Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Confidentiality Agreement

Confidentiality Agreement

Ratings: (0)|Views: 24,823|Likes:
Published by RocketLawyer
In this agreement, a person or organization agrees to maintain confidentiality regarding proprietary information that it receives from another person or organization.
In this agreement, a person or organization agrees to maintain confidentiality regarding proprietary information that it receives from another person or organization.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/19/2013

 
 
BKN@CADNQCHECQS HFYDDLDNQ 
 Qgcr Bkn`cadnqchecqs Hfyddldnq 'qgcr )Hfyddldnq)# cr lhad d``dbqcpd hr k` :0+:7+9:89% idqvddnOkgn Rlcqg% k` 892 Lhcn Rqyddq% Khmqkvn% LC 89214% hna Rhees Okndr% k` 140 Bdnqyhe Hpd%Ykbmpceed% Bknndbqcbtq 0673:.Cn qgcr Hfyddldnq% qgd zhyqs vgk kvnr qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn vcee id yd`dyyda qk hr )OkgnRlcqg)% hna qgd zhyqs qk vgkl qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn vcee id acrbekrda vcee id yd`dyyda qkhr )Rhees Okndr).Okgn Rlcqg cr dnfhfda cn qgd itrcndrr k` lhnt`hbqtycnf bklztqdy vcafdqr Rhees Okndr cr dnfhfdacn lhymdqcnf bklztqdy zykatbqr Cn`kylhqckn vcee id acrbekrda qk qgd Ydbczcdnq qk adqdylcndvgdqgdy qgd Ydbczcdnq bktea hrrcrq qgd Cn`kylhqckn Kvndy vcqg qgd adpdekzldnq k` h lhymdqcnf zehn Okgn Rlcqg ghr ydxtdrqda qghq Rhees Okndr vcee zykqdbq qgd bkn`cadnqche lhqdyche hnacn`kylhqckn vgcbg lhs id acrbekrda idqvddn Okgn Rlcqg hna Rhees Okndr. Qgdyd`kyd% qgd zhyqcdrhfydd hr `keekvr?
C. BKN@CADNQCHE CN@KYLHQCKN.
Qgd qdyl )Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn) ldhnr hnscn`kylhqckn ky lhqdyche vgcbg cr zykzycdqhys qk Okgn Rlcqg% vgdqgdy ky nkq kvnda ky adpdekzda is Rhees Okndr% vgcbg cr nkq fdndyhees mnkvn kqgdy qghn is Okgn Rlcqg% hna vgcbg Rhees Okndrlhs kiqhcn qgyktfg hns acydbq ky cnacydbq bknqhbq vcqg Okgn Rlcqg. 
 H.
Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn cnbetadr vcqgktq eclcqhqckn?, itrcndrr ydbkyar hna zehnr, `cnhnbche rqhqdldnqrhna kqgdy zykzycdqhys cn`kylhqckn.
 I.
Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn akdr nkq cnbetad?, lhqqdyr k` ztiecb mnkvedafd qghq ydrteq `ykl acrbekrtyd is Okgn Rlcqghna hns kqgdy cn`kylhqckn qghq ikqg zhyqcdr hfydd cn vycqcnf cr nkq bkn`cadnqche.
CC. ZYKQDBQCKN K@ BKN@CADNQCHE CN@KYLHQCKN.
Rhees Okndr tnadyrqhnar hnahbmnkvedafdr qghq qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn ghr iddn adpdekzda ky kiqhcnda is Okgn Rlcqg is qgd cnpdrqldnq k` rcfnc`cbhnq qcld% d``kyq hna dwzdnrd% hna qghq qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn crh phethied% rzdbche hna tncxtd hrrdq k` Okgn Rlcqg vgcbg zykpcadr Okgn Rlcqg vcqg h rcfnc`cbhnqbklzdqcqcpd haphnqhfd% hna nddar qk id zykqdbqda `ykl clzykzdy acrbekrtyd. Cn bknrcadyhqckn `ky qgd acrbekrtyd k` qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn% Rhees Okndr hfyddr qk gkea cn bkn`cadnbd hna qknkq acrbekrd qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn qk hns zdyrkn ky dnqcqs vcqgktq qgd zycky vycqqdnbknrdnq k` Okgn Rlcqg. Cn haacqckn% Rhees Okndr hfyddr qghq?
c. Nk Bkzscnf+Lkac`scnf.
Rhees Okndr vcee nkq bkzs ky lkac`s hns Bkn`cadnqche Cn`kylhqcknvcqgktq qgd zycky vycqqdn bknrdnq k` Okgn Rlcqg. 
cc. Hzzecbhqckn qk Dlzeksddr.
@tyqgdy% Rhees Okndr rghee nkq acrbekrd hns Bkn`cadnqche
 
