Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Istruzioni per la Meditazione Vipassana

Istruzioni per la Meditazione Vipassana

Ratings: (0)|Views: 148 |Likes:

More info:

Published by: Giancarlo Giovannini on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

 
 
J~xryvjdlj }ir ck }rkxjnk hj^kxj}kxxoklk-Qj}k~~klk
 hj@kok~j ^kzkhku i Qil,Y Qjqigklklhk
^yeeirj`ilxj }ir jc ndccd{yjd ndc @ki~xrd
hic Qil, Y ]klhjxk
Ck @kejk hicck @ilxi
hjBoklxi ^yfjqkK~~dnjkvjdli ^kxj}kxxoklk Qj}k~~klk }ir cd ~qjcy}}dhicck Ndl~k}iqdcivvk
 
 2J^XRYVJDLJ ]IR CK ]RKXJNK HJ QJ]K^^KLK HJ @KOK^J ^KZKHKUCk }rkxjnk hicck `ihjxkvjdli qj}k~~klk ndl~j~xi liccd ~adrvd akxxd hkc`ihjxkxdri }ir nk}jri ndrrixxk`ilxi ck lkxyrk hij aild`ilj }~jndcdejnj i aj~jnj noikqqiledld lic }rd}rjd ndr}d, J aild`ilj aj~jnj# ci nd~i d ecj deeixxj noi yld }irni}j~ni licc‚jlxird ndr}d# nd~xjxyj~ndld jc ery}}d hj {ykcjxí `kxirjkcj nojk`kxi
ry}k
, J aild`ilj hicck `ilxi d `ilxkcj ~j nojk`kld
lk`k
,Delj qdcxk noi n‚ï qj~xk# dhdri# ~ydld# ey~xd# ndlxkxxd d }il~jird ~j }irni}j~ninojkrk`ilxi noi {yi~xj aild`ilj hj
lk`k-ry}k
d ndr}d-`ilxi ~xklld knnkhilhd, Lihjqiljk`d ndl~k}iqdcj d~~irqklhdcj i klldxklhdcj, [yklhd qihjk`d {ykcnd~k#klldxjk`d ‟qihiri# qihiri‚# {yklhd yhjk`d klldxjk`d ‟yhjri# yhjri‚# {yklhddhdrjk`d ‟dhdrkri# dhdrkri‚# {yklhd ey~xjk`d ‟ey~xkri# ey~xkri‚# {yklhd xdnnojk`d‟xdnnkri# xdnnkri‚ i {yklhd }il~jk`d ‟}il~kri# }il~kri‚, Delj qdcxk noi cd zdejqihi# dhi# dhdrk# ey~xk# xdnnk d }il~k hiqi }rilhiri ldxk hicc‚kqqilj`ilxd# hicakxxd,Kcc‚jljvjd hicck }rkxjnk ldl ~j rji~ni k }rilhiri ldxk hj xyxxj ecj kqqilj`ilxj noink}jxkld, ^j hiqi }irò }rilhiri ldxk }ircd`ild hj {yij aild`ilj noi ~dldaknjc`ilxi i nojkrk`ilxi }irni}jbjcj, Kh delj ri~}jrd c‚khhd`i ~j kcvk i ~j kbbk~~k ijc `dqj`ilxd ï iqjhilxi, [yi~xk ï ck {ykcjxí `kxirjkci ndld~njyxk nd`i
qkjy hkxoy
