Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan Tich Tai Chinh

Phan Tich Tai Chinh

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 3,560|Likes:
Published by masktusedo785
Bài giảng của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright
Bài giảng của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright

More info:

Published by: masktusedo785 on Nov 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Phân tích Tài chính Bài gi
ng 1 Niên khoá 2006-07
 Nguy
n Minh Ki
u 1
T
NG QUAN V
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính (financial analysis) là môn h
c
đượ 
c thi
ế
t k 
ế
dành riêng cho Ch
ươ 
ngTrình Gi
ng D
y Kinh T
ế
Fulbright và
đượ 
c gi
ng d
y vào h
c
Thu hàng n
ă
m. Mônh
c này
đượ 
c thi
ế
t
ế
trên c
ơ 
s
ở 
ế
t h
ợ 
 p các môn h
c: Tài chính công ty (CorporateFinance), Qu
n tr 
tài chính (Financial Management), Th
tr 
ườ 
ng tài chính (FinancialMarkets), và Tài chính qu
c t
ế
(International Finance)
đượ 
c gi
ng d
y
ở 
các tr 
ườ 
ng
đạ
ih
c
ở 
các n
ướ 
c phát tri
n, trong
đ
ó chú tr 
ng
đế
n khía c
nh phân tích và ra quy
ế
t
đị
nh tàichính nh
m trang b
cho các nhà ho
ch
đị
nh chính sách và giám
đố
c doanh nghi
 p côngc
và k 
n
ă
ng phân tích tr 
ướ 
c khi ra quy
ế
t
đị
nh.Tài chính có 3 l
 ĩ 
nh v
c ch
y
ế
u bao g
m: (1) th
tr 
ườ 
ng và th
ch
ế
tài chính, (2)
đầ
ut
ư
tài chính, và (3) qu
n tr 
tài chính. Các l
 ĩ 
nh v
c này th
ườ 
ng liên quan nh
ư
nhau
đế
nnh
ng lo
i giao d
ch tài chính nh
ư
ng theo giác
độ
khác nhau. Trong ph
m vi môn h
c nàychúng ta ch
t
 p trung xem xét nh
ng v
n
đề
liên quan
đế
n qu
n tr 
tài chính, th
tr 
ườ 
ngtài chính và
đầ
u t
ư
tài chính.
1.
 
QU
N TR 
TÀI CHÍNH LÀ GÌ?
Qu
n tr 
tài chính quan tâm
đế
n vi
c
đầ
u t
ư
, mua s
m, tài tr 
ợ 
và qu
n lý tài s
n doanhnghi
 p nh
m
đạ
t m
c tiêu
đề
ra. Qua
đị
nh ngh
 ĩ 
a này có th
th
y qu
n tr 
tài chính liênquan
đế
n ba lo
i quy
ế
t
đị
nh chính: quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
, quy
ế
t
đị
nh ngu
n v
n, k 
c
phân ph
i l
ợ 
i nhu
n ki
ế
m
đượ 
c, và quy
ế
t
đị
nh qu
n lý tài s
n.
1.1
 
Quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư 
 
Quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
là quy
ế
t
đị
nh quan tr 
ng nh
t vì nó t
o ra giá tr 
cho doanh nghi
 p.Quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
là nh
ng quy
ế
t
đị
nh liên quan
đế
n: (1) t
ng giá tr 
tài s
n và giá tr 
 t
ng b
ph
n tài s
n (tài s
n l
ư
u
độ
ng và tài s
n c
 
đị
nh) c
n có và (2) m
i quan h
cân
đố
i gi
a các b
ph
n tài s
n trong doanh nghi
 p.Trong môn h
c
ế
toán b
n
đ
ã làm quen v
ớ 
i hình
nh b
ng cân
đố
i tài s
n c
adoanh nghi
 p. Quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
g
n li
n v
ớ 
i phía bên trái b
ng cân
đố
i tài s
n. C
th
 bao g
m nh
ng quy
ế
t
đị
nh nh
ư
sau:
 
Doanh nghi
 p c
n nh
ng lo
i tài s
n nào ph
c v
cho s
n xu
t kinh doanh?
 
M
i quan h
gi
a tài s
n l
ư
u
độ
ng và tài s
n c
 
đị
nh nên nh
ư
th
ế
nào?
 
