Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
USP-D Management Development in Latin America

USP-D Management Development in Latin America

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by USP-D Consulting
Management Development in Latin America: Empowering local leaders Effects of a leadership program for Latin American subsidiaries of a European transnational corporation. http://www.usp-d.com/whitepapers/management-development-in-latin-america-empowering-local-leaders/
Management Development in Latin America: Empowering local leaders Effects of a leadership program for Latin American subsidiaries of a European transnational corporation. http://www.usp-d.com/whitepapers/management-development-in-latin-america-empowering-local-leaders/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: USP-D Consulting on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
Knjne`k`js C`x`om|k`js dj OnsdjNk`wdin2 @k|mu`wdje omino o`nc`wy
@hh`isy mh n o`nc`wyad| |wmewnk hmw Onsdj Nk`wdinj ypgydcdnwd`y mh n@pwm|`nj swnjyjnsdmjno imw|mwnsdmj*
Uads` \n|`w <3-7<><
E`wanwc Odyfn/ Jdoy Cd`c`wdiay`j
PY\C Yiapos` ( Ys`w Imjyposdje EkgAS &39 > 010 00 43uuu*py|+c*imkUd`j+Cÿyy`ocmwUdjif`oknjjyswnyy` 1H &39 > 010 87 78>>0< Ud`je`wanwc*odyfnLpy|+c*imk/ jdoy*cd`c`wdiay`jLpy|+c*imk
PY\+C
`janjidje `hh`isdx`j`yy
 
Knjne`k`js Ypkknwt 
Sady iny` yspct c`yiwdg`y sa` ianoo`je` sm c`ydej n o`nc`wyad| c`x`om|k`js|wmewnk hmw o`nc`wy njc |ms`jsdno o`nc`wy mh sa` K`qdinj njc Iado`nj yds`y mh n@pwm|`nj+gny`c swnjyjnsdmjno imw|mwnsdmj* Ds c`yiwdg`y amu n o`nc`wyad|c`x`om|k`js |wmewnk hmw |nwsdid|njsy hwmk sa` K`qdinj njc sa` Iado`nj yds`ymh n @pwm|`nj gny`c `js`w|wdy` iw`ns`y dk|nis* Sa` |wmewnk `jimpwne`y njcyp||mwsy |nwsdid|njsy sm knf` sa` swnjydsdmj hwmk n kmw` ominoot mwd`js`co`nc`wyad| ysto` !@o \nswmj$ sm n kmw` eomgnoot njc s`nk+mwd`js`c o`nc`wyad|ysto` !@o Oëc`w Kmc`wjm$*Amhys`c`—y Ipospwno Cdk`jydmjy u`w` py`c sm c`wdx` n umwfdje at|msa`ydy njcn ysnwsdje |mdjs hmw sa` c`ydej mh sa` |wmewnk* N ~p`ysdmjjndw` hmipydje mj sa`|nwsdid|njsy— y`oh+|`wi`|sdmj njc y`oh+`hhdinit uny py`c sm nyy`yy sa` |`wymjnoc`x`om|k`js sawmpeamps sa` |wmewnk* Ds a`o|`c sm dc`jsdht sa` f`t o`yymjyo`nwj`c hmw sa` |nwsdid|njsy*Sa` kndj o`nwjdje ny|`isy sans u`w` k`jsdmj`c gt sa` |nwsdid|njsy u`w`2
N kmw` |wmjmpji`c s`nk+mwd`jsnsdmj djiopcdje sa` w`ncdj`yy sm edx` njcsnf` h``cgnif
Sa` w`ncdj`yy sm hnidodsns` s`nk k``sdjey
N gwmnc`w pjc`wysnjcdje mh cdhh`w`js o`nc`wyad| smmoy njc djyswpk`jsy
N adea`w w`ncdj`yy sm snf` mx`w w`y|mjydgdodst
Hwnkdje sa`ydspnsdmj
Sa` iod`js dy n eomgno |ont`w dj sa` hd`oc mh w`hwnismwd`y hmw sa` i`k`js/ sa` ys``onjc sa` eonyy djcpyswt* Sa` imk|njt any |wmcpisdmj yds`y noo mx`w sa` umwoc/djiopcdje Npyswdn/ E`wknjt/ Hwnji`/ Y|ndj/ Dsnot/ Pjds`c Fdjecmk/ Iadjn/ Djcdn/Ympsa Nhwdin/ Injncn/ K`qdim njc Iado`* Ds any 1*<<< `k|omt``y umwocudc`!7<<1$*Sa` emnoy mh sa` O`nc`wyad| \wmewnk u`w` c`hdj`c mj cdhh`w`js o`x`oy* Mj` emnouny sm gpdoc+p| n yswns`edi omino o`nc`wyad| w`ympwi` hmw sa` K`qdinj njcIado`nj yds`y* Dk|o`k`jsdje sa` imw|mwnsdmj—y eomgno xdydmj njc nodejdje sa`imw|mwnsdmj—y o`nc`wyad| |adomym|at umwocudc` uny njmsa`w emno*
PY\+C
`janjidje `hh`isdx`j`yy
|ne` 7 mh >7
 
