Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Rent to Own Agreement

Rent to Own Agreement

Ratings: (0)|Views: 43,362|Likes:
Published by RocketLawyer
This Lease with Option to Purchase is a lease agreement that provides the tenant with the right to purchase the landlord's property during the lease term. This form is designed for easy use because it automatically provides several standard provisions.
This Lease with Option to Purchase is a lease agreement that provides the tenant with the right to purchase the landlord's property during the lease term. This form is designed for easy use because it automatically provides several standard provisions.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

07/13/2013

 
 
Siow w` @zo Ajsiikiow
 Wnmt Siow w` @zo Ajsiikiow.wnmt #Hiati#- mt kagi ibbidwmri at `b Bicsyas} 5>( 3513 .#IbbidwmriGawi#-( c} aog ciwziio Tiao Tkmwn .#Haogh`sg#-( aog F`no F`oit( F`i F`oit aog Fakit F`oit.#Wioaow#-/ Wni uaswmit ajsii at b`hh`zt6
USIKMTIT/
Haogh`sg( mo d`otmgisawm`o `b wni hiati ua}kiowt us`rmgig mo wnmt Hiati( hiatit w`Wioaow a wz`+cigs``k gyuhi~ .h`zis hirih- zmwn `oi aog a nahb cawnt/ .wni #Usikmtit#- h`dawig aw131 Tyo Rahhi} Gsmri + Auw/ 4C( Tao Bsaodmtd`( Dahmb`soma =4714/
WISK/
Wni hiati wisk zmhh cijmo `o Bicsyas} 3=( 3513 aog zmhh wiskmoawi `o Bicsyas} 3=(3514/ Mb wni Uysdnatis bamht w` i~isdmti wni `uwm`o c} tydn wmki aog gawi( wni `uwm`o zmhhayw`kawmdahh} wiskmoawi aog wni Tihhis zmhh ci iowmwhig w` siwamo wni o`o sibyogachi d`otmgisawm`otwawig ac`ri
HIATI UA]KIOWT/
Wioaow tnahh ua} w` Haogh`sg k`ownh} motwahhkiowt `b '1(355/55 uis k`own( ua}achi mo agraodi `o wni bmstw ga} `b iadn k`own( b`s a w`wah hiati ua}kiow `b '17(755/55/ Hiati ua}kiowt tnahh ci kagi w` Haogh`sg aw 134 Kamo Tw/( Tao Bsaodmtd`(Dahmb`soma =7157( znmdn h`dawm`o ka} ci dnaojig bs`k wmki w` wmki c} Haogh`sg/
GIU@TMW AK@YOW /
Aw wni wmki `b wni tmjomoj `b wnmt Hiati( Wioaow tnahh ua} w` Haogh`sg( mowsytw( a giu`tmw `b '3(555/55/Wni giu`tmw tnahh ci auuhmig at b`hh`zt6Tidysmw} Giu`tmw6 '3(555/55 w` ci nihg aog gmtcystig b`s Wioaow gakajit w` wni Usikmtit `s `wnis gibayhwt yogis wnmt Ajsiikiow .mb ao}- at us`rmgig c} haz/ O`osibyogachi @uwm`o D`otmgisawm`o6'1(555/55
U@TTITTM@O/
Wioaow tnahh ci iowmwhig w` u`ttittm`o `o wni bmstw ga} `b wni wisk `b wnmt Hiati(aog tnahh }mihg u`ttittm`o w` Haogh`sg `o wni hatw ga} `b wni wisk `b wnmt Hiati( yohitt `wniszmtiajsiig c} c`wn uaswmit mo zsmwmoj/ Aw wni i~umsawm`o `b wni wisk( Wioaow tnahh sik`ri mwt j``gtaog ibbidwt aog uiadiach} }mihg yu wni Usikmtit w` Haogh`sg mo at j``g d`ogmwm`o at zniogihmrisig w` Wioaow( `sgmoas} zias aog wias i~diuwig/
YTI @B USIKMTITACTIODIT/
Wioaow tnahh `ddyu} aog yti wni Usikmtit at a gzihhmojyomw/ Wioaow tnahh o`wmb} Haogh`sg `b ao} aowmdmuawig i~wiogig actiodi bs`k wni Usikmtit o`whawis wnao wni bmstw ga} `b wni i~wiogig actiodi/
UIWT/
O` uiwt tnahh ci ahh`zig `o wni Usikmtit/
 
