Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Tell God's Story Week 05

Tell God's Story Week 05

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
Published by Derick Parfan
This guide includes the stories of Jesus' birth, baptism, temptation, and early ministry.
This guide includes the stories of Jesus' birth, baptism, temptation, and early ministry.

More info:

Published by: Derick Parfan on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

 
3$:
[CCA 3
@SDJPEMK YE HCYSY
PJM@JJM MK OE@CV 
Epl jmk dkj dj~jk$ssyj~jm yj as{cmplmk epl
-
Epl jmk ksypl mjpemk djy djempem`ebjm mk kvs~l‧
 
 
Ye Hcysy ju e~emjmkjmja mk eyjmk fevbcm- Yeuj jupsmju mj pjl-
 
 
Ye Hcysy ju femjspeydsbjm yj psfek- Yeuj jumjaeae~jk$eyj yj dkj djajyjojmjmk pjl-
 
 
Yeuj Hcysy ju ~emj~jmksmjbjm mk Cy~eveps- YjCy~eveps mk @ely mjmkkjkjoemk jmk ajmujmkaj~jmkujvebjm-
 
 
Ye Hcysy ju pemsayl/ mjkpjksd~ju jp ajeojmdj―u `e
mjkajyjoj-
 
 
Ye Hcysy ju eyjmk ~cv~caplmk pjl- Kemj{j meuj jmkbem`e mjkj{j me J`jm mjmk djkpjksd~ju yeuj yjpsayl me Yjpjmjy jp ~jpsolu mj mjdsbju mj dju~jkpepe{joj/ ~jk~j~jyjal~ jp ~jkysml` yj @ely-
 
 
Mjey mk @ely mj pjul vem ju djkemk bjm`j mjdjpspl jp djk~jyjal~ feojmk eyjmk oemkal` ljoe~em mk eyjmk ^jmkemllm-
 
E^JJOJOJ YJ KVS^L
Ojol mj yj yedsoj mk kvs~l/ e~jjojoj jmk dkj epl ~jvj djkemk djkjm`j jp djajfsosbjm jmk as{cmpsbjm-
 
Mjm`epl pjul ~jvj djpspl jp djkfjkl1 bem`e ojmkfjypj as{cmpsbjm/ asm`e mjeyem `emk dj~joj~ep yj
eyj―p eyj ~jvj psdefju jmk yjdjbjm-
 
 
Djkajvllm mk ajyeujbjm/ djkemk psosu$psolu jmkas{cmpsbjm jp djaefjbjke ojbjp-
 
 
Pjmkkj~em jmsdjmk bjdlm "ibjoocmkc% dsoj yjajmemsdjm yj kvs~l1 djkpjmlmk jp djk$eye~-
 
 
Djkemk plpll jp e~jbjujk jmk mjvjvjd`jdjm1fj{jp ~cvylmjo mj fjkju mj ~jk$syj~jm juilmge`cmpejo jp `e `j~jp efjbjke yj efj-
 
 
Ysfsajmk yjkspem jmk dkj pjmlmk mj kjoemk `emAs{cmpl mk Fefoej- Ojbjp mjdjm mk ajeojmkjmmjpemk djpspsmjm yj @ely jp yj pjl ju djaeaepj yjAs{cmplmk epl-
FJOEAJM
 Jojojbjmem jmk as{cmpl mllmk mjajvjjmk oemkkl-
 
Jms$jml jmk mjpjpjm`jjm memul yj as{cmpl mjpem mllmk mjajvjjmk oemkkl< Jms$jml jmkmjpspsmjm mjpem<
 
^jjml mjmksyj~ jmk @ely yj emul meplmk dkj mjajvjjmk jvj{ mj dju aemjojdjm yj dkjmj~jkas{cmpsbjm mjpem<
 
EAS[CMPL/ E^JAS[CMPL JP ^JKAS[CMPSBJM
Pjpolmk fcycy djssoep jmk as{cmpl- Ajbep yj pemkem mjpemk dsabjmk ~jsoep$soep ojmk/ djajajpsolmk epl ~jvjdjpjm`jjm jmk as{cmpl jp djpspsmjm asmk ~jjml epl easas{cmpl yj efj- Kj{em epl yj fj{jp caycmj8
 
 Jmk smjmk djkasas{cmpl ju jmk oe`cv jp yjyjfebem yj kvs~lmk ~jaemkkjm djfspe-
 
Pj~ly/ ~j~jyj`jbjm soep mk fslmk kvs~l ~jvj dju ~jaeaefjbjke ojbjp mk ajyjdj yj kvs~l-
 
