Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Honfoglalás és nyelvészet

Honfoglalás és nyelvészet

Ratings: (0)|Views: 440|Likes:
Published by Gergő Tóth

More info:

Published by: Gergő Tóth on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

 
162
C]YÓRFFY
GYÖ
RG\'-HARN4AT1]\
.lÁN
()S
IRODALOM
schriften
im
Karpatenbeckcn.
.\cta-{rdrHrr
n
g
i}
g
(
I
gg7)
2i
j-256
BENIj
E';'\székelt'ror'zisít'zis'Iistejria
199(Vi].
3l_.33,
(i.
(]l..{t]S()N:Thel
()r.ieilr
tlt
tllc
-Iirr.kislr
iil.''*|")..j*i::')T:Ll':]l!:';Il;',l,:l:'-I-:;\.
I(al<lt:sa
k
rnki
,],],]i,"'nrek.,;t
n^,
onfoglal
magyarság
nyelvi
viszonyai
(árpát-rrretIcnllen
1:
Rlir.
Szt'gerl19U2
ltl-lrr:
L-Ht
t
r
,
i,
'ii"l'i,''''
;i;i.;l',''I''']i,'li,:l
[:iTl*r'i;l;:"')
:!ilji'}-i];i';
''i,|li)..-1]
G :
'\
'székclt
,
'.
'"*'
i,
jní',,.,,
n'"itltez
en
és
ami
ezekb
l
kovetkezik
Ii
5l_68:
I:EIiENCZIC;._l"l'REN(]ZII.:
:lgr'ar
'.u'i.r'i,,,,'.',','.]k.l;;i',;'iliniii]J:::í";
l.T;,|i:llT:'lii?.1;J1'lllllYlll..;)-.t"T'i--'1){1;l{.'r;.,,;;;",,eoe(j.,)3
-{RII.\I-I){J.:
Az
ar,arok
lrveli'étlekkérclés
tez'
li',t-I",'
30
(lgtl:]t)
7l_8.l;
ILr,an'
'''
(Iv()'l)
37
l'*ili.Ti,l,!ffi.''"':.,.'l*,ll;:l*:';Ül;itJi:i''
II'\R]\lAI
L\J
:
'\rar
,.',rlu:i].:
l,,o]'l[
t-rtTárl
3l
(l984)
272-284;
FI,\RNLrr-l]\
J.:
'-\r'ar:
ror'ásí:'ítstls
tz.lI.gr[c:íiratok.
''''ri,,,l
',']"l]'"i'"|n'::
J;Hil,it;',t*f
iyrli:r::::::J:
l:::'i::,'j'1i"1,,,'\"'
,,i
I
,
n,,..',;
"l;"
;.il:"lf
ir'égekerl'
RK
2l_30;.|.H.{R\l.\l-L\:
Die
Sclrr'iíi
;ei
ctcn
antiker.
s,.pp.,,,ltitt
.'';;.
-iL;).cil\
]j'1t*]']]^il;^,i':5:.:Í::ír.ís
lcgkor-:ibllienllékei.{nt-lhrr.101rsoo),.
".,
t"',-i.,
l.:
L.
j:rllll
r.ovásí
emlék
Szar'asr
l'
RK-20;
Ltc;tt't
L.,.\
tltagrat'
n)eh'
torok
kapcsolatái
"
r',u*r.*i"i',
"irl"l]
l]
i.1-Y....it:..]l!9:
I
A
L'l'src;
:.^o-^''l:'l'ii:,^i"",,',.1,"u.,,,,op^cxori
1;ru,r,rcc,i.ii
r'cn,er
coepeueHHaxTrcpno,rorux,.LianyrgTg.
u4-9sr
J.
N^l-!rl:
l'he
Dereloprir.,',
.,ilir"'.r,1.ilf::;
.fertrsalem
l970;
NÍE|'H
)\'.:.{
nrag1'zrr'r'rlr':isíi-ás.
l\ÍNyl(II.z.
np.
tbz't:N.
\l
Pl(;l'l.ta'SK.{Y.*
Ronpoc)'o
<n'cl\leHHhlx>
Hapoj:rxjPeRHocTrt.
