Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
EL PROBLEMA ESPAÑOL NoticiasdeGipuzkoa

EL PROBLEMA ESPAÑOL NoticiasdeGipuzkoa

Ratings: (0)|Views: 873|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Feb 18, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/02/2014

 
Gkzlalnq ji Elpymkn
Oyisiq& > ji hnrk ji 20>2
;
lgg
ihprigjir+lggksnr+arinr 
 Fn lggksnalñgfn dnaig fnq pirqkgnq'
CFN(QDIQ
If akgqkralk lgziernjk pkr Yrlnrzi Qnc|bkt&_lekr Akrpkrnalñg | if Lgqzlzyzk Ziagkfñelakji Igireèn $LZI, zrnbnon ig if jiqnrrkffk jiyg pygzk ji rianren hñslf lgzifleigzi pnrnnyzkhñslfiq lgzifleigziq' If prk|iazk PRI(HLQN iq ygn npyiqzn pkr fn hkslfljnj qkq(ziglbfi ~yi ayigzn akg yg priqypyiqzk jihîq ji 400'000 iyrkq | clgnflnrî& ql zkjk&qnfi qieÿg fk prislqzk& ig 20>1'
Prk|iazk PRIHLQN | rianr(en ji sidèayfkq ifìazrlakq
Fkq aigzrkq ziagkfñelakq snqakq Slakhziad&Lggksnfln | if afyqzir Enln dn jiqnrrkffnqkygn dirrnhligzn 1J ~yi pirhlzi slqlznr aig(zrkq ayfzyrnfiq ji hngirn slrzynf' Fn dirrn(hligzn prkpkralkgn lgckrhnalñg iqzîzlan |jlgîhlan ~yi snrèn ig cygalñg jif lgzirìq jifslqlzngzi' If prk|iazk zligi qy krleig ig ygngiaiqljnj jiziaznjn ig if hiranjk? if jiq(aigqk ji fn ncfyigaln n fkq hyqikq'
Dirrnhligzn pnrn slqlznrhyqikq slrzynfhigzi
Zriq prk|iazkq rialigziq& ygk ig Hnjrlj&kzrk ig _nrnekn | if zirairk ig Flhn $Pirÿ,&hyiqzrng ckrhnq ji pnrzlalpnalñg alyjnjngnig fn akgcleyrnalñg ji fn alyjnj jiqji pirq(piazlsnq akhpfihigznrlnq& n pnrzlr ji fneikfkanflnalñg ji prkbfihnq' Slqzk ~yijn~yi pnqnrkg fkq zlihpkq ji fkq erngjiq pfn(giq yrbngèqzlakq | ig if lgzirlkr ji hyadnqalyjnjiq prkflcirng iqpnalkq snaèkq'
Qkfyalkgiq fku akqz pnrn ygnalyjnj jlqiþnjn pkr fn eigziKPLGLÑG
Fn ihpriqn nfnsiqn Ien Hnqzir& iqpialnfln(jn ig dirrnhligznq& dn ihpinjk n jlqzrl(bylr zirhlgnfiq hñslfiq akg qy hnran' Qizrnzn ji npnrnzkq jlqiþnjkq iqpiaèclanhigzipnrn qy yqk ig akgjlalkgiq itzrihnq | igîrinq akg rliqek ji itpfkqlñg k ig igzkrgkqakg enq | pkfsk' Qkg hñslfiq ‖lgzrègqian(higzi qieyrkq‘& ~yi qi pyijig yqnr igqlzynalkgiq gkrhnfiq | akhpfionq'
Fn clrhn Ien Hnqzir igzrnig if giekalk ji fkq hñslfiq
 If prkbfihn iqpnþkf 
Imnl Aigzir
Aigzrk ji Akgqyfzkrèn i Lgsiqzlenalñgig Pkfèzlanq Pÿbflanq | Fielqfnalñgyblanjk ig if Pkfk ji LggksnalñgEnrnln ji HKGJRNEKGuuu'imnlaigzir'iy
IF FIGEYNOI \ FKQ AKGZIGLJKQ ZRNGQHLZLJKQ N ZRNSÌQ JI FKQ HIJLKQ JI AKHYGLANALÑG IG IQPNÞN IG RIFNALÑG AKG FN ISKFYALÑG JI FNARLQLQ IAKGÑHLAN ZLIGJIG N PRK\IAZNR YGN LHNEIG YG ZNGZK JLQZKRQLKGNJN QKBRI FKQ PRKBFIHNQ JI CKGJK JI FN IAKGKHÈN IQPNÞKFN'
I
