Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011/5 Másokért Együtt

2011/5 Másokért Együtt

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Brigitta Fessel

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2011. évi augusztusi igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2011
55. évfolyam, 5. (829.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2011. augusztus18.
 
Hivalkodó tornyaink és megmaradó értékeink 
 
Ő
k, akkor és ott tornyokat építettek. Minélmagasabbakat, er 
ő
sebbeket, vaskosabbakat. Ígyfejezték ki az adott család hatalmát, befolyását, erejét, aközösségben betöltött szerepét. San Gimignanoban, akis toszkán városkában a 13.sz. 70-nél több tornyaközül 13 még ma is áll. A let
ű
nt kor egykoristátuszszimbólumai a felfelé törekvés és valakivé válásörök emberi vágyáról tanúskodnak. Bábel tornyának építésébe minden kor embere beleszáll.
„Gyertek,építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek tetejeaz égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld  színén.” (1Móz 11,4)
Ma sincs ezmásként, csak tornyok helyett házunknak,autónknak, munkánk-nak, öltözetünknek,hobbinknak, mobiljaink és iPad-jaink típusainak vagy éppen tudásunk, bölcsességünk, jóságunk és segít
ő
kész-ségünk nagyságának kell jelezniük azt, hogy kik is vagyunk, milyen nevet ésrangot szereztünk magunknak.Vagyok valaki! Ennyit már elértem és igyekszemtovábbra is felfelé. Ami a siker- és teljesítményorientáltvilágban nem számít értéknek, azt igyekszem eltüntetnivagy elhallgatni, ami pedig rangot ad, azt közszemléreállítom. Persze nem felt
ű
n
ő
en, hiszen az közönséges,hivalkodó és akár még veszélyessé is válhat, hanemcsak úgy módjával, mintegy „véletlenül” fellebbentve afüggönyt, hogy láthatóvá váljanak értékeim.Közben pedig nem veszem észre, hogy anévszerzés foglyaként az épp aktuálisstátuszszimbólumok b
ű
völetében sodródom és bizonyítási vágyam csupán félelmeimet és bizonytalanságomat takarja. Félelem az elveszést
ő
l, akicsiségt
ő
l, a megsemmisülést
ő
l, haszontalanságtól,értéktelenségt
ő
l. Hiszen magunk is tudjuk vagylegalábbis sejtjük – ha még magas falaink nem takarták el el
ő
lünk az életre való kilátást -, hogy ingatag talajonállnak tornyaink, és bármikor érkezhetnek olyanáradatok és szelek, amelyek pillanatok alatt semmivétehetik életünk építményeit.
 Ne gy
ű 
 jtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gy
ű 
 jtsetek magatoknak kincseket amennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emésztimeg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6,19-21)
– halljuk Jézustól amás értékeketfelmutató iránymuta-tást. Nem aktivitásunk feladására és nem is a„minden mindegy”kilátástalanságábasarkall tehát bennünket,hanem más irányt adtörekvéseinknek.Figyelmünket avalóban maradandóraés értékesre fordítja,viszonylagossá ésideiglenessé téve asiker- és teljesítmény-mámor következtében elért eredményeket.A képmutató, felfelé törekv
ő
, név- ésrangkórságban leledz
ő
emberek elé nem véletlenülállította Jézus példaként a kisgyermekeket. Hisz a„vagyok valaki”-érzés Isten gyermekeként élve válik magától értet
ő
d
ő
vé, és a „semmim sincs, amit nekaptam volna”-helyzet alázatra, Isten hatalmának ésnagyságának felismerésére késztet. Így – megszabadulva a névszerzés és toronyépítéskényszerét
ő
l – képessé válunk a szeretetben megújulóélet kiteljesítésére. Hisz nekünk is feladatunk van a jóés szép, az igaz és értékes megélésében ésterjesztésében, mi is részt vállalhatunk Istenországának építésében.Az eddig fennmaradt 13 san gimignanoi torony -minden egyéb tornyainkkal, neveinkkel és rangjainkkalegyütt - egykor össze fog d
ő
lni, de a hit, a remény és aszeretet cselekedetei ragyogni fognak örökké.Dr. Solymár Mónika
 
 
2
55. évfolyam, 5. (829.) szám / 2011.08.18.
 
 Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK Istentiszteletek 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna
 2011. szeptember 04. 11.00 óra Istentisztelet2011. október 02. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással2011. november 06. 11.00 óra Istentisztelet
 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
2011. szeptember 18. 16.00 óra Istentisztelet2011. október 09. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztássalIstentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi.Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe!
Konfirmációi felkészítésre
ebben a tanévben is van lehet
ő
ség, várjuk mindazoknak a 12-14 éves fiataloknak a jelentkezését, akik magyar nyelven, gyülekezetünkben szeretnének konfirmálkodni.
A lelkészi hivatal
telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhet
ő
):
+43/650 58 777 12E-mail címünk:
 evang-ungarisch@aon.at, Home page:www.evang-ungarisch.at 
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek találkozója Bécsben – 2011.09.02-04.
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége a Kárpát-medence országain kívül, Európában m
ű
köd
ő
, magyar nyelv
ű
protestánsgyülekezetek önkéntes társulása. Svájci egyesületként van bejegyezve,székhelye Zürich. Alapszabályában a következ
ő
ket olvashatjuk célkit
ű
zéseir 
ő
l:„a./ A magyar nyelv
ű
istentiszteletek , lelkigondozás és az egyházi életel
ő
segítése a Kárpát-medence országain kívül, Európában m
ű
köd
ő
  protestáns gyülekezetekben. b./ A gyülekezetek egymás közötti kapcsolatainak el
ő
segítése.c./ Tanácskozás a gyülekezeteket érint
ő
kérdésekr 
ő
l.d./ Kölcsönös tájékoztatás és teológiai továbbképzés.e./ A felekezetek közötti együttm
ű
ködés (ökumené) el
ő
mozdítása.f./ Közös nyugat-európai munkaágak (pl. Ifjúsági Konferencia, sajtó )támogatása.g./ A taggyülekezetek érdekeinek - velük egyetértésben történ
ő
- képviseletea magyar és külföldi egyházak és világi szervezetek irányában.”(www.credo-hu-we.org).A Szövetség
2011. szeptember 2-4.
között
 Bécsben
szervezi konferenciáját és közgy
ű
lését. A helyszín:
 Jugendgästehaus Wien-Brigittenau & Youth Palace, Adalbert Stifter Strasse 73, A-1200 WIEN.
GyülekezetünketDr. Solymár Mónika lelkész és Dipl. Ing. Andorka Rudolf felügyel
ő
képviseli, de minden további érdekl
ő
d
ő
tszeretettel hívunk és látunk az alkalmon. A találkozó célja a Nyugat-Európai szórványban él
ő
magyar gyülekezetek és lelkigondozó szolgálatok életének megismerése, a kapcsolattartás ápolása.A konferencia ökumenikus záró istentisztelettel fejez
ő
dik be, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!Az ökumenikus istentisztelet helyszíne:
 Reformierte Stadtkirche, 1010 Wien, Dorotheergasse 16.
Id
ő
 pontja:
2011. szeptember 04. 14.00 óra
 