Doanh nghi
 p c
n
đầ
u t
ư
bao nhiêu vào tài s
n l
ư
u
độ
ng? Bao nhiêu vào tài s
n c
 
đị
nh? Chi ti
ế
t h
ơ 
n, doanh nghi
 p c
n
đầ
u t
ư
bao nhiêu vào hàng t
n kho, baonhiêu ti
n m
t c
n có trong ho
t
độ
ng kinh doanh hàng ngày? Nên mua s
mnh
ng lo
i tài s
n c
 
đị
nh nào? v.v…Trong các ch
ươ 
ng ti
ế
 p theo c
a môn h
c này chúng ta s
l
n l
ượ 
t xem xét xem công tynên ra quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
nh
ư
th
ế
nào.
1.2
 
Quy
ế
t
đị
nh ngu
n v
n
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Phân tích Tài chính Bài gi
ng 1 Niên khoá 2006-07
 Nguy
n Minh Ki
u 2
 N
ế
u nh
ư
quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
liên quan
đế
n bên trái thì quy
ế
t
đị
nh ngu
n v
n l
i liên quan
đế
n bên ph
i c
a b
ng cân
đố
i tài s
n. Nó g
n li
n v
ớ 
i vi
c quy
ế
t
đị
nh nên l
a ch
n lo
ingu
n v
n nào cung c
 p cho vi
c mua s
m tài s
n, nên s
d
ng v
n ch
s
ở 
h
u hay v
nvay, nên dùng v
n ng
n h
n hay v
n dài h
n. Ngoài ra, quy
ế
t
đị
nh ngu
n v
n còn xemxét m
i quan h
gi
a l
ợ 
i nhu
n
để
l
i tái
đầ
u t
ư
l
ợ 
i nhu
n
đượ 
c phân chia d
ướ 
i hìnhth
c c
t
c. M
t khi s
l
a ch
n gi
a ngu
n v
n vay hay ngu
n v
n c
a doanh nghi
 p,s
d
ng ngu
n v
n vay ng
n h
n hay v
n vay dài h
n, ho
c l
a ch
n gi
a l
ợ 
i nhu
n
để
 l
i và l
ợ 
i nhu
n phân chia
đ
ã
đượ 
c quy
ế
t
đị
nh thì b
ướ 
c ti
ế
 p theo nhà qu
n tr 
còn ph
iquy
ế
t
đị
nh làm th
ế
nào
để
huy
độ
ng
đượ 
c các ngu
n tài tr 
ợ 
 
đ
ó. Nên s
d
ng l
ợ 
i nhu
ntích l
ũ
y hay nên kêu g
i thêm v
n t
c
 
đ
ông, nên vay ngân hàng hay nên huy
độ
ng v
n b
ng cách phát hành các công c
n
ợ 
, nên phát hành trái phi
ế
u hay tín phi
ế
u,…
Đ
ó nh
ng quy
ế
t
đị
nh liên quan
đế
n quy
ế
t
đị
nh ngu
n v
n trong ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
 p.
1.3
 
Quy
ế
t
đị
nh qu
n lý tài s
n
Lo
i quy
ế
t
đị
nh th
ba trong qu
n tr 
tài chính là quy
ế
t
đị
nh v
qu
n tr 
tài s
n. M
t khitài s
n
đ
ã
đượ 
c mua s
m và ngu
n tài tr 
ợ 
 
đ
ã
đượ 
c s
d
ng
để
mua s
m tài s
n thì v
n
đề
 quan tr 
ng là qu
n lý sao cho tài s
n
đượ 
c s
d
ng m
t cách hi
u qu
và h
u ích. Giám
đố
c tài chính ch
u trách nhi
m v
vi
c qu
n lý và s
d
ng tài s
n có hi
u qu
,
đặ
c bi
t
đố
iv
ớ 
i tài s
n l
ư
u
độ
ng là lo
i tài s
n d
gây ra th
t thoát và lãng phí khi s
d
ng.
2.
 
