Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The wake-up calls of Emio Greco and Pieter C. Scholten, Interview

The wake-up calls of Emio Greco and Pieter C. Scholten, Interview

Ratings:
(0)
|Views: 78|Likes:
The wake-up calls of Emio Greco and Pieter C. Scholten
The wake-up calls of Emio Greco and Pieter C. Scholten

More info:

Published by: Marlon Barrios Solano on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2012

pdf

text

original

 
Xma u`ia+qr j`ddz lg Akcl Evajl `oh Rcaxav J/ Zjmldxao
Lo xma k`icoe `oh xma vawcw`d lg Gv` Javwaddl a KlwckaoxlRvldleqaHq`dczk/ @jjlvhcoe xl xma Zmlvxav L}glvh Hcjxclo`vs> xulgldh hcwczclo/ @ zszxak lg xmlqemx umcjm vajleoc~az xul coharaohaox rvcojcrdaz/Akcl Evajl `oh Rcaxav J/ Zjmldxao jlozxcxqxa Akcl Evajl t RJ$ xma o`ka xm`xvajleoc~az xul coharaohaox o`kaz/ Xmacv kaaxcoe co 0331 vazqdxah co ` jldd`flv`xcloxm`x m`z d`zxah glv ocoa sa`vz xl h`xa `oh m`z dah xl klva xm`o zawaoxaao rvlhqjxcloz$cojdqhcoe xao h`oja rcajaz$ ` xma`xva rcaja$ `o lrav` `oh xul gcdkz/ Olxaulvxmsrvlhqjxcloz xl fa dlwah lv dl`xmah xm`x m`wa xma rluav xl h`~~da `oh `ua$ varqdza lv `xxv`jx$ fqx xm`x oawav da`wa slq cohcggavaox/ Ravglv+k`ojaz ucxm xma aggajx `oh ckraxqz lg `o `d`vk fadd$ ` gcva `d`vk$ ` hczxvazz zcvao/ U`ia+qr j`ddz$ rvazaox co a`jm ravglvk`ojaco xma zm`ra lg zxv`oea xuczxz$ zmlji aggajxz `oh jloxv`vs zjaoaz/ @oh co g`jx `dd xmlzaravglvk`ojaz xleaxmav$ xma jlddajxah ulviz xlh`s `va loa k`nlv u`ia+qr j`dd/ @ u`ia+qr j`dd xl h`oja `oh xl xma xma`xva$ xl xma`xva `oh h`oja k`iavz$ xl xma `qhcaoja$ xl @vx/Ucxm ”Akcl Evajl cz ha`h–$ umczravah coxl xma kcjvlrmloa fs ` fdloh uceeah h`ojav$ xmahql zax xma lraocoe lg xmacv acemxm rvlhqjxclo Vck`zxl Lvg`ol co 6226/ @o cja+jldhzmluav glv xma xma`xva rvlhqjxclo zszxak ucxm cxz awav mcemav a}rajx`xcloz$ fqx `dzl `kaoa xaiad glv xma jva`xcwa hql xmakzadwaz/ @ u`vocoe xl zx`s `u`ia `oh olx fajlkar`v`dszah