S\/
336_3l}9;
Nrirs
.\.:-\
sz
'.._''-'Ú\'1t't
NyK
87(l985)222-248;RÓ','e:trs
i:
Problems
uf
,h"
E'nrt
L,,,'opean
Scripts;iil':;::l]l';.r]l:
:lle
\:wl)'
I'btrnd
Inscriptíon
clÍ'Szarr'as.Pt',ptlli
clelle
stcP]]e,
Settimani
tli
strrclit;'
xXxIl'
:il)Ölpt.'
1o
(rlr()rr
(rcrrc
stcPlle,
)ettlmanl
(lr
stu(llo.
xxxll.
Sltoleto
1gg
484-51l;
RÓNAjIAS
A.:.\
nrauyar
ír'ásbeliség
t<lr'ok
ereclctélrez.
RK
g-11:
sjND()R
tt.,
,\
bologl
l'"'.':::'-*;'!'':9:1
'n,o'',S.{Npo,n'K.:..\
sz-ékelv
rtlr.it;iszitl'ételérlek
.lr.rs.-_e,
lir3lli'
RK
79-
L'
sEL\IECZI:Der
lanc|Ilalrtrtczeitliclre
l.'rrrttl
rorr
KétP
..{ct:L'\r.r-','.",.g_
ii-ii'i;i;;i-r
';ij;'
?l9: ?D'V'\Sll'E\':
Kopn1t'llo|)h(tiHx
|)\FIIl(tecKH\
lIa\ÍHtHlllioB
6;rttciiu;r!'Hn
tr',I
\cuugrn
l983;D'
D'VÁSILE\':
Il>arpavecriaiiQotIJIlittl'{l'I{aKcln
trl;>ncnor1
pvau.lcclitrii
lIIIcNletIll()('ft'Zl3
lii,'^lp.".t,'"l;',9"bIrCHcTeMa'IH3u]1""N1:.',:::
li)83;
I.
\/.'is.i|{l',Rt,i.iÍ.rr-nr
Sigtls
orr
()Iljertstlf'tlre
Lon'ÁNo
nyelvtu
dom
ány
á|talános
fej
l
b
l
kovetke
zo
en,
kozeleb
br
le
nyelvbels,
,
rendszerbeli
tulajdonságait,
hogy
leírjuk
fonol
giai
giai
állapotát,
sz
kincnek
jellegzetességeit,
és
smertesstiknyelv-k' mondatfíís,ének,zovegformálásának
f
bb
szabáIyait.
Period(u'r'-stt'cc.A.-D.)
Actaorr{.n{.25(re72)335-3J2.{'i"ai';;.'i'.;;;;:;,;,:,];,""ii'"l]
:::::::,::
l:':::::
Keletkurattrs1974-l5e_172.
G.
\.Er(t)N\,;
sp:irii)tkexarri.r.,rncszcirlictrc
Kerbi
ma
már,j
l
hozzáférhet
,
terjedelmes
és friss
szakirodalom
.
A
korai
Arpád-kor
magyar
nyelnek
azonban
vannak
sajátos-
lyek
a
nyelv
el
bb
érintettrigynevezett
bels
torténevel
szembentt kiilsrj
ttjrtén,et
rdéseithelyezik
el
rbe,
s
a
nyelr,
és
az
azL
í
társadalomviszonyával
kzrpcsolatosak.
Jelennkra
vonatkoz
an
a
rdéskornek
r'anfontosabb
SZerepe'
ezért
figyelmunket
els
sorban
ll
irántanunk,lrogy
az egykori
magyarnyelv
egyesjellegzetes
i
milyenkovetkeztetésekrealkalmasak
egyszt
-
a
nyelvnek
a
mogottealmi-torneti
val
ságot
ttikroztet
tartalmarévén
a
horrfoglalás
élt
magyarság
kortilményeire
zve,srészt
-
a
nl'elt'nek
a
lmat
felhalmoz
és
meg
rz
voltáb
l
foly
an
_
a
horrfoglalás
tdk
nyelvi
kapcsolat
r
torseit
llet
en.
