Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
28Activity
×
P. 1
Банкны маркетин төслийн ажил

Банкны маркетин төслийн ажил

Ratings: (0)|Views: 9,477|Likes:
Published by Orgio Lhagbajab

More info:

Published by: Orgio Lhagbajab on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/10/2013

pdf

text

original

 
Хаан банкны үйл ажиллагааг дээшлүүлэх төслийн ажил
 
38
 
 Хаан банкны маркетингийн үйл ажиллагааг боловсронгуйболгох нь сэдвийн судалгааны агуулга
 1.
Танилцуулга (хэдэн онд байгуулагдсан, ямар үйл ажиллагаа явуулжбайгаа, эрхэм зорилго, зорилго, зорилтууд)
 2.
Хаан банкны өнөөгийн төлөв байдал
 
 
 Үйл ажиллагааны чиглэл (зээл, хадгаламж, бусад үйлчилгээ)
 
 
 Үйл ажиллагааны үнэ, хэмжээ, хугацаа, төлөвлөлт (зээлийн хүү,хадламжийн хүү, төрөл, хугацаа, хэмжээ, бусад шимтгэл, хураамж)
 
 
Шинэ үйлчилгээ (карт төрөл, мөнгөний хүү, харилцах байгууллагаасгуйвуулга, орох мөнгөний шимтгэл)
 
 
Актив
/
Пассив (өөрийн хөрөнгө)
3.
Салбар нэгжийн тоо, харилцагч
 4.
Урамшуулалтын систем (дахин зээлдэгчдэд, хадгаламж эзэмшигчдэд,харилцах данс эзэмшигчдэд)
 5.
Зар сурталчилгаа (нэртэй хүмүүстэй хэр хамтардаг, тэмцээн уралдаан хэрзохиодог)
 6.
Зээлийн эргэн төлөгдөлт (найдваргүй зээл, хугацаа хэтэрсэн зээл,зээлдэгчийг яаж үнэлдэг талаар)
 7.
Хүн хүчний байдал (төлөвлөлт, сонголт, бүрдүүлэлт)
 8.
Удирдлагын зохион байгуулалт
(
маркетингийн албаны
)
 9.
Өрсөлдөөний чадвар, өрсөлдөгчийн давуу, сул талууд
 