dici`ilxd krjk, Bj~delk nd`jlnjkri ndc ldxkri {yi~xd `dqj`ilxd# nd~k noi kqqjili{yklhd ck `ilxi ï ndlnilxrkxk kh d~~irqkri c‚khhd`i, Xrdqirixi noi c‚khhd`i ~kci{yklhd jl~}jrkxi i ~nilhi {yklhd i~}jrkxi, Jc ~kcjri hiqi i~~iri ldxkxd `ilxkc`ilxind`i ‟~kcjri ~kcjri‚ i cd ~nilhiri nd`i ‟~nilhiri ~nilhiri‚, ^i jc `dqj`ilxd ldl ïnojkrd# }yr ndlxjlyklhd k ldxkri# xilixi jc }kc`d hicck `kld ~ycc‚khhd`i, Ldl kcxirkxi jc `dhd hj ri~}jrkri# ldl rilhixicd }jú cilxd d }jú qicdni# lêxrd}}d qjedrd~d6 kcxirkri jc ri~}jrd qj }rdnyrirí ~xklnoivvk, Ri~}jrkxi ldr`kc`ilxind`i kc ~dcjxd i ldxkxi jc ~kcjri i ~nilhiri hicc‚khhd`i nd~ã nd`i kqqjili, Ldxkxicd`ilxkc`ilxi i ldl qirbkc`ilxi, Licck `ihjxkvjdli qj}k~~klk ldl ï j`}drxklxi noild`i hkxi# `k ï j`}drxklxi jc akxxd hj ldxkri i }irni}jri, Ldxkxi jc ~kcjri hicc‚khhd`ihkcc‚jljvjd kcck ajli hic `dqj`ilxd# nd`i ~i cd ~ieyj~xi ndl ecj dnnoj, Akxi cd ~xi~~dndl jc `dqj`ilxd hj hj~ni~k, Ldxkxi jl `dhd xkci noi ck ndl~k}iqdcivvk ~jkkcc‚ylj~dld ndl jc `dqj`ilxd, Ck ~xi~~k nd~k ndl jc `dqj`ilxd hj~nilhilxi,Ck `ilxi }yò hj~xrkr~j `ilxri ldxkxi jc `dqj`ilxd khhd`jlkci, Klnoi {yi~xdqk ldxkxd hjnilhd `ilxkc`ilxi ‟hjqkekri# hjqkekri‚, [yklhd ï ~xkxd ldxkxd ylk qdcxkd hyi ck `ilxi ~`ixxi hj hj~xrkr~j i kccdrk rjxdrlkxi kc ~kcjri i ~nilhiri hicc‚khhd`i,^i j``kejlkxi hj jlndlxrkri {ykcnyld# ldxkxi ‟jlndlxrkri# jlndlxrkri‚ i }dj xdrlkxi kc~kcjri i ~nilhiri hicc‚khhd`i# ~i j``kejlkxi hj jlndlxrkri i }krckri ndl {ykcnyld#ldxkxi ‟}krckri# }krckri‚, Jl~d``k delj }il~jird noi ~drei qk ldxkxd, ^i ~xkxij``kejlklhd# ldxkxi ‟j``kejlkri‚# ~i }il~kxi klldxkxi ‟}il~kri# ~i }rdeixxkxi‟}rdeixxkri# ~i rjacixxixi ‟rjacixxiri‚# ~i ~jixi ndlxilxj ldxkxi ‟ndlxilxivvk‚# ~i qj ~ilxjxiklldjkxj ldxkxi ‟ldjk‚# ~i ~jixi ~irilj ‟~iriljxí‚# ~i qj ~ilxjxi ~ndrkeejkxj‟~ndrkeejk`ilxd‚, Ldxkri xyxxj {yi~xj deeixxj hicck `ilxi ï nojk`kxd jl }kcj
njxxkly}k~~klk
, ^i ldl rjy~njk`d k ldxkri {yi~xj kxxj hj nd~njilvk# ~kri`d }drxkxj kjhilxjajnkrcj ndl ylk }ir~dlk d yl jlhjqjhyd, ]il~jk`d noi nj ~jk yl ‟jd‚ noij``kejlk# }il~k# }jkljajnk# ndld~ni d ~j klldjk, Nrihjk`d noi ajl hkcc‚jlaklvjk ~jk~i`}ri ck ~xi~~k }ir~dlk noi ï qj~~yxk i ok }il~kxd, Licck rikcxí ylk }ir~dlk nd~ã ldli~j~xi, N‚ï jlqini ylk ~ynni~~jdli ndlxjlyk hj kxxj hj nd~njilvk, Innd }irnoêhdbbjk`d ndld~niri {yi~xj kxxj hj nd~njilvk# i ndld~nircj }ir {yiccd noi ~dld#
 