Pj~ly/ e~j~jas{cmpl yj eyj yj kvs~l "mj ~s{c`cmk psosmkjm mk efj asmk mjbebevj~jm ~j%-
 
PCOO KL@―Y YPLVU8 Eas{cmpl jmk Fslmk As{cmpl mk
Fefoej [cca 3
 
3$6
SMJMK CAYCMJ } JMK AJ^JMKJMJAJM ME HCYSY
Bjmkl yj Djpcl :$6/ Osijy :$6
0>> pjlm jmk osde~jy fjkl mjkyjoepj soep jmk @ely yj
ajmujmk fjujm- Jmk dkj Eyvjcoepj/ mj mkjul―u
pemjpj{jk mjmk dkj Hs`el/ ju mj~jyjeojoed yj almpvlo
mk efj―p efjmk fjmyj yj ~jmjblmk epl- Mkjulm/ yeoj
mjju ~emjdsdsmsjm mk dkj Vldjml/ jmk~emjajdjaj~jmkujvebjmk ed~cvul yj ajyjuyjujm mkdsm`l- Mjkbebempju ~j vem jmk dkj Hs`el jpsdjjyjmk `jvjpemk jmk eyjmk bjvemk djkoeoekpjy yjajmeoj jp ~jmksmksmjbjm yeoj yj ~jk~j~jpjoyea yjdkj Vldjml-Yj {jajy/ mjk~j`joj jmk @ely mk eyjmk jmkbco yjeyjmk `jojkj mj jmk ~jmkjojm ju Djvej mj mjajpevj yjMjxjvcpb- Mjajpja`j yeujmk ~jajyjo yj eyjmk ojojaemkmjkmkjmkjojmk Hlyc/ mj yeujmk kjoemk yj ojbe meBjvemk @jwe`/ jp kjoemk `em yj ojbe me Jfvjbjd-Yemjfe mk jmkbco aju Djvej
mj yeuj―u djfsfsmpey
jmk djkyeyeojmk yj Jmja mk @ely
 
ajbep mj yeuj―u eyj
~jmk fevbcm* Yemjfe yj ajmuj mk jmkbco mj jmkfjpjmk epl ju djmkkjkjoemk yj Fjmjo mj Cy~eveps jp
djkekemk eyjmk bjve mj jmk ajbjvej―u bem`e
djkpjpj~ly-Plpll mkj/ yj ysdsml` mj pjlm/ bjfjmk yeoj jumjyj Fcpbocbcd/ mjkyeojmk ye Djvej mk eyjmk jmja mjojojae mj ~emjmkjojmjm meojmk Hcysy/ mj jmk efek
yjfebem ju/ ‟Jmk ^jmkemllm jmk mjkoeoekpjy-— Pemj{jk
`em yeujmk Cddjmsco/ mj jmk efek yjfebem ju/
‟Ajyjdj mjpem jmk @ely-— E~emjaepj
mk @ely bem`e ojmkaemj Hlyc jp Djvej mj jmk ojojaemk epl jmk~emjajbebempju mj Bjvemk Dcyejy/ asm`e yj efjmk pjlvem- Efemjoepj vem epl mk dkj jmkbco yj dkj pjkj~jk$jojkj mk ps~j/ mj yeoj mjdjmk mjkdj`joemk bemjmj~jmk fjklmk yeojmk mj yjmkklo/ jp djyjujmk eaemjojpjmk mjajajps{jmk fjoepj* Dju eyjmk fepsem ~j mjmjk`joj yj dkj djkl
dkj djpjpjoemlmk pjl dsojyj yeojmkjm
dsoj ~j yj djojulmk oskjv ~jvj~smpjbjm/ yjdfjbem jp `jobjm mk dkj vckjol jmkfjklmk yeojmk mj Bjve- Jmk ~jkyeojmk me Hcysy jueyjmk bedjoj
kj{j mk @ely*Osdjae ye Hcysy mj djosylk jp djvsmlmk/demjdjbjo mk @ely jp mk ojbjp mk mjajaeojoj yjajmuj-
^JK$SYJ^JM
Epl ju syj~jm "`eyisyyelm% jp bem`e ‟Z ' J ~lvpelm-— Jmk dkj pjmlmk ju ~{c`cmk kjdepem mk oe`cv ~jvj
djyedsojm jmk ~jk$ssyj~- Jmk dkj yjklp ju kjfju ojmk ~jvj djajpsolmk yj oe`cv mj djkjfjujm jmk kvs~lmj djaepj jmk dkj ~jmksmjbemk e`cuj yj as{cmpl- Pjmsmkem `em ajskmju mk yjklp meoj asmk yjjm mjaepj yjas{cmpl eulm- Kj{em epl ~jkajpj~ly mk as{cmpl mk fj{jp caycmj-
^JK$SYJ^JM JMK SMJMK CAYCMJ } JMK AJ^JMKJMJAJM ME HCYSY
:-
 
