Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sinh hoc te bao

sinh hoc te bao

Ratings: (0)|Views: 691|Likes:
Published by Hiền Nguyễn

More info:

Published by: Hiền Nguyễn on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
ỨNG DỤNG CỦA TẾ B
ÀO G
ỐC DA TRONG CHỮA BỎ
NGSVTH: Nguy
ễn Thị Xuân H
à - Nguy
n Th
ị Hiền
-
Lưu Thị Lan
1
M
ỤC LỤC
 
M
ỤC LỤC
............................................................................................................. 1
 
M
Ở ĐẦU
............................................................................................................... 2
 
I. C
Ơ
S
Ở NGHI
ÊN C
ỨU TẾ B
ÀO G
ỐC
........................................................... 31.1. L
ịch sử nghi
ên c
ứu
................................................................................... 31.2. Tình hình nghiên c
ứu tế b
ào g
ốc da hiện nay
............................................ 31.3. Các ph
ương pháp điều trị bỏng hiện nay
.................................................. 3II. T
ỔNG QUAN VẤN ĐỀ
................................................................................ 5
2.1.Đại cươ 
ng v
ề da
........................................................................................ 5
2.1.1. Gi
ới thiệu
.............................................................................................. 5
2.1.2. L
ớp biểu b
ì
............................................................................................ 6
2.1.3. L
ớp trung b
ì
.........................................................................................15
2.1.4. Màng c
ơ 
b
ản
........................................................................................15
2.1.5. S
ự phân bố mạch v
à th
ần kinh
..............................................................15
2.1.6. C 
ấu trúc phụ tr 
ên da
.............................................................................162.2. T
ế b
ào g
ốc
...............................................................................................18
2.2.1.Khái ni
ệm
..............................................................................................18
2.2.2. Phân lo
ại tế b
ào g
ốc the
o kh
ả năng biệt hóa
........................................19
2.2.3. Phân lo
ại tế b
ào g
ốc dựa v
ào v
ị trí thu nhận tế b
ào g
ốc
.......................202.3. Bi
ệt hóa tế b
ào .........................................................................................212.3. C
ơ 
ch
ế biệt hóa của tế b
ào g
ốc biểu b
 ì .....................................................23
2.3.1. C 
ơ 
ch
ế biệt hóa của tế b
ào g
ốc biểu b
ì
.................................................23
2.3.2. Các y
ếu tố ảnh hưởng 
...........................................................................24III. TÌNH HÌNH NGHIÊN C
ỨU V
À TRI
ỂN VỌNG
........................................283.1. Tình hình nghiên c
ứu tr 
ên th
ế giới
...........................................................28
3.1.1. Vi
ệc nuôi cấy nguy
ên bào s
ợi, nguy
ên bào s
ừng biểu b
ì.......................
28
3.1.2. Công ngh
ệ sử dụng tế b
ào g
ốc
..............................................................30
3.1.3. Theo nghiên c
ứu mớ 
i nh
ất của các nh
à khoa h
ọc
.................................31
3.1.4. Ph
ươ 
ng pháp tr 
ị liệu tế b
ào g
ốc
...........................................................313.2. Tình hình nghiên c
ứu trong nước
.............................................................31
3.2.1. Công ngh
ệ nuôi cấy tế b
ào da hi
ện nay
................................................32
3.2.2. Công ngh
ệ nuôi cấy nguy
ên bào s
ợi trong điều trị bỏng 
.......................33
3.2.3. Công ngh
ệ nuôi cấy tế b
ào s
ừng da tự thân trong điều trị bỏng 
...........37
3.2.4. S
ử dụng tế b
ào g
ốc trong công nghệ nuôi cấy tế 
bào
............................393.3.Tri
ển vọng ứng dụng của tế b
ào g
ốc
.........................................................39K
ẾT LUẬN
..........................................................................................................41
 
PH
Ụ LỤC
.............................................................................................................42
 
TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
.....................................................................................44
 
