Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Propozicije2011-2012

Propozicije2011-2012

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by Marjan

More info:

Published by: Marjan on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

text

original

 
P R O P O Z I C I J EPZS
za sezono 011 - 01
PLAVALNA ZVEZASLOVENIJE
December 011
Prepis: Marjan Mohar
Plavalna zveza Slovenije © December 011
 
1
PROPOZICIJE PRVENSTEV PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE (PZS)
S temi propozicijami PZS razpisuje tekmovanja:1. zimsko in letno POSAMIČNO in MOŠTVENO državno prvenstvo SLOVENIJE za MLAJŠE DEČKE in MLAJŠE DEKLICE,. zimsko in letno POSAMIČNO in MOŠTVENO državno prvenstvo SLOVENIJE za DEČKE in DEKLICE,. zimsko in letno ODPRTO ABSOLUTNO PRVENSTVO SLOVENIJE4. zimsko in letno DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE za ČLANE in ČLANICE, MLADINCE in MLADINKE, KADETE in KADETINJE
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Na tekmovanjih v okviru PZS imajo pravico nastopa vsi klubi PZS in tekmovalci, ki so izpolnili naslednje zahteve:
•soregistriranizatekočotekmovalnosezonopoPravilnikuoregistracijičlanovklubovPZSVPlavalnozvezoSlovenije,•soizpolnilivsadoločilaPropozicijPZSterporavnalivseobveznostidoPZS.•
Na tekmovanjih lahko nastopajo tudi tekmovalci invalidi, ki so člani PZS (ne velja za discipline 400 m mešano, 800 mprosto in 1500 m prosto, ki niso v paraolimpijskemu programu). Za njih ne veljajo rezultatske norme za udeležbo naabsolutnem državnem prvenstvu Slovenije
.
2. člen
Vsa tekmovanja se morajo odvijati v skladu s pravili za plavalna tekmovanja PZS, FINA in Propozicij PZS.Uporabljajo se
FINA točke za leto 2008
v 5 m in 50 m bazenih in veljajo do
31. 08. 2012
.
3. člen
Državnaprvenstvazavsestarostnekategorijeso
 posamična
prvenstva.
MoštveniprvenstvistaPrvenstvozamlajšedečkeinmlajšedekliceterPrvenstvozadečkeindeklice.
4. člen
Na vseh državnih prvenstvih Slovenije
NI DOVOLJENO
plavanje izven konkurence.
5. člen
VprimeruneposrednegaTVprenosasečasinizvedbafinalnihnastopovnadržavnihprvenstvihSlovenijeprilagodijozahtevamTVbrezspremembevrstnegaredadisciplin.
6. člen
Na prvenstvih imajo tekmovalci pravico nastopa po naslednji starostni razdelitvi:
Starostne KATEGORIJEMOŠKI (letnik)ŽENSKE (letnik)
M
lajši
 
dečki
 /M
lajše
 
deklice
000 in mlajši00in mlajše
d
ečki
 /d
eklice
19981999000001
adeti
 /k 
adetinje
1996199719981999
M
ladinci
 /M
ladinke
1994199519961997
č
lani
 /č
lanice
199in starejši1995 in starejše
a
bsolutna
vsestarostnekategorije
7. člen
Na SESTANKU DELEGATOV se z 2/3
večinoglasovprisotnihdelegatovsprejmepredlogoz.odločitev.
Dodatna klubska prijava oz. popravek obstoječih prijav po roku za prijave NI MOŽEN 
.
II. POSEBNA DOLOČILA
8. člen
Naregijskihpredtekmovanjihzamlajšedečke/mlajšedekliceindečke/deklicenastopajotekmovalcipostarostizanaslednjo
tekmovalno sezono v koledarskem letu 01
9. člen
Vso
odgovornost 
gledezdravstvenesposobnostisvojihtekmovalcevvokviruPZS
nosijo klubi 
, ki so jih prijavili za posameznatekmovanja.
10. člen
Klub,kijeprevzelorganizacijotekmovanja,lahkole-toodpove
dva (2) meseca pred uradnim pričetkom
. V nasprotnem primeru
 jeklubdolžansamzagotovitidrugegaorganizatorjainmuporavnatistroškeorganizacije.PričetkitekmovanjmorajobitivskladusPropozicijamiPZS.Organizatorlahkospremenipričetektekmovanja,vendarjedolžan
obvestiti klube o spremembi najmanj
21 dni pred pričetkom le-tega
.
 
