jerglef rao~ef`pg~eqreje&
>& Rqdna~ cewe defqrge wef` }~arafsesgh 
Cg a~e `lonelgrerg cgnqsqjief RCD wef` sef``qj ie~afe cg a~e gfg }a~ce`ef`ef nanercaf`ef be~e dadnqie cef dad}a~lqer le}ef`ef ia~ke caf`ef dad}a~rge}ief RCDwef` rge} ia~ke&Bg~g$bg~g dglgfqd iasg`e ecelej;e&]a~regf`ef nanern&]a~qnejef wef` radeigf ba}esb&Ca~erfwe e~qr gfho~derg efse~ Fa`e~e
N& IE^EISA^GRSGI PG^EQREJE WEF@ NA^]A^GLEIQ IA^KE ]^ARSESGH
Ad}es rgrg }osafrgel defqrge dafq~qs
Rsa}jaf Boxaw 
celed nqiqfwe
Hg~rs Sjgf`‗r Hg~rs 
wegsq;
5&
Ralh epe~afarr
*rgie} deper cg~g'
>&
Bofrbgafba
*dad}a~seked rqe~e jesg'
2&
Gfca}afcafs pgll 
*}efcef`ef defcg~g qfsqi naiel na~sgfcei'
3&
B~aesgxa Gde`gfesgof
*na~}gig~ iaca}ef qfsqi dadabejief derelej ra~se ece}serg wef`sa}es'Ie~eisa~grsgi }a~gleiq ia~ke }~arsesgh dafq~qs }e~e ejlg wegsq ;
5&[gdda~a
e&Iodgsda sgf``g sa~jece} sq`erfwen&Na~sef``qf` kepenb&Weigf }ece cg~gfwe
Desa~g Iapg~eqrejeef Ialer Z$55
 
 Dafa~e}ief ]a~gleiq Ia~ke ]~arsesgh 
c&I~aesgh cef hlairgnala&Dad}qfweg onrarg qfsqi dafbe}eg }~arserg wef` sgf``gh&Sola~efrg qfsqi dafbe}eg ~argio iangdnef`ef cef iasgcei}ersgef`&Gf`gf dad}a~olaj nelgief caf`ef ra`a~ej&Afa~`gig&Dosgxerg qfsqi langj qf``ql k&Na~o~gafserg ia dere ca}efi&Deq naleke~ ce~g ia`e`elefl&Dad}qfweg iaded}qef dadgd}gf
>&
Dq~}jw 
cef
]abi 
e&Iadeqef naia~ke ia~ern&Naia~kerede caf`ef }gjei legfb&]afed}glef wef` negic&Iaweigfef cg~ga&]efceg dadnqes ia}qsqrefh&Deq dafednej gldq }af`asejqef`&Edngrg qfsqi dekqj&]efceg na~iodqfgiergBg~g cef rghes ia~ke }~arsesgh Qfsqi dafkecg pg~eqrejepef wef` na~jergl je~qr dadglgig bg~g$bg~g ie~eisa~grsgi }~arsesgh rane`eg na~giqs ;
Bg~g$bg~g ]~arsesghRghes$rghes }~ohgl pg~eqrejepef
]a~bewe cg~gNa~o~gafserg }ece jergl]af`ednglef ~argioIa}adgd}gfefIao~grgfglefNa~o~gafserg ia dere ca}ef
o
Iaweigfef cef o}sgdgrda
o
Gfcgxgcqelgrsgi
o
Defcg~g/iasgceisa~`efsqf`ef
Ianqsqjef eief }~arserg cef o~gafserg }ece lene
Iasaiqfef cef iasenejef
Ia~ke ia~er cef dad}qfweg co~of`ef iqes
o
Afa~`gi cef gfgrgesgh 
o
Iaded}qef daf`edngl ~argio
o
Rqie }ece sefsef`ef
Na~sgf`iej leiq rane`eg }adgd}gf
Ce}es na~`eql caf`ef o~ef` legf
Dafef``e}g re~ef cef i~gsgi
o
Gfoxesgh 
o
Daf`asejqg nefwei
o
]qfwe nefwei rqdna~ 
]~arsesgh 
]efcef`ef ia dere ca}ef
B&NAFSQI$NAFSQI IA^KE ]^ARSESGH5&Ia~ke gijler
Naia~ke caf`ef na~rqf``qj$rqf``qj cef daf`jerglief rarqesq wef` negi cglefcergcaf`ef jesg wef` sqlqr&Bofsojfwe ;Rao~ef` nq~qj }en~gi wef` naia~ke caf`ef `ekg }er$}eref, fedqf sase} naia~ke caf`efnegi, daleirefeief }aia~keef caf`ef sqlqr radese$dese da~q}eief }af`encgef ia}ece}aia~keeffwe wef` daf`jerglief qef` qfsqi ia}a~lqef jgcq} ialqe~`e&
>&Ia~ke deper sa~jece} adorgofel
Naia~ke caf`ef negi sgcei sa~}af`e~qj olaj }a~ereef eseq iade~ejef wef` racef`dalefce kgpefwe&Bofsojfwe ;
Desa~g Iapg~eqrejeef Ialer Z$5>
 