US@UISW] MOTYSAODI/
Haogh`sg aog Wioaow tnahh iadn ci situ`otmchi w` kamowamoauus`usmawi motysaodi b`s wnims situidwmri mowisitwt mo wni Usikmtit aog us`uisw} h`dawig `o wniUsikmtit/
KAMOWIOAODI/
Haogh`sg tnahh nari wni situ`otmcmhmw} w` kamowamo wni Usikmtit mo j``gsiuams aw ahh wmkit aog uisb`sk ahh siuamst oidittas} w` tawmtb} ao} mkuhmig zassaow} `b nacmwacmhmw} i~diuw wnaw Wioaow tnahh ci situ`otmchi b`s6 liiumoj wni tmgizahlt bsii `b to`z aogmdi/
YWMHMWMIT AOG TISRMDIT/
Haogh`sg tnahh ci situ`otmchi b`s ahh ywmhmwmit aog tisrmdit mod`ooidwm`o zmwn wni Usikmtit/
WA^IT/
Haogh`sg tnahh ua} ahh siah itwawi wa~it znmdn ka} ci hirmig ajamotw wni Usikmtit/
GITWSYDWM@O @S D@OGIKOAWM@O @B USIKMTIT/
Mb wni Usikmtit asi gakajig `s gitws`}ig c} bmsi `s `wnis datyahw} w` wni i~wiow wnaw iof`}kiow `b wni gzihhmoj yomw mttyctwaowmahh} mkuamsig( Haogh`sg( mo mwt t`hi gmtdsiwm`o ka} ihidw w` siuams wni Usikmtit `s wiskmoawi wni Hiati yu`o wnmsw} .45- ga}t* zsmwwio o`wmdi w` Wioaow/ Mb wni Usikmtit asid`ogikoig `s daoo`w ci siuamsig( wnmt Hiati zmhh wiskmoawi yu`o wziow} .35- ga}t* zsmwwio o`wmdi c} imwnis uasw}/
NACMWACMHMW]/
Wioaow nat motuidwig wni Usikmtit aog bm~wysit .`s nat nag wni Usikmtitmotuidwig `o cinahb `b Wioaow-( aog adlo`zhigjit wnaw wni Usikmtit asi mo a siat`oachi aogaddiuwachi d`ogmwm`o `b nacmwacmhmw} b`s wnims mowiogig yti( aog wni ajsiig hiati ua}kiowt asi bams aog siat`oachi/ Mb wni d`ogmwm`o dnaojit t` wnaw( mo Wioaow*t `umom`o( wni nacmwacmhmw} aog siowahrahyi `b wni Usikmtit asi agristih} abbidwig( Wioaow tnahh us`kuwh} us`rmgi siat`oachi o`wmdi w`Haogh`sg/
GIBAYHWT/
Wioaow tnahh ci mo gibayhw `b wnmt Hiati mb Wioaow bamht w` byhbmhh ao} hiati`chmjawm`o `s wisk c} znmdn Wioaow mt c`yog/ Tycfidw w` ao} j`risomoj us`rmtm`o `b haz w` wnid`owsas}( mb Wioaow bamht w` dysi ao} bmoaodmah `chmjawm`o zmwnmo 9 ga}t .`s ao} `wnis `chmjawm`ozmwnmo 15 ga}t- abwis zsmwwio o`wmdi `b tydn gibayhw mt us`rmgig c} Haogh`sg w` Wioaow( Haogh`sgka} ihidw w` dysi tydn gibayhw aog wni d`tw `b tydn adwm`o tnahh ci aggig w` Wioaow*t bmoaodmah`chmjawm`ot yogis wnmt Hiati/
HAWI UA]KIOWT/
B`s ao} ua}kiow wnaw mt o`w uamg zmwnmo 4 ga}t abwis mwt gyi gawi( Wioaowtnahh ua} a hawi bii `b '15/55/
N@HG@RIS/
Mb Wioaow kamowamot u`ttittm`o `b wni Usikmtit b`s ao} uism`g abwis wniwiskmoawm`o `b wnmt Hiati .#N`hg`ris Uism`g#-( Wioaow tnahh ua} w` Haogh`sg hiati ua}kiow.t-gysmoj wni N`hg`ris Uism`g aw a sawi iqyah w` 195) `b wni k`tw sidiow sawi usidigmoj wniN`hg`ris Uism`g/ Tydn n`hg`ris tnahh d`otwmwywi a k`own+w`+k`own i~wiotm`o `b wnmt Hiati/
DYKYHAWMRI SMJNWT/
Wni smjnwt `b wni uaswmit yogis wnmt Hiati asi dykyhawmri( aog tnahho`w ci d`otwsyig at i~dhytmri yohitt `wniszmti siqymsig c} haz/
 
