Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kimya Hatun-ASKIN GOZYASLARI-3

Kimya Hatun-ASKIN GOZYASLARI-3

Ratings:
(0)
|Views: 4,001|Likes:
Published by secrettime
Ben rüya görmüş bir dilsiz, âlem ise hep sağır.
Ben söylemekten âciz,âlem ise duymaktan...
Ben rüya görmüş bir dilsiz, âlem ise hep sağır.
Ben söylemekten âciz,âlem ise duymaktan...

More info:

Published by: secrettime on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
 ASKIN GÖZYASLARI 3-KiMYA HATUN
NAN YA
Ğ
MUR
Hz. Peygamberimiz için Hz. Fatma ne ise, Hz. Mevlana’n
ı
n Fatma’s
ı
da Kimya Hatun’dur. Hz. Mevlana
Ş
emsine yolda
ş
olmas
ı
dile
ğ
iyle Kimya’y
ı
yollad
ı
. BuAllah güzelinin i
ş
i zordu. Bir taraftan Mevlana Muhammed olan babas
ı
,di
ğ
er yan
ı
nda
Ş
ems lakab
ı
yla Muhammed olan mür
ş
idi vard
ı
. Kimya Hatun da biliyordu kihepsi Hz. Muhammed’e varisti. Ama biri Efendi ad
ı
yla varis olmu
ş
tu, zira önüne gelenin putlar
ını
k
ırı
p onlar
ı
Efendi makam
ı
na yükseltmi
ş
ti. Di
ğ
er, Hz.Peygamberin güne
ş
halindeki tecellisiydi ki, yak
ı
p yap
ı
yordu. Kimya Hatun ise ba
ş
tan a
şağı
ya içti. Fizik de
ğ
ildi ki, dayans
ı
n. Peygamberini, onun
ş
ahs
ı
ndaAllah’
ı
n isim ve s
ı
fatlar
ını
bu iki aynadan seyretti durdu. Ta ki mübarek vücudu kül olana kadar. Kim tan
ı
yabilir ki onu? Kimya Hatun gibi olmam
ı
z riyaz
ı
yla.CEMALNUR SARGUTMutasavv
ı
f -yazar.Kalemin hep yans
ı
n ve buza durmu
ş
kalplerimizi yaks
ı
n. .. Zaten ate
ş
dedi
ğ
in ü
ş
ümek mi bilir? Ve ey
Ş
ems….A
şkı
n Gözya
ş
lar
ı
’n
ı
okuduktan sonra, rüyamda senigördü
ğ
ümü sand
ı
m…bilemedim sende bir rüya gördü
ğ
ümü!Ve ey
Ş
ems…
ş
imdi senden gitsek,gelmeler kan
ı
yor…kalsak, gitmeler a
ğlı
yor…Bu kitab
ı
okuyunca Sinan Ya
ğ
mur’un kaleminin ucundan akan s
ıvını
n mürekkep olmad
ığını
, yüre
ğ
inin bendinden ta
ş
an kan oldu
ğ
unu hissettim.
Ş
ems’i anlatm
ı
yor
Ş
ems’i ya
şı
yor. Ve bizi bir kez daha hayran b
ı
rak
ı
yor
Ş
ems’e… Akl
ımı
aklayan kelimeleri, bana rüzgarla kalbimi y
ı
kamay
ı
, kendi denizinde yüzmeyi unutandalgalar
ı
sevmeyi ve kalpler ayr
ı
olsa da yaran
ı
n hep ayn
ı
oldu
ğ
unu gösterdiKAHRAMAN TAZEO
Ğ
LU
ems! Ey seyyarelerin en tekinsizi! Çarpacak birbeni mi buldun?
 İ 
yi ki beni buldun. Ho
ş
âmedi!Ho
ş
âmedi! Seni ar
ı
yordum
Ş
ems! Ama da
ğı
lada
ğı
la. Seni bekliyordum
Ş
ems!Ama savrula savrula..Allah '
ı
m beni
Ş
ems ile yarala! Öyle yarala ki akangözya
ş
lar
ı
m cehennemi söndürsün. A
ğ
lamaktan körolup görmesem de cennetini. Sen vars
ı
n ya!
Ş
ems, Kimya'n
ı
n yüzüne do
ğ
ru e
ğ
ilirken,pencereden bir
ışı
k huzmesi süzüldü odaya.Oda göz kama
ştı
racak bir
ş
ekilde
ışı
kla dolmu
ş
tu. Birgül kokusu yay
ı
ld
ı
odan
ı
n her yan
ı
na.Kimya ba
şını
pencereye do
ğ
ru çevirdi. Hemenayaklar
ını
dizlerine, dizini ise karn
ı
na do
ğ
ru çekti.T
ı
pk
ı
bir bebe
ğ
in anne karn
ı
nda durmas
ı
gibi Kimyayata
ğı
n içinde do
ğ
rulmaya çal
ıştı
.Tebessüm etti. Duda
ğı
ndan;"Efendimiz... Efendimiz..."Ba
şı
yast
ığı
n sa
ğ
ucuna dü
ş
tü."
Herkes kendi yüre
ğ
inin diline uygun kitaplar okur.Bu kitapta okuyucu, içinin içtenlikle dolu sesiniduyacakt
ı
r. Her bir bak
ışı
ömrünün
Ş
emsini arayan, her bir ad
ımı
özünün a
ş
k kap
ısını
 aralayan, Kimyan
ı
n sessiz a
ğıtı
naa
şkı
n gözya
ş
lar
ı
ile kat
ı
lan,
 
