Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Goda Nyheter 2011

Goda Nyheter 2011

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
Published by UNICEF Sverige
Här kan du läsa om några av de resultat vi lyckats uppnå med hjälp av givare och Världsföräldrar. Fler goda nyheter hittar du på unicef.se
Här kan du läsa om några av de resultat vi lyckats uppnå med hjälp av givare och Världsföräldrar. Fler goda nyheter hittar du på unicef.se

More info:

Published by: UNICEF Sverige on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

 
Goda nyheter
UNICEF RAPPORTERAR OM KAMPEN FÖR BARNEN ÅR 2011UNICEF.sE
 © UNI   C  /   J  o s  s  t   e y © UNI   C  G u a t   em al   a
NÖTKRäMRäddAR lIv
Vi behandlar undernäring med ennäringsrik nötkräm. Krämen är ör-packad i portionspåsar som barnetsjälv kan äta ur och räddar tusentalsliv varje dag, till exempel i Guatemala.
Afghanitan.
Som alla känner till är det mycket oroligti landet, men vi fnns på plats och ortsätter kämpa örbarnen. Varje år trotsar vi säkerhetsriskerna och an-ordnar nationella vaccinationsdagar tillsammans medWHO, Världshälsoorganisationen. Då går tusentalsmodiga volontärer rån dörr till dörr ör att skyddalandets alla barn mot livshotande polioörlamning.I april 2011 vaccinerades totalt 10 miljoner barn. Vilevererade vaccin och all annan utrustning och utbil-dade hälsoarbetare och volontärer. Om det behövsörhandlar vi ram vapenvila ör att kunna nå alla barn.
 © UNI   C  /   S  e a d N o o ani  
Kongo-Kinhaa.
Sedan 2008 har vi hjälptöver 1 500 barn som kidnappats av Herrensmotståndsarmé, LRA, och tvingats varasoldater. Tålmodigt har vi örhandlat öratt barnen ska avväpnas och berias. Vi tarhand om dem och ser till att de återanpas-sas i samhället. Ett av barnen som har åtthjälp att komma hem till sin by igen är14-åriga Raul, som återörenades med sinaster på nyåret 2011. Båda två år nu hjälpav UNICEF med stödsamtal, medicin, kläderoch skor. Målet är att Raul ska kunna återgåtill ett normalt liv, känna sig trygg och börjaskolan igen.
 © UNI   C  on g o-i  n s  a s  a
Zanzibar.
På ön som ingår i unionen Tanzaniahar UNICEF länge stöttat regeringen i arbetetmed att inöra en barnrättslag – och 2011 blevden äntligen klar och underskriven. Vi har dis-kuterat med lokalpolitiker, medierepresentan-ter, regeringsmedlemmar och religiösa ledareör att tillsammans ge barn bästa tänkbaraskydd mot våld och övergrepp, och en möjlig-het att överleva och utvecklas. Barnen självahar också varit involverade i arbetet och åttramöra sina åsikter. Den nya lagen är ettstort steg ramåt i kampen ör att örverkligabarnkonventionen och skapa en trygg upp-växt ör alla barn på ön.
läs mer på sid 4läs mer på sid 2läs mer på sid 3
At er kobarn i Haiti
Läs mer på sid 4
 © UNI   C  /  Al  l   an ö  b  e g
10 000 tontill AfrikashornSäg nejtill barn-äktenskap!
Raul återörenas med sin aster.En aghansk pappa har åttdagens poliovaccinationinskrivet i sonens hälsokort.
f.d. barnsoldatenraul är hemma iGen
10 miljoner barnvaccinerade iafGhanistan
tryGGare barnpå ZanZibar
varje ag ren öer kmpar UNICEF för att barn rttigheter ka repektera.Tack are aa mnnikor om birar me pengar och engagemang kan i hjpamijonta barn att öerea och utecka. Bara på ett år hinner i göra maor.Bebiar accinera mot öiga jukomar. At er ickor får möjighet att gå ikoan. Barnoater befria. Famijer återförena efter katatrofer. Hr har iamat några exempe från 2011.l och bi ga.
 
