Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19361213 Győri Nemzeti Hírlap 1936-

19361213 Győri Nemzeti Hírlap 1936-

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by karthauzi
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.
Erdemes megnezni, mert nemzeti szemszogbol olvashatjuk, es kovethetjuk Magyarorszag tortenelmet 1938-1945 ig. Sok

minden kiderul belole, tobbek kozott az, hogy ma is meghamisitott tortenelmet tanitanak az iskolakban. Vajon kinek az

erdeke ez? Kovethetjuk, hogy hogyan jutottunk el az elso becsi dontesig, majd a masodik becsi dontesig. Azt is lathatjuk,

hogy nem is nagyon volt mas valasztasunk, nem is nagyon tehettunk mast. Olvashatunk a szovjetek ellen vivott

elethalalharcrol 1944-ben, es az amerikai csapatok haborus buneirol: a rengeteg, es sok halalos aldozatot kovetelo

terrorbombazasokrol is, az 1944-es es 1945-os szamokban.

More info:

Published by: karthauzi on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2012

pdf

text

original

 
FELSODUNANTÚLI 
F 
ZER,CSEMEGE 
HÁZTARTÁSICIKKEK,RUHA, DISZ-
M
Ű 
ÉSEDÉNYÁRUK, TOZEL
Ő
ANYAG 
ÁRUSITÁSA. —VÁSÁRLÁSI VISSZA.-
TERITÉSTAGJAINKNAK
FIÓKUZLEEINKGYOROTT: 
WEKKES JEN
Ő
-UT10c.
ÁLVÁRIA-UT45;a.
GR. HiblKSBY-UT30.
EHÉRVÁRI-UT 22.
KOLOISVÁRI-UT30.
OSSUTH 111T0S-U. 60.
VIKEN:
BliDOMPUSZTA 
OHYÜKISBÉR
HANGYA 
FOGYASZTÁSIésÉRTÉKESITÖSZÖVETKEZET 
UZLETÉSHOZPONTIIRODA:
GY
Ő
, BAROSS-1T,.27.: SZ.
MIZUREE
1•71
                                                                                                                                                                 s
1~~
Gy
ő
r, 1936.december13. I. évfolyam47.szám.
sze&eszt
ő
sé
g
és kiacláhivatal: Gr, Gf TiszaIstván-tér
7. sz.Nappali telefón:808.Éjszakaitelefón:.8 —39.
Vasárnap 
El
ő
fizetésiáraegy napra2peng
ő
,negyedévre
ő 
peng
ő
,egész 
évre22peng
ő
. -- Egyes szám ára hétköznapon 10fillér, vasár-
nap 14fillér. Megjeleniknaponkinthétf
ő 
kivételével
11~111IILIMIN.
Szabadkereskedelem
VI. György atrónon,
Mr.Windsorutban Svájcfe 
ornemiszo 
za ipari és és ke-
reskedelegyi miniszter slt bele
abba a vitába,amely a képvisel
ő
-
házban tegnapfolyt a forgalmi- és 
kereskedelmi viszonyokrül. 
A beszédegy Gy
ő
rött,a roshá-
zán elhangzotttámadásra is
meg-
adja
aválaszt.
lunknemlehet egynnyen a 
szabadkereskedelemútjára lépni,
kii'
ő
sen
nem,a
szabadelv
ű
paliti-kaéletreébresztésénekrletet
alapján. 
Történetitapasztalatok mondják,
hogyóvatosak legyünk ebben a kér-
désben.
?r1ára 17.századbanazakkori
céhellenes szabadkereskedelemmeg-
iiltea jobbágyiparost sel
ő
segitelte 
a.városok jólétének hanyatlását. A
következ
ő
századbanis bajok voltak
miatta azörökös tartományokban.
A francia, angol szabadelv
ű 
áram-lathozzánk is eljutott,szísad ki-
tartottittis, mégakkoris,amikor 
kiderült, hogy egyik-másik ország-
gal szabadkereskedelmi alaponmeg-egyeznilehetetlen.Az 1867-ikikiegyezésután a. libe-
ralL.nns aszabadkereskedelem 
alapján dolgozott, mert megmámo-
rosadottattóla körülményt
ő
l,hogy 
gab'.náját amerikai versenylkülIndiaelhelyezni a nagy felvev
ő 
pesg
ű
monarchia határain Lelül. 
Akereskedelemügyiminiszternek
szavai meger
ő
tenekbennünket ab-ban, hogy aszabadverseny,szabadipar.szabad kereskedelem, agazda-
Budapest, dee.12. MT1. Ameteorolo-
001 intézet közli, hogy szombaton dél-
utánaz ország
több részénolyanfény-
r
ttíneményvolt észlelhetö, melyb
ő
l arra
lehetvetkeztetni, hogyvalószintileg 
egy meteorhaladt át alégkörön.Ame-
teovologiaiinzetriazokat, akik a. 
gi er
ő
k szabadjátéka, a korlátlan
mag',ntu Iajdo n jogga 1
öl
31.341-
ZOtT
anyagijavak lött az egyén
szabadrendelkezése azok a libe-rálisgazdaságtan alapelvei, ameiye-
ketkövetni nem lehet.
Azert akereskedelmet isrá kell
vinni a keresztény erkölcséskifo-
gástalan lelkismeretesség területeire.
Akereszténykulraa kereske-
delmetéppenolyan magas és neni,eli színvonalonakarja látni,
mint bármelyspolri foglalko-
zást.Éppen ert nemvethetia
kereskedelem útján aMontesquieu,
a 
John Russel, aCobden- 
Weelvekets azokat, amelyeketa 
minap aLloyd-ünnepen és1933.
május2-árt ugyanazon snokl,kereskedeFiiés iparkamarában
hal-
lotttmk.
Nemzetiéletünk veszedelmeaz,
hegya libelisoldalonolyanheve-
sen hangoztatkaszabadkereske-
delemirányzat, amelyakeresz-
ténybeavatkozást,benyomulást tá-
vol akarjatartani a kereskedelmi
térfoglalástól. 
Amagyarkormánynakvédelmez-nie kell a magyarkeresztény keres-
ked?ltnet, kereskedelmi törekvéseket, 
begy lehet
ő
séget,utat.módot bizto-
tsonneki, nehogy a szabadelvit
alaponszervezett kereskedelemmeg-
fojtsa.
edvözöljük. Bornemisza
GéLti
mi-
niszterta szabadkereskedelemmelszembenelfoglalthatározottállás-
po-tjáért.
neményt megfigyelték,hogyannak
Idlipontját és az észlelés szabatos leírá-
sátszíveskedjenekbektildenia mete-
orologiai inzet mére:Budapest
postafiók114.Acsolatosnyt:line-ménytGyörött is dátták többen, d. u. 5
óra tájban. 
London, dee. 12.MTI.
uva,Fidzsi szigetek f
ő
rosavolt azel-s
ő
, aholzzétetk,'hogy azájural-
kodó trónralépett.Alondoni City szombaton délel
ő
tt 
rendkívüliülést tartott,amelyen .a
lordmayor közölteaz alderman
 