o saf yüreklerini okuyacaklar.
Karatay Akademi Yay
ı
nlar
ı
 
Copyright© Karatay Akademi Yay
ı
nlar
ı
 
Aşkı
n Gözya
ş
lar
ı
-lll -
Kimya Hatun
Sinan Ya
ğ
mur Yay
ı
n Koordinatörü EditörYay
ı
n Dan
ış
manlar
ı
 Tashih KapakSayfa Düzeni Bask
ı
-Cilt : M.Kemal Avc
ıoğ
lu : Nural Çiftçi: Kezban Bay
ı
k-Hikmet Y
ı
lmazAyla Erdem: Abdullah Erdinç: www.masske.com  :Hikmet Y
ı
lmaz:Ertem Bas
ı
m Ltd.
Ş
ti / Ankara Tel: (0312)284 18 14 1. Bas
ı
m ilk 100.000 Kas
ı
m 2011Karatay Akademi Yay
ı
nlar
ı
 Fevzi Çakmak Mahallesi Menemen Sk. No: 34 Karatay/KONYATel: 0332 342 58 44 Fax: 0332 342 58 45 
ASKIN GÖZYASLARI-III
MYA HATUN
YOGRAF
İ
K ROMAN
NAN YA
Ğ
MUR
 Sinan Ya
ğ
mur:
1965 veya daha sonras
ı
. Gerisi mi? öncesi ve sonu bir hikâye. Dünya ile s
ını
rl
ı
bir ilgin varsa nerede, ne zaman do
ğ
du
ğ
unun ve öldü
ğ
ünün ne anlam
ı
var! Ömürdenen kronoloji, "A
ş
k" ta do
ğ
mak için ol'dan öle, öl'den ola bir yolculuk de
ğ
il midir? Özün közde ya
ş
amad
ı
ktan sonra; ne öz geçmi
ş
vard
ı
r, ne öz gelecek! Enyak
ı
n insan
ı
da, en uzak insan
ı
da a
ş
k ate
ş
inde bulmakt
ı
r ya
ş
amak. Her
ş
eyi derinden duyabilmenin yoludur, ruhunu ate
ş
e salmak Ve ate
ş
in çetelesi tutulmaztakvimlerde.
MUHABBET-i ASK iLE
Ölü ve ölgün ruhlara
"Allah'tan güzel yâr mi var!"
diyen tasavvufun
"Korkma! Rab sana yak
ı
n..."
mesaj
ını
güler yüzlü mu
ş
tu nefesi ile üfleyen mutasavv
ı
f yazar
 Cemâlnur Sargut
han
ı
mefendiye, A
ş
ka hükümlü olan yüreklere, her bir harfi müjdeler buyru
ğ
u kelimelerle cümle kap
ısını
açan, kirpi
ğ
i gözü üzerinekapanmazlar
ı
sözün inceli
ğ
i ile nur uykular
ı
na ça
ğı
ran, isim ile ate
ş
aras
ı
ndaki o görünmez çizgiyi kelime kelime resmeden "a
şkı
n kalemi" yazar
Nazan Bekiro
 ğ
lu
 han
ı
mefendiye, Himmeti insanl
ı
k olan nezaket ve tevâzu ile cümle canlara yüre
ğ
indeki a
ş
k-
ı
muhabbeti "Hu A
ş
k" ile sedas
ı
ile serdeden asude ruhlu
H. Nur Art
ı
-ran
han
ı
mefendiye,Ma
ş
k-u Mevlâna yüre
ğ
indeki billur manalar
ı
'Tenden ve benden geçmi
ş