UNICEF RAPPORTERAR OM KAMPEN FÖR BARNEN ÅR 2011UNICEF.SEUNICEF RAPPORTERAR OM KAMPEN FÖR BARNEN ÅR 2011UNICEF.SE
Zambia.
Tack vare UNICEFs eek-tiva behandlingsprogram kundeAgnes Chabu i Zambia skydda sinson Lackson mot hiv. Bromsmedicintill både mamma och barn undergraviditet, örlossning och amningminskar risken att överöra viruset tilldet nyödda barnet med 50 procent.Medicineringen är noggrant schema-lagd. Barnet testas regelbundet och23 månader eter ödseln fck Agnesglädjebeskedet att Lackson ortarandeär risk.
Guinea-Biau.
Sedan 2008 har över 6 000 samhällen i nio arikanska länderslutat könsstympa ickor. Och er är på väg. Till exempel i Guinea-Bissausom år 2011, eter påtryckningar rån UNICEF och 16 år av diskussioner, änt-ligen antog en ny lag som örbjuder det arliga ingreppet. Lagen är ett steg irätt riktning, men att nå ut med kunskap om varör könsstympning är arligtoch måste upphöra blir den stora utmaningen. Vi arbetar på plats tillsammansmed organisationen Tostan och FN:s beolkningsond (UNFPA) ör att brytagamla kulturella mönster och traditioner. Med utbildning och bydiskussionerska vi utrota den hemska sedvänjan som ger så många ickor men ör livet.
Inien.
Många ickor i landet giter sig av tradition mycket unga och öderbarn innan de varken är ysiskt eller psykiskt mogna. Det kämpar vi ör attändra på. För att bryta mönstret startar vi särskilda klubbar ör tonårstjejer.Där år de kunskap av starka kvinnor som uppmuntrar självständighet ochkämpar ör att ge tjejerna en starkare självkänsla. De lär sig hur de kan på-verka viktiga beslut som rör deras ramtida liv. Tack vare stöd rån kompisar-na i klubben vågade 13-åriga Seema säga nej när amiljen planerade att gitabort henne. Nu år hon möjlighet att ortsätta leka, gå i skolan och vara barnända tills det är dags att bli vuxen på riktigt.
 © UNI   C  /   u s  o t   t   am © UNI   C  /   C i   s  t  i  n eN e s  b i   t   t   © UNI   C  /   a t   eH ol   t  
Haiti.
Eter den stora jordbävningen2010 lever många barn ortarande iriskzonen ör övergrepp och exploa-tering. För att örhindra att människo-handlare tar med sig barn över gränsentill Dominikanska republiken stödjer vien särskild grupp inom Haitis polisstyr-ka, Brigade de Protection des Mineurs.Gruppens uppgit är att regelbundet pa-trullera gränsen som är mycket svårbe-vakad. De barn som hittas tas om handi något av våra trygga barncenter i vän-tan på att vi hittar deras amiljer. Över7 000 ensamma barn har hittills regist-rerats i Haiti och 2 000 har återörenatsmed sina amiljer. Vi ger inte upp örränalla ensamma barn har ått hjälp.
serbien.
Hörselskadade sexåriga Nemanja Brkic till vänster är den enda i sinklass med unktionsnedsättning. Hans skola är den örsta i Serbien som öljeren ny lag som örespråkar att barn med särskilda behov ska å delta i den van-liga skolundervisningen. Den nya lagen är ett resultat av vårt arbete i mellerstaoch östra Europa ör att stoppa institutionaliseringen och diskrimineringen avbarn med unktionsnedsättning. Vi gör allt vi kan ör att integrera alla barn isamhället.
 © UNI   C  /  M a t   a am on e d  a
vårt katatroager
i Köpenhamn är världensstörsta. Till ytan är det lika stort som tre otbolls-planer och takhöjden räcker till ör att kunnastapla sju lastpallar på varann. Lagret är yllt avlivsviktiga saker som kan rädda och örbättrabarns liv – allt rån vaccin, medicin och högprote-inkex till skolmaterial, otbollar och tält. Härirånkoordineras och skickas varje år cirka 8 500 lastermed örnödenheter till barn runt om i världen.Med kort varsel – redan inom 48 timmar – kanvi packa och yga in tonvis med livsavgörandeörstahjälpen-lådor. Som till exempel under denomattande svältkatastroen i Arikas horn 2011.Fram till början av november hade vi levereratmer än 10 000 ton örnödenheter till de drabbadeländerna – Kenya, Somalia, Etiopien och Djibouti.Där har vi bland annat behandlat 108 000 barnmot undernäring, vaccinerat 1,2 miljoner barnmot mässling och örsett 2,2 miljoner människormed rent dricksvatten.