,lzonyos
értelemben minden
nyelv,,
snyelv'',hiszen
el
torrreben,
éstávolabbinyelvrokonaivalegytitt
fejl
d
peri
dusaiban
élete
id
kre
megy
vissza.
Minden
onáll
,
egyedi
nyelv
élerrek
an
egy
nagyon
sarkalatos,
bár
id
belileg nehezen
megjelolhet
,,vált
"
amelyt
l
kezdve
a
nyelvi
érintkezés, kolcsonhatásvonatkozásában{eskozelebbi
rokonságátril
is
elszakadva,
saját
áletet
kezdélni,
amikor
Fját,
csak
jellemz
'iejl
clési
torvények
sárint
alakul.Noha
a
nyelv-
 
164
BENKOLOR4ND
rokonSágt
l
val
elszakadás,
eltávolodásmértékét
okféleéletkortilnré^,
tl]lluil
jii1i'igi'
ji::lo.l|:',
ívelti, foldraj
zi':b,::ly":9
b"Á
hat1a,álta|ában
azt
lehettartani,hogyaZ
egy
nyelv
onállo'",laranur.lil
mivoltakialakulásánakkezdetét
l
eltelt
id
e'gyenes
arányban
y21n
azZ.l
állománybeli
és
szerkezetiilonbséggel,
amely
t
legkozelebbi
nyelvr],
ságátl,
illet
lega veleg
eeytitt
fe.jl
d
rigynevezett
,,alapr'ryejy161''
lasztja.
Nos'
az
a
magyarnyelv,
amelyet
seink
a
honfoglalással
a
l(árpát
dencébernagukkalhoztak,
rakkor
is
rendvtil
nagy
''.'k"'"ti
távn
ban
állt
a
rekonstruálhat
ugor
alapnyelvt
l,
vele
a-.ge.te,
.ouo,i
nyeges
elet
Sem
tartalmazta.
Enl
osszehasonlíthatatlan.,l
kilb;
krilonbg
honfoglal
seink
nyelveés
a
mai
magyar
nyelv
kozott.
kortilmény
azt
jelzi,
hogy
a
magyarnyelv
-
és
vele
egytitt
aZ
e
n
hordoz
,
beszél
társadalom
_a
honfoglalás
el
ttj
val
nagyobb
iclot
eli
onáll
ságában,
mint
az
ta máig:
minden
kozben
hat
gyorsít
és
differ
ál
,illet
leg
lassít
és
ntegrál
nyelvváltozási
nyez
t
is
beszátva
el
bbi
legalább
duplája
volt
az
ut
bbinak.
Honfoglal
seink
nyelve
akkor
már
j
t
évezred
ta
egyre
fokoz
d
an
jellegzetesedve
a
sz
s
értelben
csakis
magyamak
tekinthet
.
Mindebb
l
tdolog is
kovetkezik.
Az
egyik
eur
pai
osszehaso
jellegri.
A
magyar
nyelv
nemcsakmai voltában,de
r
honfoglalás
állapotában
is
egyike
azoknak
a
legrégibb
id
k
ta
onáll
eur
pai
nyel
nek,melyekíg fonnmaradtak.
Saját
torténetikoriilményei
k
val
fejl
dése
sokkal
nagyobb
id
távlatri,
mint akár
Eur
pamai
i
pai nyelveinek,akár
uráli_finnugor
nyelveinek
legtobbjéé;
ranem
is
kedhetik
e
tekintetben
ldául
a
baszkkalvagy
egyes
katrkázusi
n
vekkel,
olyaéle
eur
pai
,,snyelv'',
mintmondjuk
az
ormér-rr'
va$I
albán.
-
A
rnásikkovetkezményszemleti
és
m
dszerbelijellegti.Agyar nyelvnek
_
és
ezzelegyrittpersze
a
masyar
pnek
-
az
stor
nem
mosha[
,
nem
keverhet
ossze
az
uráli-finnugor
vael'
akár
nyelvek
és
pek
storténetével.
