Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
openMagazin-2012-02

openMagazin-2012-02

Ratings: (0)|Views: 301|Likes:
Published by liberix

More info:

Published by: liberix on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2014

pdf

text

original

 
aanncceelláá
řř
 
Srovnání LibreOffice, OpenOffice.orga Microsoft Office
Srovnání kancelá
ř
ských balík
ů
: Jednotlivé programy 
Srovnání kancelá
ř
ských balík
ů
: Vhodnost pou
ž
ití ve firmáchZmena
š
tandardného vzh
ľ 
adu dokumentu30+1 roz
š
írení pre OpenOffice.org/LibreOfficeElektronický podpis aneb
Š
et
ř
íme papíra zrychlujeme komunikaci Jak elektronicky podepsat PDFInstalace certifikátu elektronického podpisu veWindows a LinuxuInstalace certifikát
ů
v Adobe Readeru
Tux Commander: souborový mana
ž
er z
č
eské dílny 
Oxford Advanced Learner's Dictionary 8
výkladový 
slovník i pro LinuxQCad
jednodu
š
e pou
ž
itelný nástroj pro editacidvourozm
ě
rných výkres
ů
Linux Mint 12: Je to opravdu takové terno?Scribus: Jak vytvo
ř
it efekty textuScribus: Jak vytvo
ř
it text vypln
ě
ný obrázkemPro
č
by se
š
koly nem
ě
ly bát open sourcu a LinuxuÚ
ř
edníci finských Helsinek jsou spokojenis kancelá
ř
ským balíkem OpenOffice.orgKancelá
ř
ský balík OpenOffice.org pou
ž
ívá firmaMOUKA TI
Š
NOV, s. r. o.The Clean IT Project
EU proti zlo
č
inc
ů
m nainternetu
Obsah
strana 47strana 46strana 35strana 38strana 42
481417192427293233353842454647495051
 
KKaanncceelláá
řř
88114411771199224444
SSrroovvnnáánní í LLiibbrreeOOffffiiccee,,OOppeennOOffffiiccee..oorrggaaMMiiccrroossooffttOOffffiicceeSSrroovvnnáánní í kkaanncceelláá
řř
sskký ý cchhbbaallí í kk
ůů
::J JeeddnnoottlliivvéépprrooggrraammSSrroovvnnáánní í kkaanncceelláá
řř
sskký ý cchhbbaallí í kk
ůů
::VVhhooddnnoossttppoouu
žž
iittí í vveeffiirrmmáácchh
2277229933223333
ZZmmeennaa
šš
ttaannddaarrddnnééhhoovvzzhh
ľ ľ 
aadduuddookkuummeennttuu3300++11rroozz
šš
í í rreenní í pprreeOOppeennOOffffiiccee..oorrgg//LLiibbrreeOOffffiicceeEElleekkttrroonniicckký ý ppooddppiissaanneebb
ŠŠ
eett
řř
í í mmeeppaappí í rraazzrrcchhlluu j jeemmee
kkoommuunniikkaaccii J JaakkeelleekkttrroonniicckkppooddeeppssaattPPDDFFIInnssttaallaacceecceerrttiiffiikkááttuueelleekkttrroonniicckkééhhooppooddppiissuuvveeWWiinnddoowwssaaLLiinnuuxxuuIInnssttaallaacceecceerrttiiffiikkáátt
ůů
vvAAddoobbeeeeaaddeerruu
TTuuxxCCoommmmaannddeerr::ssoouubboorroovvý ý 
mmaannaa
žž
eerrzz
čč
eesskkééddí í llnn

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->