Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pengajian Kuliah Maghrib di Masjid

Pengajian Kuliah Maghrib di Masjid

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mohd Afendi Mat Rani on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

 
5
\NHJEFIEH A^DIE@ KEJ@_IO BI KE]FIB6 AN]EHHYE RN_@BE\\N_ANKOEHJEH IDK^ BI AEDEHJEH KE]YE_EAER
5
 
Cdn`6
Br Kc`b Egnhbi Oih Ke _ehi\rcg Kebye Br @e}eh Oe`rck\rcg Kebye Br @~veike` @f I}keid
Eo}rea
 Ke}fib nde` knkonri }~koehjeh yehj on}er nr`ebe| anej~hjehke}yereae I}dek nr~eke beri e}|na |nhbibiaeh( ]nnde` onrdea~hye vekeh ank~hb~reh ~ke I}dek$ ih}i~}i ke}fib ibea deji onr|nreheh}noejeikehe nre anjnkidehjeh ~ke I}dek yehj onrfeye knde`iraeh ~d~dedoeo yehj onrzioeze( F~}nr~$ |nh~di}eh ihi m~oe ~h~a knhidei e`e| |nhme|eieh beh anonran}eheh |nhjefieh yehj bio~e knded~i a~die` Kej`rio bi ke}fib+ke}fib hnjnri ]ndehjcr$ beri e}|na kncbn |nhjefereh$ |nhji}ieh beh |nhnrikeeh bi aedehjeh ke}yereae ezek( \nhjj~heehaenbe` beh |nhbnaeeh acknk|creri nde` biank~aeaeh bedek |nh~di}eh ihi }nre ononre|e mebehjeh deih }noejei |nhekoe`oeiaehbedek knhihjaeaeh anonran}eh beh rndnweh}ihye ih}i~}i ke}fib }noejei |~}e anmnknrdehjeh idk~(
5(< \nhbe`~d~eh
\ebe vekeh oejihbe _e}~d~dde` }ez$ ke}fib knhfebi nk|e |nhyek|eieh ze`y~ an|ebe|ere }e`eoe \nroihmehjeh beh |nroe`e}eh }nre kefdi}+ke}fdi} idk~ bikere`aeh bike}fib beh knhfebi ih}i~}i |nhjefieh yehj |nhihj Ke}fib ebede` dekoehj ana~eehbeh an~~`eh ~ke bi }n|ehfehj vekeh Ie ebede` ih}i~}i nr|nhihj anrehe aeiehhyebnhjeh |nr}cedeh |nkoiheeh beh |nkoehj~heh ih}eh Ribea bihegiaeh oe`eze|nrankoehjeh ke}e aihi$ ih}i~}i ke}fib bedek hnjere nde` beh }nbehj kndea}eheaeh|nreheh ke}ihj+ke}ihj \i`ea |nhj~r~}eh ke}fib }nknkehjhye }nhie}e onr~}e`e anere` knhfebiaeh ke}fib }noejei |ehjaedeh beh |~}e anjieeh idk~
?
 Ana~eeh ~ke I}dek onrjeh~hj an|ebe g~hj}i ke}fib Ih}i~}i ke}fib kek|~onr|nreheh }nmere mnknrdehj knded~i |nheboireh beh |nhj~r~}eh yehj oeia Ke}fibbidi`e }noejei ih}i~}i anmnknrdehjeh ~ke I}dek bedek }nk~e e}|na an`ib~|eh behibea `ehye nr~k|~ an|ebe knbeh ioebe }nkee+kee Ke}fib nde` knkonri
5
Anre} anrfe ihi bionhehj bi ]nkiher
?
I}keid ]~edkeh$ V~daigdi Eo~ Oeaer (?<<: )$ Ferihjeh \nhj~r~}eh Ke}fib$ bedek I}dek `eb`eri6 Ana~eehKe}fib bedek Knhfehe Ke}yereae Jnkidehj$ mn5$ ]narnerie I}dek @eb`eri$ `dk>9
 
