Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
دیوان حافظ

دیوان حافظ

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 60 |Likes:
Published by metallurgist
دیوان حافظ
دیوان حافظ

More info:

Published by: metallurgist on Dec 06, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2012

pdf

text

original

 
 
١
 
ﻆﻓﺎﺣ
 
ناﻮﻳد
 
 ﻳﺎﺗ 
 
ﺦﻳرﺎﺗ ﭗ 
:25/10/83 
 ﻳﺎﺗ ﭗ 
: 
 
 ﻴﻟﻚﻨ  ﻳا
 
ﻪﺑ
 
نداد
 
ﺖﺳا
 
ﻊﻧﺎﻣﻼﺑ
 
ﺮﺛا
 
ﻦ 
 
 
 
٢
 
لﺰﻏ
1 
 ﻗﺎﺴﻟا
 
ﺎﻬﻳا
 
ﺎﻳ 
 
ﻻاﻲ ﺎﻬﻟوﺎﻧ
 
و
 
ﺎﺳﺎﻛ
 
ردا
 
 ﻟو
 
لوا
 
دﻮﻤﻧ
 
نﺎﺳآ 
 
ﻖﺸﻋ
 
ﻪﻛﻲ ﻞﻜﺸﻣ
 
دﺎﺘﻓا
 
ﺎﻫ
 
ﻪﺑﻮﺑ
 
يﻪﻓﺎﻧ
 
ايﺪﻳﺎﺸﮕﺑ
 
هﺮﻃ
 
ناز
 
ﺎﺒﺻ
 
ﺮﺧﺎﻛ
 
 ﺘﻓا
 
نﻮﺧ
 
ﻪﭼ
 
ﺶﻨﻴﻜﺸﻣ
 
ﺪﻌﺟ
 
بﺎﺗ 
 
زلد
 
رد
 
دﺎ ﺎﻫ
 
اﺮﻣمد
 
ﺮﻫ
 
نﻮﭼ
 
ﺶﻴﻋ
 
ﻦﻣا
 
ﻪﭼ
 
نﺎﻧﺎﺟ
 
لﺰﻨﻣ
 
رد
 
سﺮﺟ ﻣ
 
دﺎﻳﺮﻓ
 
ﻲ درادﻞﻤﺤﻣ
 
ﺪﻳﺪﻨﺑﺮﺑ
 
ﻪﻛ
 
ﺎﻫ
 
ﻪﺑ ﻣ
 
ﻲ ﺪﻳﻮﮔ 
 
نﺎﻐﻣ
 
ﺮﻴﭘ 
 
تﺮﮔ 
 
ﻦﻛ
 
ﻦﻴﮕﻧر
 
هدﺎﺠﺳ
 
ﻪﻛ ﺑ
 
ﻚﻟﺎﺳ
 
ﻲ ﺮﺒﺧلﺰﻨﻣ
 
ﻢﺳر
 
و
 
هار
 
ز
 
دﻮﺒﻧ
 
ﺎﻫ
 
ﺐﺷ ﺑادﺮﮔ 
 
و
 
جﻮﻣ
 
ﻢﻴﺑ
 
و
 
ﻚﻳرﺎﺗ 
 
ﻲ ﻞﻳﺎﻫ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
ﺎﺠﻛﻞﺣﺎﺳ
 
نارﺎﺒﻜﺒﺳ
 
ﺎﻣ
 
لﺎﺣ
 
ﺪﻨﻧاد
 
ﺎﻫ
 
ﻪﻤﻫﺎﻛ
 
دﻮﺧ
 
ز
 
مرﺎﻛ
 
 ﻣﻲ  ﻣﺎﻧﺪﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻲ ﺮﺧآ 
 
ﺪﻴﺸﻛ
 
نﺎﻬﻧ ﻛ
 
ﻲ زار
 
نآ 
 
ﺪﻧﺎﻣ
 
يﻞﻔﺤﻣ
 
ﺪﻧزﺎﺳ
 
وا
 
