Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011/4 Másokért Együtt

2011/4 Másokért Együtt

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Brigitta Fessel

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2011. évi júniusi igéje:
Van, aki osztogat, mégis gyarapszik,más meg sz
ű
ken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.“ (Péld 11,24)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2011
55. évfolyam, 4. (828.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2011. június 27.
 
Pihenjetek meg kissé!
 
 Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egykissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, ésakik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. (Mk 6,31)
Még az evésre sincs id
ő
nk. Elborítanak minket afeladatok. Az érkez
ő
sokaság, a vélt és/vagy valóselvárások, a megfelelési kényszer, a túlfeszítettid
ő
 beosztás, a „soha nem érek a végéhez” stressze, azelintézetlenül maradttennivalók kudarcai, akötelességek felkiáltójelei.A globalizáció világaelhiteti velünk, hogy atávolságok megszüntethe-t
ő
k, mindenre rálátásunk lehet, mindenkivelkapcsolatban lehetünk, azinformációk tömegéreszükségünk van és adöntésekhez minél többlehet
ő
séget mérlegelnikell. Aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogyegyszerre több helyen kéne ott lennünk, a lehet
ő
ségek közül nem tudunk választani, a hírek elborítanak  bennünket, emberi kapcsolataink pedig sorvadnak éskiürülnek. Technikákat keresünk, amelyek hatékonyabb id
ő
 beosztást tesznek lehet
ő
vé; az éjszakátnappallá változtatjuk, prioritásokat állítunk fel,megkülönböztetjük a fontosat a feleslegest
ő
l,megtanulunk nemet mondani. Rutinból élünk.Megpróbáljuk legy
ő
zni az id
ő
t, önmagunk, határainkat,er 
ő
tlenségünket. Tán még csodálkozunk is, ha ez nemsikerül...Aztán ott a másik oldal is. Amikor úgy mennek elnapok, hetek, hónapok vagy akár évek is, hogy nemtörténik semmi. Nincs kihívás, nincs munka, nincsenek feladatok, vagy ami van, ott nem érezzük azt, hogy ahelyünkön lennénk. A „nincs rám szükség” ridegtényével való szembesülés megtör és sárba tapos.Önbecsülésünk romokban és már a lét puszta megéléseis fáraszt és megvisel. Még a legapróbb feladat isnyomasztó elvárásként telepedik ránk, miközben azüresség és fáradtság kíséri minden mozdulatunk.Id
ő
nket nem tudjuk tartalmasan és értelmesen kitölteni,unatkozunk, közben pedig úgy érezzük, hogy mindenleterhel és semmire sincs id
ő
nk.Jöjjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlanhelyre. A feladatok, elvárások, határid
ő
k és kiüresedéskereszttüzében annyira jó lenne megállni! Elbújni avilág el
ő
l, nem nézni az órára, kikapcsolni a telefont,elfelejteni az internetet, letenni az elvárásokat. Nemgondolni semmire, nem dönteni semmir 
ő
l, egyszer 
ű
encsak a létezés lényegét éscsodáját megtapasztalni.A „lakatlan hely” nemterhel tovább feleslegesingerekkel, a magányvagy csak a legközelebbiembertársak társaságalehet
ő
séget ad azálarcainktól és hamiselvárásainktól valószabadulásra. A tölteke-zéshez szükséges akiüresítés, valódifeladataink hordozásához szükségünk van a rajtunk maradt és ránk rakódott terheink letételére. Látásunk ésfelismeréseink válnak egyre torzultabbá magányaink éslakatlan helyeink nélkül.Jöjjetek velem! – hangzik Jézus hívása. A pihenésés feltöltekezés helyzete - amikor hallásunk éberségétnem süketíti meg a körülöttünk lév
ő
hangzavar, amikor látásunk távlatát nem sz
ű
kítik be az el
ő
ttünk tornyosulófeladatok vagy a sikertelenségek ismétl
ő
d
ő
kudarcai - aJézusra figyelésnek is teret ad. Egyszer csak megszólala csend, és felismerések születnek. Arról, hogy a létajándék, hogy a mélységb
ő
l van kiút és a magasságértvaló állandó és er 
ő
ltetett küzdelemben elérhetjük ugyana csúcsokat, de a lényeget veszíthetjük el. Arról, hogymi az igazán fontos, hogy honnan kapjuk az er 
ő
t, hovatartozunk, merrefelé igyekszünk és mi az, ami megtart.Jöjjetek velem! – Életünk lényegét és értelmét isez a hívás adja. Megtanít megelégedni azzal, ami amiénk, ugyanakkor nem engedi, hogy lankadjunk élethivatásunk betöltésében. A Jézussal együtt járt életmegelégít és csodák megtapasztalását jelenti.Dr. Solymár Mónika
 
 
2
55. évfolyam, 4. (828.) szám / 2011.06.27.
 