?
}~koehjeh yehj on}er nr`ebe| anej~hjeh ke}yereae I}dek }~e~ aniae be`~d~Hek~h }nfere` nde` knhyea}iaeh oejeikehe |nreheh ke}fib ihi }nkeaih knhj~hm~|onr}eke+}eke bnhjeh andn}~eh ~ke I}dek }ndn|e} onrded~hye nre anjnkidehjehhyeI}dek Ke}fib `ehye bi`ebaeh |nrehehhye }noejei |~}e |nhjeobieh an|ebe Edde`F~}nr~$ ibea bihegiaeh ~ke I}dek aihi knhfebi dnke` eaioe beri|ebe anjejedeh knrnae~h~a kndneaaeh beh knhjnkoehjaeh |nreheh ke}fib }noejeikehe yehj bidea~aehcdn`
~d~d edoeo
yehj nrbe`~d~ \nhjnmideh |nreheh ih}i~}i ke}fib ke}e aihiknhmnrkihaeh |nknrmideh |nreheh ejeke bedek ke}yereae\nh~di}eh ihi m~oe ~h~a kndi`e }nfe~`keheae` |nreheh |nhjefieh bi ke}fib kek|~knde`iraeh idk~eh $ Aefieh ihi `ehye knh~k|~aeh an|ebe |nhj~r~}eh beh |nheboirehke}fib# }~re~ bi hnjnri ]ndehjcr beri e}|na |nhbibiaeh }e`efe Dcae}i aefieh |~de nrbiriberi|ebe Ke}fib+ke}fib beh }~re~ bi }naier Benre` Adehj beh ]`e` Edek Kead~keberi|ebe rn}|chbnh ebede` nrbiri beri |ndoejei ~}ie beh deer ondeaehj yehj nrbiriberi|ebe }nrekei 575 crehj
(< Ach}n| \nhjefereh beh \nhbibiaeh bi Ke}fib
Aenbe` yehj bio~e }ndeke ihi bi }noe`ejieh on}er ke}fib# }~re~ ond~k knhbeehjaehan}eh yehj knhbedek an|ebe |ere fnkee` Aenbe` |nhjefieh }nmere knhbnhjer }nkee+kee ibea knhm~a~|i$ zede~|~h e|e yehj biefer i~ ebede` |nraere yehj }eke Berie}|na yehj deih$ bi ke}fib# }~re~ f~je bibe|ei aenbe` |nhjefiehhye ibea }i}nkeiaAnoehyeaeh ke}fib# }~re~ dnoi` knh~k|~aeh an|ebe |nhjefieh giu` ioebe yehjbi~dehji }nfea beri be`~d~ \nhjefieh }n|nri ihi ibea be|e knhjikoehji ~h~eh }yerea ejer aie knhbedeki idk~ Eaibe`$ ]yerie beh Ea`dea yehj knhfebi an|nrd~eh behgerb`~ eih an|ebe ~ke I}dek @e}id beri|ebe e|e yehj bihyeeaeh ihi be|e bidi`e}noe`ejieh on}er ke}fib# }~re~ |ebe `eri ihi ibea be|e onrg~hj}i bnhjeh oeia beri e}|na |nrankoehjeh idk~ an|ebe ke}yereae }nnk|e ]nbehjaeh oeji ke}yereae ~k~kyehj ejea }io~a bnhjeh onanrfe beh ibea knk|~hyei ke}e ~h~a knk|ndeferi idk~ejeke$ ke}fib# }~re~ ebede` knbeh ~h~a knrnae knhmeri beh knhbedeki idk~ ejeke5
 
\nhj~r~}eh beh |nheboireh ke}fib# }~re~ yehj ibea }i}nkeia beh nr}~}~hbeh ke}i` bi~r~}eboir }nmere rebi}iched?
 
Eaiwii |nhjefieh bi ke}fib nde` deke bifedehaeh$ hek~h ie bidi`e ibea knkonri ik|ea yehj on}er an|ebe |nhihjaeeh o~beye idk~ bi aedehjehke}yereae ezek=
 
Mcrea |nhbibiaeh yehj dnoi` knh~k|~aeh an|ebe |nhjefieh giu` ioebe$ibea be|e knhjikoehji ~h~eh }yerea ejer aie knhbedeki idk~ Eaibe`$]yerie beh Ea`dea yehj knhfebi an|nrd~eh beh gerb`~ eih an|ebe ~keI}dek2
 
Ribea ebe }~e~ aenbe` ee~ kncb bedek |nhjefereh beh |nhbibiaeh bike}fib knhynoeoaeh z~f~b ehjje|eh |nhjefieh bi ke}fib }noejei |rcjrek}ek|ihjeh
 
=
>
 
Ke}fib bifebiaeh knbeh ~h~a knkoihmehjaeh i}~+i}~ A`idegiye` yehjea`irhye knhj~hbehj an|ebe |nr|nme`eh beh }ede` ge`ek nr`ebe| ejeke$nr~eke bi aedehjeh ke}yereae yehj oer~ knhjnhedi beh knhbnaei idk~ejeke7
 
