Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Naša riječ [broj 3621, 31.1.2012]

Naša riječ [broj 3621, 31.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 569 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
Svetozar Pudarić
, pot- presjednik Federacije BiH
sastao se sa članovima Op
-
ćinskog odbora SDP-a Zavi
-
dovići a razgovaralo se o političkoj situaciji u općiniZavidovići, te predstojećimizborima. Domaćin Pudariću je bio ministar MUP-a ZDK 
Rifat Delić
i predsjedavajućiOpćinskog vijeća Zavidovića
Radosav Petrović
. Nakon toga sastao se sa predstavnicima preduzećaKrivaja sa kojima je razgo
-
varao o trenutnom stanju imjerama koje Federacija poduzima da spasi ovo preduzeće.Pudarić je poručio daVlada Federacije i on lično,stoje iza projekta Krivaje,i svim sredstvima će se boriti da Krivaja preživi, inastavi sa proizvodnjom.-Pomoć Federacije zaOpćinu Zavidovići i Krivaj
-
ine radnike zavisi i od samogzalaganja i spremnosti Zavi
-
dovićana i radnika ovog preduzeća da se angažuju, jer vlast ne može sve samauraditi, poručio je Pudarić.Potpredsjednik FBiH je potom posjetio privatnotekstilno preduzeće koje jeosnovala povratnica u Vo
-
zuću. Ovom posjetom skre
-
nula se pažnja na povratni
-
ke, ali i činjenicu kako nijedovoljna samo obnovastambenih objekata, već je potrebno da se stvore pre
-
duslovi za normalan život povratnika i egistencijalnusigurnost.
Zenica, 31.01.2012.
l
Broj: 3621
l
Godina lVI
l
Cijena: 1 KM
 
www.nasarijec.ba
NEZAVISNE NOVINE
NA Š A RIJE^
OSIGURAN SIGURAN
Alije Izetbegovića bb, 72240 Kakanj www.trgosped.com.ba; e-mail:trgosped1@bih.net.ba
Ul. Sarajevska br. 133,Cent: 032 445-520; 445-480, Fax: 248-313areldooze
@bih.net.ba
www.arel.ba
 
Opšti i specijalni građevinski radovi
Prvi broj štampan:15.02.1956. godine
e-mail: nasarijec�bih.net.ba
PROFITNI CENTRIITC MetalopreradaITC Poljoprivreda
ITC GrađevinaITC Instalacije
ITC Trade
Ul. Zmaja od Bosne bb, Tel. 032 246 117,www.itc.ba
Oglašavajte se u
Našoj riječi.
Pozovite marketing
službu 032 405 760
Potpredsjednik Federaci- je BiH
Svetozar Pudarić 
 
posjetit će danas (utorak)Žepče i Maglaj, saopćeno je iz njegovog kabineta.Planirano je da se Pudarić sastane sa privrednicima,povratnicima, članovimanevladinih organizacija napodručju općina Žepče iMaglaj, nakon čega će bitiupriličen zajednički ručaksa učenicima, profesori
-
ma i članovima kulturno-umjetničkih društava sapodručja žepačke općine.U srijedu, 01. februara,Pudarić će posjetiti Ze
-
nicu, a kako saznajemopredviđen je odlazak naraskrsnicu u Crkvicamagdje će biti postavljenazvučna signalizacija zaslijepa i slabovidna lica,obilazak vrandučke tvrđa
-
ve, te posjeta SGV-u.
POSJETE: SvETOzar Pudarić,POTPrEdSJEdnik FBiH, POSJETiOzavidOvićE
Vlada FBiH stoji izaprojekta "Krivaja"
dani STudEnTSkOG CEnTra zEniCa
Ljubav prema nauci je ključ uspjeha
(str. 16 i 17)
ziMSka idiLa i(Li) ELEMEnTarnanEPOGOda
Vareška sela"okovana" snijegom
Jučer (ponedjeljak) u Varešu je bilo i dalje na snazistanje elementarne nepogode. Snijeg je prestao padati, ai putevi do većine pomenutih sela su prohodni. I dalje jekritično stanje u selima Semizova Ponikva i Pogar, amještani Borovice i Dragovića nemaju struju. Učenicivareških škola ponovo su u svojim učionicama. Danas(utorak) se očekuje povlačenje odluke Štaba civilne zaštiteopćine Vareš o stanju elementarne nepogode. (str. 22)
POTPiSani uGOvOri OizGradnJi GGM-
Zenica postaje veliko gradilište
(str. 4 i 5)
FEdEraLni MiniSTar ErdaLTrHuLJ POSJETiO rMu BrEza
Rudnik Breza imaperspektivu
(str. 6)
izBOr SPOrTiSTE zE-dO kanTOna2011. GOdinE
Rok za prijave do 4.februara
(str. 30)
PrOF. dr. draGan ČOvić,PrEdSJEdnik Hdz BH
HDZ BiH nije za
nacionalne državice
(str. 3)
 
