Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport de Curs_Microeconomie

Suport de Curs_Microeconomie

Ratings: (0)|Views: 360|Likes:

More info:

Published by: Hilda Ildiko Balasoiu on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

 
 
SUPORT DE CURS
ANUL I - Semestrul 1
Cluj – Napoca2010UNIVERSITATEA BABE
Ş
-BOLYAI, CLUJ-NAPOCACentrul de Formare Continu
ă
 
ş
i Înv
ăă
mânt la Distan
ă
 Facultatea de
Ş
tiin
e Economice
ş
i Gestiunea AfacerilorSpecializarea: Trunchi comunDisciplina: Microeconomie
 
 
 1
 
I. Informa
ii generale
 
Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs:1. Prof. dr. Ghisoiu Magdalena
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro
2. Prof.dr. Popescu GheorgheE-mail:
 
gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro
 
3. Conf.dr
.
Bodea Gabriela
 E-mail:
gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro
 
4. Conf.dr. Cocioc PaulE-mail:
 
paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro
 Facultatea de
Ş
tiin
e Economice
ş
iGestiunea Afacerilor, Catedra deEconomie politic
ă
, str. Teodor Mihali58-60, Cluj-NapocaTelefon: 0264-418655Fax: 0264-412570
Date de identificare curs
ş
i contacttutori:
Numele cursului:
MICROECONOMIE
Codul cursului:
EBE0001
 
Anul I, semestrul 1
 Tipul cursului:
obligatoriu
Pagina web a cursului: -Tutori, adrese e-mail tutori:
1. Prof. dr. Ghisoiu Magdalena
E- mail: magdalena.ghisoiu@econ.ubbcluj.ro
2. Prof.dr. Popescu GheorgheE-mail:
 
gheorghe.popescu@econ.ubbcluj.ro
 
3. Conf.dr
.
Bodea Gabriela
 E-mail:
gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro
 
4. Conf.dr. Cocioc PaulE-mail:
 
paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro
 
5. Lector dr. Rovinaru FlaviusE-mail:
flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro
 
Lector dr. Jula OctavianE-mail:
octavian.jula@econ.ubbcluj.ro
 
 
Condi
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
e prerechizite
1. Disciplina MICROECONOMIE nu impune
condi
  
ion
ă 
ri
(
alte
cursuri / discipline ac
ă
ror parcurgere
ş
i promovare condi
ioneaz
ă
înscrierea la cursul de fa
ă
); vor fiapreciate, îns
ă
, cuno
ş
tin
ele economice anterioare, de
inute deja de studen
i.2. Cuno
ş
tin
ele, deprinderile
ş
i experien
a necesare studentului pentru a face fa
ă
 activit
ă
ilor sunt date de
obiectivele disciplinei
:-
 
însu
 ş
irea
de c
ă
tre studen
i a no
iunilor de baz
ă
din economie, ca de pild
ă
: lege,valoare, utilitate, cost, productivitate,concuren
ă
, monopol, pre
, eficien
ă
 
ş
.a.;-
 
în
  
elegerea
conceptelor proprii MICROECONOMIEI;-
 
aplicarea
cuno
ş
tin
elor dobândite, în domenii conexe;-
 
realizarea
corela
  
iilor 
între teorie
ş
i practic
ă
.-
 
utilizarea cuno
ş
tiin
elor la însu
ş
irea celorlate discipline de specialitate3.
Competen
  
ele dobândite prin absolvirea disciplinei:
-
 
deprinderi în utilizarea conceptelor economice-
 
abilit
ă
i de argumentare
ş
i ra
ionament4.
 METODELE utilizate în cadrul procesului de înv
ăă 
mânt 
: expunerea,argumenta
ia, conversa
ia, discutarea unor studii de caz, prezentarea unor exemple,discutarea unor referate, rezolvarea de probleme,dezbaterea. Pentru
abordarea
,
în
  
elegerea
 
ş
i mai ales
aplicarea
cuno
ş
tin
elor presupuse de curs, indic
ă
m metoda
 
 2
 înv
ăă
rii „în pa
ş
i m
ă
run
i”, respectiv parcurgerea cursiv
ă
, tem
ă
cu tem
ă
, a manualului(în ordinea dat
ă
de fiecare capitol)
ş
i a C
ă
r
ilor de teste
ş
i probleme.
 