ﺰﻛ
 
ﺎﻫ
 
رﻮﻀﺣي ﻤﻫ
 
ﺮﮔ 
 
ﻲ  ﻫاﻮﺧﻲ ﻆﻓﺎﺣ
 
ﻮﺸﻣ
 
ﺐﻳﺎﻏ
 
وا
 
زا
 
 ﺘﻣﻲ ﻮﻬﺗ 
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻠﺗ 
 
ﺎﻣ
 
يﺎﻬﻠﻤﻫا
 
و
 
ﺎﻴﻧﺪﻟا
 
عد
 
 
 
٣
لﺰﻏ
 2 
حﻼﺻﺎﺠﻛ
 
باﺮﺧ
 
ﻦﻣ
 
و
 
ﺎﺠﻛ
 
رﺎﻛ
 
ﻦﻴﺒﺑﺎﺠﻛ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﺗ 
 
ﺖﺳﺎﺠﻛ
 
ﺰﻛ
 
هر
 
توﺎﻔﺗ 
 
ﻢﻟدسﻮﻟﺎﺳ
 
ﻪﻗﺮﺧ
 
و
 
ﺖﻓﺮﮕﺑ
 
ﻪﻌﻣﻮﺻ
 
ز
 
ﺖﺳﺎﺠﻛﺮﻳد
 
ﺎﺠﻛ
 
بﺎﻧ
 
باﺮﺷ
 
و
 
نﺎﻐﻣ
 
ﻪﭼﺪﻧر
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳا
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
يار
 
اﻮﻘﺗ 
 
و
 
حﻼﺻ
 
عﺎﻤﺳﺎﺠﻛ
 
بﺎﺑر
 
ﻪﻤﻐﻧ
 
ﺎﺠﻛ
 
ﻆﻋو
 
زور
 
يﺪﺑﺎﻳرد
 
ﻪﭼ
 
نﺎﻨﻤﺷد
 
لد
 
ﺖﺳود
 
غاﺮﭼﺎﺠﻛ
 
بﺎﺘﻓآ 
 
ﻊﻤﺷ
 
ﺎﺠﻛ
 
هدﺮﻣ
 
ﻮﭼﺖﺳﺎﻤﺷ
 
نﺎﺘﺳآ 
 
كﺎﺧ
 
ﺎﻣ
 
ﺶﻨﻴﺑ
 
ﻞﺤﻛ
 
ﺎﺠﻛﺎﺠﻛ
 
بﺎﻨﺟ
 
ﻦﻳا
 
زا
 
ﺎﻣﺮﻔﺑ
 
ﻢﻳور
 
ﻦﻴﺒﻣﺖﺳا
 
هار
 
رد
 
هﺎﭼ
 
ﻪﻛ
 
ناﺪﺨﻧز
 
ﺐﻴﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﺠﻛ ﻤﻫ
 
ﻲ وريا
 
يد
 
ﺎﺠﻛ
 
بﺎﺘﺷ
 
ﻦﻳﺪﺑ
 
ل
 
ﺪﺸﺑلﺎﺻو
 
رﺎﮔزور
 
دﺎﺑ
 
ﺶﺷﻮﺧ
 
دﺎﻳ 
 
ﻪﻛ
 
دﻮﺧﺎﺠﻛ
 
بﺎﺘﻋ
 
نآ 
 
و
 
ﺖﻓر
 
ﺎﺠﻛ
 
ﻪﻤﺷﺮﻛ
 
نآ 
 
راﺮﻗا
 
راﺪﻣ
 
ﻊﻤﻃ
 
ﻆﻓﺎﺣ
 
ز
 
باﻮﺧ
 
و
 
يﺖﺳود
 
راﺮﻗرﻮﺒﺻ
 
ﺖﺴﻴﭼ
 
يﺎﺠﻛ
 
باﻮﺧ
 
و
 
ماﺪﻛ
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tolgahan Özek liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->