NAŠA RIJE^
Utorak, 31. 01. 2012.
2
"NA ŠA RI JE^"
Izdavač:
NIPD "Naša ri ječ"
Zenica d.o.o.
(prvi broj štampan15.2.1956. godine)Direk tor:
Sajto Ćehović
Glavni i odgovorni urednik:
Sajto Ćehović
Redak ci ja:
Sajto Ćehović,Elvira Šaćirbegović,Armin Mujkić,Elmedin Bašić,Selma Sarajlić,Jasmin Imamović,Mirnesa Balta,Asim Šestić
Lektorica:
Aldina Ali~i}, prof.
Tehnička priprema:
 
Mirnes Ibrahimagi}
Stalni saradnici:
Lejla SarajlićMirza Subašić
(Zenica)
Mirudin Aldobašić
(Tešanj)
Miralem Begić
(Doboj - Jug)
Azerin Salihbegović
(Kakanj)
Mervana Hajrić
(Vareš)
Nejra Bradarić
(Maglaj)
Neven Krajišnik
(Visoko)
Arminka Memišević
(Zavidovi}i)
Rusmir AgićDragana Kujadin
(Žepče)
Samir Milunić
(Olovo)
Jasmina Pajić
(Travnik)
Boro Jelić
(Usora)
Dragana Sivonjić
(Vitez)
Ragib Delić
(Vienna)
Pravni zastupnik 
Vukica Marjanović Suljić
"NA ŠA RI JE^"
7
2000 Zenica,Bul. Kralja Tvrtka I br. 1,poštanski pretinac 10. Telefoni:
centrala 408-003
 