 >ndld~niri delj ~jledcd kxxd hj nd~njilvk# `kl `kld noi ~drei, [yklhd cj ~j d~~irqk#xilhdld k ~nd`}krjri i ~i njò knnkhi# xdrljk`d k ldxkri jc ~kcjri i ~nilhirihicc‚khhd`i,Hd}d yl }d‚ noi `ihjxkxi# ~il~kvjdlj hj rjejhjxí i brynjdri xilhdld k ~dreirilic ndr}d, Klno‚i~~i qklld klldxkxi kxxilxk`ilxi, Cd ~xi~~d ndl ci ~il~kvjdlj hj~xklnoivvk i hdcdri, Xyxxi {yi~xi ~il~kvjdlj ~dld
hyggok qihklk
d ~il~kvjdlj hjjl~dhhj~akvjdli i jc ldxkrci ï
qihklk ly}k~~klk
, ^i `klnkxi hj ldxkrci# }dxri~xikrrjqkri k }il~kri6 ‟Jd ~dld rjejhd‚# ‟jd ~ilxd nkchd‚ d}}yri ‟jd od yl hdcdri‚,,, I‚~bkecjkxd jhilxjajnkri {yi~xi ~il~kvjdlj ndl c‚ied, Ldl n‚ï yl ‟jd‚ ndjlqdcxd# `k ~dcdylk ~ynni~~jdli hj ~il~kvjdlj ~}jkniqdcj# ylk hd}d c‚kcxrk, I‚ ~dcd ylk ~ynni~~jdlindlxjlyk hj j`}yc~j icixxrjnj# nd`i jl ylk ck`}khjlk,Delj qdcxk noi qj ï yl ndlxkxxd ~}jkniqdci lic ndr}d# ~dredld ~il~kvjdlj~}jkniqdcj# ylk hd}d c‚kcxrk, [yi~xi ~il~kvjdlj qklld ldxkxi kxxilxk`ilxi# ~jk noi ~j~ilxk rjejhí d}}yri brynjdri d hdcdri, Kcc‚jljvjd hicck }rkxjnk hj `ihjxkvjdli {yi~xi~il~kvjdlj }d~~dld ky`ilxkri i }drxkri kc hi~jhirjd hj nk`bjkri }d~jvjdli, Qk ldxkxdklnoi {yi~xd hi~jhirjd i }dj cd zdej hiqi xdrlkri k ldxkri ci ~il~kvjdlj hj rjejhí#nkchd# innixirk,–Ck }kvjilvk }drxk kc Ljbbklk‐ ï yl hixxd noi qk xilyxd }ri~ilxi, Bj~delki~~iri }kvjilxj licck `ihjxkvjdli, ^i yld ~j `ydqi d nk`bjk }d~xyrk xrd}}d ~}i~~d }irnoê ldl ~k i~~iri }kvjilxi ndl ci ~il~kvjdlj ~}jkniqdcj noi ~dredld# ldl }yò~qjcy}}kri ck ndlnilxrkvjdli d ~k`khoj, ^i ~k`khoj ldl ~j ~qjcy}}k ldl }yò ~dreiric‚jlxyjvjdli }rdadlhk /jl~jeox* i ldl nj }yò i~~iri ck rikcjvvkvjdli hic ~ilxjird noindlhyni kc Ljbbklk i hic
 }okck
d aryxxd hj {yi~xd ~ilxjird# i {yjlhj ldl nj }yò i~~irijc Ljbbklk ~xi~~d, ]ir {yi~xd n‚ï bj~deld hj }kvjilvk licck `ihjxkvjdli, N‚ï bj~deldhj }kvjilvk ~d}rkxxyxxd ndl ci ~il~kvjdlj ~}jkniqdcj# nd`i rjejhjxí# nkcdri# hdcdri#innixirk, Jl kcxri }krdci# ci ~il~kvjdlj hjaajnjcj hk ~d}}drxkri rjnojihdld hj ~xkri ndlcdrd }kvjilxi`ilxi i kxxilxk`ilxi# i {yi~xd ~jeljajnk i~~iri ndl~k}iqdcj `kl `kldnoi ~dredld, Ldl ~j hiqi kbbklhdlkri ck ~kck hj `ihjxkvjdli ldl k}}ilk ~dredld{yi~xi ~il~kvjdlj# `k klvj ~j hiqi klhkri kqklxj ldxklhd ‟rjejhjxí# rjejhjxí‚# ‟nkcdri#nkcdri‚# innixirk, Ci ~il~kvjdlj hibdcj nd`i {yi~xi ~}krjrklld ~i ~j ndlxjlyk khklldxkrci }kvjilxi`ilxi, [yklhd ck ndlnilxrkvjdli ï adrxi }ir~jld ci ~il~kvjdlj }jújlxil~i xilhdld k ~nd`}krjri, ]dj ~j xdrlk k ldxkri jc ~kcjri i ~nilhiri hicc‚khhd`i, Lkxyrkc`ilxi ~i hd}d yl cyled }irjdhd hj xi`}d i kqilhd ndlxjlykxd khklldxkrck# ck ~il~kvjdli ldl ~}krj~ni d hjqilxk jl~d}}drxkbjci# kccdrk ~j }yò nk`bjkri }d~jvjdli, ^j nd`jlnjk ndc ldxkri ‟hi~jhirjd hj nk`bjkri‚ i ~i ~j kcvk jc brknnjd ldxkxi‟kcvkri#kcvkri‚ i {yklhd cd ~j `ydqi ldxkxi ‟`ydqiri# `ydqiri‚, Xyxxj j `dqj`ilxj }ir nk`bjkri }d~jvjdli qklld akxxj cilxk`ilxi i klldxkxj ‟kcvkr~j# `ydqir~j# xdnnkri#inn,‚, ^i jc ndr}d d~njcck ldxkxi ‟d~njcckri‚# ~i jc }jihi ~j kcvk ldxkxi ‟kcvkri‚# ~i ~j`ydqi ldxkxi ‟`ydqiri‚# ~i ~j kbbk~~k ‟kbbk~~kri‚, ^i jlqini ldl n‚ï jcnk`bjk`ilxd# rjxdrlkxi k d~~irqkri jc ~kcjri i ~nilhiri hicc‚khhd`i, Ldl nj hiqii~~iri kcnylk ~dcyvjdli hj ndlxjlyjxí# li~~yl jlxirqkccd xrk yl kxxd hj ldxkri i jc~ynni~~jqd# xrk yld ~xkxd hj ndlnilxrkvjdli i jc ~ieyilxi# xrk yl kxxd hj nd~njilvk ic‚kcxrd, ^dcd nd~ã jc `ihjxkxdri krrjqirí k ~xkxj ~i`}ri }jú iciqkxj hj nd`}ril~jdli, Ckndld~nilvk hic ^ilxjird i hicck ~yk Aryjvjdli ~krí rkeejylxk ~dcd {yklhd nj ~krí{yi~xd xj}d hj ~}jlxk jl kcxd,Jc }rdni~~d `ihjxkxjqd ï nd`i ~ariekri jl~ji`i ilirejnk`ilxi i ~ilvk ~d~xkhyi bk~xdlnjlj hj cield }ir dxxiliri ck ejy~xk jlxil~jxí hj nkcdri noi aknnjk lk~niri ckajk``k, Kccd ~xi~~d `dhd c‚klldxkvjdli# licck `ihjxkvjdli qj}k~~klk# hiqi i~~irindlxjlyk i ~ilvk ~d~xi# ~ilvk li~~ylk }ky~k xrk j qkrj kxxj hic ldxkri delj ~jledcdaild`ild noi ~drei, ]ir i~i`}jd# ~i ~j }rdqk ylk ~il~kvjdli hj }ryrjxd i cd zdej

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->