Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Lêi nãi ®Çu
1.1.1 Chøc n¨ng c¸c tÇng trong m« h×nh OSI
1.1.2 C¸c giao thøc chuÈn cña m« h×nh OSI
1.1.4 TruyÒn d÷ liÖu trong m« h×nh OSI
1.2 Bé giao thøc TCP/IP
1.2.1 Sù thóc ®Èy cho viÖc ra ®êi cña TCP/IP
1.2.2 CÊu tróc ph©n líp cña TCP/IP
1.4 Ph©n lo¹i m¹ng IP
1.5 Giao thøc IP
1.5.1 Tæng quan vÒ giao thøc IP
1.5.2 C¸c chøc n¨ng cña IP
1.5.3 Giao diÖn víi c¸c giao thøc ë líp trªn vµ líp díi
1.5.4 §Þa chØ IP
1.5.5 C¸c ph¬ng ph¸p g¸n ®Þa chØ IP
1.5.6 Thø tù byte vµ ®Þa chØ IP
1.5.7 CÊu tróc gãi d÷ liÖu IP
1.5.8 §ãng gãi d÷ liÖu
1.5.9 Ph©n m¶nh vµ hîp nhÊt c¸c gãi IP
1.5.10 §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ph©n ®o¹n
1.6 §Þnh tuyÕn IP
1.6.1 C¸c ®Æc tÝnh cña ®Þnh tuyÕn IP
1.6.2 Xö lý t¹i líp IP
1.6.3 Khëi t¹o b¶ng ®Þnh tuyÕn
1.6.4 Th«ng b¸o lçi t¸i ®Þnh tuyÕn ICMP
1.6.5 C¸c b¶n tin kh¸m ph¸ router ICMP
1.7 IPv6
1.8 C¸c giao thøc kh¸c cña líp Internet
1.8.1Giao thøc ph©n gi¶i ®Þa chØ ARP
1.8.2 Giao thøc ph©n gi¶i ®Þa chØ ngîc RARP
1.8.3 Giao thøc b¶n tin ®iÒu khiÓn liªn m¹ng ICMP
1.9C¸c c¬ chÕ truyÒn t¶i
KÕt LuËn
2.2 C¸c ph¬ng ph¸p ®Þnh tuyÕn
2.2.1 §Þnh tuyÕn tÜnh
2.2.2 §Þnh tuyÕn ®éng
2.3 C¸c thuËt to¸n chän ®êng
2.3.1 Giíi thiÖu
2.3.2 ThuËt to¸n t×m ®êng ng¾n nhÊt
2.3.3 ThuËt to¸n Dijkstra
2.3.4 ThuËt to¸n Bellman-Ford
2.4 C¸c lo¹i giao thøc ®Þnh tuyÕn
2.4.1 §Þnh tuyÕn theo vec-t¬ kho¶ng c¸ch
2.4.2 §Þnh tuyÕn theo tr¹ng th¸i liªn kÕt
2.4.3 Giao thøc ®Þnh tuyÕn lai ghÐp
KÕt luËn
3.1.1 Bé ®Þnh tuyÕn
H×nh 3.1 Bé ®Þnh tuyÕn
3.1.2 HÖ thèng tù trÞ - AS ( Autonomous System )
3.2 Giao thøc th«ng tin ®Þnh tuyÕn RIP
3.2.1 C¸c lo¹i gãi RIP
3.2.2 §Þnh d¹ng c¸c gãi tin RIP
4.1 Giíi thiÖu
KÕt luËn chung
Tµi liÖu tham kh¶o
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dinh Tuyen La Gi

Dinh Tuyen La Gi

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by Swashbuckler_S_4993

More info:

Published by: Swashbuckler_S_4993 on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 41 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 45 to 102 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 123 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 127 to 134 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->