P R O P O Z I C I J EPZS
za sezono 011 - 01
PLAVALNA ZVEZASLOVENIJE
December 011
 
Plavalna zveza Slovenije © December 011
Prepis: Marjan Mohar
11. člen
NavsehposameznihdržavnihprvenstvihSlovenijedobijozmagovalcivfinalnihtekmovanjih,vindividualnihdisciplinahprogramaaliposameznikivštafetnihdisciplinahnazivDRŽAVNEGAPRVAKASLOVENIJE,zaustreznostarostnokategorijo.
12. člen
Pri vpisu elektronsko izmerjenih rezultatih v disciplini 1500 m prosto se upoštevajo tudi
vmesni časi
, izmerjeni na 800 m prosto.
13. člen
UVEDBA KONTROLE KOPALK (
Pozivni prostor – javljanje plavalcev
):
nadržavnihprvenstvihSlovenijeinmitingihseplavalcimorajojavitinapozivnemprostorunajkasneje3skupinepredsvojim
štartom, izjema so 4008001500 m discipline, kjer velja obveza javljanja 1 skupino pred svojim štartom
III. PRITOŽBE
14. člen
Vprimeruugotovitve,dajebilkršenPravilnikoplavalnihtekmovanjih,imaklub(uradnopotrjendelegatkluba)pravico
vložiti  pritožbo
pridelegatutekmovanja,
15 minut po uradni objavi oz. izobesitvi na oglasno desko
,
ob plačilu pritožne takse v višini 
 20 EUR
.
15. člen
OrganizatorjudržavnihprvenstevsepriznavajostroškiorganizacijevoblikiŠTARTNINEvvišini5EURnaposamezništarttekmovalca.Štafetenisovključenevstartnino.
IV. PRIJAVE
16. člen
Prijave tekmovalcev za prvenstva PZS
se izvajajo preko sistema ON-LINE
(kateregazaPZSuradnoizvajaPZSana).ZdodelitvijogeslazavsakregistriranklubpriPZS(geslododeliPZSana).
Prijavo izvedejo klubi na spletni strani PZS (PZSana PRO)
.
TimingPZSboON-LINEprijaveodprlnajkasnejepetnajst(15)dnipredpričetkomrazpisanegaprvenstvainzaprlposledečih
datumih:
D
atumi
 
oDprtja
 
klubskih
 
prijav
 
za
 
prvenstva
 
v
 
sezoni
2010/11
DATUMPRVENSTVOODPRTOZAPRTOŠTARTNALISTA(neuradna)ŠTARTNALISTA
4. - 7. 11. 011DP Slovenije (Absolutno)07. 11. 0111. 11. 011. 11. 011. 11. 0116. - 9. 01. 01Zimsko DP Slovenije (Član., Mlad., Kad.)09. 01. 01. 01. 014. 01. 015. 01. 0104. -05. 0. 01
Moštvenoprv.Slovenije(ml.dečki/ml.deklice)
18. 01. 0101. 0. 010. 0. 010. 0. 01Veteransko DP10. - 1. 0. 01
Moštvenoprv.Slovenije(dečki/deklice)
4. 01. 0107. 0. 0108. 0. 0109. 0. 016. - 9. 04. 01DP Slovenije (Abs.)09. 04. 01. 04. 014. 04. 015. 04. 01Daljinsko DP (Abs., Mlad., Kad.)14. - 15. 07. 01
Moštvenoprv.Slovenije(ml.dečki/ml.deklice)
7. 06. 0111. 07. 011. 07. 011. 07. 016. - 9. 07. 01Letno DP Slovenije (Član., Mlad., Kad.)09. 07. 01. 07. 01
24. 07. 201225. 07. 2012
VprijavibodoupoštevanivsielektronskoizmerjenirezultatidoseženiinvnesenivbazoPZSanedorazpisanegarokaprijav(za
prijavo se upoštevajo avtomatsko osveženi najboljši rezultati v bazi PZSane).
PZS si pridržuje pravico neupoštevanja rezultatov s tekmovanj, če zapisnik ni bil posredovan PZS v papirni ali elektronskiobliki več kot 10 dni po zaključku tekmovanja
PZSanadopolniprijaveznajboljšimidoseženimirezultativtekočisezoni:
a) za kratke bazene - rezultati odplavani od 01. 09. 011 (5 m),
b)zadolgebazene-rezultatiodplavaniod01.09.2011(50m).c)zazimskoodprtoprvenstvoSlovenije-rezultatiodplavaniod01.09.2011dozaključkaprijavIzjemistadisciplini1500/800mprosto,kjerPZSanaprijavodopolnizboljšimirezultatiiztekočeinpreteklesezoneiz50mbazena.Zadisciplino800mprosto(moški,ženske)selahkoupoštevavmesničaszobratana800mvdisciplini1500mprosto.
17. člen
Na državnih prvenstvih Slovenije so dovoljeni
Time trials (plavanje za čas)
,vendarsebodoizvajalipokončanihpredtekmovanjihalifinalihsamo
ob predhodni najavi 
predzačetkomposameznegadeladelegatuinvrhovnemsodnikuprvenstva.
 