Jml jmk dkj ajajefj yj aj~jmkjmjajm me Hcysy<6-
 
Ajmemlmk ojbe mjmkkjoemk ye Hcysy< Fjaep epl djbjojkj<
Bjvemk @jwe` jp Jfvjbjd‧Ajps~jvjm epl mkpe~jm l ajysm`sjm mk @ely yj Eyvjco‧Ajps~jvjm epl mk d
kj ~vl~cyeuj-
 9-
 
Jml ~j jmk mjvemek m―ul yj as{cmplmk epl mj mjk~jjojoj yj emul mk eojm yj dkj femjmkkep mk dkj
~vl~cpj psmkalo yj `jvjpemk mj Dcyejy<
Eyemeojmk mk eyjmk fevbcm yj Fcpbocbcd‧kjoemk yj Mjxjvcpb-
 0-
 
Fjaep djbjojkj jmk dkj epl<
Jmk ~jkaj~jmkjmja yj ajmuj mk eyjmk fevbcm ju mjk~j~jaepjmk yeuj jueyjmk psmju mj pjl- Yemjfe mk dkj ~vl~cpj mj epl jmk ~jojpjm`jjm mk eyjmk psmju mj Dcyejy-
 3-
 
Jml jmk ajbjojkjbjm mk ~jmkjojmk Cddjmsco<
Mj ye Hcysy ju @ely/ Jmja mk @ely-
 7-
 
Jml jmk efek yjfebem mk ~jmkjojmk Hcysy<
Jmk ^jmkemllm jmk Mjkoeoekpjy‧
^jmkemllm meml< Jml fjjmk ajoekpjyjm< Ajoekpjyjm dsoj yjjm< ^jvj yjjm<
 
PCOO KL@―Y YPLVU8 Eas{cmpl jmk Fslmk As{cmpl mk
Fefoej [cca 3
 
3$9
EAJ$6 CAYCMJ } JMK ^JK^J^JFJSPEYDL ME HCYSY
Bjmkl yj Djpcl 91 Djvily :1 Osijy 91 Hsjm :
Mjk~j`joj jmk @ely mk eyjmk dcmyjbcvl mj jmk~jmkjojm ju Hsjm ~jvj yjfebem yj dkj pjlmkdjkbjm`j yeoj `jbeo ~jvjpemk mj jmk Dcyejy- Ye Hsjmju ~emyjmk djajoj{j me Hcysy/ djpjm`j ojmk mk jmedmj fs{jm aju Hcysy- Djpj~jmk meujmk bemjbjdlmjmk dkj Hs`el/
‟―[jk m―ul ojmk fjypj yjfebemk djbjom―ul jmk @ely ’ 
 
 ~jpsmjujm m―ul ‒pl yj fsbju m―ul-Psdjoeal` mj ajul yj dkj ajyjojmjm m―ul jp 
djkfjoea$
ollf yj @ely*— 
 
Mjaeojoj yeuj mj Hsjm mj Pjkj~jkfjspeydl `jbeoemeososflk meuj yj psfek yj Eolk Hlv`jm jmk dkjpjlmk mjkyeyeye yj ajmeojmk dkj ajyjojmjm- Jmkfjspeydl ju yedflol mk ~jkbsbskjy jp ~jkoeoemey yjajyjojmjm jp ~jk~eoe yj eyjmk fjklmk ~jvjjm mk~jdsdsbju- Mjmk pjmsmkem ye Hsjm mk dkj~emsmlmk Hs`el asmk yeuj fj jmk Dcyejy/ yjklp meuj/
‟Bem`e* ^cvl dju eyjmk ~jvjpem
 k mj bekep mj `jaeojajuyj yj jaem
’ 
me bem`e mkj jal ajvj~jp$`j~jp djkpjmkkjo mk ajmujmk pyemcojy l djkemk joe~em djm
ojmk meuj- Jfjmkjm m―ul ‒pl‧mjkfjfjspeydl jal yjpsfek/ ~cvl yeuj―u djkfjfjspeydl yj Cy~eveps mk @ely*
 
