Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ceylan Önkol Otopsi Raporu

Ceylan Önkol Otopsi Raporu

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:
Published by GuncelYorum

More info:

Published by: GuncelYorum on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
Ceylan Önkol Mütalaa Prof.Dr.Ümit Biçer 
Pro.Dr.Ümit Bier Kocaeli Üniversitesi Fakültesi Adli Tı AD Umuttee Kocaeli 
1
İstem:
28.09.2009günüDiyarbakırİli,Liceİlçesi,ŞenlikKöyü,AşağıHambasMezrası,CemalTepeMevkiinde,Refik-Salihakızı,1997doğumlu,BingölGençYaylaKöyünüfusunakayıtlıCeylanÖNKOL'unölümüileneticelenenpatlamaolayınınincelenmesinde;a)
 
40mmbombaatarhimmatınınyerdepatlamasıhalindeinsancudundanalbiretkibırakacağı,b)
 
Uzaktanatılmasıhalindeinsanvücudundanasılbiretkibırakacağınınayrıntılıvehattavarsabunabenzerolaylaraaitfotoğraflarındadosyayasunularaksözkonusuolanolaydamaddigerçeğinortayaçıkarılmasıamacıylayenibirdeğerlendirme;
Değerlendirilenmateryal:
1.
 
LiceİlçeJandarmaKomutanlığı'nın28-30Eylül2009tarihli"
OlayYeriİncelemeRaporu
";2.
 
T.C.LiceCumhuriyetBaşsavcılığı'nın28Eylül2009tarihli"
 AdliMuayeneTutanağı
";3.
 
İrfanÖzhan(Başkomiser,BombaUzmanı)veÜnalÖztürk(PolisMemuru,BombaUzmanı)tarafındandüzenlenmiş12.10.2009tarihli"
BilirkişiRaporu
";4.
 
DiyarbakiriliLiceilçesiŞenlikköyüXambazmezrasında28.09.2009tarihindemeydanagelenolaydayaşamınıyitirenceylanönkolileilgiliyapılan"
 AraştırmaİncelemeRaporu
";5.
 
Olayyeriİncelemesisırasındaçekilen7(yedi)adetfotoğraf;6.
 
AdliMuayenesırasındaçekilenveCeylanÖnkol'aaitolan20(yirmi)adetfotoğraf;
OlayınÖzetiveBulgular:
a)
 
28.09.2009günüsaat13:20sıralarındaLiceİlçesi,ŞenlikKöyü,AşağıHambasMezrası,CemalTepemevkiindemeydanagelenpatlamasonucuRefik-Salihakızı,1997doğumluCeylanÖNKOLisimlişahsınolayyerindeöldüğüveolaysırasında1oğlağıntelefolduğuolay;b)
 
Olaysonrasısaat17:45sıralarındamaktuleaitcesedinköyhalkıvekalabalıkbirgruptarafındanAbalıJ.Krk.'nagetirildiği;c)
 
Otopsiişlemleriiçinkarakoliçerisindekonteynıriçininayarlandığıveadlimuayeneişleminebaşlandığı;
1.
 
Cesedin1.50boylarında40-45kgağırlığında,siyahsaçlıkahverenkligözlü,12-13yaşlarındabirkızçocuğununaitolduğugörüldü,cesedinüstkısmındabordorenklihırkaolduğu,altındadesenlikoyurenklitişörtolduğu,altkısmındabeyazrenkliiççamaşırıolduğu,üstündepantolonolduğu,2.
 
Yüzbölgesininsağındayaklaşık5cmuzunluğunda2-3cmgenişliğindeciltciltaltıdokuyahaizdokukaybımevcutolduğu,onunyaklaşık2cmgerisinde3cmuzunluğunda2cmgenişliğindeciltveciltaltıdokuyaaitdokukaybımevcutolduğu,solkulakönkısmında3cmuzunluğunda2cmgenişlindedokukaybımevcutolduğuldü.Saçlıderideherhangibiryaraizininolmadığıgörüldü,boyunbölgesininsağlamolduğubelirlendi.3.
 
Sağkoldadirsekbölgesindeyaygındokukaybıveyanıkolduğu,sağkoldahumerusmediyalkısmınauyanciltbölgesinde4cmuzunluğunda2cmgenişliğindevesağaksillaüstkısmında1cmuzunluğunda1cmgenişliğindeciltkaybımevcutolduğu,Sağbilekmediyalkısmında3cmuzunluğunda2cmgenişliğindeciltkaybıveyanıkmevcutolduğu,4.
 
Soldirsekteyaygındokukaybımevcutolduğu,solbilekteyineaynışekildedokukaybıveyanıkmevcutolduğu,5.
 
