Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
a Nou Nascutului La Termen Sanatos

a Nou Nascutului La Termen Sanatos

Ratings:
(0)
|Views: 159|Likes:
Published by riana 77

More info:

Published by: riana 77 on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice Colegiul Medicilor Asocia
ţ
ia de Neonatologie
Comisia Consultativ
ă
de
din România din România
Pediatrie
ş
i Neonatologie
Alimenta
ţ
ianou-n
ă
scutuluila termen s
ă
n
ă
tos
COLEC
Ţ
IA GHIDURI CLINICE PENTRU NEONATOLOGIEGhidul 02/Revizia 07-8.12.2009
 
Publicat de Asocia
ţ
ia de Neonatologie din RomâniaEditor: Maria Livia Ognean © Asocia
ţ
ia de Neonatologie din România, 2011
Grupul de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor încurajeaz
ă
schimbul liber
ş
i punerea la dispozi
ţ 
ie în comun ainforma
ţ 
iilor
ş
i dovezilor cuprinse în acest ghid, precum
ş
i adaptarea lor la condi
ţ 
iile locale.Orice parte din acest ghid poate fi copiat
ă
, reprodus
ă
sau distribuit
ă
, f
ă
r
ă
permisiunea autorilor sau editorilor, cu respectareaurm
ă
toarelor condi
ţ 
ii: (a) ghidul sau fragmentul s
ă
nu fie copiat, reprodus, distribuit sau adaptat în scopuri comerciale, (b) persoanelesau institu
ţ 
iile care doresc s
ă
copieze, reproduc
ă
sau distribuie ghidul sau fragmente din acestea, s
ă
informeze Asocia
ţ 
ia deNeonatologie din România
ş
i (c) Asocia
ţ 
ia de Neonatologie din România s
ă
fie men
ţ 
ionat
ă
ca surs
ă
a acestor informa
ţ 
ii în toatecopiile, reproducerile sau distribu
ţ 
iile materialului.Acest ghid a fost aprobat de Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ 
ii Publice prin Ordinul nr. ........ din ...............
ş
i de Colegiul Medicilor prin documentulnr. ..... din ..........................
ş
i de Asocia
ţ 
ia de Neonatologie din România în data de ..........
Preciz
ă
ri
Ghidurile clinice pentru Neonatologie sunt elaborate cu scopul de a ajuta personalul medical s
ă
ia decizii privind îngrijirea nou-n
ă
scu
ţ 
ilor. Acestea prezint
ă
recomand
ă
ri de bun
ă
practic
ă
medical
ă
clinic
ă
bazate pe dovezi publicate (literatura de specialitate)recomandate a fi luate în considerare de c
ă
tre medicii neonatologi
ş
i pediatri
ş
i de alte specialit
ăţ 
i, precum
ş
i de celelalte cadremedicale implicate în îngrijirea tuturor nou-n
ă
scu
ţ 
ilor.De
ş
i ghidurile reprezint
ă
o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nuinten
ţ 
ioneaz
ă
s
ă
înlocuiasc
ă
ra
ţ 
ionamentul practicianului în fiecare caz individual. Decizia medical
ă
este un proces integrativ caretrebuie s
ă
ia în considerare circumstan
ţ 
ele individuale
ş
i op
ţ 
iunea pacientului sau, în cazul nou-n
ă
scutului, a p
ă
rin
ţ 
ilor, precum
ş
iresursele, caracteristicile specifice
ş
i limit
ă
rile institu
ţ 
iilor medicale. Se a
ş
teapt
ă
ca fiecare practician care aplic
ă
recomand
ă
rile înscop diagnostic, terapeutic sau pentru urm
ă
rire, sau în scopul efectu
ă
rii unei proceduri clinice particulare s
ă
utilizeze propriulra
ţ 
ionament medical independent în contextul circumstan
ţ 
ial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al nou-n
ă
scutului în func
ţ 
ie de particularit
ăţ 
ile acestuia, op
ţ 
iunile diagnostice
ş
i curative disponibile.Institu
ţ 
iile
ş
i persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informa
ţ 
iile con
ţ 
inute în ghid s
ă
fie corecte, redate cuacurate
ţ 
e
ş
i sus
ţ 
inute de dovezi. Date fiind posibilitatea erorii umane
ş
i/sau progresele cuno
ş
tin
ţ 
elor medicale, autorii nu pot
ş
i nugaranteaz
ă
c
ă
informa
ţ 
ia con
ţ 
inut
ă
în ghid este în totalitate corect
ă
 