 
Хаан банкны үйл ажиллагааг дээшлүүлэх төслийн ажил
 
39
 
Áàíêíû ìàðêåòèíã1. Áàíêíû çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà, ñåãìåíò2. ¯íèéí áîäëîãî3. ×àíàðûí áîäëîãî4. Ìýäýýëëèéí áîäëîãî5. Áîëîâñîí õ¿÷íèé áîäëîãîÀðèëæààíû áàíêíû çîõèîí áàéãóóëàëò, õàðèëöàã÷ äýýð ñóóðèëñàí áîëîíá¿òýýãäõ¿¿í äýýð ñóóðèëñàí çîõèîíÕÀÀÍ áàíêíû òîâ÷ òàíèëöóóëãàÌîíãîëûí õºäºº àæ àõóéí áàíê íü íèéò 355 ñàëáàð íýãæèéí, 1570àæèëëàãñàäòàéãààð Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ 420ãàðóé ìÿíãàí õàðèëöàã÷äàä áàíêíû á¿õ òºðëèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà.ÕÀÀÍ áàíê íü 2002 îíä ¿éë àæèëëàãààãàà óëàì ºðãºæ¿¿ëýí ýäèéí çàñãèéíºíäºð ¿ð àøèãòàé, çàõ çýýëä íýð õ¿íäòýé áèçíåñèéí íýãæ áîëîí õºãæèæ÷àäñàí áàéíà.ÕÀÀÍ áàíê íü 2002 îíû ¿ç¿¿ëýëòèéã 2001 îíòîé õàðèöóóëàõàä áàíêíûàêòèâ 1,8 äàõèí õàðèëöàõ õàäãàëàìæèéí õýìæýý 1,7 äàõèí íýìýãäñýí áàéíà.Òóñ áàíê íü íèéò 372 ìÿíãà ãàðóé çýýëäýã÷äýä 87,3 òýð áóì òºãðºãíèé çýýëîëãîîä áàéãàà áºãººä 2002 îíû áàéäëààð 99,0 çýýëäýã÷èäýä îëãîñîí 23,8òýð áóì òºãðºãíèé çýýëèéí ¿ëäýãäýëòýé áàéíà.2002 îíû áàéäëààð õóãàöàà õýòýðñýí çýýë íèéò çýýëèéí áàãöûí 0,7 õóâèéãýçýëæ áàéãàà íü áàíêíû çýýëèéý áàãö ìàø ñàéí áàéãààã õàðóóëæ áàéíà.ÕÀÀÍ áàíê 2002 îíû áàéäëààð íèéò òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí õºðºí㺠43 òýðáóìòºãðºã õ¿ðòýë ºñ÷ òºëáºð ò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ÷àäâàð Ìîíãîë áàíêíû øààðäñàíõýìæýýíýýñ 3 äàõèí ºíäºð, 2002 îíû àøèã ºññºí ä¿íãýýð 1,9 òýðáóì òºãðºãòõ¿ðñýí áàéíà.ÕÀÀÍ áàíê íü ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûí õóâüä àêòèâûí ÷àíàð áîëîí òºëáºðò¿ðãýí ã¿éöýòãýõ ÷àäâàð ñàéí ºíäºð àøèãòàé àæèëëàæ áàéãàà áºãººä õ¿íèéíººö áîëîí áàéð áàéðøèë, òîíîã òºõººðºìæèéí áàéäàë ÷ ýðñ ñàéæèðñàíáàéíà. Çýýëäýã÷ áîëîí õàäãàëàìæ ýçýìøèã÷äèéí òîî ýðñ íýìýãäýæ áàéãààáºãººä õºäºº îðîí íóòàãò ýäãýýð òºðëèéí ¿éë÷èëãýýíèé ýðýëò ºíäºð áàéãààíü ýíýõ¿¿ ºñºëò öààøèä óëàì ºñºõ õàäëàãàòàéã õàðóóëæ áàéíà.ÕÀÀÍ áàíêíû çàõèàëãààð ìýäýýëýë ñóäàëãààíû Ñàíò Ìàðàë ñàí õîòõºäººãèéí èðãýäèéí äóíä çýýë, õàäãàëàìæ, áàíêíû ¿éë÷èëãýý, ÕÀÀÍ áàíêíû
 
Хаан банкны үйл ажиллагааг дээшлүүлэх төслийн ажил
 
40
 
òàëààð ñàíàë ñýòãýãäýëèéí òàëààð ñóäàëãàà õèéñýí õèéñýí. Ýíýõ¿¿ñóäàëãààãààð Ìîíãîëûí õ¿í àìûí 90% íü ÕÀÀÍ áàíê ãýäýã áðýíä íýðèéãòàíüäàã, õºäºº îðîí íóòãèéí èðãýäèéí 80% íü ÕÀÀÍ áàíêíû ¿éë÷èëãýýíèéòàëààð ñýòãýë õàíàìæòàé ãýñýí ¿íýëãýý ºãñºí áàéíà.Øèíý íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýÕÀÀÍ áàíê íü õàðèëöàã÷èä ¿éë÷èë¿¿ëýãäèéíõýý ñàíàë ñýòãýãäýë, ýðýëõýðýãöýýã àíõààðàí ñóäàëæ ñàíàà ñýòãýëä íü íèéöñýí îëîí á¿òýýãäýõ¿¿í¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëýõ òàëààð 2002 îíä íèëýýäã¿é àðãà õýìæýýã àâ÷õýðýãæ¿¿ëñýí áàéíà.
Òóõàëáàë Âåñòåðí Þíèîí, Øóóðõàé øèëæ¿¿ëýã,Öàëèíãèéí íýðèéí äàíñ, Òýòãýâðèéí äàíñíû á¿òýýãäýõ¿¿í, Öàëèíãèéí çýýë 
,
Òýòãýâðèéí çýýëèéí 
 