Sağvesolmemebaşıbölgesindeciltkaybımevcutolduğu,torakssağkısmındamidaksiller6kostaüstündedüzgünkenarlı2cmyarıçapındagirişdeliğininolduğu,sternumüzerinde4kostahizasındasolda0.5cmçapındadüzgünkenarlıgirişdeliğininolduğu,sağmemealtkısmında1cmyarıçapındagirişdeliğimevcutolduğu,sternumaltkısmında1cmgenişliğindeyaklaşıkolarak3adetgirişdeliğininolduğu,solmemealtkısmında2cmyarıçapındaciltkaybımevcutolduğu,6.
 
batınönduvarınınolmadığıvebatıniçorganlarınınyaygınşekildedağıldığıveyanıkolduğu,karaciğerparçalanmışolduğundanaltkısmıtespitedilemediği,diyaframkısmınınsağlamolduğu,7.
 
sağuylukönkısmındayaygınşekildekayıpveyanıkmevcutolduğu,sağfemurparçalanmış,sağbaldırproksimalbölgedeorta/kısımdakasdokusunakadar3cmuzunluğunda2cmgenişliğindedokukaybımevcutolduğu8.
 
soluylukönkısmındayaygındokukaybıveyanıkmevcutolduğu,solfemurparçalanmışolduğu,sağbacaktadizitalkısımdakırıkmevcutolduğu,solayakbaldırkısmındaelipsşeklinde1cmyarıçapındaciltkaybı,onun2cmdizitalindeyaklaşık1cmuzunluğunda0.5cmgenişliğindecilt
 
Ceylan Önkol Mütalaa Prof.Dr.Ümit Biçer 
Pro.Dr.Ümit Bier Kocaeli Üniversitesi Fakültesi Adli Tı AD Umuttee Kocaeli 
2
kaybımevcutolduğu,soldizdemediyalkısımda1cmyarıçapındaciltveciltaltıdokukaybımevcutolduğu,9.
 
cesedinsırtbölgesindeherhangibirpatalojikbulgununolmadığı10.
 
cinselorganınınincelenmesinde;herhangibirzorlanmanınolmadığı11.
 
yüzbölgesindevekollardaşarapnelparçasınarastlanılmadığı,göğüsbölgesindevevücudundeğişikyerlerindeiriliufaklaçoksayılışarapnelparçasıolduğu;12.
 
göğüsbölgesinden,sağbacağından,sağkalçasından,solbacağındantaşındığıtabutiçerisindenmetalparçalarıeldeedildiği,
CumhuriyetSavcısınınyazdırğıhariciölümuayenebulgularınadoktorbilirkişininkatılğıve
bubulgularbenimlebirliktetespitedilmiştir.Ölümünyaklaşık6-7saatöncemeydanageldiğinibelirledim.Cesetüzerindeveorganlarüzerindeşarapnelparçasıarandı,benimdeiştirakimlebulunanparçalarteslimedildi.
Ölümünpatlayıcımaddesonucuortayaçıkanblastiketkiyleiçorganlarınparçalanmasısonucu
belirledim.Kesinölümnedenibudur.klasikotopsiyapılmasınagerekyoktur 
mütalaasıverdiği"
 AdliMuayeneTutanağı
";d)
 
Olayyeriincelemesinin30.09.2009günüsaat:09.00sıralarındayapıldığı;tutanakta:
1.
 
2NoluGiysiParçası:Patlamamerkezinin200cmdoğusunda,yerdekiyoğunkurumuşkanvedokupaalarınınyanda,patlamanınetkisiylepaalanş,yanmışveislenm,5cmgenişliğinde,pembevebeyazrenkli,ipliktenmamulgiysiparçası,2.
 
4NoluGiysiPaası:Patlamamerkezinin171cmkuzeydoğusunda,patlamanınetkisiyle parçalanmış,yanmışveislenmiş,10cmgenişliğinde,pembevebeyazrenkli,ipliktenmamulgiysiparçası,3.
 
5NoluGiysiParçası:Patlamamerkezinin335cmkuzeyinde,patlamanınetkisiyleparçalanmış,yanmışveislenmiş,5cmgenişliğinde,pembevebeyazrenkli,ipliktenmamulgiysiparçası4.
 