A
nyelvieredet
és
a
sajátos,
mindenkorinyelvijelleg
tehát
llelr]
ugyal]
a
honfoglal
magyarság
akkor
már
egy
g
a
onáll
an
fejl
drí,
s.gtnyet
beslt,
amely
egyedi
jellegével
mutatj
a
aiokat
a
hatalmas
id
beli
távla
melyek
nyelvrinknek
rigynevezett
smagyar
-
tehát
kimondotrarr
es)L'
magyar
-
korszakát
jelentik,
kovetkezésképpen
1elzi
aztis,
hogl'
az,eL)
nyelvet
besl,
p
onáll
torténetébennyeh'i
rokonságát
l
va|
elszat
sa
és
mai
hazájábaérkezése
kozotti
id
t
mennyire
sajátlagosan
Kel'
molnunk. Ami
az
smagyarnyelr'nek
_
és
vele
egytitt
az
akkort
l
pnek
-
e kb.
t
éuezreben
t
rténik,
már
kizár
lagos
meghatározot
A
HoNFoGtALÓ
MAGYARSÁG
NYELVI
VISZONYAI
nvelv-
és
ptorténet'
llet
legami
:',"
u
hatalmas
idore
zve
a
..ie,,e
s
ekbola
n
é
p
;;
*
;;;;:
*
"
1
r'
^
sr1|:j
:
"f
J:;li'Í
.i.'l"T],l
lT-;#:T::,iffi:';;l*'*-*lilT::.'*5i*ffi
*fil
ffil;"$.1i'ffii.'1*
siemla.t.nek
és
terminol
giáiának
a
i
:
e
m
e
g
v
e
S
Z
to
"
r
ro"'g;
"''
]
"]
^
1
:'1'*
I11,
:'j:
:l:l
i:'"'-':"'-T'1::
 
e
megteYeszto,Icrrusal
JZllr^'_
--
-
Íiteles
nyelvikorszakaiba.
rlr"oráa
az
uráli-finnugor-ugor
e
gy'
1 4
o
mai
s
ok
e
ze
r
";;rve
ill;'
r""to''"'
'
i|-
:o:*
u,:i
il'l"}; iT:'"i
:',:,ilT:'o;';,|];';F";k
;:"n1isé'qe
tesz
ki'
r
az
a
ny
y
e
gv
nverv
-
kriro
no
se
;ln
i:
*
*:il
Ti:ii"H:::,::
:i
[]iJ'Tl
ild:l
,l*l
;:T"J;:ilffi
e;"
;B',:"
J'u
-
m
e
lre'
átv
é
szelterlek
viszon
tagsagatt,
'*J
mi
"!;1
í.r:\
:?]:'
j,:::::::::t'::::
lszontaBsd'.rL'
Irrvl/
v^i'"''"arotásadalom
életerenek'
-
[or-
bizonka
a
nyelv'
;a
ilil;.**,
r.uiro
hatásokkalszembeni
ellenáll
pes-
nkneka
honfoglalásig
tart
.
Ti"':,gy,kétévezredes'
smagyar
.Ága
az
uráli-finnu
'
";;i
á'"['eg
szilárd
^o*:'::Íl:";#:':?1
íí#m;
':r'
";J1
:i-^b'ty4
:'_"liT';.Deamikor
a
.
nyelvrendrr".
o.,atto,
|"i'"iá'"ények
srerinti
fejl
dése
egyszr
,báti
az
si
orokségiáii"'"aul"itt
alapvet
il1'T1l1'^':,
j:*;1""
;#:';il:'-i..
-'i!'u.zr
l
nemmutatvalamiféle
fejl
dési
zár'ságra,nyelvekkel
uul
é'in-tk_'X
rei
iii"ya'i:T^:"T,:tT:-Jll
;'-1;
)'fi:i*""'.i.i'.;í
u
t',ll'ás
után
megszrínt'
és
más'rokon
,
els
sorban
u
n,,'ugo;'ág
p"''i
u1?:il
is
legfoljebb
laza
és
nem
huzamos
lehetert,'^'
;;'gi"''ágf
ldrajzi
elhelyezkedése^:1:':
a
pvándorlás
,ituo'aiabu
v-agy
leéahbb
innak
a
peremére
esett'
S
Los"
teriilet
u,''
e
p
i-,',y.
t'i
Z
i"'iJ'e'Eknek
g
te
::l:.:
::'j;
"#JÍ:
'i"jr7ri'Íirki)i|,|iirio'ponlostorvényszeriségeivannak,melyeka
b
e
s
z é
l
n
é
p
t
or
t
é
n.,
u
;
Hs
;*
;;
io'
"
o'
i"-',:-
Y
::
:*;'"'ÍJlil.il**"";
:'i
ii
ffi
;
;
;,;
ki*
*b"'
:
-'
:"
"::l'11
*
fl
.i.ma
gy
ar
s
á
g_
zomehosszri
onáll
stornete
folyamánsohá'"m
juthatott
nyelvi
.