]iae| ke}yereae yehj ke}i` onrehjje|eh hnjeig oe`eze ke}fib }noejeink|e onrioebe }nkee+kee beh |nhjefieh bi ke}fib# }~re~ o~aeh|nhbibiaeh gcrked\nhjefieh+|nhjefieh bi ke}fib ebede` bibckihe}i cdn` ae~k dndeai Ihi }ndere} bnhjehanzefi|eh an ee} |ere dndeai ejer knhbiriaeh }cde }nmere onrfnkee` bi ke}fib Aefiehihi knhbe|ei `ehye 5? . }e`efe ae~k zehie knhfebiaeh ke}fib }noejei knbeh ~h~a knhekoe`aeh idk~ |nhjne`~eh Hek~h bnkiaieh$ fiae bidi`e an|ebe zea~+zea~|nhjefieh yehj ebe bi}noe`ejieh on}er ke}fib$ |rcjrek oeji zehie ebede` dnoi`nr~k|~ |ebe zea~ }iehj }n|nri }ndn|e} }ndn|e} Vc`cr ee~ E}er |ebe `eri kihjj~F~}nr~$ ibea `eirehde` ke}fib+ke}fib 00 . ebede` bi|nh~`i cdn` ae~k dndeai Kndi`ean|ebe gnhcknhe a~rehjhye o~beye idk~ bi aedehjeh zehie$ }n|e~hye |nhynbieeheaiwii |nhjefieh a`~}~} ~h~a ae~k zehie ibea ocdn` bi an}ek|ihjaeh bedek er~}|nrbehe |ebe `eri ihi Zehie }noejei nk|e r~f~aeh beh }~konr ezed |nhbibiaeh oejiehea+ehea }~be` }nkn}ihye |nrd~ knk|~hyei idk~ yehj knhbedek nhehj |nhjne`~ehejeke beh ibea `ehye nrdnea }nkee+kee bi oe`~ }~eki EFA ke}fib |nrd~ |naebnhjeh }~ofna+}~ofna |nhjefieh yehj knhf~r~} an|ebe |nr}cedeh+|nr}cedeh zehie Ihi}nmere ibea dehj}~hj |ere io~ be|e knhfebiaeh ke}fib }noejei |~}e |nrnk~eh yehjbe|e knhj~a~`aeh ~a`ze` bi aedehjeh knrnaeBeri e}|na an`ebireh an |nhjefieh bi ke}fib$ }noejeikehe yehj bikead~ki bikehe+keheke}fib }naedi|~h }eke ebe bi oehber ee~ bi d~er oehber ebede` nrbiri beri|ebe knrnaeyehj nde`|~h onr}ere beri|ebe |nanrfeeh ee~ knrnae yehj kndn|e}i ~}ie >> e`~h anee} Aefieh bio~e knhbe|ei >2. |n}nre yehj knhjia~ |nhjefieh bi ke}fib ebede`nrbiri beri|ebe jcdchjeh nr}no~$ ank~bieh bi}~}~di cdn` knrnae yehj onr~}ie eheredihja~hjeh 2>+>2 e`~h Ihi onrkeahe knhfebi }e~ o~beye bi aedehjeh ke}yereae aiek~de knhbnaei |nhjefieh+|nhjefieh ejeke e|eoide knhme|ei ~}ie |nhmnh }nnde`knhj`eoi}aeh }noe`ejieh ~k~r k~be bnhjeh an}io~aeh ~je} beh ehjj~hjfezeo anrfeIhi onrnhehjeh bnhjeh e|e yehj bi|nraeeaeh cdn` Ikek Kedia 
=
oe`eze }nzeferhye}ncrehj k~}dik yehj oeia }nhie}e knhbedeki idk~ ejeke beh knh~k|~aeh }n|nh~`|nr`eieh }n`ihjje ~}ie 2< e`~h ^}ie yehj }ndnoi`hye knrnae knh~k|~aeh an|ebeeked ioebe }noejei onaedeh eked Ea`ire 75. rn}|chbeh onr}n~f~ oe`eze a~rehjhye|nhynreeh e`di fnkee` bi ke}fib ebede` bi}noeoaeh cdn` iebehye an}nbereh ke}yereaenr`ebe| idk~+idk~ ejeke\nhjefieh ejeke bi ke}fib+ke}fib ibea knhbe|e }eko~eh beri aedehjeh jcdchjehk~be }nfea be`~d~ Kede` }n`ihjje aihi |rcjrek+|rcjrek yehj biebeaeh bi ke}fib ibea knhbe|e }eko~eh bi aedehjeh ondie rnkefe ]i~e}i ihi knhiko~daeh |nr}cedeh$ ebeae`
=
@eoio Eob~dde` @ebbeb (590:)$ \nrihjeeh Rnhehj ^k~r Ih}eh (nrf)$ mn=$ \~}eae He}iched \RNDRB$ `dk2<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->