Descrierea cursului
1.
Con
  
inut:
Elemente generale de Microeconomie2.
 Descriere
: Disciplina î 
ş
i propune oferirea
suportului terminologic
 
 ş
i teoretico- practic
necesar demersului de a în
elege
ş
i a înv
ă
a principiile dup
ă
care se ghideaz
ă
 Microeconomia.. Ea se bazeaz
ă
pe
 prezentarea
, în cadrul tuturor temelor abordate,
 fie a unor elemente
 ş
i structuri importante
, care se cer a fi re
inute,
 fie a unor aspecteinteresante ale teoriei de specialitate
. Cursul este elaborat prin
modalit 
ă 
i de lucrumoderne
, în scopul sporirii abilit
ă
ii de a gândi
ş
i a dexterit
ă
ilor de calcul necesare în studiul economiei.
Con
  
inutul propriu-zis al cursului
de MICROECONOMIE: obiectul Microeconomiei
ş
i metodele utilizate de ea în cercetarea vie
ii economice; caracteristicile sistemeloreconomice; marfa
ş
i tr
ă
s
ă
turile ei;utilitatea bunurilor economice, cererea de bunuri,elasticitatea cererii, firma, factorii de produc
ie, optimul produc
ă
torului, productivitateafactorilor de produc
ie, costurile de produc
ie, maximizarea profitului,concuren
a, pia
ade monipol. Monopsonul, pia
a cu concuren
ă
monopolistic
ă
, pia
a de oligopol.etc.
 
Organizarea temelor în cadrul cursului
Temele aferente cursului vor fi reg
ă
site în prezentul material (în cadrul modulelor)
ş
i în bibliografie.
 
Formatul
ş
i tipul activit
ă
ilor implicate de curs
Modulele, respectiv temele de studiu, vor fi parcurse în ordinea dat
ă
de con
inutulcursului, deoarece
numai astfel
poate avea loc în
elegerea corespunz
ă
toare asubiectelor tratate. Studentul î 
ş
i poate gestiona modalitatea
ş
i timpul de parcurgere acursului, fiind con
ş
tient c
ă
la finalul semestrului, la examen, va avea de sus
inutproba scris
ă
(evaluat
ă
prin not
ă
). Studen
ii vor avea de elaborat proiecte individualeasupra uneia din
unit 
ă 
ile
importante precizate la con
inutul cursului, in specialprobleme si studii de caz.
 
Materiale bibliografice obligatorii
Surse bibliografice obligatorii pentru acest curs:1.
 
Angelescu Coralia,
 Dic
  
ionar de economie
, ed. A II-a, Ed.Economic
ă
,Bucure
ş
ti, 2001
 
2.
 
Bodea, Gabriela, Ban, Irina,
 Microeconomie & Macroeconomie. Aplica
  
ii.
, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 2008
(pentru modele / exemple de grile, teste
 ş
i aplica
  
ii)
.3.
 
Bodea, Gabriela,
 Microeconomia: principiile
 ş
i mecanismele jocului
, PresaUniversitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca, 2001.
4.
 
Ciobanu, Gheorghe (coord.),
 Microeconomie,
Ed.Risoprint, Cluj-Napoca,2010
 .
5.
 
Ghi
ş
oiu Magdalena
 , Introducere în micro
 ş
i macroeconomie,
Ed.Risoprint,Cluj-Napoca, 20086.
 
Ghi
ş
oiu Magdalena (coordonator),
Caiet de seminar 
, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 20087.
 
Cocioc, Paul; Jula Octavian,
 Microeconomie aplicat 
ă 
, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca, 20088.
 
Popescu, Gheorghe,
Evolu
  
ia gândirii economice,
ed.a III-a, Ed.Academieiromâne, Cluj-Napoca, 2004

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Catalina Biolete liked this
Diana Musteata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->