^*A*|nt-
;ffi":[''"::á.--';;i"",
u.-'erá
nlP,
amelY
veletármikor
érint-
ker
ii
It,
n
yel
v
é
t
I
é
n
ye
gje
s
e
n
m
e
si
nga.t
'
T
"
giá:':Í'
x1:'::}T'?J:'l.
ff'
i:il[i:;:Jln:;;ili;
"";
iuio"ui'
#mporitikai'
sem
m'livert-
é..
"
";;
;i;l;;"
lh
^;;;.
E
;
te
r
m
é
s
ze
t'::-1
:a
;::*:'.i.il
:.il:'
;il',['-Jr::iJg:'*";;Ákudororr,elvándoroltkisebbrészlegekre'
az
o
k
a
ny
e
lv
al
aku
l
á,;rt;#;,*
J,^Áy^i
J:
:
::.YT''
:l*:il
il,#
ilffi"*|"i
ffi
il;.
í'"
aza|ápveto
tény
nem
jelenti
aztSem'
seinket
nem
érték
s
pek
szél
gen'lényeá::,:o::f'líSf
165
rnKet
nem
erteK
IIIa5
IrcPUN
''"":'-]
iár.i,
máglokkal
nagyobb
Hiszen
a magyar
nyelvnek
szépszámu
t
 
166
BENKŐ
LOR{NI)
A
HONl'()C;t,\LÓ
N',{AC;YARSÁG
NYEL\/I
VISZONYAI
167
kti]onféle
nyelvikritériumok
setsével
g
ronf'oglalás
.ro,riia?l'i.]
f:'i"l.
f:
1:
1l:
:1l
i,."'
li:1
-.,'','
u
s,
"
l
q
"
Y,,J':,
T
u
Á
a..
r"
t
ta.Á
u
;il
i'
;fi
'
:il
:.
J'
o'
;;:
;;';Í::1l
:'
:
i*;',1:
J':,:
[
*
i"ffi
::ill
]
íJLl
r
a i.lprrerr rlel)reszrtUlO
tuc5u"
''_r'''".
|--...'.
.t,éll.-,,
.serlle r'olna
eg\'
itlegctt
Ylrgr
mennyiségií
orokjoverryszava
élénk
anri'ságaaz
idegen
nyelvi
bgfi(
nak;
s
t
szkincsrinknek
az
a
sok
ismeretlen-
ereclet
"
ek
Lii'l;-fÉlo-.,-l-,;l'-itÁ*i,'*^
l,
-^-!'^/.-l---.t
'-'.| Í''--""'
a'nel
vek
hatásait
is
j
l
jelzik.
M'inde
nyelr,ibefolyásokazonbatlnem
hat
magyar
n1'elv
rendszerének
alapjaiig,egvetlennyeges
ponton
Sern
tették
meg
uráli-finnugor
gyokertí
szerkezet,
..ui.a
nt,elv
*"'-"
id
e
gen
n
yelvihatásokraérzékeny
és
kor'rnyerr
befo
gacl
.erlr.seb;,'f.uu,
g\ájábavágtak.
-
Ez
a
tény
rendkívtil
sokat
mond
a
kornyezere
nyitott
és
fogéko.'.
alapvet
életkortilményeiben
gisr,iszonylagzárt,
egység.''
.s'ub;i",]ismagyar
társadalomrl.
