Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
51 Mental Formations

51 Mental Formations

Ratings: (0)|Views: 104 |Likes:
Zen Master Thich Nhat Hanh
Zen Master Thich Nhat Hanh

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
จิตปรุงแต่
(
ลักษณะของจิตที ประกอบกันขึ ้นมา
)
๕๑
 
ประเภท
51 Mental Formations
五十一心所
Băng ghi li 51 tâm-sơ-hưu pháp (tâm sơ)
(
จี
)
Việt
(
เวียดนา
)
Sanskrit
(
สันสกฤต
)
English
(
อังกฤษ 
)
Pali(
บาลี
)
ไทย
5 tâm sªbi‰n-hành :
sarvatraga5 Universals
สากล
 
เป็นสากลคืปรากฏอยู ่ ในวิญญาณทั ้
 
 
ระดั
Xúc
sparacontact
ผัมผั
作意
Tác š
manaskraattention
มนสิ ใจ
Th†
vedanfeeling
 สึ
Tܪng
sajñperception
สัญญาการรับรู 
,
ความคิดเห
, (
ความจำ ไดหมายรู 
)
TÜ 
cetanvolition
เจตนาเจตนา
,
ความปรารถนา
別境
5 tâm sªbiŒt-cänh :
viniyata5 Particulars
วินิยตะ
(
นิยม
)
เฉพาะเจาะจง
 
Døc
chandaintention
ฉั ้งใจ
勝解
Th¡nggiäi
adhimokadetermination
อธิ  ่งมั 
NiŒm
smtimindfulness
สติสติ
 
ความตระหนัรู 
ñÎnh
samdhiconcentration
 ้งมั นจดจ่
TuŒ
 prajñ(mati)insight
ปญญา
(
มติ
)
ความเขาใจ
 
ความรู ชั
善十
11 tâmsª thiŒn :
kuala11 Wholesome
กุศล
 
นประโยชน์
11
Tín
raddhafaith
ศรัทธา
Tàm
hr inner shame
หิ ใจ
Quš
apatrpyashame beforeothers
โอตตัปปะความละอายต่อผู อื 
無貪
Vô tham
alobhaabsence of craving
 โลภ
無瞋
Vô sân
adveaabsence of hatred
อโทสะความไม่ โกรธเกลียด
1
 
無癡
Vô si
amohaabsence of ignorance
หลง
精進
CÀn
vryadiligence, energy
วิริยะความขยันหมั  เพียร
輕安
Khinh an
 prarabdhiTranquility, ease
ปสสั
不放
BÃtphóngdÆt
apramdavigilance, energy
อัประมาท
行捨
Hành xä
upek equanimity
อุแบ่งแยก
不害
BÃt håi
ahis non harming
อหิงสาการไม่ทำาราย เบียดเบียน
一行禪師添加
SÜ ÔngLàngMaithêm vào
Wholesome M.F.added by Thầy
กุศล
 
(
เพิ มเติ  โดยหลวงปู  
)
จิตปรุงแต่งที เป็ ประโยชน์
 
(
เพิ เติมโดยหลวงปู  
)
無畏
Vô úy 
abhaya non fea
อภักลั
無憂
Vô Üu 
asokaabence of anxiety
 โศกเศร
Kiên 
thira tability, olidity
สถิระความมั นคงหนั แน่
TØ 
maitrloving kindne
เมตตาความรั
 ,
ความปรารถนาดี
Bi 
karuā compaion
กรุณาความสงสารปราถนาใหผู อื นพนทุกข์
H› 
mudita joy
มุทิตาความพลอยยินดีเมื อผู อื นมีสุ
Khiêm 
agauravatā humility
สักการวะตา
 
Sagaravata
ความอ่อนนอมถ่อมตน
Låc 
ukha happine
สุ
清涼
Thanh 
ươ 
ng 
nirjvara feverlene
นิรวัรอนรน
自在
ự  
ạ 
vasikafreedom/overeig nty
วาสินอิสระ
根本煩惱
6 cæn-bän-phiŠn-não :
klea6 PrimaryUnwholesome
กิเลสหลั
 
 
ขที  ไม่เป็นประโยชน์
(
หลั
) 6
Tham
rgacraving,covetousness
Sân
 pratighahatred
ปฏิยด
Si
mhaignorance,confusion
มุทธาความหลง
,
ความ ไม่รู 
Mån
mnaarrogance
มานะความถือตั
 
เย่หยิ 
2
 
Nghi
vicikitsadoubt, suspicion
วิจิกิจฉา
 
ลังเลสงสั
惡見
Ki‰n
driwrong view
ทิดเหนผิ
隨煩惱二
20 tùy-phiŠn-não
(ÇÜ®cchia làmbaphÀn) :
upaklea20 SecondaryUnwholesome
อุปกิเลส
 
๒๐
 
ตัวรองที  ไม่เป็นประโยชน์
(
รอง
) 20
小隨煩惱
Ti‹u tùy(10) :
10 MinorSecondaryUnwholesome
อุปกิเลส
 
๑๐
 
ตัวรองย่อยที  ไม่เป็นประโยชน์
(
รอง
-
ย่อย
)
忿
PhÅn
krodhaange
โกธะ
 
ความโกรธ
HÆn
upanharesentment,enmity
อุปนาหะความผูกใจเจ
,
ความพยาบาท
Phú
mrakaconcealment
มุ
Não
 pradamaliciousness
ปโทสะ
 
 padaa
ความคิดรายต่อผู  อื 
TÆt
 ryajealousy
อิจฉาริษยา
Xan
mtsaryaselfishness, parsimony
มัจฉริยะ
macchariya
ความเหนแก่ตั
CuÓng
mydeceitfulness,fraud
SiÍm
hyaguile
เล่ห์เหลี ยม
Håi
vihisdesire to harm
วิหิ ่งทำาราย
Kiêu
madamischievousexhuberance
มาทะ
matta
ความถือตั
,
ความหลงตน
中隨煩惱
Trungtùy (2) :
2 MiddleSecondaryUnwholesome
อุปกิเลส
 
 
ตัรองกลางที  ไม่เป็นประโยชน์
(
รอง
-
กลาง
)
無慚
Vô tàm
ahr lack of inner shame
อหิริกะ
 
ahirika
ขาดความละอาย ใจ
無愧
Vô quš
anapatrpyalack of shame before others
อโนตตัปปะ
 
anottappa
ขาดความละอายต่อผู อื 
大隨煩惱
ñåi tùy(8) :
8 GreaterSecondaryUnwholesome
อุปกิเลส๘ตั รองใหญ่ที  ไม่เป็นประโยชน์
(
รอง
-
 ใหญ่
)
Tråo cº 
auddhatyarestlessness
อุทธัจจะ
uddhacca
ความฟุ  งซ่าน
惛沉
Hôn trÀm
stynadrowsiness
ปะจะลายิกา
,
นิทาลุตา
 
 pacalāyanā,niddālutā
ความซึมเซา
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->