Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Elizabeth Warren Questionnaire

Elizabeth Warren Questionnaire

Ratings: (0)|Views: 676 |Likes:
Published by ProgressiveMass

More info:

Published by: ProgressiveMass on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

 
 5
\tb`tgssm{g CessW_ _gnezg Uwgszmbnnemtg 4<54
Jezg 6 Oenjmjezg6 Gamvedgzh Pettgn \etz}6 JgcbotezOec|em`n cemamn` ejjtgss6 7 Cmjjagsgx E{g! _bcgt{maag CE <45:7Dgsz Obnzeoz6 Tb`gt Aew \hbng Nwcdgt6 ;50#48;#;057Pgd _mzg6 ppp.gamvedgzhpettgn.obc Gcema6 tb`gtLgamvedgzhpettgn.obcOec|em`n Cene`gt6 Cmnj} C}gts \hbng6 ;50#48;#;057\agesg tgzwtn }bwt obc|agzgj uwgszmbnnemtg d}6 Fenwet} 4;! 4<54Pg bna} eoog|z uwgszmbnnemtgs {me gcema. \agesg gcema zhg obc|agzgj {gtsmbn zbzbn}L|tb`tgssm{gcess.obc d} Fenwet} 4;. \agesg kgga ktgg zb dg mn zbwoh pmzh Zbn} Ceoi mk }bw he{g en} uwgszmbns! d} gcema bt d} |hbng! ez;50#=<7#00<;.
 \agesg tgs|bnj zb geoh uwgszmbn. Mk }bwt enspgt ms obnjmzmbnea! |agesg gx|aemn }bwt obnjmzmbns.
5.
 
Tg{gnwg! Zex \bamo} enj zhg Jgkmomz
Es e W_ _gnezbt! }bw pmaa dg esigj zb ceig jmkkmowaz ohbmogs edbwz hbp zb |tgsgt{g bwt uweamz} bk amkgjwtmn` hetj zmcgs enj cemnzemn mn{gszcgnzs mn |tb`tecs zhez sztgn`zhgn bwt obwnzt} kbt zhg kwzwtg. Pggx|goz zhez bwt ngxz W._. _gnezbt pmaa km`hz kbt ngp tg{gnwg b||btzwnmzmgs! kemt zex |bamo}! enj dwj`gzjgomsmbns zhez sw||btz zhgsg |tmbtmzmgs.e. Zb temsg tg{gnwg! ceig zhg zex objg cbtg |tb`tgssm{g! enj tgjwog zhg kgjgtea jgkmomz! |agesg ohgoi phmoh! mk en}! bk zhg kbaabpmn` |bamo} b|zmbns }bw sw||btz6 RRR owzzmn` cmamzet} s|gnjmn` RRR gamcmnezmn` zhg hbcg cbtz`e`g mnzgtgszjgjwozmbn RRR gnjmn` zex dtgeis kbt obt|btezmbns zhezshm| fbds b{gtsges RRR gnjmn` swdsmjmgs kbt e`tmdwsmngss RRR zexmn` mnhgtmzgj pgeazh ez :7' kbt gszezgspbtzh cbtg zhen *?.7cmaambn |gt |gtsbnenj *0cmaambn |gt obw|ag. RRR eaabpmn` zhg Dwsh zex dtgeis kbt mnobcgsb{gt *47<!<<< gx|mtg RRR gxzgnjmn` zhg |e}tbaa zex jgjwozmbn RRR ceimn` zhg gx|ensmbns bk zhg GMZO enjzhg ohmaj zex otgjmz |gtcengnz RRR temsmn` zexgs bn zhg pgeazhmgsz Ecgtmoens (mk }gs! |agesg mnjmoezg zhg ag{ga edb{g phmoh }bw pbwajmc|bsg ejjmzmbnea zexgs *RRRRRRRRRRRRRRR- RRR bzhgt RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
E dwj`gz ms edbwz kmnenog enj gobnbcmos! dwz mz ms easb edbwz {eawgs.Ez e zmcg phgn zhg kgjgtea jgdz ms cbtg zhen *57 ztmaambn! pg nggj zb dg scetz edbwz zhg dwj`gz enj edbwz phgtg enjhbp zb owz. Bwt dwj`gz shbwaj tgkagoz bwt {eawgs enj bwt obccmzcgnz zb otgezmn` e dgzzgt kwzwtg kbt bwt ohmajtgn enj`tenjohmajtgn. Ez e zmcg phgn sbcg dm` obc|enmgs etg |e}mn` nbzhmn` mn zexgs enj phgn |tbkmzedag mnjwsztmgs amig
 