komercijala
 
405-760
 
faks
 
403-055redakcija 408-003direktor 405-700
web:
www.nasarijec.ba
e-mail:
redakcija@nasarijec.banasarijec@bih.net.ba
Računi:
134-010-0000035040kod IK Banke d.d. Zenica
306-055-0000-752-905kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Štampa:
 GIK "OKO" d.d.Sarajevo
.Za štampari ju:
Mevludin Hamzić
KROZ MEĆAVU
Veliki sat na peronu pokazivao je da autobuskasni više od pola sata.Adnad Sinanović pro
-
mrzle ruke zavuče du
-
 blje u džepove i iznova pomisli na sutrašnji ispitiz povijesti. Znao je damnogo toga nije pono
-
vio i utvrdio, ali je raču
-
nao da neka važna poglavlja može naučiti i tokom putovanja. Autobus napokon stiže u stanicu kaonekakva snježna utvara. Slobodno mjesto mjestonađe pored neke djevojke i sramežljivo sjede.Trudio se da ne baca previše pogleda ka njenomlicu koje je odisalo nekom smirenom unutrašnjomljepotom. U neki čas blagim pokretom djevojkaizvadi iz torbe knjigu čiji naslov privuče Adna
-
novu pažnju. Bilo je to banjalučko izdanje nekogudžbenika istorije koje mu je bilo nepoznato.Začudo, djevojka je otvorila knjigu na posljednjojstrani.-Možda to ne bih trebao reći, ali mi se čini da je to prazna stranica, reče Adnan skupivši hra
-
 brost.-Logično je da posljednja stranica svake isto
-
rije treba da bude prazna. Na njoj, teoretski go
-
voreći, počinje budućnost. To može biti bilokakav detalj života. U mom slučaju, na ovomlistu je jedno nenapisano pismo za mene veomavažno, reče mirno djevojka.-Ne mogu reći da znam o čemu govoriš, rečeAdnan.- Svaka istorija je hladna i beživotna. Ali, budućnost, to je majka svega živog što se možedesiti. Posljednje dvije godine vrijedno učim i polažem ispite. Ali sam usamljena i sanjam da postoji jedan pravi momak za mene. U nastavkusna maštam da mi je taj momak napisao ovo pi
-
smo. Teoretski,on to piše u budućnosti. Možeš lito razumjeti?- Počinjem da shvatam. To pismo sada nemariječi, ali, teoretski, možda je u njemu već duša togmomka, reče Adnan prateći pokrete sa kojima jedjevojka zabacivala kosu kao da prati neku magiju.-Lijepo si to kazao. Ipak, to je samo moj san.Uskoro moram izaći. Stanujem izvan grada ireći ću vozaču gdje da zaustavi autobus. Napolju je prava mećava. Pomalo se i brinem, reče dje
-
vojka i za nekoliko časaka Adnan ugleda njen lik koji se gubio u vejavici. Autobus nije prešao ni par stotina metara kada Adnan hitro priđe vozačui reče mu da želi izaći. Žustrim koracima grabio je ka usamljenoj prilici djevojke koja je posrtala probijajući se kroz nanose snijega. Tek što ju jestigao pod snažnim naletom vjetra zajedno pado
-
še u snijeg.“ Moram ti nešto reći. Kada si izašlaiz autobusa pogledao sam svoju knjigu povijestii primjetio da je i na njoj prazan posljednji list.Možeš li zamisliti šta sam pomislio!?“-Mogu samo zahvaliti Bogu što si došao.Moraš mi pomoći da živa stignem do kuće. Tamoćemo započeti da pišemo naša nenapisana pisma,reče djevojka.Bijeli vidik pucao je u nedogled. Silan snijegzasipao je Bosnu praveći od nje bijeli nenapisanilist povijesti ili istorije. Šta ispisati na njemu daga silna mećava ne odnese u bezdan duboki!?
 Piše: Senad Duran
››› PRIČE IZ AUTOBUSA
članci/komentari
Zahtjevniji i strožijiuslovi biće izazov, ali imogućnost za dalji napre
-
dak, poručuju u Briselu.Ulaskom Hrvatske u EU,što bi trebalo da se dogo
-
di u julu 2013. godine,nastupiće i promjene kojeće se odraziti na njene balkanske susjede, u pr 
-
vom redu na BiH koja saHrvatskom dijeli gotovodvije trećine svojih spolj
-