 Másokért Együtt
 
Mozaikok gyülekezetünk életéb
ő
l
2011. május 29.-én, vasárnap Fadingban tartottunk gyülekezeti találkozót a Grazi és Graz környékitagjainknak. Szalai Jolán és Mihály – ahogy egy évvelezel
ő
tt - idén is kedves vendégszeretettel fogadott bennünket otthonukban. A ház el
ő
tt felállított padok, azárnyékos terasz, a sok-sok finomság és nem utolsósorban a kit
ű
n
ő
gulyás mind-mind szeretetükr 
ő
l,figyelmességükr 
ő
l tanúskodott. Örömmel tapasztaltuk,hogy szép számban gyülekeztünk össze, gyermekek,fiatalok és „örök ifjak” egyaránt, és az id
ő
 járás iskedvezett együttlétünknek.A lelkészünk által összeállított áhitaton akapernaumi százados történetét dolgoztuk fel.Megelevenedtek el
ő
ttünk a hit útján járás különböz
ő
 állomásai – az elindulások, találkozások, kétségek,rádöbbenések, elfordulások, hitvallások helyzetei.Minden egyes élethelyzethez énekeltünk egy éneket is,amely tartalmával és dallamával még közelebb hoztahozzánk az adott élettapasztalatot. A chartresikatedrális labiritusának „bejárása” pedig szemléletessétette el
ő
ttünk, hogy a megérkezés sem egyszer 
ű
.Amikor közelinek t
ű
nik a cél, akkor még utak,mélységek és távlatok állhatnak el
ő
ttünk, amelyek megjárása szükséges a lényeg felismeréséhez.Az áhitat alapgondolatai egy héttel kés
ő
 bb,Höfleinben is elhangzottak, ahová a Bécsi és Bécskörnyéki tagjaink érkezhettek 2011. június 04.-énTakács János kedves meghívására. Szeretettel telifogadtatásban részesültünk, köszönjük azt a sok-sok el
ő
készületet, amivel vendéglátónk és segít
ő
i vártak  bennünket. A nagy udvar, az árnyas és hangulatos bográcsozásra kialakított terület, a szép környék, afinom ebéd, a kedves szomszédok, a közös beszélgetések, séták és játékok emlékezetessé tették ezta napot.2011. június 05.-én a vasárnapi istentisztelethezkapcsolódóan Farkas Andrea konfirmációi vizsgájárakerült sor Bécsben. Nem olyan egyszer 
ű
13 évesenkiállni az oltár elé, és válaszolni a kérdésekre, vagy épp bibliai igehelyeket kikeresni, történeteket elmondani.„Mi a keresztség?” „Hogyan foglalja össze Jézus a parancsolatokat?” „Kicsoda a Szentlélek?” – hangzottak a kérdések, és Andrea felkészültségér 
ő
l tetttanúbizonyságot. De a gyülekezet is tanúbizonyságottett arról, hogy odafigyeléssel és szeretettel kíséri azérkez
ő
ket. Az istentiszteletet követ
ő
en Andreacsaládjának köszönhet
ő
en közösen ünnepelhettünk agyülekezeti teremben. A konfirmációi istentiszteletre – a múlt év gyakorlatát követve – a Soproni EvangélikusGyülekezet konfirmandusaival együtt pünkösdkor került sor. A diaszpóra-helyzetb
ő
l kicsit kilépvelehet
ő
séget ad ez az együttm
ű
ködés a kortárs-közösségmegtapasztalására. Köszönet érette a sopronigyülekezetnek!Hálát adhatunk Istennek gyülekezetünk létéért,közösségéért, az Ausztriában magyarul hangzó igéért,és a kegyelmi ajándékok gazdag megtapasztalásáért.A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhet
ő
):
+43/650 58 777 12. E-mail címünk:
evang-ungarisch@aon.at, Home page:www.evang-ungarisch.at
 
