Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Чацарганы төсөл

Чацарганы төсөл

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 23,384|Likes:
Published by Orgio Lhagbajab

More info:

Published by: Orgio Lhagbajab on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
1
ÓÂÑ àéìàãò õýðýãæèõ
“Чацаргана тариалалтын
¿éëäâýð
лэлийн тºсºл”
2010 îíû 03- ð ñàðûí 01
Тºсºл бичсэн...........................Утас .........................................
 
Хаяг
.........................................
 
2
Бизнес төслийн бүтэц
1.
Тºслийн хураангуй
2.
Хувь хүн, ААН нэгж байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга3. Бизнес тºслийн судалгаа
 
Зах зээлийн судалгаа
 
SWOT
шинжилгээ
4.
Тºслийн тºлºвлºлт
 
Маркетингийн тºлºвлºгºº
 
Үйл ажиллгааны тºлºвлºгºº
 
Санхүүгийн тºлºвлºгºº
 
 
Зээлийн тооцоо
 
Эрсдлийн тооцоо
5.
Хавсралт
\
Албан бичиг, Зураг, Хүснэгт
 
 
3
1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ХУРААНГУЙ
1
Тºслийн нэр
 
“Чацаргана тариалалтынүйлдвэрлэлийн тºсºл”
2
Тºслийн зорилго
 
Чацаргана тариалж, орчноо ногооруулах, орчинцагийн хүмүнд зайлшгүй чухал хэрэгцээ, амин дэмболсон дээд зэргийн чанартай чацарганыг тарималаргаар үйлдвэрлэж дотоод, гадаадын зах
 
зээлдтасралтгүй нийлүүлэх замаар нийгмийн тодорхой нэгдэд бүлгийн амьжиргааны нэг эх үүсвэрийг буйболгож
, àéìãèéíõàà òºñâèéã íýìýãä¿¿ëæ ,õºãæèëä íüººðèéí õóâü íýìðèéã îðóóëàõàä òºñëèéí çîðèëãîîðøèíî.3
Тºсºл
 
Хэрэгжүүлэх
 
шаардлага
 ×àöàðãàíà õ¿íèé àìüäðàëûí ¿éë àæèëãààíä ÷óõàë à÷õîëáîãäîëòîé îëîí òºðëèéí âèòàìèí ,òîñ,ñàõàð áîëîíáóñàä áèîëîãèéí èäýâõèò áîäèñóóä èõ õýìæýýãýýðàãóóëäàã áà íàñàíä õ¿ðñýí õ¿í õîíîãò 96 ã,æèëä 35êã æèìñ õýðýãëýõ øààðäëàãàòàé áàéäàã. Õ¿í õîíîãò 5-6øèðõýã ×àöàðãàíû ¿ð èäýõýä õîíîãèéí õýðýãöýýòÊ,Ñ,Ä,Å,Â,Ð âèòàìèíóóäààð á¿ðýíõàíãàãääàã.×àöàðãàíû æèìñèéã á¿ðýí áîëîâñðóóëæ÷àäâàë ýì÷èëãýý,õ¿íñ,ãîî ñàéõíû îëîí òºðëèéíá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ áîëíî.
МУ
-
ын хот хºдººтºдийгүй Дэлхий, Олон Улсын түвшинд агаарынбохирдол, цэвэр усны хомсдол, хэт их нүргээн дуучимээ, хэт үсрэнгүй хºгжил, хэт технологижилт бабайгалийн цэвэр бүтээгдэхүүний хомсдол гээд олонасуудлууд хүн тºрºлхтºнд тулгарч түүний уршгаар хүнтºрºлхтºн амин биеийн дархлаажилт, эрүүл энх
4
Тºсºл хэрэгжих
 
хугацаа
 2010 îíû 5 ñàðààñ öààøäàà òîãòìîë5
Байршил
Óâñ àéìàã

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Сүх Хүү liked this
Сүх Хүү liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->