 Dafa~e}ief ]a~gleiq Ia~ke ]~arsesgh 
Rao~ef` }adgd}gf }a~qrejeef wef` dad}qfweg derelej }~gnecg caf`ef ialqe~`e cg~qdejfwe& Cg sad}es ia~ke ece nepejeffwe wef` dadnqes derelej wef` da~q`gief}a~qrejeef& Rane`eg }adgd}gf wef` ngkeirefe deie }adgd}gf sa~ranqs je~qrdadnaceief q~qref }~gnecg caf`ef }a~qrejeef& Be~e }adabejef derelejfwe je~qrsase} ~ergofel cef sgcei adorgofel&
2&Ia~ke ba~cer
Naia~ke je~qr }efceg dad}a~jgsqf`ief ~argio, ra~se ded}q dalgjes }alqef` cef ce}esdafbe~g rolqrg rajgf``e ce}es dafbe}eg iaqfsqf`ef wef` cgje~e}ief&Bofsojfwe ;Rgie} }aia~ke ba~cer celed daleiqief rasge} }aia~keeffwe daf``qfeief saifolo`g wef`sa}es, daf``qfeief iofra} jgsqf`$daf`jgsqf`, ded}q daf``qfeief nejere `lonel,}efceg na~fa`orgerg/na~iodqfgierg cef }efceg daf`alole gfho~dergfwe&
3&Ia~ke ia~er
Celed naia~ke dad}qfweg rghes ded}q ia~ke eseq `gle ia~ke qfsqi dafbe}eg rere~efwef` gf`gf cgbe}eg, ce}es dadefheesief peisq, ke~ei ra~se iarqlgsef wef` cgjece}g&Bofsojfwe ;Rao~ef` }afkqel iewq neie~ wef` sgf``el cg }a`qfqf`ef rasge} je~g na~ef`ies rjqnqj,darig}qf bqebe dergj `ale}, iecef`$iecef` dadnepe ono~ }afa~ef` kelef,rared}egfwe cg }ere~ caf`ef rene~ dafepe~ief ce`ef`ef jgf``e leiq iecef` ielered}eg rgef` ne~q leiq&
1&Ia~ke sqfser
Celed naia~ke ded}q daf`o~`efgrergief ne`gef qreje rabe~e sa~}ecq ce~g epel red}egeijg~ qfsqi daf`jerglief qreje red}eg ralareg cef deirgdel&Bofsojfwe ;Rao~ef` }af`qreje pe~qf` deief ce}es daf`o~`efgrergief qrejefwe eles wef`cgnqsqjief, }~orar }adnqesef dafq deiefef, iadqf`igfef ia~q`gef red}egdafce}esief jergl eijg~ wegsq lene&
C&]ADNGFEEF ]A^GLEIQ IA^KE ]^ARSESGH
]adngfeef ia~ke }~arsesgh je~qr cgepelg caf`ef }afefedef ahaisghgser naia~ke cef ahgrgafrgnaia~ke& Pg~eqreje wef` naia~ke }~arsesgh je~qr dadglgig ahaisghgser naia~ke cef ahgrgafrgnaia~ke, rajgf``e celed naia~ke sa~qiq~, sa~afbefe cef sa~iafcelg celed rasge} sgfceiefjerglfwe &Nefwei be~e wef` ce}es cgleiqief qfsqi daf`adnef`ief cg~g relej resqfwe dalelqg lesgjef&Lesgjef ngre cgleiqief qfsqi pg~eqreje deq}qf ie~wepef&Cgnepej gfg nana~e}e }afce}es safsef` }afsgf`fwe cef defhees lesgjef wegsq ;
o
C& Woca~ ; qfsqi dafgf`iesief rsenglgser }a`epeg cef qfsqi dad}a~negig be~e naia~ke&
o
C& Lesafga~ ; }a`epeg langj na~iadnef`, baiesef cef negi
o
K& Sghhaf ; }a`epeg eief daleirefeief sq`er langj negi cef be~e naia~ke langj negi&
o
H&P& Sewlo~ ; dadglgj ie~wepef sa~negi cef daleirefeief }aia~keef langj negi&]afefedef naia~ke }~arsesgh dalelqg lesgjef ref`es }afsgf` ie~afe ;
5&
Daf`je~`eg bgse$bgse cef dere ca}ef>&Dafgf`iesief iaded}qef naia~ke rabe~e }~arsesgh 2&Daf`q~ef`g }af`eperef celed naia~ke3&Sa~qr dafa~qr dafednej gldq }af`asejqef1&Daf`adnef`ief ~ere iarasgeiepef8&Daf`adnef`ief rgie} wef` }orgsgh 0&Daf`adnef`ief iaded}qef na~}~eie~re:&Daf`adnef`ief cewe i~aesghgser7&Ahgrgafr cef ahaisgh celed naia~keLesgjef ce}es cgleiqief caf`ef be~e ;
5&E}}~afsgba S~egfgf
Caf`ef daleirefeief cef daf`a~keief radqe sq`er caf`ef ranegi$negifwe
>&Of sja kon s~egfgf` 
Desa~g Iapg~eqrejeef Ialer Z$52

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Achmad Badrianto added this note
terimakasih atas Ilmunya, bermanfaat banget :)
1 hundred reads
Jessica Novia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->