 Nwiads`ispw` njc c`ydej mh |wmewnk
Snfdje sady imjs`qs djsm niimpjs/ sa` imjyposnjsy c`idc`c sm y`s p| n ewmp|imniadje |wmewnk sans imjydys`c mh 0 kmcpo`y imkgdjdje `o`k`jsy mh ewmp|imniadje njc swndjdje*\ms`jsdno |nwsdid|njsy u`w` jmkdjns`c gt sa`dw yp|`wdmwy njc djxds`c sm bmdj ncnt omje Nyy`yyk`js I`jsw` w`yposdje dj djcdxdcpno c`x`om|k`js w`|mwsy njc nC`x`om|k`js Imjh`w`ji` udsa sa`dw yp|`wdmwy* Ypgy`~p`jsot 91 o`nc`wy njcadea |ms`jsdnoy mh sa` K`qdinj njc Iado`nj yds`y u`w` w`imejdr`c sm snf` |nwsdj sa` |wmewnk* Sa`t u`w` cdxdc`c djsm saw`` ewmp|y !mj` E`j`wnoKnjne`k`js njc sum Y|`idnodys ewmp|y$ niimwcdje sm sa`dw |w`xdmpyot nyy`yy`cimk|`s`ji`y njc |ms`jsdnoy* @nia mh sa` ewmp|y uny yp||mws`c gt n s`nk mh imnia`y imjydysdje mh mj` Npyswdnj njc mj` K`qdinj+E`wknj imnia uam unygmwj njc wndy`c dj K`qdim gps imk|o`s`c ady yspcd`y dj E`wknjt njc any ydji`sa`j g``j odxdje dj G`wodj*N emmc kdqspw` mh e`jc`w njc jnsdmjnodst !Iado`njy/ K`qdinjy njc ymk`@pwm|`nj @q+|nsy$ uny noym snf`j djsm niimpjs* @nia mh sa` hdx` kmcpo`y anc ncpwnsdmj mh saw`` cnty* Sa` kndj sm|diy u`w`2
E`ssdje Ysnws`c !Imkkpjdinsdmj/ O`nc`wyad| gnydiy$
O`nc`wyad| !Knjnedje Ianje`/ O`nc`wyad| smmoy$
Knjnedje \wmb`isy !Y|`idnodys ewmp|y$ njc Yswns`et Knjne`k`js!E`j`wnodys ewmp|$
Knjnedje S`nky
Knjnedje ImjhodisyN i`jswno `o`k`js mh sa` |wmewnk uny sa` hmipy mj y`oh+w`ho`isdmj njch``cgnif/ edxdje sa` |nwsdid|njsy sa` m||mwspjdst sm umwf mj sa`dw|w`ypk|sdmjy njc g`anxdmw ny o`nc`wy* @o`k`jsy mh nisdmj o`nwjdje !`*e* wmo`+|onty udsa ypgy`~p`js h``cgnif$ yp||mws`c sady o`nwjdje |wmi`yy dk|mwsnjsot*Sa` uamo` |wmewnk smmf |oni` dj K`qdim/ gps uny a`oc kndjot dj @jeodya* Sadyuny n ew`ns ysdkpopy hmw sa` |nwsdid|njsy sm dk|wmx` sa`dw muj @jeodyaonjepne` yfdooy* Ds noym yp||mws`c sa` eomgno mwd`jsnsdmj mh sa` imk|njt njcsa` hnis mh @jeodya g`dje sa` imk|njt—y onjepne`* Amu`x`w wmo`+|onty u`w`kndjot cmj` dj Y|njdya* Sady noomu`c sa` |nwsdid|njsy sm ys`| kmw` `nydot djsmsa` `q`widy`y*Sa` |wmewnk iomy`c udsa n hdjno umwfyam| dj uadia sa` ewmp|y anc sa`m||mwspjdst sm nyy`yy sa`dw muj |wmew`yy gmsa mj nj djcdxdcpno njc mj n ewmp|o`x`o*
PY\+C
`janjidje `hh`isdx`j`yy
|ne` 9 mh >7

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->