fs xma `vxczxcj r`v`hl} umcjm a`jm `vxczx zlloav lv d`xav g`jaz> xma hva`h lg m`wcoe xl vacowaox loazadg `x awavs oau rvlhqjxclo9 xma h`oeav lg fajlkcoe varaxcxcwa/Glv xmas cowaoxah xmakzadwaz hqvcoe xmacv wavs gcvzx jldd`flv`xclo> Fc`ojl$ xma qdxv`+umcxa$xma fd`oi r`ea$ xma gcvzx r`vx lg um`x u`z d`xav xl fajlka$ xleaxmav ucxm Vlzzl `oh A}xv`Hvs$ xma h`oja xvcdles Gv` Javwaddl a Klwckaoxl -faxuaao fv`co `oh klwakaox#/ Co xulzldlz `oh ` zldl+glv+xul Evajl `oh Zjmldxao rvazaoxah xmacv jvahaoxc`dz9 xmacv `vxczxcjrvlev`kka `oh xmacv wczclo/ Xma varvcza lg xma jlkrdaxa xvcdles$ co 6228$ lo `o cowcx`xclofs Vlk`aqvlr` kazmaz ucxm xma vagdajxclo lo xmacv luo ulvi$ `z cocxc`xah fs Evajl `ohZjmldxao co Vck`zxl Lvg`ol/ Cx varvazaoxz ` vaxqvo xl xma zlqvja gvlk umcjm xmas zxcddhv`u cozrcv`xclo `oh xl xma zx`vxcoe rlcoxz xm`x xmas zxcdd ulvi ucxm/KaaxcoeFv`co `oh klwakaox/ @ hq`dczk xm`x m`z a}czxah zcoja xma wavs gcvzx jldd`flv`xclo `oh cz` jlozx`ox glqohcoe g`jxlv co xma ulviz xmas jva`xa/ @ hq`dcxs$ cohcwchq`dds `oh `z ` hql$Xma h`ojav,jmlvalev`rmav `oh xma xma`xva hcvajxlv,hv`k`xqvea/ Cx`dc`o `oh xmaHqxjmk`o/ @o akfvslocj rvck`d zjva`k za`vjmcoe glv ulvhz `oh ` wczclo lg xma`xva `ohh`oja co za`vjm lg ` kqza/ U`zo–x xma kaaxcoe lg Evajl `oh Zjmldxao co 0331 ` kaaxcoelg Javwaddl a Klwckaoxl<Ocoa sa`vz `oh zawaoxaao rvlhqjxcloz d`xav>Akcl Evajl -AE#> ”Ol$ faj`qza xmava m`z `du`sz faao ` dlx lg fv`co co xma klwakaox/–Rcaxav J/ Zjmldxao -RJ#> ”@oh ` dlx lg klwakaox co xma fv`co/–AE> ”C zaozah C oaahah ulvhz/ Xl ka h`oja m`z `du`sz m`h xma zceocgcj`oja lg `jlkkaox`vs/ Lo loa–z zadg$ lo mqk`ocxs$ lo zljcaxs$ lo `vx co eaoav`d/ @oh C ioau xm`x Coaahah zlkaloa ucxm umlza madr C jlqdh xv`ozd`xa xm`x jlkkaox`vs `oh xm`x rvck`dzjva`k coxl zlkaxmcoe xm`x jlqdh fa jlkkqocj`xah/ Xmvlqem `oxmvlrldlecj`d `ohrmcdlzlrmcj`d hczjqzzcloz `flqx um`x h`oja j`o fa$ C kcemx fajlka faxxav apqcrrah xl
 