nih granica. U praktičnomsmislu, biće promjena u poslovanju, trgovini, po
-
ljoprivredi, zapošljava
-
nju, priznavanju diploma.Danom ulaska u EUHrvatska napušta multila
-
teralni dogovor o slobod
-
noj regionalnoj trgoviniCEFTU, a trgovinski od
-
nosi sa susjedima odvija
-
će se na osnovu bilateral
-
nih dogovora tih zemaljasa EU. I dok ti dogovori(kao i prije toga CEFTA)u potpunosti liberalizujutrgovinu industrijskih proizvoda, kada je riječ o poljoprivredi, proizvodiiz susjednih zemalja nećemoći da se izvoze u Hr 
-
vatsku ukoliko ne bududostigli utvrđene evrop
-
ske standarde.
To nije ništa novo. Evropske institucije govo-
re o tome već mjesecima:
uradite sve da budete
 spremni! Ako želite daizvozite u zemlje EU, vaši
 produkti moraju da budu
u skladu sa evropskimuslovima. Zato je neop
-
hodno da vlasti rade na
tome i osiguraju interese
 svojih građana
“, poruču
- je
Emine Bozkurt
, posla
-
nica Evropskog parla
-
menta.Iz Evropske komisijekažu da ove promjene predstavljaju stimulans zasusjede Hrvatske, kojinisu u EU, da brzom pri
-
mjenom evropskih stan
-
darda u proizvodnji, štoće biti potpomognuto ikroz evropsku bespovrat
-
nu finansijsku pomoć, prošire izvoz i na drugezemlje EU.
Veće promjene utrgovini, neznatne uputovanju
Sa druge strane, kada je u pitanju putovanje izBiH ili Srbije u Hrvatskutu se ne očekuju značajni
-
 je promjene, bar ne u prvovrijeme:
Sadašnji putni režim,a on je bezvizan, i dalje će
ostati na snazi. Hrvatska
neće postati članica Šen
- gena danom pristupanja
 EU. Liberalniji sistem granične kontrole biće u primjeni za one ljude koji žive u pograničnom po
-
dručju Hrvatske i susjed 
-
nih zemalja
“, kaže
PiterStano
, ispred evropskogkomesarijata za prošire
-
nje.I dok u Evropskoj ko
-
misiji dodaju da su svjesnida postoji velika poveza
-
nost između građana ne
-
kadašnjih jugoslovenskihrepublika, Stano upozora
-
va da ulaskom Hrvatske uEU građani susjednihzemalja više neće imatiista prava koja su imaliranije kada je u pitanju,naprimjer, rad na teritori
-
 ji Hrvatske:
 I tu treba naglasitida, kao i u slučaju poljo
-
 privrede, ova promjenamože da pogura usklađi
-
vanje zakonskih regulati
-
va, koje se odnose na pružanje usluga i prizna
-
vanje profesionalnih kva
-
lifikacija, sa evropskim standardima u tim obla
- stima
.“
U prilagođavanje krenutiodmah
Iako u Briselu kažu daće ulaskom Hrvatske uEU doći do promjena, poruka je da je većina tih promena „pozitivna i obe
-
ćavajuća“ za građane su
-
sjednih zemalja, koji ćetako postati još čvršćevezani za EU. U Evrop
-
skom parlamentu navodei mnogobrojne slučajevedvojnih državljanstava uregionu, što ulaskom Hr 
-
vatske u EU, sa jednestrane, može da otvorinove šanse za zapošljava
-
nje onima koji imaju ihrvatske pasoše, dok sadruge strane, može danapravi problem gubitkaljudskog kapitala za su
-
sjedne zemlje. Zato se svezemlje u procesu evroin
-
tegracija na Balkanu po
-
zivaju da napreduju naevropskom putu:
Šanse stvorene dobi
- janjem susjeda koji je i
član EU moraju se iskori
-
 stiti, a ne da one predstav
-
ljaju negativnu stvar. Daće biti više harmonizacije
 sa evropskim zakonima
mora biti odlučeno već sada, jer godinu i po da
-
na, koliko još ima otprili
-
ke do ulaska Hrvatske u EU, nije mnogo
“, zaklju
-
čuje Emine Bozkurt.
(Marina Maksimo-
vić, DW-WORLD.DE)
›››
PRENOSIMO:
Šta očekuje susjede Hrvatske?
Ulaskom Hrvatske u zajednicu evropskih zemalja, BiH,Srbija i Crna Gora dobiće fizički i simbolično EU „nasvojim vratima“. To će im donijeti i mnoge promjene udosadašnjem načinu funkcionisanja sa Hrvatskom.
 