ekkel
és sherifekkelVI.György trónra-
pését.
A f
ő
méltóságok ezután aSt. Ja-
mes palotatróntermébengyülekez-
tek, ahol atitkostanács összeült,
hogy megtartsa királyt kikiáltó ülé-
sét.Akirály fél12órakorindult elaz ülésre.Barna ruhát viseltés kö-
penyealatt.
-
a térdszalagrendk 
szalagja látszott. Amikormegjelent 
akapuban,a tömeglelkesenünne-
pelte, amit a király'meghatva kö-
szöntmeg. kkirttly atronteremben
a bibortrónszékre ült ésmegkezd
ő
-
döttaz ülés. Atitkostanács-elnöke 
Edward,lemondott királyinahaj-
nalban Porstmuthban azEnchatres
hajófedélzetére szállott,amely haj-nali háromnegyed3órakorelhagyta a kiköt
ő
t.Avoltkirály útjának cél-
l semmit semtudnak.
Boulognesur Mer, dec. 12. MTI.
Edwardvoltangol király szomba-
ton délután15 óra 55 perckor aWol-
fhoundtorpedórombofelzetén Bonlogne surMerheérkezett. Este
elhagyta a torpedórombolót,hogy 
átszálljona 
yorsvo-
Azuj királykezéb 
London, dec. 12.MTT.
atal-
mas, középkori pompávalhirdették
kiszombaton délutánVI.György
király trónralépését. Délután3 óra-
korfelzendülta harsonakiirtjele, 
majdakirályf
ő
fegyverhordozója 
díszruhábanmegjelentapalota er-
kélyén és a következ
ő
proklamációt 
olvasta fel:
 
