Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota van Antwoord op zienswijzen over het MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk, deel locatiekeuze en voorlopige inrichting

Nota van Antwoord op zienswijzen over het MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk, deel locatiekeuze en voorlopige inrichting

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
publicatiedatum: 2006
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
publicatiedatum: 2006
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Feb 15, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 
Nota van Antwoord
op zienswijzen over het MERExtra Spuicapaciteit Afsluitdijk,deel locatiekeuze en voorlopige inrichting
 
Rijkswaterstaat IJsselmeergebiedLelystadmei 2006
1
 
Inleiding
Gedurende de periode van 7 juni tot en met 4 juli 2005 heeft het MER “Extra SpuicapaciteitAfsluitdijk; deel locatiekeuze en voorlopige inrichting” als onderdeel van een vrijwilligeconsultatie ter inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn ofhaar zienswijze op de inhoud van het MER schriftelijk kenbaar te maken. Om een ieder goedte informeren over de inhoud van de MER zijn een tweetal informatieavonden gehouden, op9 juni 2005 te Den Oever en op 16 juni 2005 te Makkum. De verslagen van deze avonden zijnals bijlage bij deze Nota van Antwoord gevoegd.Rijkswaterstaat IJsselmeergebied bereidt, in opdracht van de staatssecretaris van Verkeer enWaterstaat, een besluit voor over de aanleg van een nieuw spuicomplex in de Afsluitdijk. Omte komen tot een afgewogen locatiekeuze is een eerste deel van het MER opgesteld en in eenvrijwillige informele consultatie voorgelegd aan de omgeving.Met deze Nota van Antwoord geeft Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, als initiatiefnemer, haar reacties op de schriftelijk en mondeling ingebrachte zienswijzen. Deze Nota van Antwoordheeft enige tijd op zich laten wachten. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied achtte hetnoodzakelijk dat, naar aanleiding van een aantal zienswijzen en ter voorbereiding van het(voorlopige) besluit over de locatie van het nieuwe spuicomplex, kort aanvullende onderzoekwerd gedaan. Het ging hierbij met name om een meer uitgebreide afweging tussen eennieuwe spuisluis en een gemaal. De resultaten van dit onderzoek zullen in het definitieve MERworden opgenomen.Er zijn 16
1
schriftelijke reacties ontvangen, ingediend door 17 verschillende personen en/oforganisaties. Hiervan zijn 13 reacties ontvangen door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat;een tweetal organisaties heeft zich met hun reactie rechtstreeks gewend tot de initiatiefnemer,Rijkswaterstaat IJsselmeergebied te Lelystad.Bij het beantwoorden van de ontvangen reacties is de onderstaande volgorde gebruikt. Dezekomt overeen met die van het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat gehanteerd in haar notitie“Inspraakreacties op de Vrijwillige consultatie deel 1 MER Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk,referentienummer 199” (juli 2005). Deze is aangevuld met de beantwoording van dezienswijzen die bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied zijn binnengekomen en de zienswijzeingebracht door de aanwezigen op de informatiebijeenkomsten.
Volgnummer Inspreker 
1 E-Connection, Bunnik2 A.C. Schulte Fischedick, Purmerend3 Nederlandse Vissersbond, Emmeloord4 A.J. van Loenen, Deinum5 J.S. van Vugt, Lelystad6 Ingenieursbureau Boorsma b.v., Drachten7 Waddenvereniging, mede namens It Fryske Gea9 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort10 W. Draisma, Makkum11 Wetterskip Fryslân, Leeuwarden12 Gemeente Harlingen, Harlingen13 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Purmerend14 Gemeente Wieringen, Hippolytushoef15 Rijksdienst voor Monumentenzorg, Zeist16 Aanwezigen Informatieavond Den Oever en MakkumWaar in deze Nota van Antwoord wordt gesproken over “het definitieve MER” wordt hetMER bedoeld zoals het zal worden gepubliceerd bij het voornemen van Gedeputeerde Staten
1
 
Reactie 16 betreft schriftelijke en mondelinge vragen tijdens de informatieavonden in Den Oever enKornwerderzand.
2
 
tot goedkeuring van het Dijkversterkingsplan. Dit definitieve MER omvat zowel een waar nodig aangepast deel over de locatiekeuze als een aangepast en aangevuld deel over deinrichting van de locatie en het gebruik van het spuimiddel.Naast de vrijwillige consultatie door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied heeft de staatssecretarisvan Verkeer en Waterstaat aan de wettelijke adviseurs (de ministers van LNV en VROM), deCommissie voor de m.e.r. en de Raad voor de Wadden een tussenadvies gevraagd.Het ministerie van LNV heeft schriftelijk kort gereageerd; dit is reactie nr. 8.Op het tussenadvies van de Commissie voor de m.e.r. heeft Rijkswaterstaat IJsselmeergebiedseparaat een reactie geformuleerd.
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Lelystad, 30 mei 2006
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->