Bem`e mkj mjkpjkjo/ `sdjpemk ye Hcysy ~jvjdjk~jfjspeydl aju Hsjm- Mjmk djaepj yeuj me Hsjm/yjfe meuj/
‟Jal ~j mkj jmk `j~jp djk~jfjspeydl yjeul-— 
^cvl yemjfe me Hcysy mj `j~jp kj{em eulm feojmk~jkysml` yj ajollfjm mk @ely/ ajuj femjspeydsbjmmj yeuj me Hsjm yj bjvj~ mk djvjdemk pjl- ^jk$jblmme Hcysy dsoj yj psfek/ fsdjfj jmk Cy~eveps mk @elydsoj yj ojmkep
~jvj eplmk eyjmk ajoj~jpemk `sdj~lyj ajmuj- Jp dju mjvemek mj djojajy mj flycy dsoj yjojmkep jp mjkyjfe/
‟Eaj{ jmk jaemk Jmja mjdemjdjbjo- Osfly jalmk mjyeyeujbjm yj eul*— 
 
^JK$SYJ^JM JMK EAJ$6 CAYCMJ } JMK ^JK^J^JFJSPEYDL ME HCYSY
;-
 
Jml jmk djpspspsmjm mjpem psmkalo aju Hsjm yj caycmjmk epl<2-
 
Jml jmk dcmyjbc meuj yj dkj pjl<5-
 
Fjaep ~sds~smpj jmk dkj pjl ~jvj djk~jfjspeydl aju Hsjm<:>-
 
Asmk {joj mjdjmk ajyjojmjm ye Hcysy/ fjaep yeuj ajeojmkjmk djk~jfjspeydl<
^jvj dje~jaepj jmk~jaeae~jk$
eyj meuj yj dkj pjlmk djajyjojmjm‧~jvj djps~j` jmk ajollfjm mk @ely-
 ::-
 
Jml yj pemkem dl jmk ajbjojkjbjm mk yjfebem mk @ely aju Hcysy/ ‟Epl jmk jaemk jmja mjdemjdjbjo‧—<
Mjk~j~jbjujk mj ye Hcysy jmk Jmja mk @ely*
 :6-
 
Jml jmk ksyplmk ~jpsmjujm mk @ely yj dkj pjl yj ~jdjdjkepjm mllm<
Asmk yeml ye Hcysy*
 
EAJ$9 CAYCMJ } JMK ^JKPSAYL AJU HCYSY
Bjmkl yj Djpcl 01 Osijy 0
^jkajpj~ly djfjspeydsbjm me Hcysy/ jkj` yeujmk`emjoj mk Cy~eveps mk @ely yj `eyucvpl- @llm/ pemsaylyeuj me Yjpjmjy yj ollf mk 0> jvj{ jp 0> kjfe- Yj dkj
jvj{ mj eulm/ `e asdjajem ye Hcysy jp yeuj―u kspld mj
kspld- Yemsfsajm me Yjpjmjy mj oemojmkem ye Hcysy jpyemjfe/
‟Asmk eaj{ mkj jmk Jmja mk @ely/ fjaep bem`e
dl kj{emk pemj~ju jmk dkj fjplmk epl ~jvj dju 
djajem aj<— 
 
Yemjklp yeuj me Hcysy/
‟Bem`e* Mjmk djkyjoepj jmk@ely aju Dleycy yemjfe meuj/ ‒Bem`e ojmk pemj~ju jmk
ajeojmkjm mk pjl ~jvj djfsbju 
’ 
ajeojmkjm meojmk
djfsbju yj ~jdjdjkepjm mk dkj yjoepj mk @ely-―— 
 
Pj~ly `emjoj me Yjpjmjy ye Hcysy yj psapla mk~emjajdjpjjy mj ksyjoe yj Hcvsyjocd jp yemjfe/
‟Asmkeaj{ mkj jmk Jmja mk @ely/ psdjolm aj mkj* @e fj―p 
yemjyjfe yj emulmk fjmjo mj ajysojpjm mj/
‒Dj
 k~j~j`joj jmk @ely mk ajmujmk dkj jmkbco ~jvj
yjosbem aj jp bem`e osdjk~ja yj os~j*―— 
 
Ysdjklp ye Hcysy/
‟Eyemsojp `em me Dleycy/ ‒Bs{jkmj bs{jk dlmk ysysfsajmk ysfsaem jmk @ely-―— 
 
Pj~ly/ `emjoj mjdjm yeuj me Yjpjmjy yj psapla mkeyjmk djpjjy mj fsm`la- E~emjaepj meuj yj ajmuj jmkojbjp mk dkj fjmyj yj dsm`l jp jmk dkjajujdjmjm mepl- Yjfe meuj/
‟Efefekju almk ojbjp epl yj
eul
’ 
ajbep jmlmk ksypl dl
’ 
asmk ososbl` aj yj
bjvj~ al jp yjyjdfj yj jaem-— 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->