Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o poreskom postupku

Zakon o poreskom postupku

Ratings:
(0)
|Views: 399|Likes:
Published by crush231
Zakon o poreskom postupku
Zakon o poreskom postupku

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: crush231 on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
ZAKONO PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
I OSNOVNE ODREDBEPredmet ZakonaČlan 1.Ovim zakonom uređuju se organizacija, nadležnost, prava i obaveze Poreskeuprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i druginačini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, postupak po pravnom lijeku inadzor i prekršaji iz oblasti poreza u Republici Srpskoj.DefinicijeČlan 2.Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:a) porez
 
 je svaka obaveza plaćanja propisana poreskim propisima koju je poreskiobveznik dužan da uplati u korist budžeta Republike Srpske, opština, gradova ifondova, a koja predstavlja nepovratno, prinudno davanje, b) sporedno poresko davanje je svaka obaveza planja u korist budžetaRepublike Srpske, opština, gradova i fondova proistekla iz obaveze plaćanja poreza, uključujući kamatu na porez, troškove postupka i druga plaćanja koja su propisana poreskim propisima, kao i novčane kazne za prekršaje,v) poreska obaveza je obaveza plaćanja poreza dospjelih za plaćanje u rokovomakoji su propisani poreskim propisima,g) poreski obveznik je fizičko ili pravno lice, dio pravnog lica ili drugi subjektikoji su u skladu sa poreskim propisima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu:Republika) obavezni da plate porez,d) poreski posrednik 
 
 je lice koje je u skladu sa poreskim propisima, dužno da od bilo kojeg lica obustavom ili na neki drugi način prikuplja i uplati porez,đ) predstavnik poreskog obveznika je lice koje je zakonom, opštim aktom iliugovorom ovlašćeno da vodi dio ili sve poslove poreskog obveznika u vezi saispunjavanjem poreskih obaveza,e) poreski propisi su propisi koji se odnose na poreze ili kojima se uvodi obaveza plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja kao i podzakonski akti doneseni naosnovu poreskih zakona,ž) poreska tajna je svaki podatak o poreskom obvezniku sa kojim raspolažePoreska uprava Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) koji se možedati drugim licima samo u slučajevima predviđenim ovim zakonom iz) knjige i evidencije
 
 predstavljaju dokumentaciju o poslovanju, transakcijama, plaćanjima i prihodima i rashodima poreskog obveznika koje se vode u skladu sa poreskim propisima i propisima kojima se uređuje oblast računovodstva.
 
Primjena ZakonaČlan 3. Na poreski postupak primjenjuju se odredbe ovog zakona, a ako ovim zakonomneko pitanje nije propisano primjenjivaće se odredbe propisa kojim se uređuje opštiupravni postupak.Poreska tajnaČlan 4.(1) Poreska uprava dužna je da obezbijedi sigurnost i povjerljivost poreskihinformacija i podataka prikupljenih od obveznika koji bi u slučaju otkrivanja mogli da pričine štetu poreskom obvezniku.(2) Lice zaposleno u Poreskoj upravi dužno je da čuva podatke i informacijedobijene prilikom rada kao službenu tajnu.(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana Poreska uprava dužna je dati podatke iinformacije koje čuva kao službenu tajnu:a) Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), te drugim republičkimorganima uprave i upravnim organizacijama, i institucijama koje vrše javnaovlašćenja, a koje su dužne da dobijene podatke čuvaju kao službenu tajnu, b) nadležnom sudu, nadležnom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova radiutvrđivanja odgovornosti za poreske prekršaje i krivična djela iz oblasti poreza,v) stranim poreskim vlastima u skladu sa međunarodnim ugovorima ig) drugim licima uz pisani pristanak obveznika.(4) Poreskom tajnom ne smatraju se:a) informacije i podaci za koje obveznik u pisanom obliku izjavi da se ne smatraju poreskom tajnom, b) informacije i podaci dati u takvom obliku da se ne mogu povezati sa pojedinačnim obveznikom ili se na drugi način ne mogu identifikovati,v) ime i identifikacioni broj obveznika,g) informacije i podaci koji se mogu koristiti tokom istrage ili postupka u vezi sakrivičnim djelima iz oblasti poreza,d) podaci iz Jedinstvenog sistema za potrebe korisnika sistema, a odnose se nadjelokrug njihovog rada,đ) podaci koji su sadržani u Godišnjem uvjerenju koje izdaje Poreska uprava akose daju ovlašćenom sindikatu, na njihov zahtjev, u svrhu zaštite prava radnika ie) podaci o dospjelom, a neplaćenom dugu poreskih obaveznika ako se dajusredstvima informisanja ili se objavljuju na internet-stranici Poreske uprave uvidu izvještaja o radu.(5) Izuzetno od stava 3. ovog člana, Poreska uprava dužna je dati podatke iinformacije o stanju poreskih obaveza određenog poreskog obveznika, licu koje dokaže pravni interes, na njegov pisani zahtjev.(6) Pravni interes postoji kod lica koje je u pravnom odnosu sa poreskimdužnikom i ima određeno potraživanje prema poreskom dužniku, a koje je proizašlo iztog pravnog odnosa.
 
II ORGANIZACIJA, NADLEŽNOST, PRAVA I OBAVEZE PORESKE UPRAVEOrganizacija Poreske upraveČlan 5.(1) Poreska uprava je republička uprava u sastavu Ministarstva.(2) Sjedište Poreske uprave je u Banjoj Luci.(3) Poreska uprava organizuje se u sjedištu, područnim centrima, područnim jedinicama i privremenim kancelarijama i drugim organizacionim jedinicama uređenimaktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi.(4) Poreskom upravom rukovodi direktor koga postavlja i razrješava VladaRepublike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).Posebne odredbe o odgovornosti zaposlenih u Poreskoj upraviČlan 6.(1) Na radnopravni status, kao i plate postavljenih i zaposlenih lica u Poreskojupravi primjenjuju se propisi kojima se regulišu radni odnosi i plate u republičkimorganima uprave.(2) Osim težih povreda radnih dužnosti utvrđenih propisom kojim se uređujeradnopravni status državnih službenika i namještenika u republičkim organima uprave,državni službenici i namještenici u Poreskoj upravi odgovorni su i za težu povredu radnihdužnosti, ako:a) odbiju da daju besplatne informacije poreskim obveznicima na njihov zahtjev, b) ne izdaju poresko uvjerenje u propisanom roku, odnosno bez objektivnoopravdanog razloga ne donesu rješenje o odbijanju,v) blagovremeno ne ažuriraju podatke koji se unose u poreske evidencije,g) blagovremeno ne preduzmu propisane mjere za naplatu poreskih obaveza,d) u propisanom roku ne dostave obavještenje poreskom obvezniku o postojanju preplate poreskih obaveza iđ) namjerno ili iz krajnje nepažnje pogrešno evidentiraju obavezu poreskogobveznika u poreskim evidencijama.(3) Unutrašnju oraganizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Poreskoj upravi, pravilnikom propisuje direktor Poreske uprave, na koji saglasnost daje Vlada. Nadležnost Poreske upraveČlan 7.Poreska uprava nadležna je za:a) registraciju i identifikaciju poreskih obveznika, b) utvrđivanje poreske obaveze u skladu sa zakonom,v) vršenje kontrole zakonitosti i pravilnosti primjene poreskih propisa, uključujućiobračun i uplatu poreza i kamata,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sanja Bajovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->