Metalpaalar:Patlamanınmeydanageldiğinoktaveyakıncivarındankazılarakalmantoprağınözeleleklerileelenmesisonucundamıknatısmarifetiyletespitedilenmetalparçalar,merkezin370cmgüneydoğusunda,patlamanınetkisiyledeformeolmuş,veislenmiş,2cmgenişliğindemetalparçası,merkezin75cmgüneyinde,patlamanmetkisiyledeformeolmuşveislenmiş,0,3cmuzunluğundametalparçalarıbulunduğu;
e)
 
AvukatSerdarÇelebitarafmdan08.10.2009tarihindeC.SavcısmaolaygünüCeylanÖNKOL'untaktığı,mavizeminüzerinesanrenkliçizgilerive"BADTOTHEBONE"ibareleribununan,patlamadandolayızarargörmüşşapkaveolaygiydiğielbiselereaitliflerteslimedildiğif)
 
İrfanÖzhan(Başkomiser,BombaUzmanı)veÜnalÖztürk(PolisMemuru,BombaUzmanı)tarafındandüzenlenmiş12.10.2009tarihli"
BilirkişiRaporu
"nda
1.
 
Patlamadanmütevellitparçalanmış,deformeolmuş,üzerlerindeküçükovalçıkıntılarbulunan,muhtelifebatlarda12adetmetalparçalarının40mm'likbombaatarmühimmatıiçgövdesindeyeralanveparçatesiriyaratmakamacıylakullanılanmetalaksamaaitoldukları,2.
 
Patlamadanmütevellitparçalanmış,deformeolmuş,altınsarısırengikısmensilinmiş,muhtelifebatlarda,3adetmetalparçalarının40mm'likbombaatarmühimmatınındışceketkısmınaaitoldukları,3.
 
Patlamadanmütevellitparçalanmış,deformeolmuş,üzerlerindekanallarbulunan2adetmetal parçalarının40mm'likbombaatarmühimmattaparçatesiriyaratmakamacıylakullanılanmetalaksamaaitoldukları,4.
 
Patlamadanmütevellitparçalanmış,deformeolmuş,1adetmetalparçasınınüzerinde"2"ibaresininfabrikasyonolarakyazılıbulunduğu;belirtildiktensonra
PatlamaneticesindeCeylanÖNKOL'uncudununöntaranpaalanşolmanarağmen,herikidirseğindeveönkollarınıniçkısımlanndaparçalanmalanınolmasıileözellikleherikibileğininiçkısımlarındapatlamanınilkanındameydanagelenflashalevyanıklarınınbulunmasısebebiyle,(Fotoğraf64-65-66-67-68-69)
 patlamanınCeylanÖNKOL'unelindekitahraile40mm'likbombaatarmühimmatınavurmasıneticesindemeydanageldiği 
40mm'likbombaatarmühimmatlanemniyetliatışaolanakvermekamacıylanamludançıktıktanbellibirmesafe(tapamodelinegöredeğişen14-28mt.veya18-36mt.)sonrakurulurlarvehassastapalaraktifhalegelir.Ancakhertürfabrikasyonmühimmatınatıldıktansonradüştüğüyerdepatlamamasıolasıbirdurumdur.
Sözkonusu40mm'likbombaatarmühimmatıdadahaönceatılmışancakpatlamamış,sertbircisimleüzerinevurulmasıneticesindepatlamıştır 
.Ceylan
 
Ceylan Önkol Mütalaa Prof.Dr.Ümit Biçer 
Pro.Dr.Ümit Bier Kocaeli Üniversitesi Fakültesi Adli Tı AD Umuttee Kocaeli 
3ÖNKOL'un
olayanındaelindeolduğuiddiaedilenveolayınhemenakabindepatlamamerkezineyakınbirnoktadagörüntülenentahraüzerindedepatlamanınparçatesirindenmeydanageldiğideğerlendirilenbirdeformeizimevcuttur.
(Fotoğraf70)Olayyerindektabiredilebilecekkadarmeşeacıbulunmaktar.(Fotraf71)Buağaçlarınyaprakvegövdeleriincelenmişvesadece1ve3noluolaraknumaralandırılanağaçlardapatlamanınısıveparçatesiriizlerinerastlanmıştır.
Çevredekiağaçlarıntepevedallarındahavanatışınabenzeraşırtmaatışizinerastlanmamıştır.
PatlamaneticesindeCeylanÖNKOL'uncutnlüğübozulmamışvepaalaraayrılmamıştır.
ŞayetCeylanÖNKOL'unvücudunahavan,roketveyatopmühimmatıisabetetmişolsaydıvücutbütünlüğübozulacakşekildeparçalaraayrılmışolmasıgerekirdi.
AyrıcaCeylanÖNKOL'a
yanbirnoktayahavan,roketveyatophimmatışmüşolsadahaderinbir patlamaçukuruoluşma,etraftakidiğeraçlardadaısıveparçaetkisiylezararmeydanagelmesigerekirdi.
Havanmühimmatlarınıncidarkalınlığıfazladır.Busebepleolayyerine60mm'lıkveya81mm'likbirhavanmühimmatıdüşseydimutlaksuretteçokdahabüyükparçalarilekuyrukkısımlarıolayyerindetespitedilirdi.Örnekolmasıaçısındansözkonusumühimmatlaraaitbaşkabirolaydaeldeedilenpatlamasonrasıgörüntülerifotoğraflararasınaeklenmiştir.(Fotoğraf72-73)mbuhususlardikkatealınarakyalangeneldeğerlendirmeneticesinde;
CeylanÖNKOL'un,menşeivemodelitespitedilemeyen,dahaöncearaziyeatılmışancakpatlamadankalmış40mm'likbombaatarmühimmatınaelindekitahrailevurarakpatlatmasıneticesindehayatınıkaybettiği 
kanaatinevarıldığıyeralmaktadır.
Değerlendirme:
Yukarıdayerverilenbelgelerinincelenmesindesaptananbulgularveyapılanyorumlardeğerlendirildiğinde;a)
 