 © UNI   C  /   o g e eM o yn e
serige.
En av våra viktigaste uppgi-ter i Sverige är att bilda opinion ochväcka debatt i viktiga barnrättsrågor.Det innebär att vi sprider inormationoch påverkar politiker och andra sombestämmer, så att viktiga beslut skagynna barnen. En av de örändringarvi kämpat mycket ör är att barn-konventionen ska bli svensk lag ochdessutom ingå i undervisningen påalla landets skolor. Och det har gettresultat. Under våren 2011 blev det be-stämt att konventionen ska ingå i läro-planen. Vi har också kommit en bra bitpå väg mot en ändring i lagstitningen.Nästan alla politiska partier ställer sigbakom vårt krav på att barnkonventio-nen ska bli svensk lag. Läs mer om detunice.se/barnkonventionen.
 © UNI   C  /   Gi   ov anni   D i     d  en t  i   © UNI   C  /  mm av on C  o s w an t  
libyen.
När invånarna i Libyenshuvudstad Tripoli blev utan vattenunder oroligheterna i slutet av augusti,anns vi på plats med expertis ochungerade som ledande organisationör vatteninsatserna i landet. Trots detosäkra läget arbetade våra skickligaingenjörer intensivt sida vid sida medLibyens egna vattenexperter ör attreparera de vattenledningar som ör-störts i striderna. Tillsammans fck viigång vattnet igen. Samtidigt skeppa-de vi 11 miljoner liter buteljerat dricks-vatten som räckte till över 500 000 avstadens invånare i en vecka.
snabb insats i alla katastrofer
§
stoppa traffickinGvid Gränsen
1
I årt katatroager packa iiktiga aker om barnbehöer för att öerea och utecka.
4
På pat er i ti att hjpen går ti e barn om behöeren bt. som ti exempe ti en hr ickan i somaia.
Seema leker med sina klubbkompisar.
UNICEF attenpaket
ingår alltidi den örsta hjälpsändningen tillkatastroområden. Varje paketinnehåller 20 vattendunkar, 10hinkar, 72 tvålar och 10 st 50-packmed vattenreningstabletter.Alltihop räcker till 10 amiljer.
2
Inom 48 timmar kan i ata och keppa toni me för-nöenheter ti katatrofområen öer hea ren.
3
För att nå na fram ti barnen anner i ban annatcyke, mc, åna, kame eer om hr i liberia – kanot.
ny laG mot könsstympninGav flickor13-åriGa seema väGrade Gifta siGbarn med särskilda behov ärvälkomna i vanliGa skolanrent vattentill tripolibarnkonven-tionen i svenskaläroplanenhivpositiva aGnesfödde frisk son
vAR MEd OCHKäMPA FÖRvARENdA UNGE
Nr hemka nyheter köjer öero arje ag från ren aahörn r et kanke tt att reig-nera och tycka att ingenting pearnågon ro. Att et inte r någonié att engagera ig. Men et ret it. det går att förnra.Faktum r att UNICEF arje agycka åtakomma maor apoitia aker om förnrarbarn i.
UNICEF, FNs barnond, är världensstörsta barnrättsorganisation. Medbarnkonventionen som grundkämpar vi över hela jorden ör allabarns rätt till överlevnad, trygg-het, utveckling och inytande.I regeringskorridorer, slumområ-den, yktingläger och avlägsnabyar kämpar vi ör att varendaunge ska å en bra barndom. Viörhandlar med makthavare öratt å dem att prioritera barnen.Och vi hjälper till med det mestgrundläggande under deras upp-växt – hela vägen rån mammasmage och in i vuxenlivet.Här visar vi några exempel pågoda nyheter – viktiga och brasaker som vi har åstadkommitunder 2011. Läs och bli glad.
så hr kan u hjpa
UNICEF är helt beroende avrivilliga bidrag. Om vi ska kunnaortsätta det livsviktiga arbetetbehöver vi bli er som hjälps åt. 
• Bi vrförer och ge100 kr i månaen• sknk en gåa på unicef.eeer ia Pg 90 20 01-7• Hana i webbutiken eergåohopen på unicef.e• Engagera ig i en friiiggrupp• starta en egen inamingpå unicef.e• sm:a ”UNICEF” ti 72 900å ger u 50 kronor
vkommen tiunicef.e

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->