O@O+TYBBMDMIOW BYOGT/
Wioaow tnahh ci dnasjig wni ka~mkyk ak`yow ahh`zachi yogis auuhmdachi haz b`s iadn dnidl wnaw mt siwysoig w` Haogh`sg b`s hadl `b tybbmdmiow byogt/
SIK@GIHMOJ @S TWSYDWYSAH MKUS@RIKIOWT/
Wioaow tnahh nari wni `chmjawm`o w`d`ogydw ao} d`otwsydwm`o `s sik`gihmoj .aw Wioaow*t i~uioti- wnaw ka} ci siqymsig w` yti wniUsikmtit at tuidmbmig ac`ri/ Wioaow ka} aht` d`otwsydw tydn bm~wysit `o wni Usikmtit .awWioaow*t i~uioti- wnaw auus`usmawih} badmhmwawi mwt yti b`s tydn uysu`tit/ Tydn d`otwsydwm`o tnahh ci yogiswalio aog tydn bm~wysit ka} ci isidwig `oh} zmwn wni usm`s zsmwwio d`otiow `b Haogh`sg(znmdn tnahh o`w ci yosiat`oach} zmwnnihg/ Aw wni iog `b wni hiati wisk( Wioaow tnahh ci iowmwhigw` sik`ri .`s aw wni siqyitw `b Haogh`sg( tnahh sik`ri- tydn bm~wysit( aog tnahh sitw`si wniUsikmtit w` tyctwaowmahh} wni taki d`ogmwm`o `b wni Usikmtit aw wni d`kkiodikiow `b wnmt Hiati/
ADDITT C] HAOGH@SG W@ USIKMTIT/
Tycfidw w` Wioaow*t d`otiow( .znmdn tnahh o`w ciyosiat`oach} zmwnnihg-( Haogh`sg tnahh nari wni smjnw w` iowis wni Usikmtit w` kali motuidwm`ot( us`rmgi oidittas} tisrmdit( `s tn`z wni yomw w` us`tuidwmri cy}ist( k`swjajiit( wioaowt `s z`slist/ N`ziris( Haogh`sg g`it o`w attyki ao} hmacmhmw} b`s wni dasi `s tyuisrmtm`o `b wniUsikmtit/ At us`rmgig c} haz( mo wni dati `b ao ikisjiod}( Haogh`sg ka} iowis wni Usikmtitzmwn`yw Wioaow*t d`otiow/
GAOJIS@YT KAWISMAHT/
Wioaow tnahh o`w liiu `s nari `o wni Usikmtit ao} aswmdhi `s wnmoj `b a gaojis`yt( bhakkachi( `s i~uh`tmri dnasadwis wnaw kmjnw tyctwaowmahh} modsiati wnigaojis `b bmsi `o wni Usikmtit( `s wnaw kmjnw ci d`otmgisig navasg`yt c} a situ`otmchi motysaodid`kuao}( yohitt wni usm`s zsmwwio d`otiow `b Haogh`sg mt `cwamoig aog us``b `b agiqyawimotysaodi us`widwm`o mt us`rmgig c} Wioaow w` Haogh`sg/
KIDNAOMDT HMIOT/
Oimwnis Wioaow o`s ao}`oi dhamkmoj wns`yjn wni Wioaow tnahh nari wnismjnw w` bmhi kidnaomdt hmiot `s ao} `wnis lmog `b hmio `o wni Usikmtit aog wni bmhmoj `b wnmt Hiatid`otwmwywit o`wmdi wnaw tydn hmiot asi morahmg/ Byswnis( Wioaow ajsiit w` .1- jmri adwyah agraodio`wmdi w` ao} d`owsadw`st( tycd`owsadw`st `s tyuuhmist `b j``gt( hac`s( `s tisrmdit wnaw tydn hmiotzmhh o`w ci rahmg( aog .3- wali znawiris aggmwm`oah twiut wnaw asi oidittas} mo `sgis w` liiu wni usikmtit bsii `b ahh hmiot sityhwmoj bs`k d`otwsydwm`o g`oi c} `s b`s wni Wioaow/
TYC@SGMOAWM@O @B HIATI/
Wnmt Hiati mt tyc`sgmoawi w` ao} k`swjaji wnaw o`z i~mtwt( `s ka} ci jmrio hawis c} Haogh`sg( zmwn situidw w` wni Usikmtit/
@UWM@O W@ UYSDNATI/
Wioaow( yu`o tawmtbadw`s} uisb`skaodi `b wnmt hiati( tnahh nari wni`uwm`o w` uysdnati wni siah us`uisw} gitdsmcig nisimo b`s a uysdnati usmdi `b '35(555/55( us`rmgig wnaw wni Wioaow wmkih} i~idywit wni `uwm`o w` uysdnati aog mt o`w mo gibayhw `b wni HiatiAjsiikiow/ Wnisiabwis( iadn `b wni uaswmit tnahh us`kuwh} i~idywi ao} aog ahh byswnis motwsydwm`ot`s `wnis g`dykiowt modhygmoj a Tahi Ajsiikiow znmdn ka} ci siat`oach} siqymsig b`s uysdnati`b wni siah us`uisw}/ Wni Haogh`sg tnahh dsigmw w`zasgt wni uysdnati usmdi aw dh`tmoj wni tyk `b '955/55 bs`k iadn k`ownh} hiati ua}kiow wnaw wni Wioaow wmkih} kagi/
O@WMDI SIQYMSIG W@ I^ISDMTI @UWM@O/
W` i~isdmti wni @uwm`o w` Uysdnati( wniWioaow kytw gihmris w` wni Haogh`sg( a zsmwwio o`wmdi `b Wioaowt mowiow w` uysdnati/ Mo aggmwm`o(

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monica Anderson liked this
rodan1111 liked this
Arthur Campbell liked this
chachastark liked this
s_rodgers4413 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->