Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta iz Prekrsajnog prava [januar 2010] (1)

Skripta iz Prekrsajnog prava [januar 2010] (1)

Ratings:
(0)
|Views: 4,311|Likes:
Published by Sinisa Petrovic

More info:

Published by: Sinisa Petrovic on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
OPŠTI DEO I OPŠTA PITANJA PREKRŠAJNOG PRAVA
1.POJAM I OSNOVNE KARAKTERISTIKE PREKRŠAJNOG PRAVA
Prekršajno pravo je skup pravnih propisa kojima se određuju prekršaji, usloviza prekršajnu odgovornost, prekršajne sankcije prema njihovim učiniocima, uslovi zapropisivanje i izricanje prekršajnih sankcija, prekršajni postupak i postupak izvršenjaodluke.
Osnovne karakteristike:
Prekršajno pravo je definisano kao skup pravnih propisa a ne zakonskih pravnih propisa jer se veliki broj prekršaja propisuje aktima podzakonskog karaktera
Sadržina prekršajnog prava se nalazi u materijalnom prekršajnom pravu, prekršajnom postupku i postupku izvršenja odluka prekršajnih organa
Zaštitna funkcija se ogleda u zaštiti značajnih vrednosti kao što su slobode i pravačoveka, društveno-ekonomsko i političko uređenje i pravni poredak 
 Ne reguliše društvene odnose neposredno određivanjem prava, dužnosti i obaveza pojedinaca, već to čini posredno propisivanjem i izricanjem prekršajnih sankcija za te povrede, koje primenjuje država prinudnim putem a koje se sastoje u ograničavanjuili lišavanju pojedinih pravaPrekršajno pravo deli na:
Materijalno prekršajno
pravo koje ima svoj-opšti deo (načela i instituti regulisani zakonom o prekršajima)-posebni deo (pojedinni prekršaji)
Procesno prekršajno
pravo sadrži odredbe koji regulišu proceduru primene materijalnog prava
Izvršno prekršajno
pravo se bavi izvršenjem izrečenih prekršajnih sankcija
2.ODNOS PREKAJNOG PRAVA PREMAUPRAVNOM PRAVU
Prekršajno pravo je kod nas sve do donošenja Ustava SFRJ 1974. godine bilo deo upravnog prava.Izricanje prekršajne sankcije su vršili organi uprave, a smatralo se da uprava obuhvata svaku delatnost koju vršeorgani uprave, kao što je slučaj sa carinskim, deviznim i poreskim prekršajima kod nas.Prekršaji su smatrani graničnim područjem između upravnog i krivičnog prava, da bi se granica u poslednje vreme pomerila više ka krivičnom pravu, te prekršajno pravo postaje deo
kaznenog prava
, u koje jošspadaju krivično pravo i pravo o privrednim prestupima.
3.
ODNOS PREKRŠAJNOG PRAVA PREMAKRIVIČNOM PRAVU
 Naš pravni sistem ne svrstava prekršaje u krivično pravo, već u posebne delikte kaznenog prava.
Sličnosti
sa krivičnim pravom:
1
 
-niz načela, instituta i pojmova u prekršajnom pravu vode poreklo iz krivičnog prava, mnogi prekršaji su po svojim bitnim obeležjima slični krivičnim delima, p ase iz tog razloga delovikrivičnog prava shodno primenjuju na prekršaje
Razlike
:
-
kvantitativne (prekršaji su lakša vrsta delikata od krivičnih dela)-kvalitativne (prekršaji imaju različita obeležja od krivičnih dela)
4.ODNOS PREKAJNOG PRAVA PREMAPRIVREDNO-PRESTUPNOM PRAVU
Privredno-prestupno pravo je posebna naučna disciplina koja za predmet ima privredniprestup kojim se sankcionišu nedozvoljena ponašanja u oblasti privrednog i finansijskogposlovanja.
Prekršajnim propisima se određuju prekršaji u svim oblastima, pa i u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja, a subjekti izvršenja su isti, tj. pravna i fizička lica, s tim da su fizička lica kod privrednih prestupasamo odgovorna lica.Prekršaja ima mnogo više, ali privredni prestupi imaju veći stepen društvene štetnosti, što ih čini težimoblikom kaznenog delikta.
5.ODNOS PREKAJNOG PRAVA PREMAPRAVU DISCIPLINSKIH POVREDA
Disciplinska dela su povrede pravila ponašanja koja ustanovljavaju posebnu društvenudisciplinu, a koja su vezana za određeni odnos u kome se nalaze građani koji, ujednomogu biti učinioci tih delikata
-
učinioci mogu biti samo
fizička lica zaposlena u državnim organima, javnim ustanovama,preduzećima i drugim pravnim subjektima
-
za disciplinske povrede propisane su zakonima i internim aktima pravnih lica odgovarajućedisciplinske mere (prestanak radnog odnosa, ukor, javna opomena, novčana kazna, raspoređivanje na drugoradno mesto itd) koje primenjuje disciplinski sud ili disciplinska komisija
Razlike
-po pravnoj prirodi i karakteru-prekršaji predstavljaju povredu opšte discipline, a disciplinska dela povredu discipline u određenimoblastima-razlika u vrstama i karakteristika predviđenih sankcija-u organima nadlnim za primenu sankcijaOdgovornost i kažnjivost za disciplinska dela je odvojena u odnosu na ostale delikte, što znači dakažnjavanje za krivično delo, prekršaj ili privredni prestup ne isključuje kažnjavanje za disciplinsko delo
6.PREKRŠAJ KAO OBLIK KAŽNJIVOG POSTUPANJA
2
 