ş
i complet
ă
. Recomand
ă
rile din acest ghid clinic sunt bazate peun consens al autorilor privitor la tema propus
ă
 
ş
i abord
ă
rile terapeutice acceptate în momentul actual. În absen
ţ 
a dovezilorpublicate, recomand
ă
rile se bazeaz
ă
pe consensul exper
ţ 
ilor din cadrul specialit
ăţ 
ii. Totu
ş
i, acestea nu reprezint
ă
în mod necesarpunctele de vedere
ş
i opiniile tuturor clinicienilor
ş
i nu le reflect
ă
în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator.Ghidurile clinice, spre deosebire de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru o singur
ă
modalitate de diagnostic, management,tratament sau urm
ă
rire a unui caz sau ca o modalitate definitiv
ă
de îngrijire a nou-n
ă
scutului. Varia
ţ 
ii ale practicii medicale pot finecesare în func
ţ 
ie de circumstan
ţ 
ele individuale
ş
i op
ţ 
iunea p
ă
rin
ţ 
ilor nou-n
ă
scutului, precum
ş
i de resursele
ş
i limit
ă
rile specificeale institu
ţ 
iei sau tipului de practic
ă
medical
ă
. Acolo unde recomand
ă
rile acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de laghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale
ş
i documente medicale, iar motivele modific
ă
rilor trebuie justificate detaliat.Institu
ţ 
iile
ş
i persoanele care au elaborat acest ghid î
ş
i declin
ă
responsabilitatea legal
ă
pentru orice inacurate
ţ 
e, informa
ţ 
ie perceput
ă
 eronat, pentru eficacitatea clinic
ă
sau succesul oric
ă
rui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sauaplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate ca urmare a utiliz
ă
rii sau aplic
ă
rii lor. De asemenea, ele nu î
ş
iasum
ă
responsabilitatea nici pentru informa
ţ 
iile referitoare la produsele farmaceutice men
ţ 
ionate în ghid. În fiecare caz specific,utilizatorii ghidurilor trebuie s
ă
verifice literatura de specialitate prin intermediul surselor independente
ş
i s
ă
confirme c
ă
informa
ţ 
iacon
ţ 
inut
ă
în recomand
ă
ri, în special dozele medicamentelor, este corect
ă
.Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al m
ă
rcii sau al produc
ă
torului,nu constituie sau implic
ă
o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic deElaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului fa
ţă
de altele similare care nu sunt men
ţ 
ionate în document. Nici o recomandaredin acest ghid nu poate fi utilizat
ă
în scop publicitar sau în scopul promov
ă
rii unui produs.Opiniile sus
ţ 
inute în aceast
ă
publica
ţ 
ie sunt ale autorilor
ş
i nu reprezint
ă
în mod necesar opiniile Fondului ONU pentru Popula
ţ 
ie, alereprezentan
ţ 
ei UNICEF România sau ale Funda
ţ 
iei Cred.Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire
ş
i actualizare continu
ă
. Cea mai recent
ă
versiune a acestui ghid poate fiaccesat
ă
prin internet la adresa ................Tip
ă
rit la ...........
ISSN ................
 
