Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulusal Hidrolojide Izotop Teknikleri Sempozyumu

Ulusal Hidrolojide Izotop Teknikleri Sempozyumu

Ratings:
(0)
|Views: 186|Likes:
Published by Ömer Faruk

More info:

Published by: Ömer Faruk on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
 
T.CENERJ
İ
VE TAB
İİ
KAYNAKLAR BAKANLI
Ğ
IDEVLET SU
İŞ
LER 
İ
GENEL MÜDÜRLÜ
Ğ
ÜTeknik Ara
ş
t
ı
rma ve Kalite Kontrol Dairesi Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
 
H
İ
DROLOJ
İ
DE
İ
ZOTOP TEKN
İ
KLER 
İ
N
İ
NKULLANILMASISEMPOZYUMU
Daire Ba
ş
kan
ı
: Orhan UZUNDaire Ba
ş
kan Yrd.: Müfit AL
İŞ
ANDüzenleme Kurulu
İ
zotop Laboratuar
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü
Ş
ube Müdürü: Mesut SAYINCandan Ç
İ
FTER Sabahat ÖZCAN EYÜPO
Ğ
LUAlime TEMEL D
İ
LAVER 
İ
hsan YALÇIN21-25 EK 
İ
M 2002 ADANA
 
 ii
ÖNSÖZ
 Nükleer teknikler y
ı
llard
ı
r hidroloji alan
ı
nda kullan
ı
lmaktad
ı
r. DS
İ
TAKK Dairesi
İ
zotopLaboratuvar 
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü 1960’l
ı
y
ı
llar 
ı
n ba
ş
ı
nda faaliyete geçmi
ş
ve 1970’li y
ı
llar 
ı
n ortalar 
ı
nakadar nükleer tekniklerin kullan
ı
m
ı
n
ı
ba
ş
ar 
ı
ile gerçekle
ş
tirmi
ş
tir. Bu dönemde
İ
zotop Laboratuvar 
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü UNESCO taraf 
ı
ndan desteklenmi
ş
tir. UNESCO ile ortak uluslararas
ı
seminerler düzenlemi
ş
ve nükleer teknikleri Türkiye’de çe
ş
itli çal
ı
ş
malara uygulam
ı
ş
t
ı
r. DS
İ
TAKK DairesiBa
ş
kanl
ı
ğ
ı
 
İ
zotop Laboratuvar 
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü dünyadaki ileri ülkelerde uygulanan nükleer teknikleri ülkemizde ilk uygulayan kurulu
ş
tur.Çevresel izotoplar 
ı
n hidrolojik ve hidrojeolojik amaçl
ı
kullan
ı
m
ı
geli
ş
en cihaz teknolojileri ileözellikle 1970’li y
ı
llar sonras
ı
nda h
ı
zla geli
ş
me göstermi
ş
tir. Hem cihaz teknolojisindeki geli
ş
meler hem de radyoaktif maddelerin kullan
ı
lmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
ı
lan zorluklar nedeni ile tüm dünyada oldu
ğ
ugibi
İ
zotop Laboratuvar 
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü de çevresel izotoplar 
ı
kullanarak DS
İ
’ nin problemlerinekatk 
ı
da bulunmaya yönlenmi
ş
tir. Kuruldu
ğ
u ve çal
ı
ş
malar 
ı
n
ı
sürdürdü
ğ
ü 1960’l
ı
y
ı
llardan beri birçok ulusal ve uluslararas
ı
proje yapan
İ
zotop Laboratuvar 
ı
ayn
ı
zamanda ulusal anlamda DS
İ
nin d
ı
ş
ı
nda Kamu Kurulu
ş
lar 
ı
na, Üniversitelere ve özel sektöre gerek e
ğ
itici anlamda gerek analiz baz
ı
nda destek vererek ve uygulamal
ı
çal
ı
ş
malara katk 
ı
da bulunarak ülke ekonomisine katk 
ı
da bulunmu
ş
tur. Ülkemizde bu alanda çal
ı
ş
an tek laboratuvar olmam
ı
z bu çal
ı
ş
malar 
ı
n öneminiart
ı
rmaktad
ı
r.Kuruldu
ğ
u günden beri Ülkemizde hem DS
İ
’ ye hizmet veren hem de ulusal laboratuvar anlam
ı
ndaçal
ı
ş
malar yapan
İ
zotop Laboratuvar 
ı
zaman zaman düzenlemi
ş
oldu
ğ
u seminerler, vermi
ş
oldu
ğ
ukonferanslar ve çe
ş
itli platformlarda sundu
ğ
u bilimsel makaleler ile bu yöntemin hidroloji vehidrojeolojiye destek vermesinin yan
ı
s
ı
ra e
ğ
itici rolünü sürdürmü
ş
tür. Bu konu ile ilgili olarak düzenlenen ilk seminer Kas
ı
m 1987 y
ı
l
ı
nda Hidrolojide
İ
zotoplar ve Nükleer Teknikler ad
ı
alt
ı
ndaAdana’da yap
ı
lm
ı
ş
ve DS
İ
, Kamu kurulu
ş
lar 
ı
ve üniversitelerin kat
ı
l
ı
m
ı
ile gerçekle
ş
tirilmi
ş
tir.
İ
zotop tekniklerinin hidrolojik çal
ı
ş
malara uygulanmas
ı
do
ğ
rultusunda düzenlenecek bir sempozyumun birçok
ı
dan yararl
ı
olaca
ğ
ı
ş
ünülerek bu sempozyum düzenlenmi
ş
tir.
 