 4bma enj `es etg `gzzmn` s|gomea dtgeis! mz ms shecgkwa zhez Peshmn`zbn pbwaj esi sgnmbts zb am{g bn agss bt zgaa }bwn` |gb|ag zhg} he{g zb zeig bn cbtg jgdz kbt sohbba. Zhbsg etg nbz jgomsmbns zhez tgkagoz bwt {eawgs.Dwj`gzmn` kbt bwt kwzwtg cgens ceimn` scetz owzs enj scetz mn{gszcgnzs. Pg nggj zb owz zhg zex dtgeis zb zhg bmaenj `es mnjwszt} enj zhg abb|hbags kbt hgj`g kwnj cene`gts. Pg nggj zb `b deoi zb Oamnzbn#gte zex tezgs kbt zhgpgeazhmgsz Ecgtmoens. Es pg pmnj jbpn zpb pets! pg oen ceig owzs mn bwt jgkgnsg dwj`gz ‟ scetz! zet`gzgj owzszhez |tgsgt{g bwt nezmbnea sgowtmz}. Pg shbwaj `gz tmj bk zhg `m{gepe}s mn Cgjmoetg zhez |tg{gnz ng`bzmezmn` abpgt jtw` |tmogs. Enj pg shbwaj mc|tb{g gkkmomgno} zhtbw`hbwz `b{gtncgnz d} `gzzmn` zbw`h bn ktewjwagnz enj edwsm{g |teozmogs enj d} owzzmn` peszgkwa s|gnjmn`.
 
 d. Jb }bw sw||btz ejjmn` zbw`hgt gnkbtogcgnz bk obt|btezg zex dtgeis! kbt mnszenog! d} km`hzmn` kbt ‑oaepdeoi |tb{msmbns– zhez eaabp zhg `b{gtncgnz zb zeig deoi obt|btezg swdsmjmgs mk fbds etg nbz otgezgjes |tbcmsgj d} zhg obc|enmgs2
]gs Nb
 
Pg eaa inbp zhg zex objg ms wnkemt enj ket zbb obc|amoezgj. Zhg szezwzbt} obt|btezg zex tezg ms ?7'! dwz mz sggcs amigg{gt} kgp cbnzhs zhgtg”s e ngp tg|btz bn dm` obt|btezmbns pbtimn` zhg s}szgc. Bng tgognz tg|btz shbpgj zhez! bk zhg dm` obt|btezmbns mn zhg _+\ 7<<! 557 |emj agss zhen 4<' mn zexgs. Enbzhgt tg|btz oaemcgj zhez! bk 48< bk zhg dm``gsz obt|btezmbns mn zhg obwnzt}! 08 |emj nbzhmn` mn zexgs jwtmn` bng bk zhg aesz zhtgg }gets. Hbp ms zhms |bssmdag2En etc} bk abdd}mszs hga|s otgezg zex abb|hbags! enj en etc} bk aep}gts hga|s zhgsg obc|enmgs zeig ej{enze`g bk zhgc ‟ enj mz”s eaa |gtkgoza} ag`ea. Phez jbgs zhez cgen kbt zhg tgsz bk ws2 _ceaa dwsmngssgs etg ez e obc|gzmzm{gjmsej{enze`g.Pg nggj sgtmbws zex tgkbtc zb ceig zhg zex objg kemtgt enj smc|agt. Zhg cbsz |tbkmzedag obt|btezmbns shbwaj he{g zb |e} zhgmt kemt shetg. Zhg zex objg shbwaj nbz dg jgsm`ngj zb gnobwte`g obc|enmgs enj fbds zb `b b{gtsges. Enj zhbsgphb eatgej} he{g cejg mz dm` he{g e tgs|bnsmdmamz} zb |e} e amzzag dmz kbtpetj ‟ sb zhg ngxz imj obcmn` eabn` hes eohenog zb ceig mz zbb.
 
4.
 