 
 Másokért Együtt
55. évfolyam, 4. (828.) szám / 2011.06.27.
3Az ausztriai protestantizmus története II.A tolerancia korszaka 1781-1861
Már Mária Terézia uralkodása alatt (1740-1780)érezhet
ő
volt az ellenreformáció enyhülése. Azer 
ő
szakos rekatolizálás mégsem sz
ű
nt meg teljesen,csak helyenként gyengült. Mária Terézia maga is tudta,hogy változtatni kell a valláspolitikán, ehhez azonbansem ereje, sem akarata nem volt. Híressé vált mondataszerint „majd a Sepp elvégzi“, fiára, a kés
ő
 bbi II.Józsefre utalt, aki Magyarországon mint “kalaposkirály” ismert. József a felvilágosult abszolutizmushíveként a hagyományos kormányzati ésegyházpolitikát átformálta, a katolikus egyházhatáskörét lesz
ű
kítette, reformokat vezetett be, a birodalom irányítását teljesen az uralkodó kezébe tette.Egységes birodalom volt a célja, amelyet központosítvaszánt vezetni. Ennek érdekében a német nyelvetmindenütt kötelez
ő
államnyelvvé szerette volna tenni.Valláspolitikája célja is az állam bels
ő
nyugalmának helyreállítása volt. Reformpolitikája kudarcot vallott,halála el
ő
tt valamenyi rendeletét visszavonta kivéve azún. Türelmi Rendeletet.A felvilágosodás egyik jegye a vallási toleranciavolt, amely II. Józsefet is jellemezte. A toleranciának voltak természetesen gazdasági és belpolitikai okai is.A több ezer hazáját vallási okból önként elhagyó vagyel
ű
zött hiányzott a termelésben, az ittmaradott protestánsok pedig az állam szempontjábólveszélyeztették a bels
ő
biztonságot. Az 1781. október 13.-án kibocsátott Türelmi Rendelet az ún.akatolikusok privát vallásgyakorlatát szabályozta, mintez a bevezet
ő
 b
ő
l kiderül: „Meggy
ő
z
ő
dve alelkiismereti kényszer káros hatásáról és másrészt arróla nagy haszonról, mely a vallás és az állam számára azigaz keresztényi toleranciából fakad..., megengedjük azágostai és a helvéciai vallásúaknak... a privátvallásgyakorlatot, tekintet nélkül arra, hogy az már valahol szokásban volt... vagy nem... A nyilvánosvallásgyakorlat egyedül a katolikus vallás joga.”Több türelmi rendelet jelent meg a következ
ő
 években, összesen nyolc. Ezek vonatkoztak a birodalom egyes részein él
ő
mindkét felekezet
ű
  protestánsokra, az ortodoxokra és a zsidókra, s végül aszabadk 
ő
m
ű
vesekre vonatkozó rendelet is megjelent. Akatolikus egyház els
ő
dleges és uralkodó pozíciója nemváltozott. A mai Ausztria területére érvényes TürelmiRendelet megengedte imaházak építését, ezek azonbana magyarországi artikuláris templomokhoz hasonlóankívülr 
ő
l nem nézhettek ki úgy mint egy templom,tornyuk és harangjuk nem volt, a f 
ő
utcától legalább 50méter távolságra terülhettek el és bejáratuk nem az utcafel
ő
l volt. Imaházak építését ott engedélyezték, ahollegalább 100 család vagy 500 személy nyilvánosan protestánsnak vallotta magát és egy óra gyalogútnyitávolságra lakott. Iskolák építése, lelkészek és tanítók alkalmazása is megengedetté vált.
A türelmi rendeletet követ
ő
en 50 imaház épült a maiAusztria területén. Közülük a karintiai Fresachban lév
ő
azegyetlen, amely egykori küls
ő
-bels
ő
formáját és berendezését megtartva máig megmaradt.Az imaházat közvetlen a türelmi rendeletet követ
ő
en fábólépítették, de ezt a katolikusok felgyújtották és leégett. At
ű
zeset után a fresachi evangélikusok már k 
ő
 b
ő
l és apszissalépítették fel az imaházat. A bels
ő
teret a frank mintárakészített szószékoltár uralja, tetején megfeszített Krisztus-ábrázolás látható. A padokat és a karzatokat fából maguk készítették a falu evangélikus lakói.Jelenleg múzeum található az épületben, illetve részétképezi a karintiai 2011-es tartományi kiállításnak.
Az imaházak legnagyobb részét a 19. századtólkezdve kívülr 
ő
l is templomként felismerhet
ő
építették át, közülük jelenleg még tizenöt létezik. Kb.70.000-80.000 volt a protestáns jelentkez
ő
k száma amai Ausztria területén, legtöbben a mai Karintiában,Stájerországban és Fels
ő
ausztriában, ahol mindmáigöntudatos és er 
ő
s luteránus gyülekezetek élnek, pl.Scharten, Eferding, Thening, Wallern, Rutzenmos,Attersee, Hallstatt, Ramsau, Gailtal, Fresach stb.A mai Burgenlandban, amely 1921-igMagyarország nyugati része volt, 1781 után 15gyülekezet alakult, Ausztria mai területén pedig 1790-ig kb. 50 gyülekezet. Sokan azonban óvatosságbóltartózkodtak a nyilvános hitvallástól, mert a rendeletetesetleges cselnek vélték és attól féltek, hogy hitvallásuk nyilvánosságra hozása után üldözni fogják 
ő
ket. Agráci Heilandskirche, ahol ma a magyar nyelv
ű
 istentiszteletek is vannak, eredetileg szintén egytürelmi rendeleti imaház alapjaira épült.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->