Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
22Activity

Table Of Contents

4.ANRE -Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
5.ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru
6.ANRE emite autoriza ii de înfiin are pentru realizarea i/sau
7.ANRE emite licen e pentru:
8.ANRE emite licen e pentru:
9.ANRE emite licen e pentru:
10.ANRE emite licen e pentru:
11.ANRE este:
12.ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din
13.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în
14.ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale în cazul în
19.ANRE poate retrageAtestatul de inut de un operator economic
20.ANRE poate retrageAtestatul de inut de un operator economic
21.Asupra terenurilor aflate in proprietatea ter ilor, cuprinse in
22.Atestatele emise deANRE pentru desf urarea activit ilor
23.Atribu ii principale ale operatorilor de distribu ie, conform
24.Atribu iile principale ale operatorilor de distribu ie,
25.Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
26.Autoritatea Na ional de Reglementare în domeniul
27.Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea
28.Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea
29.Autorizarea electricienilor pentru proiectarea i executarea
30.Autorizarea unui electrician se realizeaz în urma:
31. "Autoriza iile de infiintare" se acorda in condi iile legii energiei
32.Avizul tehnic de racordare constituie:
33.Avizul tehnic de racordare constituie:
34.Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
35.Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:
36.Avizul tehnic de racordare trebuie ob inut:
37. Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea
38. Calitatea de electrician autorizat gradulIII (A sauB) acord
39. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea
40. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea
41. Capacitatea de interconexiune este definit ca fiind
42. Câte grade de competen sunt prev zute în regulamentul
43. Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de
44. Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat i de
45. Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnat i de
50. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul
51. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul
52. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie
53. Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:
54. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este
55. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este
56. Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac:
57. Constituie contraven ie:
58. Constituie infrac iune :
59. Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:
60. Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara
61. Consumatorul care de ine o re ea electric de distribu ie
62. Consumatorul casnic este consumatorul care:
63. Consumatorul eligibil de energie electric este definit de
64. Consumatorul eligibil de energiei electrica este:
65. Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si
66. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt
67. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt
68. Conventia de exploatare, anex la contractul de furnizare a
69. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale
70. Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:
71. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o
72. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o
73. Documenta ia anexata cererii de emitere a avizului tehnic
74. Durata de valabilitate aAtestatelor emise deANRE este:
75. Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare
76. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de
77. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de
78. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de
79. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de
80. Electricianul autorizat pentru gradulII, tipA+B are
81. Electricianul autorizat pentru gradulIV, tipA+B are
82. Electricienii autoriza i deANRE pentru proiectare au
83. Electricienii care doresc s solicite autorizarea, pentru a fi
84. Electrificarea localitatilor se realizeaz cu fonduri:
85. Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se
86. Este interzis electricianului autorizat:
87. Este interzis electricianului autorizat:
88. Este interzis electricianului autorizat:
89. Eventualele contesta ii ale avizelor tehnice de racordare se
90. Examenul de autorizare pentru gradeleII,III iIV const :
91. Executarea de lucr ri de proiectare sau de executare a
92. Fi a de solu ie este elaborat de:
93. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
94. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
95. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
96. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
97. Furnizorul de energie electric este îndrept it sã rezilieze
98. Furnizorul de ultima op iune este definit deLegea energiei
99. Grupul de m surare a energiei electrice:
100. În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:
101. În cazul apari iei unor divergen e cu privire la racordarea la re elele
102. În cazul consumului fraudulos de energie electrica,
103. În cazul existen ei mai multor puncte de delimitare, se
104. În cazul în care electricianul autorizat î i pierde
105. În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt
106. În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt
107. În contractele de furnizare a energiei electrice, se prev d întotdeauna
108. În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât
109. În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele
110. În vederea autoriz rii pentru ambele tipuri de autorizare (A
111. În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
112. Înc lcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/
113.La expirarea duratei de valabilitate a legitima iei de
114.Legea energiei electrice nr.13/2007 creaz cadrul de
115.Legitima ia de electrician autorizat eliberat deANRE este
116.Legitima ia de electrician autorizat gradulIIIB confer
117.Legitima iile de electrician autorizat pot fi:
118.Linia electrica directa este:
119.Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între
120.Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse între
121. Neîn elegerile privind racordarea utilizatorilor la re elele
122. O re ea electrica de distribu ie este definit ca fiind:
123. O solu ie de racordare este valabil numai dac :
124. Obliga iile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor
125. Ob inerea avizului tehnic de racordare de c tre un
126. Operator de distribu ie este o persoan juridic :
127. Operatorul de distribu ie asigur sosirea echipei de
128. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la
129. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la
130. Operatorul de distribu ie:
131. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului
132. Operatorul de re ea va comunica în scris solicitantului
133. Operatorul de transport si de sistem are urm toarele atribu ii
134. Operatorul de transport si de sistem este:
135. Operatorul economic aflat în reorganizare judiciar , care
136. Ordinea de merit este ordinea în care un produc tor de energie
137. Parcurgerea unei etape preliminare de documentare i
138. Pe pia a concuren iala cu am nuntul, furnizorii vând energie
139. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, în
140. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, în
141. Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de
142. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de
143. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de
144. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se
145. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se
149. Pentru utilizatorii permanen i perioada de valabilitate a
150. Planificarea dezvolt rii i moderniz rii re elelor electrice
151. Planul de perspectiv pe termen mediu pentru dezvoltarea
152. Planul de situa ie cu amplasarea in zona a locului de
153. Prin consumatori industriali se înteleg:
154. Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:
155. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie
156. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie,
157. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie,
158. Printre competen eleAutorit ii Na ionale de Reglementare în
159. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
160. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
161. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
162. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
163. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de
164. Printre obiectivele de baza aleLegii energiei electrice nr
165. Printre obliga iile operatorului de distribu ie precizate în
166. Printre responsabilit ile i obliga iile operatorului de
167. Promovarea examenului de autorizare se face ob inând:
168. Punctele de delimitare pentru blocurile de locuin e nou-
169. Punctul de delimitare între instala iile electrice este definit
170. Punctul de m surare a energiei electrice este definit ca:
171. Refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de
172. Regulamentul de autorizare a electricienilor define te
173. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la
174. Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care
175. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care
176. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la re elele
177. Responsabilit ile operatorului de distribu ie precizate în
178. Re ea electric de interes public este o re ea electric la care
179. Re eaua electrica de transport al energiei electrice,
180. Re eaua electrica de transport este:
181. Re eaua electrica este definita ca fiind:
182. Sanc iunile contraven ionale aplicate deANRE pot fi
183. Sanc iunile contraven ionale aplicate deANRE pot fi
184. Scopul "Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie"
185. Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie
186. Serviciul de distribu ie a energiei electrice este un serviciu
191. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia
192. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
193. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
194. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
195. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
196. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi de solu ie
197. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
198. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
199. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
200. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
201. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
202. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
203. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de
204. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
205. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
206. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
207. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
208. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
209. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
210. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
211. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
212. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
213. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
214. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
215. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
216. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
217. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie
218. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se
219. Studiul de solu ie elaborat în vederea racord rii la re elele electrice se
220. Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot
221. Sunt obliga i sã asigure men inerea factorului de putere
222. Sursele sta ionare de energiei electrica in curent continuu
223. Sustragerea de energie electrica constituie:
224. Tarifele de racordare la re ea sunt:
225. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru
226. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru
227. Termenul minim de anun are a consumatorilor privind
228. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:
229. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:
230. Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru
231. Termenul standard pentru r spuns la reclama ii privind
232. Timp de100% din an frecven a trebuie s se încadreze în
233. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,
234. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,
235. Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:
236. Un consumator temporar este consumatorul care:
237. Un consumator temporar este consumatorul care:
238. Un consumator :
239. Un consumator :
240. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut
241. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut
242. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
243. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
244. Una dintre obliga iile electricianului care de ine
245. Urm rirea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului
246. Utilizatorii re elelor electrice au obliga ia solicit rii avizului
247. Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de
248.Verificarea dimension rii, în proiectare, a re elelor
249.Verificarea dimension rii, în proiectare, a re elelor
250.Verificarea instala iilor electrice tehnologice noi, executate
251.Verificarea proiectelor de instala ii electrice tehnologice
252. Zona de protec ie a unei capacit i energetice de transport
253. Zona de siguran a a unei capacitati energetice este:
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legislatie Gradul II

Legislatie Gradul II

Ratings:
(0)
|Views: 1,060|Likes:
Published by Diferit

More info:

Published by: Diferit on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 15 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 21 to 46 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 148 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 154 to 191 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 260 are not shown in this preview.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
'Theodora Georgiana liked this
Cristian Dinu liked this
Ilie Florin Cotoara added this note
Va multumesc foarte mult pentru ca m-am putut verifica la ce am bifat eu.
Pelmus Liviu liked this
Pelmus Liviu liked this
Ionut Fiorosu liked this
Chincisan Andrei liked this
Chincisan Andrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->