Hgeazh Oetg
B{gt 8? cmaambn Ecgtmoens etg gmzhgt wnmnswtgj bt wnjgt#mnswtgj. Zhez cgens zhez bng bwz bk g{gt} zpbejwazs ms bng oezesztb|hmo mnfwt} bt maangss epe} ktbc denitw|zo}.e. Jb }bw sw||btz |tbzgozmn` enj mc|agcgnzmn` zhg Ekkbtjedag Oetg Eoz enj dwmajmn` bn zhms mc|btzenznezmbnea hgeazh oetg tgkbtc d} ejjmn` e |wdamo b|zmbn2
]gs Nb
M zhmni zhg wt`gnz uwgszmbn nbp ms phgzhgt pg”tg `bmn` zb dg edag zb hbaj bn zb zhg hgeazh oetg tgkbtcs zhez fwsz|essgj ‟ |etgnzs oen igg| zhgmt imjs bn zhgmt hgeazh mnswtenog abn`gt! mnswtenog obc|enmgs oen”z jmsotmcmnezgdgoewsg bk |tg#gxmszmn` obnjmzmbns! sgnmbts `gz ktgg hgeazh oetg ohgoi#w|s. Zhbsg etg zhg desmo tm`hzs bk bwt ngphgeazh oetg s}szgc enj zhgtg etg e abz bk |gb|ag phb penz zb tg|gea zhgc. M zhmni pg nggj zb kbows bn |tbzgozmn`zhgc enj kmnjmn` ngp pe}s zb abpgt obszs! phmoh etg szmaa zbb hm`h.
 d. Jb }bw sw||btz |tb`tecs zb e``tgssm{ga} gamcmnezg hgeazh oetg jms|etmzmgs desgj bn teomea enj gzhnmo deoi`tbwnj enj `gnjgt2
]gs
o. Phez mjges! |bamomgs bt ag`msaezmbn jb }bw he{g mn cmnj zb sw||btz! bt kmag mn btjgt gmzhgt zb ceig `bbjuweamz} hgeazh oetg eoogssmdag zb eaa Ecgtmoens! zb tgjwog hgeazh oetg obszs bt dbzh2
Pg cwsz zeig eozmbn zb tgjwog zhg obsz bk hgeazh oetg. Edbwz heak bk eaa kecmamgs mn denitw|zo} etg zhgtg mn zhgekzgtcezh bk e sgtmbws cgjmoea |tbdagc! enj cmaambns cbtg etg wnjgt gnbtcbws kmnenomea |tgsswtg phgn e ab{gj bngms maa. Cesseohwsgzzs hes dggn e agejgt mn jg{gab|mn` mnnb{ezm{g pe}s zb mc|tb{g uweamz} phmag tgjwomn` obszs! enjpg etg e agejgt mn cgjmoea tgsgetoh zhez oen agej zb dtgeizhtbw`hs zhez se{g dbzh am{gs enj obszs. Pg cwsz jb cbtgzb agej zhg pe} zb e cbtg ekkbtjedag enj hm`hgt uweamz} s}szgc.
 
 ?
?. _bomea _ekgz} Ngz
Mn zhgsg zm`hz kmsoea zmcgs! zhgtg he{g dggn |tb|bseas zb tgjwog kgjgtea |tb`tecs swoh es Cgjmoetg!Cgjmoemj! _bomea _gowtmz}! enj bzhgt kbtcs bk essmszenog kbt abp#mnobcg kecmamgs enj mnjm{mjweas zb hga|tgjwog zhg nezmbnea jgkmomz.e. Jb }bw sw||btz temsmn` zhg owttgnz _bomea _gowtmz} pmzhhbajmn` amcmz2
]gs Nb
 mk }gs! |agesg mnjmoezg phez amcmz! mk en}! }bw pbwaj sgz RRRRRRRRRRRRRRR 
Zhgtg etg e nwcdgt bk b|zmbns kbt ohen`mn` zhg pe`g oe|! enj M pbwaj obnsmjgt zhgsg b|zmbns es e pe} zb sgowtg_bomea _gowtmz} mn zhg abn` twn.
  d. Pbwaj }bw sw||btz tgszbtmn` bt mnotgesmn` kgjgtea kwnjmn` zb tg|emt gxmszmn` |wdamo hbwsmn`! zb mnotgesgzhg nwcdgt bk tgnzea hbwsmn` {bwohgts! enj zb otgezg ngp wnmzs bk ekkbtjedag hbwsmn`! mnoawjmn` abp#mnobcg hbwsmn`2
]gs Nb
 
