Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Chasing Normal (A Novel)

Chasing Normal (A Novel)

Ratings: (0)|Views: 543|Likes:
Published by AlaskaEverfall
Who knew one terrible mistake could lead your mother to thinking you're insane?

Mimi Vivian sure didn't.

And to her utter horror, her mother will stop at nothing to get her daughter back. Back to normal.

This is where Xavier MacKenzie comes in -psychologist, charming and polite. To average people, anyway.

There's something about Mimi which pushes his buttons -something which makes him reveal his true nature to this bold, shameless girl. A familiar aura surrounding her; something he can't quite put his finger on.

Probably it's because Mimi makes him want to hit her with a frying pan. Probably because he feels as if she's family.

Or maybe it's because they're chasing after the same thing.
Who knew one terrible mistake could lead your mother to thinking you're insane?

Mimi Vivian sure didn't.

And to her utter horror, her mother will stop at nothing to get her daughter back. Back to normal.

This is where Xavier MacKenzie comes in -psychologist, charming and polite. To average people, anyway.

There's something about Mimi which pushes his buttons -something which makes him reveal his true nature to this bold, shameless girl. A familiar aura surrounding her; something he can't quite put his finger on.

Probably it's because Mimi makes him want to hit her with a frying pan. Probably because he feels as if she's family.

Or maybe it's because they're chasing after the same thing.

More info:

Published by: AlaskaEverfall on Feb 18, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

 
XZCKC@^N
Tlyanz ElbOng}an‑r ciiabn renkkr kaon `zlxnr'Cz elqjn av‑r jnbl~rn vdnzn‑r l pdckn vzlq ci vdcrn x~zxkn+ rbz~exvac~r iz~avr cg dar pccfng vljkn' Cgbn Angvnz vdn zcce lgf bkcrn vdn fccz+ vdn rc~gf ci vdn vnknxdcgn arg‑v vdnzn lgqeczn' Vdn j~rq dlkkplqr+ vdn xncxknz~ggag` vdzc~`d vdn j~akfag` ‒lkk gcarn ar rakngbnf+ pavd gcvdag` j~v dar ilbn `znnvag` en'Vdn iazrv vdag` pdabd rvlzvknr en ar dcp qc~g` dar ilbn kccor' Dar `klrrnr elon dae kcco ckfnz vdlg dn lbv~lkkqar+ j~v lv vdn rlen vaen+ elonr en znlkarn dn‑r qc~g`nz vdlg A ntxnbvnf' Lgf vdn plq dar jkcgf dlaz ar dnlyq pavdfar`~rvag` `nk elonr en znlkarn dn‑r gcv elgq qnlzr ckfnz vdlg en+ ai gcv vdn rlen l`n'‛Dnkkc+ Aec`ng'― Dn xcagvr vc vdn rnlv' ‛Dlyn l rnlv+ xknlrn'―
Qc~‑zn jlznkq ckfnz vdlg en,
A plgv vc qnkk+ j~v nynzq pczf ag eq ycblj~klzq ar rakngbnf' Agrvnlf+ A rav fcpgpavdc~v l pczf' Vdc~`d A‑e r~zn dn‑r qc~g`nz vdlg en+ vdnzn‑r lgcvdnz xlzv ci eq engvlkavq pdabd bcgiazer dn‑rckfnz ‒livnz lkk+ xrqbdckc`arvr lzn r~xxcrnf vc jn ckfnz vdlg en+ za`dv3‛Dcp ckf lzn qc~3― Vdn pczfr jk~zv c~v ci eq ec~vd+ j~v A fcg‑v jcvdnz lxckc`arag`' Agrvnlf+ A rvlzn lv dae'Dar ntxznrracg rdcpr ~gbceiczvljkngnrr' ‛Na`dvnng'―‛Ntlbvkq' Qc~‑zn cgkq vpc qnlzr ckfnz vdlg en' Pdlv elonr qc~ vdn jcrr3― Lgf vdlv‑r pdng A kcrn av'‛Pdlvnynz eq ecvdnz rlqr ljc~v en jnag` lgva%rcbalk+ fcg‑v karvng vc dnz, Colq3 A dlyn izangfr' A‑yn `cv Lzal+ eq jnrvizangf? Neakq+ vdar `azk pdc‑r rcenvaenr gabn lgf rcenvaenr gcv? M~rvag+ eq jcqizangf pdc‑r cg rcen —|~nrv‑ vclbbcexkard dar zcbo%rvlz fznle? lgf vdng vdnzn‑r Ckaynz' M~rv fcg‑v vnkk dae pn‑zn izangfr ‒dn oagf ci dlvnr en'―‛Rcenvdag` vnkkr en izangfrdax ar l e~v~lk xzcbnrr…―‛Lgf rcenvdag` vnkkr en qc~z ilbn ar `cag` vc jn rxkav agvc vpc ai qc~ fcg‑v rd~v ~x'―Dn x~zrnr dar kaxr' ‛A rnn pdlv qc~z ecvdnz enlgr…―‛Rdn fcnrg‑v nyng ogcp en, Iagn' Vpc qnlzr l`c+ A vzanf vc oakk eqrnki eq m~exag` cii l jzaf`n' E~e‑rpczzanf A ea`dv vzq vc fc av l`lag' Qc~ ogcp pdlv3 A dlvn av, A iznloag` dlvn vdar innkag` vdlv rdn fcnrg‑v nyng‒― A rvcxlv eaf%rngvngbn'Pdlv le A fcag`3 A‑e xznvvq e~bd ntxcrag` eq pdckn kain vc dae, Vdar ar ntlbvkq pdlv dn plgvr+ lgf A‑e`ayag` dae vdn rlvarilbvacg ~gbcgfavacglkkq' Rdc~kfg‑v vdnzn jn lv knlrv vdn rka`dvnrv jav ci eqrvnzq vc cgn xrqbdckc`arv‑r xlvangv3Vdn pczrv xlzv ar+ nynzqvdag` A‑yn lfeavvnf ar vdn pdckn vz~vd' Gcp+ gcv cgkq fcnr vdar Tlyanz `~q ogcp ecrvvdag`r ljc~v eq xnzrcglk kain+ dn blg jklboelak en pavd vdne' Cz nyng pczrn+ dn blg lrr~en pn‑zn
 izangfr
lgfagvnzinzn pavd eq kain'A fcg‑v gnnf lgqjcfq' Gcjcfq rdc~kf j~f`n agvc eq kain'‛Ntb~rn en+― A rlq+ rvlgfag` ~x lgf plkoag` vcplzfr vdn fccz'
 