VIII. Edwardlemon-
dása.következétbenAnglia. Trország 
ésaz egykorikirályegyéb dorniniu-
elmondtabeszédét,amely szerint Albert, Frigyes, Arthur,Grgy
nagy éshatalmas
herceg
Istenke-
gyelméb
ő
lVI. György néven egyet-
lentörvényes ésjogszer
ű 
urunk 
és
parancsolónk éskirályunk, akinek 
ezennel tiszta szívvelés alázatos
szeretettel h
ű
ségetés engedelmessé-
get fogadunk".Ezutána titkoa 
tanácstagjailetettékazesküt aki-
rály kezébe, majd akirályelmon-
dotta atrónfoglaló imát és aláírtaa
skótegyházjogait biztosítókirályi okmányt.— Ebbena pillanatbana 
Hydeparkbanelhelyezettüteg dísz-
lövéseket adott la közölve a világ-gal, hogyaz újuralkotrónra-
pett.
Adominiumokban is ma történtek 
meg
azúj Riráytelismer
ő 
hagyomá-
nyos inzkesek.
natra.'Hírszerint avoltkirályZii-
richbe utazik,onnan pedigAuszt-
riába.London,dec. 12. MTT. — Minthi-
vatalosan jelentik.a királyugvn-
tött.hogya koronázást az ez .1etileg
megállatottnapon,május12n
tartsákmeg.Dublini jelentés sze-
rint az írpvisel
ő
ház 81szavazat-
tal;'
,
3 ellenében elfogadta a. VIII.
Edwardlemondásáról ésVI.Cvörg-vtröcalépér
ő
l srve„lavas-
lalr.'
mainak koronájatörvényes jog sze-
rinta nagy éshatalmasAlbert Fri-
gyesArthur Györgyhercegre 
Ennélfogvamiakirályságnakegy-
házi ésvilági förendjeia volt királytitkos tanácsosaival, valamintegyéb
el
ő
kel
ő
ségekkel egyszívvel és 
kiáltjuk, hogy nagy éshatalmas
AlbertFrigyesArthurGrgyher-
ceg,VT.Györgynéventörvényes
urunk, Nagybritannia, Trország, az 
CsodMatos fénytünemény
Edwardelhagyta Angliaföldt
e letettékazesküt 
 