m`voazz xm`x aoaves/ Rcaxav u`z a}ravcaojah co uvcxcoe `flqx xma`xva `oh h`oja/ Co mck Cvajleoczah xma `wavzclo xl `vxcgcjc`dcxs$ xma o`vv`xcwa$ xma `oajhlx`d/ Fqx `dzl mcz hazcva xlhce glv xma azzaoja> xma wqdoav`fda rvazaoja lg xma h`ojav/ @x xma xcka C u`z olxjlojavoah ucxm xma k`xxav lg k`icoe lg jmlvalev`rmcaz$ fqx ucxm qohavzx`ohcoe xmapqazxclo> ”um`x hlaz cx ka`o xl fa ` h`ojav<–RJ> ”X`dicoe `flqx cx olu$ cx–z `z cg xmava u`z ` javx`co dlecj co lqv kaaxcoe `oh cocxc`dhczjqzzcloz/ Xm`x u`z `fzldqxads olx zl/ Ua m`h ol cha` um`x xma gqxqva kcemx fvcoe/Akcl m`h dagx gvlk N`o G`fva co lvhav xl gcoh mcz luo r`xm/ Fqx um`x hlaz xm`x ka`o>”gcohcoe slqv luo r`xm–< Ma u`z wavs jvcxcj`d lg xma h`oja ma z`u `vlqoh mck$ fqx hch olxm`wa ` va`hs `ozuav/ C ulviah `x Xma`xav Jlzkcj co @kzxavh`k$ m`h cocxc`xah xma zavcazH`oja Cozx`oxz$ u`z gvqzxv`xah ucxm xma jloxcoqah `fzaoja lg gqohz ucxm umcjm xl k`iaks luo xma`xva rvlhqjxcloz `oh `ziah kszadg um`x xqvo ks `vxczxcj `kfcxcloz jlqdh x`ia/Xmao `dd lg ` zqhhao xmava u`z Akcl zx`ohcoe faglva ka `oh ua elx x`dicoe/–K`ocgazxlCo Gafvq`vs 0337$ Fc`ojl rvakcavah/ @ zjv`xjm lo xma mczxlvs lg h`oja/ @ rvck`d zjva`k$cohaah$ fqx k`xmak`xcj`dds m`voazzah$ `o`dszah xl xma floa$ hcwchah coxl zawao zjaoazfs `o`dles xl xma zawao rlcoxz lg xma k`ocgazxl xm`x xmas m`h hv`uo qr/ Glv gvlk xmalqxzax$ Evajl `oh Zjmldxao m`wa faao co za`vjm lg ”`o coxaddajxq`d `z uadd `z cozxcojxcwa`rrvl`jm xl h`oja–/ Xmas `jjlkr`ocah xmacv hafqx fs ”` zrajcgcj jvahl jlkrlzah `x `zrajcgcj klkaox/– Z`xqvh`s : K`vjm 0337 `x 22>22mvz xmas jlkrdaxah xma gco`d xlqjmazlg Cd K`ocgazxl/ Xma Zawao Oajazzcxcaz/0/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa klo jlvrz azx jqvcaq} ha klc/ Na zqcz klo jlvrz/6/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa na oa zqcz r`z zaqd/:/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa na raq} jloxvødav klo jlvrz ax ao kîka xakrz nlqav `wajdqc/8/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa klo jlvrz k–ãjm`rra/1/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa na raq} kqdxcrdcav klo jlvrz/7/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pq–cd g`qx pqa wlqz xlqvoca~ d` xîxa/5/ Cd g`qx pqa na wlqz hcza pqa na wlqz `f`ohlooa ax pqa na wlqz d`czza k` zx`xqa/AE> ” Xma vad`xclozmcr faxuaao flhs `oh kcoh hlkco`xah lqv a`vds hczjqzzcloz/ Uaqohavzxllh xm`x cx cz oajazz`vs xl jvcxcj`dds va`rrv`cza um`x cz ioluo co lvhav xl hczjlwav um`x cz qoioluo/ Um`x ua m`h da`voah jlqdh `x fazx da`h xl ` varvlhqjxclo lg um`xa}czxah `dva`hs/ Co xm`x j`za$ um`x cz xma ka`ocoe lg jva`xcwcxs< Xmao ua fae`ockrvlwczcoe/ Fs j`vagqdds lfzavwcoe `oh coxavvle`xcoe ks flhs `z cx u`z `x ulvi co xmazxqhcl ua `vvcwah `x oau cozcemxz/ Ua xvcah `z mloazxds `z rlzzcfda xl vajleocza umavaxma klwakaoxz zxakkah gvlk/ Umava hch xma flhs glddlu xma jlkk`ohz lg xma ucdd$ `ohumava u`z cx zra`icoe glv cxzadg< Zlkaxckaz C rqvrlzagqdds fvlqemx xma flhs coxljlogqzclo fs elcoe zxv`cemx `e`cozx cxz m`fcxq`d u`sz$ zlkaxckaz C e`wa gvaa vaceo xlxmlza m`fcxz `oh rd`jah xmak co ` hcggavaox jloxa}x/ Xmlza zawao rlcoxz lg xma k`ocgazxl`va dcoiah xl coxaoxcloz lg klwakaoxz$ varvazaoxcoe xma xmcoez ua `va ulvicoe ucxm awaoxlh`s/–RJ> ”Xma k`ocgazxl u`z olx uvcxxao ucxm xma cha`> ua ulvi ucxm xmcz glv ` gau kloxmz$xmao hczj`vh cx `oh uvcxa zlkaxmcoe adza/ Xmcz cz xl vak`co/ Ucxm awavs ravglvk`oja uajva`xaua vauvcxa xma k`ocgazxl/ Awavs rcaja vagavz xl Xma Zawao Oajazzcxcaz$ zlkaxckazhcvajxds `z co Fc`ojl$ zlkaxckaz co u`sz xm`x `va lods vajleocz`fda xl qz$ `z ucxm
 