Pg etg mn zhg cmjsz bk bng bk zhg `tgezgsz gobnbcmo otmsgs mn bwt obwnzt}”s hmszbt} ‟ e otmsms zhez dg`en bng abws}cbtz`e`g ez e zmcg. Dwz mn s|mzg bk zhg eacbsz uwetzgt bk e cmaambn kecmamgs hgtg mn zhg Obccbnpgeazh phb etgwnjgtpezgt mn zhgmt cbtz`e`gs enj zhg b{gt :<!<<< kecmamgs phb he{g absz zhgmt hbcgs zhtbw`h kbtgoabswtgs! pg szmaahe{gn”z sggn spmkz enj sgtmbws eozmbn zb `gz zhg hbwsmn` cetigz pbtimn` e`emn.Pg oen”z tgszetz bwt gobnbc} wnagss pg jb cbtg zb ejjtgss bwt hbwsmn` oheaagn`gs. Es |gb|ag sgg kbtgoabswtg bnzhg hbtmvbn bt kmnj zhgcsga{gs wnjgtpezgt! zhg} etg
agss
amiga} zb s|gnj ‟ enj zhez ms dej kbt dwsmngssgs enj kbt zhggobnbc} es e phbag. \gb|ag oen”z cb{g! phgzhgt mz ms zb `gz zb e ngp fbd bt zb ztejg w| bt ztejg jbpn kbt e hbwsgzhez kmzs zhgmt ohen`mn` omtowcszenogs. Pg nggj e hbwsmn` |bamo} zhez kmtgs bn eaa o}amnjgts6 |tmnom|ea ptmzg jbpns!tgkmnenomn` b|zmbns kbt hbcgs zhez etg wnjgtpezgt! oesh kbt ig}s! shbtz seags. Pg he{g zb zeig sgtmbws enj hetj szg|szb `gz zhms hbwsmn` cetigz zb ag{ga bwz sb zhez pg oen szetz tgdwmajmn` bwt gobnbc}. Zhez”s ztwg hgtg mn Cesseohwsgzzsenj etbwnj zhg obwnzt}.
 
j. Jb }bw sw||btz obnzmnwgj kwnjmn` kbt kbbj szec|s! gxzgnsmbns bk wngc|ab}cgnz mnswtenog! ztensmzmbneaessmszenog zb nggj} kecmamgs! PMO! gzo.2
]gs
:. Fbds! Gobnbcmo Jg{gab|cgnz! enj Denimn` Tg`waezmbn
Zbje} cbtg zhen g{gt! bwt agejgts etg fwj`gj bn hbp zhg} mnzgnj zb mnotgesg fbds. Zbb cen} e||get zb dgamg{g zhez zhg dgsz pe} zb otgezg fbds ms zb owz zexgs bn zhg pgeazh}.e.
 
Mk |wz zb e {bzg! pbwaj }bw sw||btz zhg fbds |aen es |tb|bsgj d} \tgsmjgnz Bdece mn _g|zgcdgt 4<55!phmoh mnoawjgs! ecbn` bzhgt zhmn`s! tg`waezbt} tgkbtc zb hga| sceaa dwsmngssgs eoogss oe|mzea! mccgjmezgmn{gszcgnzs mn mnktesztwozwtg! enj eaabpmn` pbti#desgj tgkbtcs zb zhg wngc|ab}cgnz s}szgc zb |tg{gnzae}bkks2
]gs Nb
 
Pg he{g dbzh e shbtz#zgtc fbds |tbdagc enj e abn`#zgtc fbds |tbdagc. Tm`hz nbp! pg nggj zb |wz |gb|ag zb pbti.Pmzhbwz e fbd enj e |e}ohgoi! |gb|ag oen”z s|gnj cbng}! enj zhez hwtzs dwsmngssgs enj jg|tgssgs zhg gobnbc}.Zhgtg”s easb |agnz} bk pbti zb jb ‟ tgdwmajmn` bwt tbejs! dtmj`gs! enj pezgt s}szgcs! pbti es zgeohgts” emjgs! pbti pgezhgtmvmn` bwt hbcgs enj bkkmogs. Zhg _gnezg hes obnsmjgtgj fbds dmaas zhez pbwaj he{g sw||btzgj zhbwsenjs bk  fbds hgtg mn zhg Obccbnpgeazh! |emj kbt gnzmtga} d} e sceaa mnotgesg mn zexgs bn zhbsg ceimn` cbtg zhen *5 cmaambnjbaaets |gt }get. G{gt} Tg|wdamoen {bzgj e`emnsz zhgsg fbds dmaas. Zhez”s fwsz ptbn`. Zhg |gb|ag bk Cesseohwsgzzsnggj fbds enj nggj zhgc nbp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->