im, sevgi yolunu seçmi
ş
im" ne
ş
idesi ile ruhunu nur rengine bürüyen
Nural Çiftçi
 han
ı
mefendiye.Alemde Âdem'leri de
ğ
il, Âdemlerde Âlemi arayan, aray
ışı
nda hayat
ını
n p
ı
narlar
ı
nca ab-
ı
hayatça akan, letafetin ni
ş
anesi
Sebile Eke
han
ı
mefendiye,
Aşkı
özünde demke
ş
çe ya
ş
ay
ı
p ate
ş
in harflerini nur solu
ğ
unda
ş
iirselle
ş
tiren, "A
şkı
Üfleyen Adam" olarak namzetle
ş
en
Kahraman Tazeo
 ğ
lu
beyefendiye,"Dünyay
ı
hiçe satmakt
ı
r ad
ı
a
ş
k" diye dervi
ş
ane a
şkı
n makam
ı
nda efendilik edebince, yer edinen gönül insan
ı
Bedirhan
Gökçe beyefendiye, "Yaz
ı
lar gönüle inennur ya
ğ
murlar
ıdı
r" kelam
ı
nca kalemini huzurun hikmetli kap
ı
lar
ını
açmak için a
ş
k ile a
şkı
n mürekkebinden besleyen
Dr.
Ender Saraç
beyefendiye,Ölmeden önce ölmeyi zerre zerre yudumlayarak "Eyvallah" desturunca ölümü a
ş
ka getiren yand
ığı
her yang
ını
n küllerinden ter-i taze güller dev-
ş
iren , "Döktüm varl
ığı
ne varsa" diye h
ı
rs
ı
n bela tünelinden nur iklimine aln
ını
n ak
ı
ile ç
ı
kan
Murat Gö
 ğ
ebakan
beyefendiye, Benimle birlikte,
Ş
ems'in kuyuyaat
ı
ld
ığı
bahçede gecenin efkâr
ını
, yüre
ğ
i ve kalemi ile payla
ş
an yazar dostum
Ahmet Küçükkerniç
beyefendiye, Sanat
ı
na hâkim, saz
ı
na hâkim, besteledi
ğ
imuhte
ş
em eserlerle, her bir kelimemizi ilhamla süsleyen usta Bestekâr
ksel Baktagir
beyefendiye, Yaral
ı
ruhlara Lokman Hekimce a
şkı
n devahânesinden
ş
ifalar sunan, gözlerindeki gülümseyi
ş
i ile zemheri iklimlerde ü
ş
üyen yürekleri a
ş
k-
ı
hâr ile
ısı
tan
Dr.
Hüsamettin Olgun
beyefendiye. Bütün samimiyetimle
ş
ükranlar
ımı
arz ederim.
Sinan Ya
ğ
mur
 
 
içindekiler
Ş
İ
A
Ş
K
İ
İ
Ş
EK
İ
Ş
İ
A
İ
Ğ
Ş
Ş
Ğ
İ
İ
İ
FES
İ
Ş
Ş
N B
NC
Ş
İ
İ
İ
İ
LAH
İ
A
Ş
İ
Ş
İ
İ
TL
İ
İ
TL
Ş
İ
İ
İ
LAH
İ
A
İ
Ğ
İ
Ş
Ş
Ş
ı
ş
ş
k-
ı
ğ
ğ
,
ğ
Ş
İ
İ
NL

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aalfaa Beta liked this
Aysu Genç liked this
Fırat Demir liked this
seyirlugatcisi liked this
yasmin jensen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->