HatároZotLan
vall
arr
l,hogy
a
honfo.qÍalásin
tott
smagyar
p
mintegy
t
évezredes
onáll
életealatt
'ohui.m
l""r
semszámbelileg,sem
pi
életer
ben,
érdekeinek
rzéber_r,
del
gyenge
társadalom,
ktilonben
nem
íírizhette
volna
meg
erecleti
ny"io
nemcsakmirrden
nyegesvonásában,
hanem
sehogysem.
Ha
.
'_'v"lu.í
n.
beslte
volna
folyamatosan
er
s,
egybetart
erej
etnikum,
elt
ílrt,
elp
tultvolna
Kelet-Eur
pa
pi-nyelvi
dzsungelében,ahogy
elpuszttrlt,
felr
zsol
dott
e térség
annyi
más
népe
és
nyelve.
_
B_ár
a
toroknyelvi
hatásnagysága
_
nyelvrink
honfoglalás
el
ttre
datálr
hat
frazeol
giaielemeinek
tanrisága
szerint'
-
minden
más
iclegerr
nyelvi
befolyást
messze
feliilm
lhatott,
a
folyamatosmagyar
nyelvimegorz
:
a
jelenségealapjaiban
a
torok-magyarnyelviviszonylatokra
is
itt.
Így
u
más,
nemnyelvi
nyez
számbateléb
l
is
kovetkez
jeler-rtékeny
torok
politikai,
katonai,
mríveltségibefolyás
ga honfoglalást
mege\ozo
száza-
{okban,
ldául
akazár
frigg
g
iden
sem
hozta
imagyarságot
nyelvileg
kritikus
helyzetbe.
Az
persze
lehetséges,
bár
konktu,-,
.'.rn
bizonr'íthat
,
hogy
egyes
magyar
pi-nyelvi
szlegekgtil
s
éppentorok
nyelr'i
kornye-
zettikben
t
ntek
el,ámezt
aVeszteségeta
nyelvilegszilárdan
egyl]enrtoz
magyar
etnikum
zome
a
pontusi
gi
barris
konnyen
átszelte.
A
lronfog'
lalásigeljutottmagyar
nyelvivonulatban
ezérttnyelvtigre,
nl,elr,cserére
utal
mozzanatoknemmerr.ilhetnek
fol.
Mivel
olyan
zetek,melyekszerint
a
honÍbglalás
el
tt
a
nagt'arsálnyelvcsererévén:
degen,
els
sorbantorok
etnikuÁok
nyelvi
elmagYaroso'
:l*l
jutottvolnauráIi-finnugor
nyelvéhez,vagyhogy
tn1'elvríségen'
els
sorban
torok-magyar
tnlvrigen
t
vá|olna-magyai
n1-cl,'iva
ismételten
és
tart
san
el
kerrilíek,
...jl
a
probrl
néháíy
dolgot
rrré9
Teg
kelljegyezntink,
s
ta
rdésre
a
lionfoglalás
utáni
-oe1',,:
'''y.lul
elyzetkapcsán
is
vissza
kell
majd
rnrink.
i
ahonfoglaláselotti
bármikori
tt'1'e/tlcstlre
lelret
ségét
lled'
magának
ar
nyelv
ne
k
n
.
t.'"'
-i'ffi
:t,:.:l::
.::.::111,]::::,':
"'J:lift'J
ffiH]:;li;.;li)'.]'"
k'ornyezetbencselte
r,olnaegy
iclegen
vagt'
renyrészbenrcreg;1]i;;i;;;*:l::;:::|i:l::..:':-'i,'T.T;:"J'-::'L1l
Hff
Í:Ti
;;;:;'J;Gu,,'),"tu
I(e
le
t_
Etr
r
p
a.
tírj
ain
ilye
nkiizlé
si
'lu
:;#;*'
"
$Jiiá
e:
]"q,
i"]i
:'"d
:i.*
::::i:
:":}:'Trul
l;::
ffiff
';'
;
:i;
;:;n-J,
a
g?á,.
r.
n|
r:
:,"
i
tt"
a
haj
cl a
n''"|o']
n
velv
-
ekne
k
a
m
a
gv
ar
r
l
;;il
;qg'"..'e'rcL
t
Í
r
i
n
tke
i.é:^b-
e=|
(:
!,i!
r',:'
:1
il:ffi
;"i'','.!'fi
;;-
;;.