¿éë÷èëãýýã ¿íäýñíèé õýìæýýíä íýâòð¿¿ëæ àæèëëàñàí þì 
.
1. Òýòãýâðèéí äàíñ 
Òýòãýâðèéí äàíñíû øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã Ìîíãîë óëñûí õîò õºäººãèéí 18àéìàã, 363 ñóìäàä àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ 153 ìÿíãàí òýòãýâýð àâàã÷äàä¿éë÷èëæ àæèëëàæ ÷àäñàí áàéíà. Òýòãýâðèéí äàíñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëñíýýð òýòãýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé õ¿íäðýë áýðõøýýë, äàðààëàë èõòýé, ñî¸ëã¿é ¿éë÷èëãýý, òýòãýâðèéí ñààòàë ãýñýí ºìíº íüòóëãàð÷ áàéñàí õ¿íäðýëòýé àñóóäëóóäûã àìæèëòòàé øèéäâýðëýæáîëîâñðîíãóé áîëãîæ ÷àäñàí þì. Òýòãýâýð àâàã÷äûí òýòãýâýð òýòãýìæèéãöàã òóõàéä íü îëãîõîîñ ãàäíà òýòãýâýð àâàã÷èä ìºí㺺 õàäãàëóóëàõ, çýýëýõ,îðîí ñóóöíû òºëáºðºº òºëºõ, øèëæ¿¿ëýã òºëáºð òîîöîî õèéõ çýðýã áàíêààð¿éë÷ë¿¿ëýõ ºðãºí ñîíãîëòòîé áîëñîí þì. Òýòãýâðèéí äàíñíû ¿éë÷èëãýýãíýâòð¿¿ëýõýýñ ºìíº òýòãýâýð òýòãýìæèéã áýëýí ìºí㺺ð àâàõ ãàíöõàíñîíãîëòòîé áàéñàí áîë îäîî 5 ñîíãîëò õèéõ áîëîìæòîé áîëñîí þì.
2. Öàëèíãèéí íýðèéí äàíñ 
ÕÀÀÍ áàíê öàëèíãèéí íýðèéí äàíñíû ¿éë÷èëãýýã íýâòð¿¿ëæ ýõëýýä áàéíà.Ýíýõ¿¿ ¿éë÷èëãýýíä õàìðàãäñàíààð òóõàéí áàéãóóëëàãûí àæèë÷èä, àëáàíõààã÷èä íü áàíêíû á¿õèéë òºðëèéí ¿éë÷èëãýýãýýð ¿éë÷ë¿¿ëýõ á¿ðýíáîëîìæòîé áîëíî. Òºñºâò áàéãóóëëàãóóä ýíýõ¿¿ ¿éë÷èëãýýãýýð¿éë÷ë¿¿ëñíýýð áàéãóóëëàãûí õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ äýýøèëæ, çàðäàëõýìíýõ áîëîìæ áèé áîëîõîîñ ãàäíà àæèë÷äèéí íèéãìèéí àñóóäëóóäûãøèéäâýðëýõ à÷ õîëáîãäîëòîé áîëîõ þì. Äýýðõ õî¸ð ¿éë÷èëãýý íü óëñûí ýäèéí çàñàãò, áàíêèíä, õàðèëöàã÷äàäàøèãòàé ýåðýã íºëººòýé øèíý õýëáýðèéí ¿éë÷èëãýý þì.̺í õóâü õ¿íèéã áàíêààð ¿éë÷ë¿¿ëýõ áîëîìæèéã õàíãàñíààð ãàð äýýðõáýëýí ìºí㺺 áàéíãà çàðöóóë÷èõäàã õ¿íèé ìºíãèéã ¿ð àøèãòàé çàðöóóëàõýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëýõ ñàéí òàëòàé þì.
3. Øóóðõàé øèëæ¿¿ëýã

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zeeree Sharav added this note|
YAJ TATAJ AWAH YM BE
Tse Hishgee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->