NAŠA RIJE^
3
Utorak, 31. 01. 2012.
Obilježavanju 22. godiš
-
njice Općinskog odboraHDZ Zenica, prošlog utorkanazočio je i
prof. dr. Dra-
gan Čović
, predsjednik 
HDZ-a Bosne i Hercegovi
-
ne. Nakon što je prisustvo
-
vao sjednici Županijskogodbora HDZ BiH ZE-DOkantona, u Hrvatskom domu„Kralj Tomislav“ susreo se isa novinarima.
- Ovaj posjet upriličio
 sam kako bih doznao kakvo
raspoloženje vlada međunašim ljudima, sa kojim se problemima susreću, narav
-
no, uz one opće probleme,koji opterećuju svakog gra
-
đanina BiH. No, htio sam podijeliti i razmišljanja okouspostave izvršne vlasti nanivou BiH. Treabalo nam je16 mjeseci da okončamo pregovore oko Vijeća mini
-
 stara BiH. Nadam se daćemo u slijedećih mjesec i pol imati sve razine vlasti,kao odraz izbornih rezultatate legitimne volje svakog od konstitutivnih naroda. Prili
-
kom posjeta ovoj županiji,
razgovarao sam i o predsto-
 jećim lokalnim izborima, zakoje će Predsjedništvo HDZ  BiH, već na idućoAj sjedni
-
ci, a nakon uspostavljanjaVijeća ministara, započeti pripreme. Želimo da HDZ  BiH još uvjerljivije nego do sada dobije lokalne izbore ikada su u pitanju općinskinačelnici, gradonačelnik Mostara, ali i vijećnici. Obe
-
ćao sam i da ću do kraja februara obići i većinu op
-
ćinskih odbora u ovoj župa
-niji.
Vjerujem u Bosnu iHercegovinu
NR: Strahuju li poma-
lo lideri političkih partija,koje su na Općim izborima2010. godine osvojile vlast,da će ih, zbog neodgovor
-nosti u implementaciji iz-
bornih rezultata, glasači
„kazniti“ na lokalnim iz-borima?
ČOVIĆ:
Možda i jeste prava riječ kazna, ali svi smokažnjeni, istina građanimnogo više, nego političkidjelatnici, za prokockanihšesnaest mjeseci, u kojimasmo živjeli u uvjerenju damožemo jedni druge izigra
-
ti, odnosno da preko noćimožemo napraviti nekudrugačiju Bosnu i Hercego
-
vinu. Osobno, nosim ogro
-
man teret te odgovornosti, a pošto sam jedan od onihkoji nije prihvatio federalnuvlast pod svaku cijenu, mojaodgovornost utoliko je ve
-
ća... A kada je u pitanju HDZBiH, vjerujem da se na njuneće odraziti ta kazna, zbognaše principijelnosti i okre
-
nutosti BiH za njeno dobro, bez obzira što se neki naši prijedlozi doživljavaju dru
-
gačije i da ćemo to na nekinačin obilato „naplatiti“ nalokalnim izborima od naših birača i svih onih koji vjeru
-
 ju da je ono što zagovaramo,uistinu vjerodostojno. HDZBiH nije okrenuta sama sebi,već postoji da zaštiti Hrvate,na svim bh. prostorima.
NR: Neki međunarod
-
ni zvaničnici, poput neka
-
dašnjeg visokog predstav
-nika u BiH Pedy-a Ešdau-
na, izjavljuju kako se Bo
-
sna i Hercegovina raspada.Kako Vi ovo komentirate?ČOVIĆ:
Vjerujem uBosnu i Hercegovinu. Istina, još uvijek postoje ljudi kojimisle da se BiH može odr 
-
žati silom, nametom. Svakačast bivšem visokom pred
-
stavniku, koji je ovdje imaomnogo svojih projekata, pod plaštom zaštite BiH. Jedanod tih projekata zvao se po
-
sao i pravda. Evo, nakonnjegovog odlaska, možemovidjeti šta je ostalo od prav
-
de, a šta od posla. Mi sedenitivno moramo okrenu
-
ti sami sebi, a ja sam siguranda BiH ima samo jedan – evropski put, u njenim me
-
đunarodno priznatim grani
-
cama, koji daje mogućnost jednakopravnosti svih nje
-
nih naroda i građana te eko
-
nomske i socijalne stabilno
-
sti države. Vjerujem da ćenam biti vrlo teško, s obzi
-
rom na to da se promijenioambijent u EU, koja se danassuočava sa katastrofalnimekonomskim stanjem. Ipak,optimističan sam, bez obzirašto govore svi Ešdauni, zbogljudi, poput mandatara Vije
-
ća ministara VjekoslavaBevande, koji mogu potpu
-
no izdvojeno od politike ra
-
diti ekonomske poslove, ali preuzeti odgovornost i zaUstav, izborni zakon, kao iza rješavanje svih drugih problema ...
Svojim dolascima šaljemjasnu poruku
NR: Da li za HDZ BiH
treći entitet ostaje trajnapolitička odrednica?ČOVIĆ:
Kao mogućerješenje da, ali HDZ BiHzagovara organizaciju dr 
-
žave na tri razine vlasti, ukojoj predlažemo ne tri,nego četiri federalne jedi
-
nice i to upravo da bi izbje
-
gli zamku i priču o nacio
-
nalnim podjelama i državi
-
cama. Ovo sam do sadamnogo puta kazao, ali uvi
-
 jek neko okreće na priču otrećem entitetu. Kroz ovefederalne jedinice imali bismo racionalno organizi
-
ranu državu i zaštitu trikonstitutivna bh. naroda, usmislu njihove ustavne jednakopravnosti. Ako utome ne uspijemo, opet ćeispaštati narodi u BiH.Uvijek govorim da je BiHmoja država, u njoj sam serodio i u njoj ću umrijeti idržava u kome mene i mo
-
 je dijete ne treba biti stidšto smo Hrvati te da zbogtoga trebamo ispaštati, a jednako mislim i za Srbe iBošnjake.
NR: Kako po Vamažive Hrvati u Zenici i ZE-
DO kantonu?
ČOVIĆ:
Trebamo pu
-
no uraditi za sve građaneBiH, koji žive izuzetnoteško. A da smo nastavilikao u minulih 16 mjeseci,mislim da bi nam bilo mno
-
go gore. Još uvijek imamošansu da popravimo nega
-
tivne ekonomske tokove. Ašto se tiče zeničkih Hrvata,znam da žive izuzetno teš
-
ko. Međutim, svojim dolas
-
cima šaljem vrlo jasnu poruku – ako je ovdje HDZBiH uvjerljivo dobio naj
-
veći broj glasova, mislimda bi kroz rekonstrukcije,u zeničkoj kantonalnojVladi trebali imati ministraiz reda hrvatskog naroda,kao i u Tuzli, ali također Bošnjaci trebaju imati mi
-
nistra u Posavini, Livnu...
Pripremila: Lejla Sarajlić
interview 
›››
 