l'
i-
í''ée
E"l",l
ig
zt
zért
nem
hagvlratta
el
velt
a
rnagyarerl,
mert
zr
rrrzrgYirrságot
Lo'tiluev
kelet-eur
pai:
'
lr
ánl
és
o
rok
ny
elv
i
to
"l
y
"
"'b
E
n
-
.
m
o
s
t
:
::"'|1g'
:
:::'
(:":
*:1l
ru;:ffii}já';;';iuJ
-
ir.o""
irányír
fej1
i
a
nyel'i
l'áltoz-ási
]ok
szab
áIyai,',uk,,."'ií"'''
"tt
"i"*o''"l
á
t
t
uoi'u'
A
:T]T':i:l]l
::
;T;'
i:ffi;il;;
tsegkívtil
blyamatos
megorz
dését
csak
az
lehet
,
hogy
zrz
erecleri
Áugyn'
etniktrm
Ti"d.rg
il1|]:':"^:::::::
;ft:.'il#,:;;;"
;i;
;;
"r,
i,-'.u"tu",
mi
ndig
számottev
mer
r
rryisé_
rjaiban
onáll
,o.,e,-,.J
g;'Ju'ági,
kr-rlttrráli-s,
társadalmi
tti
pi
vitk
tovább.
te
hossztií'Sto[nete
Í'olyam1rna
mag,varságba
is
beolvadtak:1:g::
mek,torekek,
lrisze
n
szárnazitsila[
erinietle
n,
,,tiszta''
etnikum
p
ze
l
lr
e
t
,s
k u
l
o
n
o
s
e
rr,-'.
:
1
1
g:.T
"
9'1':.u
l
]
^
llt
l'"1i|' ::'
::Y:.'.T
;:ifi.'H.
;";;"*
^*i.,'io'-,r"r"
io.te''ái
1ellemz
kben
er
sebb
nyelve'
va
gv
Ír
gyisrnondhatnárrk
:
a
társa""1-];::":Y:,'':'*l:::^:
nagyobb
prJirriÁt
nyelr'
áItalában
diadalra
szokott
'Jutnl'
a
rnagvar
''um
beszélte
,uiat
,'v"i,'
rs
mir'rclvégig
5s1k
írg'v
kertillr"."j:,|]._**:T::
,'".ilu*'
;á];,*'i.;;r'i
_t,''á"ri',Eibot,
n;gye
rségeken
rrinc1en
n
jelentékeny
pi_rr1'elvi
[at'tásít'eros
rrrag-1áiság
lakott'illetl'e
r'onult
Leny.
geb.'r
tl
gYiule
/'ek
a
me
g
g.oncl
olt1sok'áU'}'
\],-1
"
T"iili:',':::
*
;
iluffi
'^';?;l
;;'"
e
ge
ke
t
éii
"
to
m
a
gv
at'-tor
ok
k.u'.'
:)-u,!'.i
:
é
g
t
te
r
á-
(Egy
p
trryelvtírierrnészeteser'rlzt
^
i"l:'l,'.:.,?:\'::]1::::};ll
,"-,
J'':'''ffiil;"**rrr,
;.r""'.'
sr"'^.1;ur''yelr,én
l'^::'
"*'
másik
vet
is
j
l
istneré,
l;;;;i;
ariennyiben
csakszk
csopol!l:?*u|o"':
tt;i;;il;;';j;;,;,,.k,
l,",,.lrrek
rnég
:g}
'::i'ik
]]i.:]u"'
"'
u'
nosabb
szociális
erter.r."L
Áég
'''''rr
kemyei''Liies')
Az.
említett
":].:1l
rryireegy
konkrét
tÖ;;én;ti'forrásra,
vÍt'
ron'*ztantinbuitnci
császár
n
e
r
e
gy
i
k,
a
t,
o
a
oi,,,,},,,,
a'
ry'
a'
o
(
D.''
1''':::::(:!
:
.::,!
:r
:il
:
il:'ff:..
i;t,
ui*u'J.,''
í
j',-uí.'
1
s
o.
t
op
i,.,lu
rn)
zrlap
ultak,
am
ely
a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->