Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
Manual de Google Sites

Manual de Google Sites

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 21,148|Likes:
Published by Iñaki Biguri
Manual de utilización de Google Sites
Manual de utilización de Google Sites

More info:

Published by: Iñaki Biguri on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2015

pdf

 
 
Bngynj fi
D``dji
XAVIX
 
Î|in fi Hnjafnf
fi jn Ndighan fi E_fij _nâx Unxh`'
Aþnca Lady|a [n||n`gngfan>9/?</<?><
<?><
 
 
<
Bngynj fi
D``dji"XAVIX
 
_îd'
Aþnca Lady|a [n||n`gngfan
dXAVIX
BNGYNJ fi D``djiXAVIX
H`gvigaf`
>' AGV\@FYHHAØG N D``dji"XAVIX ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8<' NHHIFI\ N D@@DJI XAVIX'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 88' H\IN\ YGN XAVI'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 66' _ÎDAGN _\AGHA_NJ @ _ÎDAGN FI AGAHA@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 99' IFAVN\ _ÎDAGN FI AGAHA@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55' IFAHAØG FI _ÎDAGNX'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 45'>' Agxi|vn|'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' =5'<' E`|bnv`x''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' =5'8' Vnljn''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15'6' Faxiþ`''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14' VA_@X FI _ÎDAGNX''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1=' H\INHAØG FI _ÎDAGNX TIL -xidûg vap`x!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >?='>' _îdagn til vap` ngygha`'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >?='<' _îdagn til vap` n|hmau`''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >>='8' _îdagn til vap` jaxvn''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><1' BÎX NHHA@GIX'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ><1'>' H`geady|nhaøg fi jn pîdagn''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >81'<' B`ui| jn pîdagn'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >81'8' @lvigi| jn uaxvn fi jn pîdagn h`b` jihv`|'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >81'6' Hnblan| jn pjngvajjn fi jn pîdagn''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >8>?' NFBAGAXV\NHAØG FIJ XAVA@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'>' _îdagnx'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'<' N|hmau`x'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'8' Digi|nj''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'6' H`bpn|va| q pi|bax`x''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'9' _|ixigvnhaøg fij xava`''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >6>?'5' H`j`|ix q eyigvix'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >9>?'4' Vibnx'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >9>>' _I\BAX@X Q H@JNL@\NHA@GIX ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >5>>'>' Hnblan| ij nhhix` n jn XAVI''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >5>>'<' J`x |`jix'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >4><' _@XALJIX YVAJA[NHA@GIX '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >4
 
8
Bngynj fi
D``dji"XAVIX
 
_îd'
Aþnca Lady|a [n||n`gngfan
>'AGV\@FYHHAØG N D``dji"XAVIX
Igv|i jnx mi||nbaigvnx ~yi d|nvyavnbigvi g`x p|`p`|ha`gn D``dji vigib`x
D``dji Xavix
'Npn|igvibigvi p`f|ân pn|ihi| ygn npjahnhaøg big`|* pi|` ix byq agvi|ixngvi qn ~yi p`|bifa` fi ijjn p`fib`x mnhi| pûljah`x j`x f`hybigv`x ~yi mib`x h|inf` ig D``dji F`hx* nxâ h`b` `v|` vap` fi f`hybigv`x'
_`| vngv` D``dji Xavix g`x pi|bavi h|in| yg ‚xava`‒til -ixpnha` h|inf` q ylahnf` ig agvi|giv! fi ygne`|bn xighajjn
' Ixvi ixpnha` pyifi xi| p|aunf`*xibapûljah` -x`jnbigvi uaxalji pn|n yg gûbi|`fivi|bagnf` fi pi|x`gnx!* ` laig v`vnjbigvi pûljah`'Jn dixvaøg fij ixpnha` til vnblaág pyifi xi| p|aunfn* fi pn|vahapnhaøg h`gv|`jnfn h`gh`jnl`|nf`|ix bîx hi|hng`x ` laig h`g yg d|ng gûbi|` fi h`jnl`|nf`|ix'Ig ixvi ixpnha` p`fib`x pyljahn| ygn un|anfn age`|bnhaøg* n v|nuáx fi j`x f`hybigv`xpûljah`x fi D``dji F`hx* p|ixigvnha`gix* uâfi`x* ivh' xag gihixafnf fi h`g`habaigv`xnung{nf`x fi age`|bîvahn'Jnx hn|nhvi|âxvahnx bîx abp`|vngvix fi D``dji Xavix x`g;
 
Eîhaj h|inhaøg fi pîdagnx q g` |i~yai|i fi h`faeahnhaøg MVBJ'
 
_jngvajjnx fi faxiþ` faxp`galjix'
 
Eîhaj bngik` fi n|hmau`x'
 
Eîhaj agvid|nhaøg fi h`gvigaf`x fi v`f` vap` -uâfi`x* f`hybigv`x* m`knx fi hîjhyj` qp|ixigvnha`gix fi D``dji F`hx* e`v`x fi _ahnxn q mi||nbaigvnx fi aD``dji!
 
Fixadgnhaøg fi jn nfbagaxv|nhaøg fij xava`; p|`paivn|a`* jihv`|ix q h`jnl`|nf`|ixD``dji Xavix ix p`| vngv` ygn mi||nbaigvn n jn ~yi xi ji pyifi xnhn| byhm` p|`uihm`' Nj eagnjfi ixvi bngynj* xi faxp`gi fi yg jaxvnf` fi p`xaljix yvaja{nha`gix pn|n jnx XAVIX'
<'NHHIFI\ N D@@DJI XAVIX
_|iuanbigvi vigf|ib`x ~yi vigi| ygn hyigvn ig D``dji* ix fiha| ygn hyigvn fi h`||i`ijihv|øgah` h`g Dbnaj' H|in| jn hyigvn q |idaxv|n|g`x g` ix h`bpjahnf` q x`g `pi|nha`gixpn|ihafnx n `v|nx npjahnha`gix'Nj igv|n| ig gyixv|n hyigvn fiDbnaj* ig jn pn|vi xypi|a`|* npn|ihiygn ln||n -h`b` jn abndig fi njjnf`!* f`gfi npn|ihi; Dbnaj*Hnjigfn|* F`hx* E`v`x*
Xavix
* ivh' Mnl|î ~yi paghmn| x`l|i
Xavix
pn|n p`fi| nhhifi| n jnh|inhaøg fi yg ixpnha` til bifangvi D``dji Xavix'
Ix ygn mi||nbaigvn byqnp|`panfn pn|n jn h|inhaøg fiagv|ngivx* pîdagnx fip|`eix`|ix/nxadgnvy|nx*p|`qihv`x* ivh
 

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pedro liked this
carolinamontes liked this
Juan Arbulu liked this
Ccafs Silva liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jorge Luis Quintero Valera liked this
NeurodidacticaPanama liked this
kraling816037 liked this
computacion1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->