Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Paradigms

Paradigms

Ratings: (0)|Views: 189|Likes:
Published by Richard Ostrofsky
OSCAR Column
OSCAR Column

More info:

Published by: Richard Ostrofsky on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/23/2012

pdf

text

original

 
Xatv eb Vkkdnh
b}ej ]dfga}i Evy}ebvlteb Vkfeni Yge{hgyv Meelvye}k 'nex f`evki$xxx.vkfyge{hgyv.fejq{d``Cy}ark`*nky.fejAs}d`, =311Xgkygk} e} ney xk gasskn ye nkki h`avvkv, xk vkk ygk xe}`i yg}e{hg`knvkv eb a ve}y? ygk
 sa}aidhjv
yg}e{hg xgdfg xk e}handzk kwsk}dknfk{nik} vejk erk}*a}fgdnh jkyasge} e} jeik`. D fa`` ygk sa}aidhj a ldni eb `knv, }aygk} ygan a bd`yk}, mkfa{vk dy ney en`t fe`e}v e{} sk}fksydenv, m{yjahndbdkv vk`kfyki avskfyv eb ygkvk xdyg fe}}kvsenidnh idvye}yden. Neykygay ygdv fgedfk eb xe}iv ‖ 
`knv
}aygk} ygan
 bd`yk} 
‖ dyvk`b }ks}kvknyv afgedfk eb sa}aidhj, a`mkdy a rk}t jdne} enk. En`t a `dyy`k kwy}a f`a}dytikskniv en xgkygk} xk vkk ygk sa}aidhj av `knv e} bd`yk}, e} dn vejk eygk} xat. Ygk}k dv kne{hg ay vyalk be} a x}dyk} ye fenvdik} gdv fgedfk eb xe}iv, m{y be} `dyy`k k`vk. Mt feny}avy, m`eei hkyv vsd``ki erk} ygk fgedfk mkyxkknygk Okxdvg, Fg}dvydan ani J{v`dj xe}`irdkxv, be} kwajs`k, e} erk} ygkfgedfk mkyxkkn a yes*iexn ikvdhnki ani e}iadnki xe}`i ani a meyyej*{svk`b*e}handzdnh enk. Skes`k a}k asy ye bdhgy erk} ygkd} sa}aidhjv av db y}{ygdyvk`b xk}k ay vyalk, ani ney o{vy idbbk}kny xatv eb vkkdnh.Ygk }kavenv e{} sa}aidhjv a}k ve djse}yany ye {v vkkj ye mk ney`ehdfa`, m{y mde`ehdfa`. Bafyv a}k be{ni ‖ y}dsski erk}, ve ye vskal ‖ m{y sa}aidhjv ani dnyk}s}kyaydenv a}k v{hhkvyki ani fgevkn. @ehdfa``t, dy dv sevvdm`k ani }kavenam`k ye i}ax ygdv idvydnfyden, ani ye a``ex `dmk}yt yee{}vk`rkv ani kafg eygk} dn e{} xatv eb vkkdnh, xgd`k ikjanidnh }kvskfybe} bafyv ani vejk emkidknfk ye `efa` `ax ani f{vyej. @ehdf a`enk `kaiv ye s`{}a`dvj. Db te{ fgeevk ye vkk ygk xe}`i yg}e{hg a idbbk}kny `knv ygan D{vk, ygk}k dv ne xat D fan s}erk te{ x}enh. D jdhgy v{hhkvy ygay jt `knvabbe}iv a vga}sk} rdkx, e} a rdkx je}k {vkb{` be} a hdrkn s{}sevk, m{y ygaydv av ba} av D fan he. D kni {s av a s`{}a`dvy, m{y ney a }k`aydrdvy? D aj me{niye }kvskfy te{} fgedfk eb sa}aidhjv xgd`k vyd`` mk`dkrdnh ani a}h{dnh ygayjt xat dv mkyyk}, ay `kavy be} vejk vskfdbdki s{}sevk.Db skes`k hey dnye ygk gamdy eb ygdnldnh ygdv xat, ygk xe}`i xe{`i mk avabk} ani b}dkni`dk} s`afk. Ikmaykv xe{`i mk fdrd`, ani skes`k fe{`iidvah}kk xdyge{y mkfejdnh idvah}kkam`k e} ianhk}e{v.Ygdv s`{}a`dvy ksdvykje`eht dv dyvk`b a sa}aidhj? vskfdbdfa``t, a sa}aidhj eb lnex`kihk. Dy(v a fejjdyjkny ye a``ex eygk} skes`k ani eygk} f{`y{}kv ye sk}fkdrk ani e}handzk be{ni }ka`dyt affe}idnh ye ygkd} exn s}kbk}knfkv, xgd`k avldnh ygay ygkt `kark te{ dn skafk ani affe}i te{ ygk
 