Vck`zxl Lvg`ol/ Co `dd xmlza sa`vz Xma Zawao Oajazzcxcaz m`wa dlzx oloa lg xmacv glvja`oh w`dchcxs/ Ravm`rz xmas `va ` dcxxda o`cwa$ fqx xm`x cz mlu xmas uava loja jlojacwah/@oh co ` u`s C jmavczm xma o`cwaxs xm`x zra`iz gvlk xmak/–Fc`ojlAE> ”@x xm`x rlcox co xcka ua u`oxah xl fva`i xmvlqem xma u`dd lg xma h`oja ulvdh ucxm `oau wczclo lg h`oja/ Fc`ojl u`z ` m`rraocoe$ ` 71+kcoqxa rcaja co umcjm awavsxmcoe czd`ch f`va/ Xmava cz olxmcoe xl g`dd f`ji lo lv mcha famcoh/ Xmava cz lods loa adakaox `xulvi xmava> xma k`iav$ mckzadg/ Glv 71 kcoqxaz ma hczrd`sz ` u`s lg k`icoe h`oja/ Xmavarvcza j`o oawav m`wa xma z`ka ckr`jx/ Olu C k`s h`oja xma zx`xakaox$ `x xma xcka Cu`z xma zx`xakaox/–RJ> ”Ua jlqdho–x k`ia `olxmav rcaja dcia Fc`ojl olu/ Ckrlzzcfda/ @ varvcza lg Fc`ojlucdd `qxlk`xcj`dds fa ` jlkkaox`vs/ Loa lg Xma Zawao Oajazzcxcaz zx`xaz> Cd g`qx pqa nawlqz hcza pqa klo jlvrz azx jqvcaq} ha klc/ Na zqcz klo jlvrz/ Ucxm Fc`ojl `oh Vlzzlco r`vxcjqd`v$ xma zldlz fs Akcl$ cx da`hz qo`wlch`fds xl ` oau dlli lo xma k`xavc`dz$zckrds faj`qza Akcl–z flhs cz ol dloeav xma z`ka `z cx u`z xmao/–Vlzzl@ jloxcoq`xclo lg xma jldd`flv`xclo `gxav Fc`ojl u`z olx zadg+awchaox glv Evajl `ohZjmldxao/ Xmas m`h k`ha xma zx`xakaox xmas oaahah xl k`ia$ xmava u`z dcxxda xl `hh xlcx> —Fc`ojl cz Fc`ojl `oh xm`x–z cx/– Cx u`z Nlm`o Vasocavz$ hcvajxlv lg xma Id`rzxqiGazxcw`d co Dlqw`co uml lggavah Zjmldxao `oh Evajl ` zxqhcl zr`ja xl ulvi co glv zlkaxcka/ Ucxmlqx xma rvazzqva lg m`wcoe xl rvlhqja ` oau ravglvk`oja$ ravm`rz `z `olrrlvxqocxs xl ad`flv`xa lo Fc`ojl$ lv k`sfa nqzx `z ` jm`oja xl jloxcoqa xmajldd`flv`xclo/ Xm`x cz mlu Vlzzl j`ka `flqx/ Kszxavclqz$ kszxcj`d/ Xma umcxa jdlxm u`z`x loja hvaojmah co vah$ cooljaoja dlzx glvawav/RJ> ”Xm`x u`z cohaah xma coxaoxclo/ Xma vah `dzl zxllh glv xma a}rajx`xcloz xm`x m`hevluo qr `vlqoh qz/ Xmas uava mcemds jm`veah/ Vah cz xma klzx mcemds jm`veah jldlqv/R`zzclo$ dlwa$ fdllh$ madd9 slq j`o rvlnajx `osxmcoe loxl cx/ Lqv jlojarx u`z xl m`wa loaravraxq`d$ jloxcoq`d gdlucoe lg aoaves/ Co jloxv`zx xl Fc`ojl$ umava xma zxvqjxqva u`zf`zah lo zawao$ `oh xmava uava jlozapqaoxds zawao zx`xaz lg dcemxcoe$ ua xlli ` zcoedazx`xa `z lqv zx`vxcoe rlcox glv Vlzzl/ Xma kqzcj u`z olx xl fa jlojacwah `z kqzcj$ fqx`z ` jloxcoqcoe xloa xm`x cz `dva`hs xmava umao xma `qhcaoja aoxavz `oh `dzl umao xmasda`wa/–AE> ”C u`oxah xl lwavjlka Fc`ojl fs zqvr`zzcoe cx co xavkz lg agglvx$ mavlczk `ohklwakaox chclk/ @dd xma z`ka cx m`h xl fa jlkrdaxads hcggavaox/ Co xm`x vazrajx C `k `rqvczx/ @jxq`dds$ C m`h olx u`oxah xl rvazaox Fc`ojl/ C u`z gd`ffave`zxah umao Rcaxav rvlrlzah xl zmlu xma ulvi/ C u`z rvck`vcds jlojavoah ucxm lqv jldd`flv`xclo `oh ucxm xmaxmcoez xm`x `vlza gvlk cx/ Fc`ojl u`z zl oau$ awao xl lqvzadwaz$ C gadx pqcxa cozajqva`flqx cx `oh C m`h k`nlv hlqfxz `flqx zmlucoe cx/ Xma g`jx xm`x Fc`ojl hch jlka `flqxm`rraoah hczrcxa ka/ Cx xlli qz `dklzx xul sa`vz `gxav xm`x xl k`ia Vlzzl/ C u`oxahawavsxmcoe xl fa gadx `oau$ xma oajazzcxs$ xma jlowcjxclo$ xma klxcw`xclo/ @oh xmao xmcoezzdluds fae`o xl klwa/ Vlzzl u`z `o coxavkco`fda xlqv ha glvja9 cx cz `flqx `o qoao+hcoejqvvaox$ xma h`oja m`z faao hawadlrah lo xma cha` lg ` klolxlolqz zxva`k/ @o aohdazzglvja/ Awao glv ka$ xm`x cz/–A}xv` HvsCx u`z lods `gxav Vlzzl xm`x xma cha` lg ` xvcdles fae`o xl glvk9 Fc`ojl `oh Vlzzl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->