M
C TIÊU C
A CÔNG TY
Để
 
đ
ánh giá qu
n tr 
tài chính có hi
u qu
hay không chúng ta c
n có chu
n m
c nh
t
đị
nh. Chu
n m
c
để
 
đ
ánh giá hi
u qu
qu
n tr 
tài chính
ở 
 
đ
ây chính là m
c tiêu mà côngty
đề
ra. D
 ĩ 
nhiên công ty có r 
t nhi
u m
c tiêu
đượ 
c
đề
ra nh
ư
ng d
ướ 
i giác
độ
qu
n tr 
tàichính
m
c tiêu c
a công ty là nh
m t
i
đ
a hoá giá tr
tài s
n c
a ch
s
ở 
h
ữ 
u.
Tuynhiên m
c tiêu này không ph
i di
n ra trong chân không mà trong môi tr 
ườ 
ng kinhdoanh, do
đ
ó, nó ph
i
đượ 
c xem xét trong m
i quan h
v
ớ 
i các v
n
đề
khác nh
ư
quan h
 l
ợ 
i ích gi
a ch
s
ở 
h
u và ng
ườ 
i
đ
i
u hành công ty, gi
a l
ợ 
i ích công ty và l
ợ 
i ích xã h
inói chung. Suy cho cùng, quy
ế
t
đị
nh c
a nhà qu
n tr 
ph
i nh
m vào m
c tiêu gia t
ă
ng tàis
n cho ch
s
ở 
h
u. Mu
n v
y, m
i quy
ế
t
đị
nh tài chính c
n chú ý
đế
n kh
n
ă
ng t
o ragiá tr 
. M
t quy
ế
t
đị
nh n
ế
u không t
o ra
đượ 
c giá tr 
s
không làm t
ă
ng mà làm gi
m giátr 
tài s
n c
a ch
s
ở 
h
u.
2.1
 
T
o ra giá tr
 
Đứ
ng trên giác
độ
t
o ra giá tr 
, t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n là m
c tiêu chính c
a công ty. M
ctiêu này nh
m không ng
ng gia t
ă
ng giá tr 
tài s
n cho ch
s
ở 
h
u doanh nghi
 p. M
ctiêu t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n
đượ 
c c
th
và l
ượ 
ng hoá b
ng các ch
tiêu sau:
 
T
i
đ
a hoá ch
tiêu l
ợ 
i nhu
n sau thu
ế
(Earning after tax – EAT). Tuy nhiên n
ế
uch
có m
c tiêu t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n sau thu
ế
ch
ư
a h
n gia t
ă
ng
đượ 
c giá tr 
cho c
 
đ
ông. Ch
ng h
n, giám
đố
c tài chính có th
gia t
ă
ng l
ợ 
i nhu
n b
ng cách pháthành c
phi
ế
u kêu g
i v
n r 
i dùng s
ti
n huy
độ
ng
đượ 
c
để
 
đầ
u t
ư
vào trái phi
ế
ukho b
c thu l
ợ 
i nhu
n. Trong t
ườ 
ng h
ợ 
 p này, l
ợ 
i nhu
n v
n gia t
ă
ng nh
ư
ng l
ợ 
inhu
n trên v
n c
ph
n gi
m vì s
l
ượ 
ng c
ph
n phát hành t
ă
ng. Do
đ
ó ch
tiêu
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Phân tích Tài chính Bài gi
ng 1 Niên khoá 2006-07
 Nguy
n Minh Ki
u 3
t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n c
n
đượ 
c b
sung b
ng ch
tiêu t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n trên v
nc
ph
n.
 
T
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n trên c
ph
n (Earning per share – EPS). Ch
tiêu này có th
  b
sung cho nh
ng h
n ch
ế
c
a ch
tiêu t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n sau thu
ế
. Tuy nhiên,ch
tiêu này v
n còn có nh
ng h
n ch
ế
c
a nó. (1) T
i
đ
a hoá EPS không xét
đế
ny
ế
u t
th
ờ 
i giá ti
n t
độ
dài c
a l
ợ 
i nhu
n
v
ng, (2) t
i
đ
a hoá EPS c
ũ
ngch
ư
a xem xét
đế
n y
ế
u t
i ro, và cu
i cùng t
i
đ
a hoá EPS không cho phép s
 d
ng chính sách c
t
c
để
tác
độ
ng
đế
n giá tr 
c
phi
ế
u trên th
tr 
ườ 
ng. B
ở 
i vì n
ế
uch
vì m
c tiêu t
i
đ
a hoá EPS có l
công ty s
không bao gi
ờ 
tr 
c
t
c!
 