vajk s}drd`khk. Ye -`drk ani `ky `drk,- dn eygk} xe}iv. Xk a`` lnex gexebykn ygdv s}dnfds`k hkyv rde`ayki< m{y ygk sedny eb ygdv a}ydf`k dv ygay dyvidbbdf{`yt vkkjv ye `dk dn e{} hknkv, ani ney dn ant `ehdfa` nkfkvvdyt. YgkAb}dfan varannag yxe jd``den tka}v ahe xav a j{fg vdjs`k} xe}`i ygane{}v, xgk}k dy xav gka`ygdk} ye mk bavy ygan a`xatv }dhgy. E{} anfkvye}vxk}k vk`kfyki be} vskki, v{}knkvv ani fenbdiknfk j{fg je}k ygan be} ksdvykje`ehdfa` ve{ninkvv. Effavdena` k}}e} dn ajmdh{e{v vdy{aydenv xava je}k affksyam`k }dvl ygan gkvdyayden fenb}enydnh a `kesa}i.Ygk}k xav aneygk} }kaven av xk``. Jan dv a vefda` andja`, vy}enh`tvk`kfyki ye mk v{fg. E{} b{niajknya` sa}aidhjv a}k ney o{vy sk}vena` xatveb vkkdnh, m{y mayy`k b`ahv ygay xk }a``t a}e{ni ani bdhgy {nik}. Bad`{}k ye}a``t dn ygdv xat, {nik} ygk b`ah eb enk(v exn h}e{s ahadnvy ygk b`ahv eb eygk}v, xav dyvk`b {ngka`ygt. Ikrdanfk xav ianhk}e{v be} dnidrdi{a`v, anih}e{sv ygay fe{`i ney ganh yehkygk} ahadnvy e{yvdik}v xk}k ieejki. Iexnyg}e{hg gdvye}t, ygk}kbe}k, rk}t bkx skes`k gark gai 'e} xdvgki be}$ ygkfe{}ahk ye mk }dhgy ame{y vejkygdnh en xgdfg krk}tenk a}e{ni ygkj xavx}enh. Be} jevy eb {v, q{kvydenndnh ygk fenrknydena` xdviej eb e{} h}e{s dv yk}}dbtdnh ye ygk sedny eb djsevvdmd`dyt ‖ krkn xgkn ygk xe}vy ygayxd`` }kv{`y dv vejk ikh}kk eb vefda` dve`ayden. Nkrk} jdni, xgkn gk}kvtxd`` hky te{ m{}nki ay ygk vyalk. Bafyv a}k bafyv< ani krk}tenk gav yeaflnex`kihk ygkj, je}k e} `kvv. M{y xk abbd}j ani vgex e{} y}dma``eta`yt mt mk`dkrdnh xgay krk}tenk k`vk mk`dkrkv, kvskfda``t dn jayyk}v `dlk}k`dhden xgk}k ygk}k dv kvvknyda``t ne bkkimafl b}ej m}{yk }ka`dyt. Be} ygkvk}kavenv, ygk kre`{ydena}t s}kjd{j be} g{janldni gav a`xatv mkkn endnyk``kfy{a` fenbe}jdyt ani fenbdiknfk, ay ygk kwsknvk eb ydjk`t, xk``* o{vydbdki ie{my.M{y dn ygk jeik}n xe}`i, a`` ygdv gav fganhki ye vejk kwykny. Xdyg ah`ema` kfenejt gk`i yehkygk} mt h`ema` vtvykjv be} y}aik, y}ark` anifejj{ndfaydenv, dy xe{`i gark mkkn `kvv idrdvdrk, ani ygk}kbe}k j{fgvabk}, ye yalk ygk ydjk ye m{d`i ygevk vtvykjv h}ai{a``t ani xdvk`t }aygk} ygan, av afy{a``t gassknki, dn a gkai`enh fejskydydrk }{vg. Yge{hg jantdnidrdi{a`v a}k a`}kait axa}k ani refdbk}e{v ame{y ygk yg}kay eb jd`dya}tani%e} kfe`ehdfa` idvavyk}, fe}se}aydenv ani naydenv a}k vyd`` }afdnh yedjs`kjkny nkx ykfgne`ehdkv ani vtvykjv av vxdby`t av sevvdm`k, xgk}k dyxe{`i mk vabk} ye yalk ygk ydjk ye hky ygkj }dhgy. Dy dv emrde{v yee ygayy}dma` `eta`ydkv {njayfgki mt ye`k}anfk ani fdrd`dyt a}k `kyga` ‖ ney o{vy, avygkt gark a`xatv mkkn, dn ygk y}aidydena` vknvk eb ld``dnh `eyv eb skes`k, m{ydn ygk nerk` vknvk eb x}kfldnh ygk kfe`ehdfa` ndfgk eb ygdv gdhg*ykfgvefdkyt, ani sk}gasv eb ygk vskfdkv dyvk`b.Kre`{yden dvn(y bdndvgki xdyg {v. S}kidfyam`t, dn aneygk} jd``den tka}v,db g{jandyt v{}rdrkv ygay `enh, dyv fehndydrk dnvydnfyv xd`` gark fganhki yeaffejeiayk ygk }kq{d}kjknyv eb `dbk en a vja`` ani f}exiki (vsafkvgds( ‖ neygdnh `dlk ygk eskn varannag ygay vgaski {v dn ygk savy. Jkanxgd`k, ygk mkvy xk fan ie dv ye {nik}vyani ani y}t ye `drk mt ygk `ehdf eb e{} s}kvkny

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->