G iciazk& fn jigkhlgnjn‖arlqlq ji fn jiyjn‘ igIyrkpn dn aigzrnjk ~yl(î itaiqlsnhigzi fn nzig(alñg ji riqpkgqnbfiq pkfèzlakq&itpirzkq | hijlkq ji akhyglan(alñg ig fkq prkbfihnq ji eiqzlñgji fn jiyjn pÿbflan | if jìclalzpÿbflak'Ji iqzn ckanflnalñg pnriai ~yipyjlirn jiqprigjirqi ~yi if prk(bfihn cygjnhigznf ji fn iakgkhèniqpnþkfn cyiqi fn eiqzlñg krjign(jn jif qiazkr pÿbflak'Gk iq nqè' Ji fkq jnzkq akhpnrn(zlskq qkbri fn qlzynalñg | iskfyalñgji fn jiyjn pÿbflan iqpnþkfn& akh(pnrnjn akg kzrkq pnèqiq iyrkpikq&fnq akgafyqlkgiq qkg afnrnq? Iqpn(þn gk qñfk gk iqzî hnf qlzynjn igrifnalñg akg iqzkq pnèqiq& qlgk ~yiqi igayigzrn hiokr pkqlalkgnjn~yi fn hn|krèn ji fkq iqznjkq iyrk(pikq& lgafy|igjk Nfihngln& Crng(aln& Lznfln k YM |& pkr qypyiqzk&znhblìg fkq pnèqiq ji fn ‖pirlci(rln‘ jif qyr ji fn Yglñg Iyrkpin'Iqzn iskfyalñg | qlzynalñg nazynfji fn jiyjn pÿbflan iqpnþkfn risi(fn ~yi& nf akgzrnrlk ji fk ~yi pnri(ai zrngqhlzlrqi jyrngzi fkq ÿfzl(hkq hiqiq ig higqnoiq pkfèzlakq |ig fkq hijlkq ji akhyglanalñg& ifqiazkr pÿbflak gk iq if prkbfihniqzryazyrnf ji fn iakgkhèn iqpn(þkfn' Afnrlclanr iqzi i~yèskak iqiqigalnf pnrn islznr fn pyiqzn ighnradn ji pkfèzlanq irrñginq kjiqprkpkralkgnjnhigzi igckanjnqdnaln kboizlskq gk prlkrlznrlkq kgk iqigalnfiq'»Ayîf iq if prkbfihn bîqlak ji fniakgkhèn iqpnþkfn; Ig gyiqzrnkplglñg& cygjnhigznfhigzi& gk ifigjiyjnhligzk jif qiazkr pÿbflakqlgk ig zkjk anqk (k& hîq blig& igprlhir fyenr( if qkbriigjiyjn(hligzk jif qiazkr prlsnjk' K blig&ql qi pricliri& if igjiyjnhligzkzkznf (pÿbflak | prlsnjk( ji fn iak(gkhèn iqpnþkfn |& cygjnhigznf(higzi& if igjiyjnhligzk itzirgk'Fkq jnzkq qkbri iskfyalñg jifigjiyjnhligzk zkznf ji fn iakgk(hèn iqpnþkfn qkbri PGB risifngygn iskfyalñg rifnzlsnhigzi iqzn(bfi ji fn hlqhn (ig zkrgk nf 200)qkbri PGB( jyrngzi fn jìanjn jifkq <0' Qlg ihbnrek& n pnrzlr jif200>& if igjiyjnhligzk qi jlqpnrnig ygn ayrsn akgqzngzi jiqji ifnþk 200>& dnqzn qlzynrqi ig ifigzkrgk jif 190) nf clgnf ji iqznjìanjn $HaMlgqi|,'Iqzk gk qleglclan ~yi fn jiyjnprlsnjn qin yg prkbfihn itafyql(snhigzi ig Iqpnþn'Ql ngnflnhkq fn iskfyalñg ji fnjiyjn zkznf iqpnþkfn (pÿbflan | prl(snjn( akhpnrnjn akg fn ji kzrkqpnèqiq& | priqalgjlhkq ji fkq anqkqitzrnkrjlgnrlkq ji Onpñg | if Ril(gk Ygljk& sihkq ~yi fn jiyjn zkznfiqpnþkfn qi qlzÿn ig if glsif hîqnfzk& pirk gk iq znhpkak jiqprk(pkralkgnjnhigzi qypirlkr n fn jikzrkq pnèqiq akhk Crngaln' Iqlhpkrzngzi qiþnfnr& ji zkjnq ckr(hnq& ~yi if akgoygzk ji fn jiyjnzkznf nayhyfnjn pkr fkq pnèqiqkaaljigznfiq (ig if igzkrgk jif100)(190), dn nj~ylrljk ig fnÿfzlhn jìanjn ygnq prkpkralkgiqji itzrihn ernsijnj ~yi dnaigpiflernr pkr qè hlqhnq if cyzyrkiakgñhlak | qkalnf jif akgoygzk jigyiqzrkq pnèqiq |& ig iqzi akgzitzk&qlzynrqi ig prlhirn fègin ji rliq(ek iq |n& ig qè hlqhk& prikaypng(zi'If prkbfihn ji fn itzrnkrjlgnrlnjlhigqlñg ji fn