P R O P O Z I C I J EPZS
za sezono 011 - 01
PLAVALNA ZVEZASLOVENIJE
December 011
Prepis: Marjan Mohar
Plavalna zveza Slovenije © December 011
 
V. ODJAVE NA TEKMOVANJU
18. člen
TIMING PZS izdela na osnovi ON–LINE prijav štartno listo za razpisano prvenstvo skladno s propozicijami PZS in pravilnikom zaplavalna tekmovanja.
PZS(TimingPZS)jedolžnaobjavitineuradnoštartnolisto
dva dni pred pričetkom tekmovanja
na uradni spletni strani PZS.
Klubilahkoopozorijonamorebitne(tehnične)napakedokoncanaslednjegadne.
Dan pred tekmovanjem
seobjavinaspletnistraniPZSuradnaštartnalista.Štartnalistapredtekmovanjjedokončnainnespremenljiva,razenvprimerutehničnenapake.TIMINGPZSizdeladokončnoštartnolistoinjoposredujeorganizatorjuinnaspletnostranPZS(najkasnejedo15uredanpredpričetkomprvenstva)Toneveljazadiscipline1500min800mProsto(glejPropozicijeDržavnihprvenstevSlovenije).
19. člen
Plavalec,kijenaštartnilistipanenastopioz.odpovenastopvpredtekmovanjuvdoločenidisciplinivuradnemrokuzaprijavo
vodstvu tekmovanja, nima pravice štarta v tem DELU tekmovanja pri MLAJŠIH DEČKIHMLAJŠIH DEKLICAH in DNEVU na preostalih
državnihprvenstvih(nemorenastopitivpreostalihprijavljenihdisciplinahkottudivpopoldanskihklubskihštafetah).
20. člen
Delegatklubalahkoodjavitekmovalcaizfinalnegadelatekmovanja30minutpoobjavi,kosouradnirezultatiodplavanedisciplinenaoglasnideski.StakoodjavoplavalecNEIZGUBIPRAVICENASTOPAvostalihfinalih.KlubskidelegatiMORAJOizvršitipismenoodjavotekmovalcapridelegatutekmovanja.
21. člen
Klub,kineodjavifinalistavskladus20.členominseplavalecklubanepojavinaštartuvfinalu(praznaproga),plačakazen
40 EUR
.
VI. PREDPISI O REZULTATSKIH NORMAH
22. člen
NaabsolutnemprvenstvuSlovenijeimajopraviconastopavsitekmovalcinegledealisoizpolnilipredpisanerezultatskenorme,
podane v tabeli na zadnji strani teh propozicij.
TekmovalcimorajodosečirezultatskenormenaprvenstvuPZS.Vprimeru,datekmovalecnedosežeenakaliboljšičasodrezultatskenorme,MORAklubdotičnegatekmovalcaporavnatiplačilozaneizpolnjenlimitvvišini
10 EUR
.
23. člen
Nadomestilo za neizpolnjen limit NI POTREBNO poravnati v naslednjih primerih:
•četekmovalecnastopivvečdisciplinahistetehnikeinvsajvenidiscipliniizplavalimit.Toveljazaprsno,hrbtno,delfinin
mešano.
•Priprostemplavanjustatakomedsebojvezanidisciplini1500/800in400prosto,zakaterezadostuje,daplavalecveniodobeh
doseže limit. Podobno so med seboj vezane discipline 400 m, 00 m, 100 m in 50 m prosto, kjer ravno tako zadostuje izplavanlimit v eni od disciplin.
VII. OMEJITEV NASTOPOV
24. člen
NaprvenstvihPZS,kjerseplavaBfinale,sebole-toizvedlo,česopopretekučasazaodjavovdoločenidisciplini(vpredtekmovanju)prijavljeninaštartnilistizapopoldanskiBfinalenajmanj
štirje (4) plavalci/plavalke
.
PrimoštvenemprvenstvuzaDečke/DeklicepaseizvedeBfinalenegledenaštevilonastopajočih(točkovanjeprvih16plavalcev).
VIII. ŠTAFETNO PLAVANJE
25. člen
ŠtafetenavsehdržavnihprvenstvihSlovenije(
mlajši dečki/mlajše deklice, dečki/deklice, kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke,absolutno
)seplavajospredhodnimupoštevanjemrezultatovštafetnaprvenstvihiz25moz.50mbazenov(npr.zaZimskodržavnoprvenstvoSlovenijeupoštevajorezultateštafetizLetnegadržavnegaprvenstvaSlovenije).
26. člen
Na vseh državnih prvenstvih morajo klubi dostaviti 
 poimenske sezname štafet 30 minut po pričetku dela tekmovanja
.
Prijavaseoddadelegatuprvenstva.
 
Štafeta,zakateroklubneravnaskladnozprejšnjimodstavkom,izgubipraviconastopa.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->