angoldominiumokkilya, ahitvL-d
ő
jeés Indiaesásra, akinek mind-
annyian h
ű
séget ésállanengedel-
mességetfogadunk, tisztelettel és 
alázattal kérve Istent,akinekakara-la királyok éskirályn
ő
kural-
kodnak, adja megVI. Györgynek,
hogyévekhosszú 
során
át boldog-ságbanuralkodhassékfelettünk.—A proklamáció felolvasásának befeje-se un acsapatok feszesen tiszte-
legtek, a. zenekara nemzeti himnuszt
játszotta,azutcántolongómeg 
hatalmaséljensbenörtkiésahadi
kiköt
ő
benhorgonyzó hajókdíszlö-
seketadtak le. Ezutánhasonló 
tinnepélyess6ggel mégaros há-
rom pontján megismételtéka 
Pro
.
I-
Agy
ő
ri tatók,tanítókésóvón
ő
k
szombatonreggel 9 órakor tartottákPe-dagógiai Szemináriumukata Szt. Imre,
utiállami iskolában.
Angitat 
Bélakir. ta,nfelügyebeve-
zet
ő 
szavaibankiemelte, hogyazóvó-n
ő
k Szövetségénekkéréséreezúttal az 
óvodákat isbekapcsoljáka szeminá-
rium keretébe.
Agazdagprogrammotdr.
Karsay 
Bélánényitotta meg
„Szaés cipész-
m
ű
hely az óvódóban" címei
óvódai
mintael
ő
adásával.Akiváló óvón
ő
sok
tapsotkapott ötletesel
ő
adásáért,mely-
heza Szt. Imre-uti ódanövenkei
szolltattáka példatárt.
Befejezésül azaprófiúk, lányok ked-veskis
ncjeleneteket
mutattakbe. 
Takáts
Jolántanítón
ő
Budapest" cí-
menmutatottbeszépen kidolgozott 
mintatanítást. Apestihidakszemlélte-
sérebemutattaagyermekeknek maga-
készítette remek 
miniat
ű
rfahidacskáit. 
Utánadr.
Szilágyi 
Pál várositiszti
f
ő
orvosegészségügyi inygondolatokat 
fejtegetett.
A legújabbtanterv — 
mintmondta — 
lamációfelolvasását.
Aparlamentmindtzaszom-
batonlutánösszeült, hogyatagok 
letegyékaz újkirály irántihííg-
esküt. Azesküszövegea következ
ő
: 
EsküsmamindenhaIstenre,
hogy h
ű 
leszek VI. György öfelségé-
hezésutódaihoz éshíven
fogom 
szolgálni
ő
felségeparancs
tit. A 
speeker utánBaldwinminiszterel-
k, aminiszterek,apártokvezet
ő
i
és abbiképvisel
ő
k tettét{ le a 
h
ű
-
ségeskiit.
Ma 216képvisel
ő
tetteIe 
azesküt.Alordokházábanösszesen 
130f
ő
rendet eskettek fel.
London, dec. 12. MTI.— Az
új
kily
alemondott
királynaka
Windsorhercegmet adományozta. 
nagy gondotfordliaz iskolai egészség-
tanra
Aziskalánkívülinépmüvelési el
ő
adá-
sok keretébenis b
ő
alkalomnyílik a
zegészségútját egyengetni.Kérteatanítóságot, hogy a.tantervegészség-
tani részének megvalósítását sajátpél-
dával, agyermekekzöttel
ő
fordulóbetegségekfelismerésével' ésmegel
ő
-
sévelvigyék el
ő
re. mert
a gyermekekeszségea haza-
v
ő
je.
Majdkétindítványtterjesztett el
ő
:1.
hogy a továbbiszemináriumokpro-
gramjábamindigillesszenekbeleegy
orvosi
el
ő
adást-Egy-egy orvosmindig
készségesen rendelkezésükreáll, 2.
hogyalegközelebbiszeminárium alkal-
mávala jelenlév
ő
tanerök 
tuberkulózis
szemvontjábólvizsgáltassanak meg.
A tanfolyamonmegjelentVitéz
Peregi
ezredes,testnevesi f
ő
felügyel
ő 
is, to-
bbá
fladványi
Aladárin. kir. had-
nagy, aki
Oáz-és légvédelem" 
mmel 
tartottérdekes,soktapssalkisért el
ő
-
adást.
Angyal
Bélazárószavai utánértvé-
get agazdag tartalmú pedagógiai'sze-
minárium.
Megáldom a mez
ő
t.
Megáldoma rétet.
Hogyavirágokban
Is elém hozotttéged.
Megáldoma mez
ő
t.
Megáldok egy percet,
Most hogy messzeptem.:
Mert abbanapercbenIs utánadnéztem.
Megáldokegypercet.
1933április.
DOBAI BÉLA 
*Agy
ő
ri Manszverspályázatán dí-jatnyert költemény.
Ahonvédségrészére 
kedvezményesutast
rgettekaképvisel
ő
házban 
Budapest,clec. 12.MTI. Akép-
visel
ő
ház ünazügyvédi rend-
tartásról szóló törnyjavaslat, a 
képvisel
ő
választókvjegyzékének kiigazítására és kü]államokkal való
forgalmi éskereskedelmi viszonyl
szóló rvényjavaslat szerepelt. 
Mindhárom javaslatot harmadik ol-
vasásban is elfogadtaaz.
Azelnök javasolta,hogya Ház
üléseitbizonytalan id
ő
re napoljael, amit vitanéll fogadottelaz. 
Csoór
Lajosinterpellációjában a
honvédséglegénységi tagjairészére
vasuti utazási kedvezményt kért.A 
interpellációt kiadták a honvédelmi,
valaminta kereskedelem- és közle-kedégyi miniszternekésezzel az 
ülésget ért.
Standardgadio 
62 
az x:gagi, 
kacsonyiaiaizdek 
Készséggel
bemutatja:
Ifj.Boros zsef
JedlikÁnyos-utca 8. Tel.:2-28.
Nagyszabásureformátusifjusági 
konferencia 
Ma, vasárnapdélel
ő
tt 8órai kezdet-
tel nagyszabású ifjúsági konferencia
van
a 
református egyházban,melyen al 
helyiifjúságonl
Komárom.
Bana, B
ő
nyrétalav,Sz
ő
ny. Mocsa,Mo-
son 
és
 
Magyaróvár 
református ifjúsága veszrészt.Akonferencia istentis7telettelkezd
ő
-
dik,melyen
Dóczy
Antalreformátus
konventi lelkész prédikál. 
Harc atiszta 
rfiúságért 
címmel el
ő
adást tart
Dobd
Károlykonventi központi lelkész, 
A 
7711111 
tanísa
címmelel
ő
ad
Gy
ő
r?!
Ele-
rlelkipásztor.Abibliatanulmányo-
zást
Dobó 
Károly,
Dóczy
Antal és 
Bátky 
Miklóslelkészek vezetik.lben 
zös ebédlesz,melyen a helybeli ra-iformátusegyháztjavendégülakon-ferenciánmegjelen
ő
ifjakat. Délután
folytatjákakonferenciát.
Egyfrancian
ő