Cn`kylhqckn qk hns dlzeksddr k` Rhees Okndr dwbdzq qgkrd dlzeksddr vgk hyd ydxtcyda qkghpd qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn cn kyady qk zdy`kyl qgdcy oki atqcdr cn bknndbqckn vcqg qgdeclcqda ztyzkrdr k` qgcr Hfyddldnq. Dhbg zdylcqqda dlzeksdd qk vgkl Bkn`cadnqcheCn`kylhqckn cr acrbekrda rghee rcfn h nkn,acrbekrtyd hfyddldnq rtirqhnqchees qgd rhld hr qgcrHfyddldnq hq qgd ydxtdrq k` Okgn Rlcqg. 
ccc. Tnhtqgkycda Acrbekrtyd k` Cn`kylhqckn.
C` cq hzzdhyr qghq Rhees Okndr ghr acrbekrda'ky ghr qgydhqdnda qk acrbekrd# Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn cn pckehqckn k` qgcr Hfyddldnq%Okgn Rlcqg rghee id dnqcqeda qk hn cnotnbqckn qk ydrqyhcn Rhees Okndr `ykl acrbekrcnf% cnvgked ky cn zhyq% qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn. Okgn Rlcqg rghee nkq id zykgcicqda is qgcr zykpcrckn `ykl ztyrtcnf kqgdy ydldacdr% cnbetacnf h behcl `ky ekrrdr hna ahlhfdr. 
CCC. YDQTYN K@ BKN@CADNQCHE CN@KYLHQCKN.
Tzkn qgd vycqqdn ydxtdrq k` OkgnRlcqg% Rhees Okndr rghee ydqtyn qk Okgn Rlcqg hee vycqqdn lhqdycher bknqhcncnf qgd Bkn`cadnqcheCn`kylhqckn. Rhees Okndr rghee herk adecpdy qk Okgn Rlcqg vycqqdn rqhqdldnqr rcfnda is RheesOkndr bdyqc`scnf qghq hee lhqdycher ghpd iddn ydqtynda vcqgcn `cpd '4# ahsr k` ydbdczq k` qgdydxtdrq.
CP. YDEHQCKNRGCZ K@ ZHYQCDR.
 Ndcqgdy zhyqs ghr hn kiecfhqckn tnady qgcr Hfyddldnq qk ztybghrd hns rdypcbd ky cqdl `ykl qgd kqgdy zhyqs% ky bklldybchees k``dy hns zykatbqr trcnf ky cnbkyzkyhqcnf qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn. Qgcr Hfyddldnq akdr nkq bydhqd hns hfdnbs% zhyqndyrgcz% ky okcnq pdnqtyd.
P. NK VHYYHNQS.
Rhees Okndr hbmnkvedafdr hna hfyddr qghq qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn cr zykpcada kn hn HR CR ihrcr. OKGN RLCQG LHMDR NK VHYYHNQCDR% DWZYDRR KY CLZECDA% VCQG YDRZDBQ QK QGD BKN@CADNQCHE CN@KYLHQCKN HNA GDYDISDWZYDRRES ACRBEHCLR HNS HNA HEE CLZECDA VHYYHNQCDR K@LDYBGHNQHICECQS HNA @CQNDRR @KY H ZHYQCBTEHY ZTYZKRD. CN NK DPDNQRGHEE OKGN RLCQG ID ECHIED @KY HNS ACYDBQ% CNACYDBQ% RZDBCHE% KY BKNRDXTDNQCHE AHLHFDR CN BKNNDBQCKN VCQG KY HYCRCNF KTQ K@ QGDZDY@KYLHNBD KY TRD K@ HNS ZKYQCKN K@ QGD BKN@CADNQCHE CN@KYLHQCKN.Okgn Rlcqg akdr nkq ydzydrdnq ky vhyyhnq qghq hns zykatbq ky itrcndrr zehnr acrbekrda qk RheesOkndr vcee id lhymdqda ky bhyycda ktq hr acrbekrda% ky hq hee. Hns hbqcknr qhmdn is Rhees Okndr cnydrzknrd qk qgd acrbekrtyd k` qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn rghee id rkedes hq qgd ycrm k` RheesOkndr. 
PC. ECLCQDA ECBDNRD QK TRD
. Rhees Okndr rghee nkq hbxtcyd hns cnqdeedbqthe zykzdyqsycfgqr tnady qgcr Hfyddldnq dwbdzq qgd eclcqda ycfgq qk trd rdq ktq hikpd. Rhees Okndrhbmnkvedafdr qghq% hr idqvddn Okgn Rlcqg hna Rhees Okndr% qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn hna heeydehqda bkzsycfgqr hna kqgdy cnqdeedbqthe zykzdyqs ycfgqr% hyd 'hna hq hee qcldr vcee id# qgd zykzdyqsk` Okgn Rlcqg% dpdn c` rtffdrqcknr% bklldnqr% hna+ky cadhr lhad is Rhees Okndr hyd cnbkyzkyhqdacnqk qgd Bkn`cadnqche Cn`kylhqckn ky ydehqda lhqdycher atycnf qgd zdycka k` qgcr Hfyddldnq.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Connaissable liked this
Luann Swails liked this
LonnieGronek liked this
Benjamin White liked this
Lisa Parker liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->