jiyjn prlsnjn iq&alirznhigzi& yg prkbfihn efkbnfjif akgoygzk ji Kaaljigzi& akglhpkrzngziq jlcirigalnq (iqk qè(igzri ygkq pnèqiq | kzrkq' Pirkiqznq jlcirigalnq iqzryazyrnfiq gkrnjlang qñfk ig fn jlhigqlñg ji fnjiyjn& qlgk ig kzrkq cnazkriq iak(gñhlakq iqigalnfiq& ~yi dnaig igakgoygzk ricirigaln n fn rifisng(aln ji fn jiyjn itzirgn& n fn anpn(aljnj ji dnair crigzi n iqn jiyjnnayhyfnjn |& n akrzk | hijlk pfn(k& n fn arijlblfljnj ~yi nf riqpia(zk zligig crigzi n fkq nariijkriqfnq jlqzlgznq iakgkhènq akhk akg(qiayigaln ji fn hn|kr k higkrakgclngn ig fn anpnaljnj ji anjnpnèq qnflr njifngzi pnrzligjk jiiqzn qlzynalñg ji qkbriigjiyjn(hligzk'Iffk iqzî rifnalkgnjk& ig prlhirfyenr& akg if jiqzlgk ~yi qi dn jnjkig anjn pnèq n fnq jiyjnq nayhy(fnjnq' If prkbfihn iqpnþkf iq& igiqzi qigzljk& fn lhpkrzngaln ji fnqhnqlsnq lgsirqlkgiq ig qiazkriq gkprkjyazlskq k& lgafyqk& ig clgnfl(jnjiq ~yi dng qljk |n ripizljn(higzi anflclanjnq akhk ‖jiqplfcn(rrk‘ | znhblìg& pkr qypyiqzk& fnhnqlsn lgakrpkrnalñg ji hngk jikbrn bnrnzn qlg aynflclanalñg'Bîqlanhigzi& pkr yg fnjk& ifjiqkrblznjk jiqzlgk jif igjiyjn(hligzk dnaln ygn lgsirqlñg igslsligjn jiqprkpkralkgnjn |& jiq(ji if pygzk ji slqzn jif qiazkrpÿbflak& ygn lgsirqlñg ig lgcrniq(zryazyrnq gkzkrlnhigzi jiqi~ylfl(brnjn& akg lgsirqlkgiq afnrnhig(zi itaiqlsnq ig ygkq îhblzkq $zrigji nfzn sifkaljnj& nirkpyirzkq, ilgqyclaligziq ig kzrkq $zrngqpkrziji hirangaènq& clbrn ñpzlan,'Jiqji if pygzk ji slqzn ji fnqpkfèzlanq pÿbflanq& iffk npygzn zng(zk n ygn lgiclaligzi eiqzlñg ji fnlhpkrzngzèqlhn cygalñg pÿbflanji nqygalñg ji fn riqpkgqnblfljnjji ngnflnr& qifiaalkgnr | nbkrjnrfnq erngjiq lgcrniqzryazyrnq |& pkrkzrk fnjk& n ygn ernsèqlhn jiq(prikaypnalñg pkr fkq iciazkq nhijlk | fnrek pfnk jif lgqycl(aligzi glsif ji prkjyazlsljnj ji fniakgkhèn iqpnþkfn | ji fn jicl(aligzi nqlegnalñg ji riayrqkqdnaln qiazkriq iqpiayfnzlskq'Iq alirzk ~yi fkq pnèqiq iyrkpikqiqzîg qkbriigjiyjnjkq ig qy akg( oygzk' Pirk hligzrnq nfeygkq jiiffkq qi dng qkbriigjiyjnjk lgslr(zligjk n fn si ig nazlsljnjiq prk(jyazlsnq& kzrkq (akhk Iqpnþn( qidng qkbriigjiyjnjk lgslrzligjkhnqlsnhigzi ig nazlsljnjiq gkprkjyazlsnq' \ iffk qyqalzn lghig(qnq jyjnq qkbri qy anpnaljnj jidnair crigzi n fnq jiyjnq nayhy(fnjnq | qkbri qy anpnaljnj ji hng(ziglhligzk ji fn nazlsljnj iakgñ(hlan n fk fnrek jif prkaiqk ji jiqn(pnfnganhligzk ~yi& ngziq k jiq(pyìq& zigjrî giaiqnrlnhigzi ~yiprkjyalrqi'Iqzn cnfzn ji jlgnhlqhk prkjya(zlsk iq fn rnñg ji ~yi& gnjn hîqlglalnrqi fn arlqlq iakgñhlan& fnqalcrnq ji jiqihpfik qi dn|ng jlq(pnrnjk ig Iqpnþn& n glsifiq lgqkq(ziglbfiq n hijlk pfnk' If jiqih(pfik iq ig qè hlqhk znhblìg ygn

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->