INTERVIEW: PROF. DR. DRAGAN ČOVIĆ, PREDSJEDNIK HDZ BiH
HDZ BiH nije za
nacionalne državice
NR: Kako vidite ustavnurekonstrukciju BiH?
U ovom trenutku BiH nijepravna država, a postat ćeonog trenutka kada svi pre
-
ma zakonu budu isti i kadaniko od nas, bez obzira izkoje sfere, neće moći uticatii na policajca i na tužitelja.To je zapravo pitanje ustav
-
ne rekonstrukcije u BiH. Sagospodinom Dodikom samse prije nekoliko dana unajvećem dijelu složio okotoga. Moramo se izboritiza neovisno pravosuđe, alii kada je riječ o istražniminstitucijama. Svjedoci smokoje se borbe vode jer setreba promijeniti zakono unutarnjim poslovimau FBiH, jer čini mi se da jeglavno pitanje ko će stavitipod svoj nadzor određeneinstitucije...Dakle, ozbiljnose moramo pozabavitireformom pravosuđa, uo
-
stalom, kada dobijemokandidatski status na to ćenas natjerati EU.
›››
 
OO HDZ BiH ZENICA
Obilježena 22. obljetnica
od osnutka i djelovanja
Proteklog utorkaOpćinski odbor HDZBiH Zenica obilježio jeznačajnu obljetnicu – 22 godine od osnutka idjelovanja. Tim povo
-
dom u Hrvatskom do
-
mu „Kralj Tomislav“ uZenici održana je sjed
-
nica Županijskog odbo
-
ra HDZ BiH ZE-DOkantona, kojoj je nazo
-
čio i predsjednik HDZ
BiH
prof. dr. DraganČović,
a priređena je ivečera sa HDZ-om Ze
-
nica.Utemeljitelji HDZ-aOO Zenica bili su
Slav-
ko Miletić, Jozo Jure
-
šić
i
Mato Dajković
,
nažalost niti jedan odnjih nije među živima.Prvi sastanak, na kome je i donesena odluka oosnutku zeničkog HDZBiH, održan je 24. si
-
 ječnja 1990. godine, ana slijedećem 19.ožujka pomenute godi
-
ne, s obzirom na to dase članstvo povećavalo,izabrano je i vodstvoInicijativnog odborastranke, na čelu sa predsjednikom Mileti
-
ćem. Ove aktivnosti suodržavane u ilegali, a prva javna sjednica de
-
sila se 22. travnja 1990. Na prvoj izbornoj sjed
-
nici skupštine, održanoj3. listopada te godine,za prvog predsjednikazeničkog HDZ-a iza
-
 bran je
Dominik Šakić
,
a za dopredsjednike
Ivica Bošnjak 
i
Ivo
Jonjić
. Bilo je to izbor 
-
no vrijeme, u kome jeOO HDZ BiH Zenicaosvojila devet zastu
-
 pničkih mjesta u tadaš
-
njoj Skupštini OpćineZenica te vrijeme ukome je ova politička partija našla stalno sje
-
dište za rad u Napretko
-
vom domu „Kralj To
-
mislav“. Predsjednik OO HDZ BiH Zenica sanajdužim stažom je
Jo-sip Pojavnik 
, a od de-
vete izborne sjedniceskupštine, do danas,ovu funkciju obnaša
Željko Perić
.
L.S.
 Željko Perić, Dragan Čović i Ezher Arnautović
 
Svečanost 22. obi
-
ljetnice zeničkogHDZ-a BiH Zenica,uveličao je i Zeni
-
čanin
Ezo Arnau-
tović,
nekadašnjinačelnik OpćineZenica, koji seželio susresti saprof. dr. Čovićem.Prilikom susreta,prošlog utorka, Ar
-
nautović je pred
-
sjedniku HDZ-a BiHuručio svoju knjigu„Sjećanje za bu
-
dućnost“, promovi
-
ranu krajem prošlegodine, u kojoj opi
-
suje svoju golgotuu vrijeme UDBE ikomunističkih vla
-
sti. Kako smo do
-
znali, Arnautović  je ovaj dar uručiou znak podrške pr
-
vom čovjeku HDZ-aBiH, čija ga sudbinazbog višegodišnjegsudskog procesui
-
ranja, podsjeća nanjegovu.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arnela Skoro liked this
Mia D Mia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->