 
Cuprins:
1. Introducere .............................................................................................................. 62. Scop ......................................................................................................................... 63. Metodologia de elaborare ......................................................................................
3.1. Etapele procesului de elaborare ...................................................................3.2. Principii .........................................................................................................3.3. Data reviziei .................................................................................................
 6
677
4. Structur
ă
................................................................................................................. 85. Alimenta
ţ
ia natural
ă
a nou n
ă
scutului la termen s
ă
n
ă
tos..................................
5.1. Defini
ţ 
ii
ş
i evaluare .......................................................................................5.1.1. Defini
ţ 
ii ...............................................................................................5.1.2. Beneficiile alimenta
ţ 
iei naturale .........................................................5.1.3. Contraindica
ţ 
iile alimenta
ţ 
iei naturale ................................................5.2. Conduit
ă
.......................................................................................................5.3. Monitorizare ..................................................................................................5.3.1. Monitorizarea al
ă
pt
ă
rii ........................................................................5.3.2. Monitorizarea st
ă
rii de bine a copilului alimentat la sân .....................5.4. Aspecte administrative .................................................................................5.4.1. Conservarea laptelui uman ................................................................5.4.2. Aspecte administrative institu
ţ 
ionale ..................................................5.5. Bibliografie ....................................................................................................5.6. Anexe ...........................................................................................................5.6.1. Efecte ale medicamentelor administrate mamei care al
ă
pteaz
ă
........5.6.2. Scorul LATCH de evaluare a eficien
ţ 
ei suptului .................................5.6.3. Semnele unei al
ă
pt
ă
ri eficiente ..........................................................5.6.4. Semnele unei al
ă
pt
ă
ri ineficiente .......................................................5.6.5. Curbele de cre
ş
tere ale copilului alimentat la sân ..............................5.6.6. Zece pa
ş
i pentru succesul al
ă
pt
ă
rii ....................................................5.6.7. M
ă
suri necesare pentru atingerea obiectivelor Strategiei Na
ţ 
ionalede Promovare a Al
ă
pt
ă
rii a Ministerului S
ă
n
ă
t
ăţ 
ii 2003-2012 .............5.6.8. Puncte cheie ale Strategiei Na
ţ 
ionale de Promovare a Al
ă
pt
ă
rii ........
 9
999101112121313131415192028282829393939
6. Alimenta
ţ
ia cu formule a nou n
ă
scutului la termen s
ă
n
ă
tos ..............................
6.1. Defini
ţ 
ii
ş
i evaluare .......................................................................................6.1.1. Defini
ţ 
ii ...............................................................................................6.1.2. Evaluare .............................................................................................6.2. Conduit
ă
preventiv
ă
.....................................................................................6.3. Monitorizare .................................................................................................6.4. Aspecte administrative .................................................................................6.5. Bibliografie ...................................................................................................6.6. Anexe ...........................................................................................................6.6.1. Compozi
ţ 
ia laptelui de mam
ă
matur ...................................................6.6.2. Compozi
ţ 
ia recomandat
ă
a formulei de început pentru alimentareanou n
ă
scutului la termen s
ă
n
ă
tos .......................................................6.6.3. Aminoacizii esen
ţ 
iali
ş
i condi
ţ 
ionat-esen
ţ 
iali din laptele matern .........6.6.4. Tipul
ş
i concentra
ţ 
ia de nucleotide care pot fi ad
ă
ugate în formulelede început destinate aliment
ă
rii nou n
ă
scutului la termen s
ă
n
ă
tos ....6.6.5. Curbele de cre
ş
tere ale copilului alimentat cu formule .......................
40
40404051525253606162646465
7. Anexe comune ........................................................................................................
7.1.
 
Lista participan
ţ 
ilor la Întâlnirile de Consens ................................................7.2. Grade de recomandare
ş
i nivele ale dovezilor .............................................
 71
7173

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Veronica Popa liked this
Izabela Perieteanu liked this
Hiticas Adriana liked this
Scutaru Adriana liked this
Scutaru Adriana liked this
Scutaru Adriana liked this
Roxana Prisacaru liked this
panterablo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->