U teoriji prekršaj se definiše kao društveno štetno protivpravno i skrivljeno postupanjekoje je upereno protiv javnih interesa društva ili protiv javnog poretka, a čije izvršenjene dovodi u pitanje ekonomske i političke osnove razvoja i opstanka društvenog ipravnog sistema, već se njima nanosi šteta pravnom poretku u vidu remećenja javnogreda i mira, slabljenja društvene discipline i ometanja vršenja funkcija državnih i drugihorgana
- Prekršaj nije upravljen protiv društvenih interesa većeg značaja i uglavnom se pojavljuje kao deliktugrožavanja u obliku apstraktne opasnosti.- Gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti, a sankcije su blaže od onih koje su predviđene zakrivična dela.- Organi nadležni za prekršaje i izricanje prekršajnih sankcija su sudije za prekršaje, Veće za prekršaje i pojedini organi uprave.
Prema Zakonu o prekršajima prekršaj je protivpravna, skrivljeno izvršena radnja koja je propisom nadležnog organa određena kao prekršajElementi opšteg pojma prekršaja
:
Radnja
mora da bude delo čoveka
Propisanost prekršaja
podrazumeva određenost prekršaja u zakonu ili podzakonskom aktu
Protivpravnost
Krivica
 je subjektivni elementRadnja je suštinski elemenat, dok ostali osnovni elementi određuju kakva bi radnja trebala da bude da bi predstavljala prekršaj. Prekršaj se određuje kao radnja a ne delo iz razloga što ne mora uvek da proizvede posledicu, dovoljno je da dođe do povrede propisa.Prekršaja nema ukoliko postoji neki od osnova koji isključuju protivpravnost ili krivicu.Osnovnim elementima opšteg pojma prekršaja se bavi opšti deo prekršajnog prava, a konkretni prekršajimoraju posedovati sve elemente opšteg pojma prekršaja i pojedine posebne elemente koji ih karakterišu kao posebne prekršaje.
7.RADNJA PREKRŠAJA
Radnja prekršaja je protivpravno činjenje ili nečinjenje (propuštanje) koje može daprouzrokuje povredu pravnog poretka i koje je kao nedopušteno sankcionisamoprekršajnim sankcijama.Činjenje
 je aktivna radnja. Većina prekršaja se može učiniti radnjom činjenja. Radnja se uvek sastoji uodređenom ljudskom ponašanju i izraz je čovekove volje. Ni jedan subjekt neće odgovarati za razmišljanja,odlučivanje ili bilo koji unutrašnji psihički akt ako nije došlo do realizacije ili spoljne manifestacije.
Nečinjenje
 je propuštanje da se preduzme određeno činjenje, odnosno pasivno držanje učinioca kome je odgovarajućim propisom naloženo određeno činjenje. Nečinjenjem se može izvršiti prekršaj samo onda kada je učinilac bio dužan da nešto učini, čime bi sprečio nastupanje prekršaja.
8.POSLEDICA PREKRŠAJA
Posledica prekršaja je izvesna promena ili stanje u spoljnom svetu koje je nastalo usledpreduzimanja radnje izvršenja prekršaja na objektu prekršaja.
Promena i proizvedeno stanje dobijaju formu povrede koja se sastoji u:-tećenju ili untenju dobra
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tamara Maric liked this
Tamara Maric liked this
Tamara Maric liked this
Tamara Maric liked this
Tamara Maric liked this
Gordana Runjić Milanka Deže liked this
sotirmilivojevic liked this
Vladimir Jevtic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->