Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pelaksanaan Projek 1BESTARINET

Pelaksanaan Projek 1BESTARINET

Ratings: (0)|Views: 11,893|Likes:
Published by Hanif Harun

More info:

Published by: Hanif Harun on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

 
r'--'"
LamanWeb:
j
bs
Ruj.
Kami:
KP(BPSH-PKICf)103/020/31(~O)
Tari~
jJ
;0
Januari2012
~J.-f_
!
rT~R!MP.,
I
l~:;
;~I'!~~:J~:t~;l::~
-1::
fl..
!..J~r~__
~eldl~!lW:".GI
-Sa~1f-
f.,,.,..,,,v-af')
0
U..
t
PELAKSANAANPROJEKlBESTARlNET
.L:
KEBENARAN
MEM~UKI
PREMISSEKOLAH
fJ6d
J
'>..I~u.
~"-f~
$"~
I
Denqanseqatahorrnatnyaperkaradi
atas
.dal.h!f;:;Jt"-
idJ,......
tl!'
il
r4,W~\
-'fil....
r,vN()
2.Sukadta
dimaklumkanbahawaKementerianPelajaranMalaysiatel/)
/1-
melaksanakanProjekPerkhidmatanlBestariNetmulaiJanuari2012,2isemuasekQlah.
I
seluruhnegarasecaraberperingkat.ProjekinidilaksanakanolehYTLCommunication
j;:~~t
san.
Bhd.laltu
syanI<atyangtelahdilantik
bagi
me!ak.sanakan
perkhidmatanlnl,
SemuaPengarahPelajaran
labatan
PelajaranNegeri
YBhg.Datuk/Dato'jTuan/Puan,3.Dalamprosespelaksanaan,pihaksyarikatakanmelakukanlawatantapakdankerja-kerjapemasangandidalamkawasanseko!ahdllokasi
yang
dikenalpastidenganmelibatkanjenteraberat.5ehubungandenganltu,pihak
YBhg.
Datuk/Dato'/Tuan/PuanM'pohonuntuk
memaklumkan
kepada
PejabatPelajaranDaerah/Gabungan
dansekolah-sekolah
yang
berkenaanperkaraini
serra
memmtaseko!ahmember;
kerjasamasupaya
peiakSanaan
lBestariNetini
dapatdilaksanakan
denqen
jayanya.Bersama-Sama
inidilampirkansenaraisekolahyangdibekalkanolehpihakpembekalseoertidi
Lampiran
AuntuktindakandanperhatianpihakYBhg.Datuk/Dato'(TuanjPuansertamemaklurnkankepadasekolahberkenaan.4.SekiranyapihakYBhg.Datuk/Dato'jTuan/Puanmempunyaisebarangpertanyaan
berkaitan
perkaralnl,sila
berhubung
denganEncikAhmadFarisbinJohanditalian03-88849443danEncikAzlinbinSanip
di
tslien03-88849458darlBahagianiniatau
Endk
Mohd
Zaidi
binMohdMustapaditallen03-88846260dari
ProgrammeManagement
Office·(InisiatifICT),KementerianPelajaranMalaysia.Manakalamaklumatbagisyarikatpembekaladalahsepertiberikut:SyarikatPembekal
m
CommunicationSdn.Bhd8thFloor,One
Oriental
PlaceNo.1}
JalanHangLekiu
50100KualaLumpur03-20278888/03-20278828ShahirulAmran(019-5757711)DarrinTodd(012-3812745)
No.Telefon/faks
PegawaiBertanggungjawab:
"1Malaysia:RakyatDldahulukan,PencapaianDiutamakan"
Sitacatatkanrujuk8nBahaglanin!apabilaber.'wbung
I''''"
L.._
 