Sempozyumun amac
ı
kamu kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
ile üniversitelerin birbirilerinin yapm
ı
ş
olduklar 
ı
 çal
ı
ş
malardan haberdar olmalar 
ı
d
ı
r. Sempozyum esnas
ı
nda yap
ı
lacak görü
ş
al
ı
ş
veri
ş
leri Türkiye’deyap
ı
labilecek genel çal
ı
ş
malar hakk 
ı
nda bilgi verecektir.Çe
ş
itli kamu kurum ve kurulu
ş
lar 
ı
ile üniversitelerden sempozyuma bildirileri ile katk 
ı
da bulunankat
ı
l
ı
mc
ı
lara, tüm imkanlar 
ı
n
ı
sunan Adana VI. Bölge Müdürlü
ğ
ü’ne ve sempozyumundüzenlenmesindeki katk 
ı
lar 
ı
ndan dolay
ı
 
İ
zotop Laboratuvar 
ı
 
Ş
ube Müdürlü
ğ
ü elemanlar 
ı
na vemesai arkada
ş
lar 
ı
ma te
ş
ekkürü bir borç bilirim.Sempozyum esnas
ı
nda sunulan bildirileri içeren bu kitab
ı
n izotop tekniklerinin hidroloji vehidrojeoloji alan
ı
ndaki uygulamalar 
ı
hakk 
ı
nda bir kaynak kitap olaca
ğ
ı
n
ı
umar 
ı
m.Orhan UZUNTeknik Ara
ş
t
ı
rma ve Kalite KontrolDairesi Ba
ş
kan
ı
 
 
 iii
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
İ
ZOTOPLARIN H
İ
DROLOJ
İ
DE KULLANILMASI
Candan Ç
İ
FTER, Mesut SAYIN
1H
İ
DROLOJ
İ
K ÇALI
Ş
MALARDA KULLANILAN YEN
İ
 
İ
ZOTOPLAR VEKULLANIM ALANLARI
Levent TEZCAN
15H
İ
DROLOJ
İ
DE
İ
ZOTOPLAR UNESCO ULUSLARARASI PROGRAMI
Hamza ÖZGÜLER 
25TÜRK 
İ
YE’DEK 
İ
 
İ
ÇME VE KULLANMA SULARININ RADYOAKT
İ
V
İ
TEYÖNÜNDEN KAL
İ
TES
İ
N
İ
N BEL
İ
RLENMES
İ
 
Alime TEMEL D
İ
LAVER, Candan Ç
İ
FTER, Tanju ALTAY
35YERALTISUYUNDA ATMOSFER 
İ
K GAZ
İ
ZLEY
İ
C
İ
LER: KURAM,ÖRNEKLEME, ÖLÇÜM VE YORUM
C. Serdar BAYARI
47KUZEY ANADOLU FAY ZONU
İ
LE
İ
L
İŞ
İ
L
İ
 JEOTERMAL SAHALARDAK 
İ
SULARIN
İ
ZOTOP B
İ
LE
Şİ
MLER 
İ
 
Halim MUTLU, Nilgün GÜLEÇ, David R. HILTON, Selin SÜER, Tanju ALTAY
57ANKARA, BEYPAZARI DO
Ğ
AL SODA (TRONA) SAHASI
İ
ZOTOPH
İ
DROLOJ
İ
S
İ
ÇALI
Ş
MALARI
Cahit ÖZGÜR, Osman GÖKMENO
Ğ
LU, Barbaros ERDURAN
65BÜYÜK MENDERES GRABEN
İ
N
İ
N DO
Ğ
USUNDA YERALANJEOTERMAL SAHALARDA BULUNAN SULARIN
İ
ZOTOP
İ
K VEH
İ
DROJEOK 
İ
MYASAL ÖZELL
İ
KLER 
İ
 
 Naz
ı
m Y
ı
ld
ı
ı
m,
İ
smail Noyan Güner 
79JEOTERMAL S
İ
STEMLERDE YAPILAN
İ
ZOTOP H
İ
DROLOJ
İ
S
İ
 ÇALI
Ş
MALARI:AFYON ÖMER-GECEK JEOTERMAL S
İ
STEM
İ
 
Berrin AKAN
99N
İĞ
DE M
İ
SL
İ
OVASINDA
İ
ZOTOP TEKN
İ
KLER 
İ
KULLANILARAK YERALTISUYU KARAKTER 
İ
ST
İ
KLER 
İ
N
İ
N BEL
İ
RLENMES
İ
 
 Nihal BA
Ş
ARAN ,
 
U
ğ
ur SÜRAL
109SU BÜTÇES
İ
ELEMANLARININ BULUNMASINDA
İ
ZOTOP YÖNTEM
İ
 
Vehbi ÖZAYDIN
125

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->