Olayyeriincelemesininikigünsonrayapıldığıveolayyerineuzmanlardanönceköyhalkınınulaştığı
cesediveolayyerindebulduklarıkimimateryaliteslimettiklerianlaşılmaktadır.b)
 
Cesetteyapılanincelemevedeğerlendirme
uzmanolmayanbirhekimtarafındanyapılmış,usuluneuygunbirölümuayenesi,metalpartikülleriçinradyolojikincelemeveböylesibirolaydamutlakyapılmasıgerekenotopsiyapılmamıştır.
c)
 
28-30Eyl2009tarihli"
OlayYeriİncelemeRaporu
";28Eyl2009tarihli"
 AdliMuayeneTutanağı
";12.10.2009tarihli"
BilirkişiRaporu
"ile"
 AraştırmaİncelemeRaporu
"olarakdüzenlenenbelgevetutanaklardaeksiklikler,tanımlamavedeğerlendirmehatalarıveuzmanlıkalanıdışıyorumlarbulunmaktadır.
Patlamavepatlayıcınıntürü:
28.09.2009Diyarbakırİli,Liceİlçesi,ŞenlikKöyü,ıHambasMezra,CemalTepeMevkiinde40mm'likbombaatarmühimmatınınpatladığı,PatlamasonucuRefik-Saliha,1997doğumluCeylanÖNKOLisimlişahnolayyerindeölğüve1oğlağıntelefolduğu,kişiyeaitdokuvegiysiparçalarınınetrafadağıldığıanlaşılmaktadır.
Patlamadanmütevellitparçalanmış,deformeolmuşparçaların40mm'likbombaatarmühimmatınaaitolduğu,başkacabirpatlayıcıdansözedilmediğianlaşılmaktadır.
12.10.2009tarihli"
BilirkişiRaporu
")
Patlamanınoluşşekli:
Patlamanınoluşşeklihakkındamevcutverilerveyorumlardeğerlendirildinde;
Patlamasonrasındaolayyerindebulunancesedin17.30’akadarolayyerindekaldığıanlaşılmaklabirlikte;cesedinpatlamamerkezivetarifedilenmeşeaçlarınagöre"neredevehangipozisyondabulunduğu"naayrıca
 patlamansorumlusuolarakdeğerlendirilentahranolayyerindeneredebulunduğuna
dairherhangibirbilgiyeralmamaktadır.
LiceİlçeJandarmaKomutanlığı'nın28-30Eylül2009tarihli"
OlayYeriİncelemeRaporu'nda
olaydakullanıldığıilerisürülen
tahrahakkındaherhangibirbilgiyeralmazken;"Bilirkişiraporu"ndapatlamamerkezineyakınbirnoktadagörüntülendiğibelirtilmiştir( 
sözkonusufotograftarafımdangörülmediğiiçinbuçelişkininnedenkaynaklandığıyorumlanamamıştır 
 )."Bilirkişiraporu" 
nda
tahraüzerindepatlamanınparçatesirindenmeydanageldiğideğerlendirilenbirdeformeizindensözedilmektedir.
Patlamamerkezininherikitarafındabirbirlerinden60-80cmuzaklıktabulunanmeşeağaçlarındakavrulmaveislenmerapordabelirtilmiş,
tahradaisebaşkabirözelliktensözedilmemiştir.
İncelenenmateryalarandatahrabulunmamaktar.
Fotoğraftarülendeformasyonüzerindennasılbusonucaulaşıldığıanlaşılamamaktadır.Patlamasırasındaortamdabulunannesnelerinetkilenmeleriolağandır.
Tahradalendeformasyonbombahimmatınavurulmasırasında

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
GuncelYorum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->