IWL,I'"'.,-...-....
i
I
I
5.Bersama-sama
ini
dlsertakangarispanduanuntukpihaksekolahmengetahuidanrnengambi!
tindakanbagipelaksanaanprojeklnisepertilarnplranB.
Kerjasama
dankeprihatinanYBhg.
DatukjDato'/Tuan/Puan
berhubungperkara
ini
amatdihargaidandidahuluidenganucapanterimakasih,Sekian.
"BERKHIDMATUNTUK
NEGARA"
Sayayangmenurutperitah,
DATO'HAJI
1l"'~8<I<LR
PengarahBahagianPengurusanSeahHarianKementerianPelajaranlaysia
s.
k.
KetuaPengarahPelajaranMalaysiaTimbalanKetuaPengarahPelajaranMalaysia
Sektor
operas
PendldlkanPengarahSahagianPengurusan
SekolahBerasrarnaPenuhdanSekolah
Kecemerlangan
PengarahSahagianPendidikanTeknikdanVokasional
Pengarah
SahagianPendidikanIslamPengarahBahagianPendidikanKhasProgrammeManagementOfficeKementerianPelajaranMalaysia
I'
~
;"
,
'
 
,I
'I
I
LAMPIRANASENARAISEKOLAHSEKOAHBAGICADANGANPEMASANGANSTRUKTUR18RISNOKODSEKOLAHNAMASEKOLAHNEGERI
1
BRA6001SSPISABAKSERNAMSELANGOR
2
SBA6020SKSUNGAITENGARSELANGOR
3
BFT60C1SAMPARITBARUSELANGOR
4
BBC6033SJK{G)_MOONTECKSELANGOR
5
BEA6042SMKMUNSHIABDULLAHSELANGOR
6
BFT6D05SAlAMUHAMMADIAHSELANGOR7BBA6014SKBATU38SELANGOR
8
8886028SKKHIRJOHARISELANGOR
9
8BA6016SKTUNDOKTORISMAILSEu..NGOR1088S6029SKSERIUTAMASELANGOR11BBA6002SKSGHJDORANISELANGOR12BEA6044SMKBAGANTERAPSELANGOR13SBA6009SKTOKKHALIFAHSELANGOR
14
BBA6032SKBINJAIJAYASELANGOR
15
BFT6D04SAMPASIRPANJANGSELANGOR
16
BBA6030SKPASIRPANJANGSELANGOR
17
BFT5001SAMSUNGAISELISEKSELANGOR
18
BEA5062SMKKAMPONGSOEHARTOSELANGOR19BEA7621SMKTAMANOESA2SELANGOR
20
BBD5043SJKffiLOGCHANGKATASASELANGOR
21
BBA5020SKSGTENGISELANGOR
22
SBASOOSSKHULUSERNAMSELANGOR23BBA3021SKPARITEMPATSELANGOR24BEA3079SMKSG.8URONGSELANGOR
25
BBA3019SKSERIGAMBUTSELANGOR
26
BBA3020SKSUNGAISIREHSELANGOR27BBA3018SKDATO'MANAN(INTEG)SELANGOR
28
BEB3080SMKSERIDESASELANGOR
29
BBA3015SKTANJONGKARANGSELANGOR30BBA3017SKSRITIRAMSELANGOR
31
BBA501'tSKKALUMPANGSELANGOR
32
BBC3035SJK{C_lBAGANPASIRSELANGOR
33
BBA3026SKPARITSERONGSELANGOR34BBC3041SJK(C)MINGTEESELANGOR
35
BBD3060SJK(T)lADANGSUNGAITERAPSELANGOR
36
BBC5031SJK(ClKERLINGSELANGOR
37
BBA3013SKBKTBELIMBINGSELANGOR
38
BRA3001SMKAKUALASELANGORSELANGOR
39
BBA3012SKTANJUNGKERAMATSELANGOR
40
BBA3031SKBANDAR8ARUSELANGOR418BD3066SJK(T)LOGRIVERSIDESELANGOR42BBA3024SKJALANRAJAMUSASELANGOR43BBA3009SKPASANGANSELPo,NGOR
44
BBD3068SJK(T)LOGSELANGORRIVERSELANGOR
45
BFT5002SAMTKUALAKUBUBHARUSELANGOR
46
8B05045SJK(T)KUALAKUBUBHARUSELANGOR
47
BEA5068SMKAMPANGPECAHSELANGOR
,
'

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
farrishhaikal9 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Anjelica Liow liked this
zarirah78 liked this
Shikin Mohd Nor liked this
Aza Irani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->