Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Catalunya sota sospita

Catalunya sota sospita

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Article de Susana Paz publicat a Regió 7 el 4 de febrer de 2012
Article de Susana Paz publicat a Regió 7 el 4 de febrer de 2012

More info:

Published by: Biblioteca la Bòbila on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
54
DISSABTE, 4 DE FEBRER DEL 2012 |
Regió7
CULTURES
Colònia de Can Bartet. Al Ber-guedà. Esteve Ruscalleda, inspec-tor del jutjat de Berga, investiga lamort d’una dona, la majordomadel mossèn. És el punt d’arrenca-da del debut de l’escriptora MartaBanús (Barcelona,

),una de les autores convida-des a la BCNegra que,
nsdissabte que ve, reunirà a lacapital catalana una sei- xantena d’autors que es de-diquen a aquest gènere.També catalans. I és que lanòmina de crims escritsen la llengua de Fabrapassa per un dolç mo-ment. Ni subproducte nisubgènere. Negra (be-neïda per la intel·lectua-litat) o policíaca (per lesmasses: qui és el culpa-ble?). Sebastià Benas-sar, Teresa Solana, Pau Vidal, Agustí Vehí, SalvadorBalcells, Jaume Benavente,Marc Pastor, Jordi de Manuel, Juli Alandes, Albert Villaró... Podemparlar d’una novel·la negra cata-lana o a la catalana? D’uns refe-rents? D’uns temes propis?
L’expert
. Biblioteca La Bòbila del’Hospitalet. Un berguedà, Jordi Ca-nal i Artigas (

) va decidir, enple declivi del gènere, a mitjansdels anys

, proposar a la Dipu-tació de Barcelona un centre de-dicat exclusivament al gènere ne-gre i policíac, el primer del país. Ho va aconseguir, el

. Es va in- ventar, també, el primer club denovel·la negra de l’estat. I és, al cos-tat d’Àlex Martín, coautor d’un es-tudi imprescindible sobre l’edi-ció de novel·la negra a Catalunya,
La cua de palla: retrat en groc i ne- gre
(Alrevès).El llibre,una anàlisicrítica, rigorosai gens complaentdels camins de l’edició, recull l’a-posta i la decadència d’Edicions

en la mítica col·lecció «La cua depalla» («el que no va poder fer elfranquisme ho va poder el mercat»,diu Canal). L’assaig no oblida la se-gona gran col·lecció, La Negra deLa Magrana. Depura responsabi-litats i reparteix aplaudiments. Totté un principi i un
nal.
L’inici.
El principi de la no- vel·la negra té un nom Manuelde Pedrolo. Amb un antece-dent, Rafael Tasis. «Pedrolo ésel gran introductor dels gène-res a Catalunya, novel·la negra,ciència-
cció... creiaen la literatura po-pular i volia difon-dre-la», explica Ca-nal. Director de LaCua de Palla(

-

), elseu gran deixeble va ser Jaume Fus-ter -l’introductordel terme «perdiguer» com a si-nònim de detectiu-i el col·lectiu li-terari Ofelia Dracs (Joan Rendé,Joaquim Carbó, Maria AntòniaOliver, Pep Albanell...). La tercerabaula de la cadena és AndreuMartín que deixa de ser un «dei- xeble lineal» i beu, sobretot, de Váz-quez Montalbán i Jaume Fuster.Martín «normalitza el gènere. Po-dem considerar els escriptors delsegle XXI deixebles de Martín?«No, ni crec que ells tinguin capsentiment de generació».
El boom actual.
Canal el situaentre el

i el

. La culpa quela literatura negra no estigui mor-ta després de la letargiadels anys

és dels nòrdics? En bona part, sí.«L’efecte
Millennium
de Stieg Lars-son ha ajudat a què moltes edito-rials es decidissin a publicar no- vel·la negra: van veure que hi ha- via lectors». El gènere negre, asse-gura el berguedà, «és la novel·la re-alista del nostre temps».
Els investigadors.
«La primeranovel·la negra que vaig llegir pro-tagonitzada per un Mosso d’Es-quadra no se la creia ningú. Es for-çava una realitat que no existiaperò la realitat va anar canviant».I molt. Un elevat tant per cent dela novel·la negra catalana actual téa un mosso com a protagonista. Ia ningú, ara ja, no li estranya. Els te-mes? Els que preocupen a la so-cietat: corrupció, immigració... Lanormalització total arribarà, segonsCanal, quan«el protagonistasigui un policia cor-rupte, com passa a totesles policies del món».
El suport editorial.
Lescol·leccions (amb cobertes iden-ti
cables, numeració dels títols i undirector editorial que faci de nexeentre editorial i lector) són, per aCanal, «bàsiques». En de
nitiva, lafeina que Pedrolo va fer a La cua depalla o Fuster a La Negra de la Ma-grana (on es van publicar un bonnombre d’autors catalans entre el

i el

). I la que Àlex Martín hainiciat a Crims.cat, una col·leccióde l’editorial Alrevès i també unapàgina web dedicada a la novel·lanegra en català. Saben quin autorha publicat en el que han estat,
nsara, les dues grans col·leccions aCatalunya? Andreu Martín, quetambé ha obert el foc a Crims.cat,nascuda amb vocació de ser latercera gran col·lecció de la histò-ria del gènere al país. Un AndreuMartín, diu Canal, que «sempre haobviat les modes i ha fet, durantanys, la travessa del desert».
Podem parlar d’una novel·lanegra catalana?
Encara no: «jocrec que falten uns

o

anys perpoder parlar d’una novel·lanegra catalana. La majoriad’autors són del segle XXI, s’ha de veure cap aon es dirigeixen, qui con-tinua i qui plega. Entre elsautors actuals, Canal des-taca Agustí Vehí, sotsins-pector de la GuàrdiaUrbana de Figueres,pel seu llenguatge«empordanès» i unhumor sorneguer:«quan la novel·la negrasurt a comarques s’en-riqueix el gènere».
SUSANA PAZ
|MANRESA
Als 17 anys va marxar de lacapital berguedana per es-tudiar Biologia a Barcelona. Peròva decidir ser bibliotecari. Mantévincles personals amb Berga i unacita ineludible: la Patum. Jordi Ca-nal és director de la Biblioteca laBòbila de l’Hospitalet des del1999, la primera biblioteca públi-ca del país dedicada a aquestaespecialitat; és el creador del fan-zine L’H Confidencial i del primerclub de lectura de novel·la negra al’estat espanyol. Des del 2007 co-ordina el Premi Internacional denovel·la negra L’H Confidencial.
JORDI CANAL
BERGA, 1955
 
El berguedà JordiCanal (a la imatge) iÀlex Martínpresentaran
De la Cua de Palla a Crims.ca 
t, dimarts(12 h), a la facultatde ComunicacióBlanquerna
La novel·la negra s’enriqueix amb una nòmina d’autors delpaís que creix i es diversifica Repàs d’un gènere molt viu
LA ALL

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->