Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nietzsche - Zmierzch bożyszcz (Zmierzch bożków) 2

Nietzsche - Zmierzch bożyszcz (Zmierzch bożków) 2

Ratings: (0)|Views: 656|Likes:
Published by izabela

More info:

Published by: izabela on Nov 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/30/2012

pdf

text

original

 
 
1
SPIS TRE
Ś
CI
 
 Ń 
ietzsche, czyli jak si
ę
walczy z
nihilizmem 7 
 
Przedmowa 17
 
Sentencje i strzały 19
 
Problem Sokratesa 27
 
„Rozum" w filozofii 35
 
W jaki sposób „
ś
wiat
prawdziwy" stał si
ę
w ko
ń
cu bajk
ą 
41
 
O moralno
ś
ci sprzecznej z natur
ą 
43
 
Cztery wielkie bł
ę
dy 49
 
'(
 
„Ulepszacze" ludzko
ś
ci 59
 
Czego nie dostaje Niemcom 65
 
Wywody nie na czasie 73
 
Co zawdzi
ę
czani staro
Ŝ
ytnym 117
 
Mówi młot 125
 
 
 
2
Grzegorz Sowinski
NIETZSCHE, CZYLI JAK SI
Ę
WALCZY Z NIHILIZMEM
 
' *
t;
'
J>
Izabeli —
 
W
ś
wiecie jest wi
ę
cej bo
Ŝ
yszcz
ni
Ŝ
realno
ś
ci
 
a
 Ŝ 
dy
filozof ma swe fundamentalne do
ś
wiadczenie, wyznaczaj
ą 
cepocz
ą 
tek i koniec drogi jego my
ś
lenia — do
ś
wiadczenie skryciewpływaj
ą 
ce na jego poszczególne my
ś
li — do
ś
wiadczenie, któregomy
ś
liciel czasami staje si
ę
 
ś
wiadom, co mo
Ŝ
e by
ć
równie bolesne, jakdramat prawdy, która powoli odsłania si
ę
przed Edypem.
 
U Nietzschego do
ś
wiadczeniem takim była gro
ź
ba nihilizmu —realno
ść
nihilizmu — wszechobecno
ść
nihilizmu. Problemem Nietz-schego jest nihilizm — w tym równie
Ŝ
jego własny nihilizm. Zdu-miewaj
ą 
ca okoliczno
ść
wszak
Ŝ
e: ten rozkochany w sobie wiwisektorwłasnego wn
ę
trza (własnych trzewi raczej), Nietzsche, jak wyznaje,do
ść
„pó
ź
no" go u siebie dostrzegł. Dlaczego nie doszło do tego„wcze
ś
nie" — „wcze
ś
niej"? Odpowied
ź
na pozór wydaje si
ę
prosta:poniewa
Ŝ
„Pó
ź
no ma człowiek odwag
ę
by
ć
tym, co wła
ś
ciwie jest muwiadome..." (XII, 9, 123).
 
Co w praktyce oznacza takie do
ś
wiadczenie?
e wszystko si
ę
doniego jako
ś
odnosi.
e wszystko si
ę
na nie przekłada. Ale jak? U Nie-tzschego ów stosunek ma paradoksalny charakter. Nietzsche bowiemprzeciwstawia si
ę
swemu do
ś
wiadczeniu podstawowemu. Odnosi si
ę
doniego negatywnie, wrogo. Nihilizm, którego formy dialektycznie si
ę
mu
 
. 7
 
 
 
3
ZMIERZCH BO
YSZCZ
 
mno
Ŝą 
, jawi si
ę
nihilistycznemu antynihili
ś
cie jako co
ś
w najwy
Ŝ
szymstopniu niepo
Ŝą 
danego. Nihilizm jest idiosynkrazj
ą 
Nietzschego.
 Ergo,
Nietzsche walczy ze sob
ą 
. Chce siebie pokona
ć
. Chce odeprze
ć
swójnihilizm. Chce siebie z niego uzdrowi
ć
.
 
Przezwyci
ęŜ
a
ć
siebie: czy
Ŝ
to nie pi
ę
kny, nie szczytny cel? LeczNietzsche zdaje si
ę
nie zna
ć
miary w tych zmaganiach wewn
ę
trznych zesob
ą 
. A wszelki brak umiaru jest objawem, i to powa
Ŝ
nym („p r z e s a d a wodniesieniu do poszczególnego aspektu jest sama w sobie ju
Ŝ
 oznak
ą 
choroby. Równie
Ŝ
przewaga 'nie' nad 'tak'!" — XIII, 11, 228).Pragnienie zwyci
ę
stwa kazało mu w jakie
ś
euforycznej chwili (mi
ę
dzylistopadem 1887 a marcem 1888 roku) napisa
ć
, w jednym z kilku projektówprzedmowy do
Woli mocy,
 Ŝ 
e
oto zabiera tam głos „jako pierwszynihilista zupełny Europy, który wszak
Ŝ
e sam nihilizm ju
Ŝ
w sobie do ko
ń
caprze
Ŝ
ył — który ma go za sob
ą 
, pod sob
ą 
, poza sob
ą 
..." (XIII, 11,411).Tazrozumiała chluba—ta fałszywa chluba—motywowana pozornym prze-zwyci
ęŜ
eniem wszechobecnego nihilizmu, które oznaczałoby zarazemtryumf nad własn
ą 
osob
ą 
, własn
ą 
skłonno
ś
ci
ą 
, mo
Ŝ
e nawet nad własn
ą 
 istot
ą 
, stanowiła przeszkod
ę
: odwodziła Nietzschego od namysłu nad ni-hilizmem jako uniwersalnym zjawiskiem, które swe
ź
ródło ma wfatalno-
ś
cilosu człowieka, przez fatum — ironiczne? zło
ś
liwe? — wyrzuconego, wrazz całym
ś
wiatem, poza nico
ść
(„
Ŝ
ycie na Ziemi w ogóle momentem,epizodem, wyj
ą 
tkiem bez nast
ę
pstw, czym
ś
, co nie ma
Ŝ
adnego znaczeniadla charakteru całej Ziemi; sama Ziemia, jak ka
Ŝ
da gwiazda, hiatu-semmi
ę
dzy dwiema nico
ś
ciami, zdarzeniem bez planu, rozumu, woli,samo
ś
wiadomo
ś
ci, jako najgorszy rodzaj czego
ś
koniecznego, jako głupiakonieczno
ść
....", XIII, 16, 25). Nihilizmu nie mo
Ŝ
na mie
ć
za sob
ą 
(—chyba
Ŝ
e si
ę
go nosi jako garb). Ale to zupełnie inna kwestia... W ka
Ŝ
dymrazie, Nietzsche jest skrajnym antynihilist
ą 
: ze wszystkich sił chce
 
8
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->