C~v' Vdlv‑r vdn cgkq plq A blg bcgvag~n vc jznlvdn' A gnnf vc ntav vdar dl~gvag` zcce+ pavd vdn ra`gr lgf vdnpdavngnrr' Vdar zcce pdabd elonr en innk fa}}q lgf ljgczelk' Vdnzn lzn xlvvnzgr ag vdn zcce+ lkvdc~`d A dlyn vdninnkag` vdnq‑zn dlkk~baglvacgr' Vdag`r pdabd lzng‑v vdnzn+ j~v A rnne vc rnn lgqplq'Nynz ragbn A‑yn m~exnf cii vdlv jzaf`n+ A‑yn jnng innkag` faiinzngv xznrngbnr' Lv cgn xcagv+ A vdc~`dv vdnzn plrl dckn ag eq b~x' Vdnzn plr lgcvdnz vaen pdnzn A rlp vagq kavvkn eng bzlpk ~x eq jnf+ vzqag` vc `glp iknrd c~v ci eq jcfq'J~v av fcnrg‑v enlg A‑e ljgczelk' Ljgczelk' Pdlv l bckf lgf dnlzvknrr kljnk vc x~v cg l raexkn+ aggcbngv jnag`'‛A‑kk jn ennvag` qc~ vceczzcp+― rlqr Tlyanz izce jndagf' Dar ycabn ar l ecgcvcgn? gc ntxznrracg+ d~ec~z+gcvdag`'‛Pdlvnynz+― A rlq lr A ntav vdn zcce'Iaglkkq+ A blg jznlvdn' Eq dnlzv ar xlg`ag` l`lagrv eq bdnrv' Pdq fcnr E~e dlyn vc pczzq ljc~v en rce~bd3 Blg‑v rdn vz~rv en ngc~`d vc rvlq vdar plq3 Lgf cgkq A ogcp ljc~v eq dlkk~baglvacgr+ j~v A dlyn vdn innkag` Aelq dlyn vdc~`dv lkc~f pdakn rdn plr lzc~gf' Elqjn rdn bl~`dv en vlkoag` vc eqrnki'Vdar ea`dv gcv jn l ja` fnlk ai av plrg‑v icz en vzqag` vc m~ex cii vdlv jzaf`n' A ra`d' Dcp e~bd A pard A gnynz faf vdlv' Jnbl~rn av‑r eloag` xncxkn fc~jv nynzqvdag` A rlq' Av fcnrg‑v elvvnz ai lgqvdag` nkrn dlxxngr+ jnbl~rn A‑kklkplqr ogcp vdn vz~vd' Cgkq A‑e ngc~`d vc ~gfnzrvlgf pdlv A‑e vdagoag` cg vdn agrafn'A‑e gczelk'

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
red_pink_flower liked this
1 hundred reads
TheShannon9876 liked this
asurvivor7429 liked this
skunkee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->