Vì nh
ng lý l
nh
ư
 
đ
ã phân tích trên
đ
ây, t
i
đ
a hoá th
giá c
phi
ế
u (market price per share)
đượ 
c xem nh
ư
là m
c tiêu thích h
ợ 
 p nh
t c
a công ty vì nó chú ý k 
ế
th
ợ 
 p nhi
u y
ế
u t
nh
ư
 
độ
dài th
ờ 
i gian, r 
i ro, chính sách c
t
c và nh
ng y
ế
u t
 khác có
nh h
ưở 
ng
đế
n giá c
phi
ế
u.Giám
đố
c là ng
ườ 
i
đ
i
u hành công ty c
n bi
ế
t rõ m
c tiêu c
a ch
s
ở 
h
u (c
 
đ
ông) là giat
ă
ng giá tr 
tài s
n c
a mình và
đ
i
u này th
hi
n qua giá c
c
phi
ế
u trên th
tr 
ườ 
ng. N
ế
uc
 
đ
ông không hài lòng v
ớ 
i ho
t
độ
ng c
a công ty và giám
đố
c thì h
s
bán c
phi
ế
u vàrút v
n
đầ
u t
ư
vào n
ơ 
i khác.
Đ
i
u này
đ
òi h
i giám
đố
c công ty ph
i t
 p trung vào vi
ct
o ra giá tr 
cho c
 
đ
ông nh
m làm cho c
 
đ
ông hài lòng vì th
y m
c tiêu c
a h
 
đượ 
cth
c hi
n.
2.2
 
V
n
đề
mâu thu
n gi
ữ 
a ch
s
ở 
h
ữ 
u và ng
ườ 
i
đ
i
u hành
Đặ
c
đ
i
m c
a công ty c
ph
n là có s
tách r 
ờ 
i gi
a ch
s
ở 
h
u và ng
ườ 
i
đ
i
u hành ho
t
độ
ng công ty. S
tách r 
ờ 
i quy
n s
ở 
h
u kh
i vi
c
đ
i
u hành t
o ra tình hu
ng khi
ế
n giám
đố
c hành x
l
ợ 
i riêng c
a mình h
ơ 
n là vì l
ợ 
i ích c
 
đ
ông.
Đ
i
u này làm phát sinhnh
ng mâu thu
n l
ợ 
i ích gi
a ch
s
ở 
h
u và giám
đố
c
đ
i
u hành công ty.
Để
kh
c ph
c nh
ng mâu thu
n này ch
công ty nên xem giám
đố
c nh
ư
là ng
ườ 
i
đạ
i di
n cho c
 
đ
ông và c
n có s
khích l
sao cho giám
đố
c n
l
c
đ
i
u hành công ty t
th
ơ 
n vì l
ợ 
i ích c
a c
 
đ
ông c
ũ
ng chính là l
ợ 
i ích c
a giám
đố
c. Bên c
nh vi
c t
o ra c
ơ 
ch
ế
 giám sát và ki
m soát c
n có ch
ế
 
độ
khuy
ế
n khích
để
giám
đố
c hành x
vì l
ợ 
i ích c
a c
 
đ
ông. Ch
ế
 
độ
khuy
ế
n khích bao g
m ti
n l
ươ 
ng và ti
n th
ưở 
ng tho
 
đ
áng, th
ưở 
ng b
ngquy
n ch
n mua c
phi
ế
u công ty, và nh
ng l
ợ 
i ích khác mà giám
đố
c có th
th
a h
ưở 
ngn
ế
u hành x
vì l
ợ 
i ích c
a c
 
đ
ông.
2.3
 
Trách nhi
m
đố
i v
ớ 
i xã h
i
T
i
đ
a hoá giá tr 
tài s
n cho c
 
đ
ông không có ngh
 ĩ 
a là ban
đ
i
u hành công ty l
ờ 
 
đ
i v
n
đề
trách nhi
m
đố
i v
ớ 
i xã h
i ch
ng h
n nh
ư
b
o v
ng
ườ 
i tiêu dùng, tr 
l
ươ 
ng công b
ngcho nhân viên, chú ý
đế
n b
o
đả
m an toàn lao
độ
ng,
đ
ào t
o và nâng cao trình
độ
c
ang
ườ 
i lao
độ
ng … và
đặ
c bi
t là ý th
c b
o v
môi tr 
ườ 
ng. Chính trách nhi
m xã h
i
đ
òih
i ban qu
n lý không ch
có chú tr 
ng
đế
n l
ợ 
i ích c
a c
 
đ
ông (shareholders) mà còn chútr 
ng
đế
n l
ợ 
i ích c
a nh
ng ng
ườ 
i có liên quan khác (stakeholders).

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hai Yen liked this
Shiing Waa liked this
vnguyễn_226 liked this
Phương Nguyễn liked this
vnguyễn_226 liked this
Nguyen Le liked this
Bich Phanthi liked this
Thao Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->