Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anastasija broj 4

Anastasija broj 4

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by Ranko Kovac

More info:

Published by: Ranko Kovac on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

 
LIST U^ENIKA O[ "VESELIN MASLE[ALIST U^ENIKA O[ "VESELIN MASLE[ALIST U^ENIKA O[ "VESELIN MASLE[ALIST U^ENIKA O[ "VESELIN MASLE[A"""" U FO^IU FO^IU FO^IU FO^I ---- BROJ 4BROJ 4BROJ 4BROJ 4Jako pqenih svoboditeqJako pqenih svoboditeqJako pqenih svoboditeqJako pqenih svoboditeqi ni{~ih za{~ititeq,i ni{~ih za{~ititeq,i ni{~ih za{~ititeq,i ni{~ih za{~ititeq,nemo{~stvuju{~ih vra~, carej poborni~e,nemo{~stvuju{~ih vra~, carej poborni~e,nemo{~stvuju{~ih vra~, carej poborni~e,nemo{~stvuju{~ih vra~, carej poborni~e,pobjedono{~e velikomu~eni~e Georgije,pobjedono{~e velikomu~eni~e Georgije,pobjedono{~e velikomu~eni~e Georgije,pobjedono{~e velikomu~eni~e Georgije,moli Hrista Boga,moli Hrista Boga,moli Hrista Boga,moli Hrista Boga,spastisja du{am na{im.spastisja du{am na{im.spastisja du{am na{im.spastisja du{am na{im.
(tropar Svetom velikomu~ewniku Georgiju)(tropar Svetom velikomu~ewniku Georgiju)(tropar Svetom velikomu~ewniku Georgiju)(tropar Svetom velikomu~ewniku Georgiju)
 
 
2
Наши Наши Наши Наши 
 
празници празници празници празници 
 
Fo~a, maj 2006. godine.
 
List izlazi uz blagoslov Wegovog Visokopreosve{tenstva Mitropolitadabrobosanskog Gospodina Nikolaja. List uredili: protojerej Ranko Bilinac, nastavnici: Ranko Kova~,Mirjana Stupar, Dragica Kova~, Milana Miqani}, Stanko Simovi}, Radmil Kova~evi} i u~eniciInformati~ke i Novinarske sekcije. List je besplatan.
 
AnastasijA br. 4AnastasijA br. 4AnastasijA br. 4AnastasijA br. 4
ijeijeijeije~~~~ uzuzuzuz ~~~~etvrtietvrtietvrtietvrti brojbrojbrojbroj....roditeqi, pred nama s"Anastasija". Ovaj broj pSvetom velikomu~eniku Georgiranijim uspijehom ovog listasmo da naredne brojeve ovogwegov da pove}amo. Unapredna~in pomogli u realizaciji ov
 
SvSveSvSve
 
 veti \or|e bio je sinkada je poku{ao odvraDioklecijan naredi daodveden u hram boga ApolonaSvetog Duha prekrsti rukom kcara Dioklecijana, carica Alekkoji \or|u toliku snagu daje"
.
godine. Tijelo mu je sahrawenosvetog \or|a slavi se 16. noveegovi roditeqi zvalije veliko imawe. Novctoga je obi~aj u nekimje za episkopa umjesto svog sprvom Vaseqenskom saboru 3gradu Miru. Sveti Nikola sebrodovi u hri{}anskom svijetuMiro 1087. godine mornari supo~ivaju. Crkva ga slavi 19. dec
Из Из Из Из 
 
 редакције  редакције  редакције  редакције 
 
ragi u~enici, kolege nastavnici i ponalazi jo{ jedan, ~etvrti broj |a~kogsve}ujemo velikim hri{}anskim prazniu i Prenosu mo{tiju Svetog Nikole. Ohrai wegovoj prihva}enosti od u~enika odllista objavqujemo kao polugodi{we, ase zahvaqujemo svima koji su na neseg broja.titititi velikomuvelikomuvelikomuvelikomu~~~~enikenikenikenik GeorgijeGeorgijeGeorgijeGeorgije ---- \\\\orororor||||eeee
(ikona sa naslovne strane)
uglednih roditeqa hri{}anske vjere. Imatiti cara Dioklecijana da prestane sa go\or|a stave na velike muke i da sea prinese `rtvu wihovim la`nim bogovipove koji se odjednom po~e{e sami ru{isandra vidjev{i ovo ~udo uzviknu: "I jaCar je naredio da se oboje pogube. To seu gradu Likiji gdje }e mu je podignuta cbra i u na{em narodu ovaj praznik se naSveti Nikolaj MirlikijskiSveti Nikolaj MirlikijskiSveti Nikolaj MirlikijskiSveti Nikolaj Mirlikijski
(ikona sa unutra{we strane)
u se Teofan i Nona. Kada mu umrije{eem od roditeqskog imawa pomogao je mmjestima da se djeci za svetog Nikolutrica. Bio je krotak, nesebi~an i nezlob5. godine u Nikeji kada je osu|en bezuslavi kao za{titnik siroma{nih i neprimali su ikonu ovog svetiteqa. Kada sprenijeli wegove mo{ti u grad Bari uembra, a prenos mo{tiju 22. maja.
 
3
tovanilistacimabreni~ilitira`bi~ano je svega 20. godinaewem hri{}ana. Carpogubi. Prethodno jea, ali \or|e silomti i razbijati. @enav
 
jerujem u ovog Bogadesilo 6. maja 290.rkva. Prenos mo{tijuziva \ur|ic.
 
roditeqi, naslijedionoge nevoqnike. Zbogaju pokloni. Izabraniv. U~estvovao je nani Arije. Umro je uvedno osu|enih. SviTurci zauzeli gradtaliju, gdje i danas

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->