 
 Másokért Együtt
55. évfolyam, 5. (829.) szám / 2011.08.18.
3Az ausztriai protestantizmus története III.Egyenjogúságtól a szabad egyházig 1861-1961
Az 1781-es Türelmi Rendelet lehet
ő
vé tette ugyana szabadabb vallásgyakorlatot, de csak nagymegszorításokkal. A katolikus egyház és az államtovábbra is ellen
ő
rizte a protestánsokat és igyekezettmegakadályozni az un. „akatolikusok” hitének elterjedését. Így pl. a katolikus egyházból áttér 
ő
kötelesek voltak hat héten át katolikus paphozvallásoktatásra járni, s ha ezután is szerettek volnaáttérni, akkor az engedélyeztetett. Az ún. vegyesházasságokból származó gyermekek többségét a kat.egyházban keresztelték. A stólát a kat. egyháznak kellett fizetniük. Vallási irodalom és bibliák behozatala Németországból politikai okokból nehezítve volt.Anyagilag önmagukra voltak hagyva a gyülekezetek,külföldr 
ő
l nem volt szabad pénzt elfogadni.A kisebbségek hátrányos és elnyomott helyzetbenmindig jobban tudatosítják identitásukat. Ez történt a19. században az ausztriai protestánsok körében is,ugyanúgy mint a zsidóságban. Állami alkalmazást nemnyerhettek, így messze az országos átlagon felülképviseltettek a tudományban, a m
ű
vészetekben és azirodalomban. A protestáns hitvallás továbbra isexisztenciális kihívás maradt.Eddig láttuk, milyen történelmi tapasztalatok kísérték a protestánsok életét a reformáció fellépéseóta. Ezek alapján érthet
ő
, hogy az 1861-es protestáns pátens nagy fellendülés kezdete volt. Az állam és azegyház viszonya átrendezés alá került: Mindkétfelekezet
ű
protestáns egyház a római-katolikusegyházzal egyenjogúvá vált, azaz nagyobb szabadságotnyert. Eddig a Türelmi Rendelet szabályozta agyülekezeti életet, most pedig elnyerték az egészország területén a teljes vallásszabadságot, de továbbrais a katolikus uralkodó ház felügyelete alatt. A császár az egyház legfels
ő
ura, azaz a „legf 
ő
 bb felvigyázója”(„summusepiscopus”) volt, s ez azt jelentette, hogy azáltala kinevezett egyházvezet
ő
ség neki volt felel
ő
s. A püspöki hivatal még nem volt lehetséges. Az illetékeskultuszminisztérium felügyelte az egyházat a császár nevében. Az egyház szervezetét is az állam írta el
ő
. Évianyagi járadék volt többek között a függ
ő
ség ára.1864-ben került el
ő
ször sor zsinatra, amely azsinat–presbiteri egyházalkotmányt igyekezett bevezetni, bár ellenmondásosan, hiszen a legf 
ő
 bbegyházvezetés császári, azaz állami kézben maradt. Ezt1891-ben felváltotta az új alkotmány, amely 1949-igmaradt érvényben. Új gyülekezetek létesültek és újtemplomok épültek. Iskolák és egyesületek alapítása islehetségessé vált. Diakonisszaházak alakultak afels
ő
ausztriai Gallneukirchenben és a karintiaiTreffenben. Ezek az iparosodás által megnövekedettszociális nyomor enyhítésén is munkálkodtak. Kevés,de magas szint
ű
evangélikus iskola létesült, így pl. ama is fennálló iskola a bécsi Karlsplatz-on, részben a bécsi zsidók anyagi segítségével, akik gyermekeiketnem akarták katolikus iskolákba járatni.
A Bécs központjában lév
ő
evangélikus iskola 1861-ben épült.Azóta szolgálja az oktatás ügyét. A II. világháborúban az épületsúlyosan megsérült, anyagi gondok miatt csak 1960-bankerülhetett sor újjáépítésére.
A legels
ő
egyesület a bécsi Gusztáv-Adolf-Egyesület volt. A protestáns többség
ű
Németországbólés Svájcból jött gyárosok anyagilag támogatták agyülekezeteket, családjaikkal részt vettek az egyháziéletben, többször magukkal hozták magasabb beosztásúalkalmazottaikat is. Több gyülekezet alapítása éstemplomok építése nélkülük nem lett volna lehetséges.A szabadabbá vált egyház növekedni kezdett.
Ludwig Schwarz gallneukircheni evangélikus lelkész 1874-benalapította a gallneukircheni belmissziói egysületet, amelyb
ő
ltovábbfejl
ő
dött a gallneukircheni diakóniai szolgálat. A célazóta sem változott; betegek, id
ő
sek, fogyatékosok ésrászorulók segítése a felebarát szeretetének krisztusi parancsaalapján.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->