 
ỨNG DỤNG CỦA TẾ B
ÀO G
ỐC DA TRONG CHỮA BỎ
NGSVTH: Nguy
ễn Thị Xuân H
à - Nguy
n Th
ị Hiền
-
Lưu Thị Lan
2
M
Ở ĐẦU
 
Nhi
ều năm trở lại đây, công nghệ nuôi cấy tế b
ào g
ốc đ
ã có nhi
ều bước phát
tri
ển mạnh mẽ v
à mang l
ại kết quả to lớn
trong nhi
ều lĩnh vực, đặc biệt
trong ysinh h
ọc.
M
ột t
rong nh
ững th
ành t
ựu đó
ph
ải nói đến các ứng dụng của nuôi cấy tế
bào da và t
ế b
ào g
ốc để điều trị bỏng.
Hi
ện nay,
trên th
ế giới
có nhi
ều công tr 
 ìnhnghiên c
ứu khoa học
tìm ki
ếm
các ngu
ồn tế b
ào g
ốc tối ưu và khả năng ứng dụng
c
ủa tế b
ào g
ốc trong
cu
ộc
s
ống. Một trong các ứng dụng lớn trong điều trị bỏng l
àt
ạo ra
các v
ật liệu sinh học để l
àm l
ớ 
p màng che ph
ủ tạm thời hay tạo các m
àngbi
ểu b
 ì nhân t
ạo.
Các nghiên c
ứu mới đ
ã góp ph
ần điều
tr
các t
ổn thương do bỏng
,
như
tr
ị sẹo cho người bị bỏng, nuôi cấy v
à c
ấy ghép tế b
ào g
ốc da cho người bị
b
ỏng..
. Nh
th
ành t
ựu của công nghệ mới, nhiều bệnh nhân đ
ã
được cứu sống
góp ph
n c
ải thiện chất lượng c
u
ộc sống cho bệnh nhân bị bỏng.
 
 
ỨNG DỤNG CỦA TẾ B
ÀO G
ỐC DA TRONG CHỮA BỎ
NGSVTH: Nguy
ễn Thị Xuân H
à - Nguy
n Th
ị Hiền
-
Lưu Thị Lan
3
I.
CƠ SỞ 
NGHIÊN C
Ứ 
U T
BÀO G
C
 
1.1. L
ịch
s
ử nghi
ên c
ứu
 
 Năm 1800: phát hiện rằng một số tế b
ào có th
ể tạo ra các tế b
ào khác
 
 Năm 1956: các nhà khoa học tr 
ên th
ế giới đ
ã có nh
ững thành công đầu ti
êntrong nghiên c
u c
ấy truyền các tế bào xương.
 
 Năm 1968: Marvin Karasek thực hiện nuôi v
à bi
ệt hóa tế b
ào c
ủa da thỏ th
ànhcông.
 Năm 1978
, Marvin Karasek
đ
ã tìm th
ấy sự li
ên quan gi
ữa tế b
ào s
ừng v
ànguyên bào s
ợi trong quá tr 
 ình nuôi c
ấy. Năm 1980,
Marvin Karasek
đ
ã thành công khi c
ấy 1cm
2
dây r
ốn, sau một thời
gian nuôi c
ấy đ
ã
đạt 3m
2
bi
ểu b
 ì. V
ới những cống hiến của m
 ình và b
ằng sự kiệntrên, ông được xem l
à ông t
ổ của kỹ thuật nuôi cấy tế b
ào s
ừng.
 Tháng 11/2007: James Thomson và Junying Yu thu
ộc đại học Wusconsin
Madison (M
ỹ)
 
đ
ã công b
ố kết quả nghi
ên c
ứu tái tạo tế b
ào da thành t
ế b
ào g
ốc.
T
ừ đó đến nay, tế b
ào g
ốc ngày càng được ứng dụng rộng
rãi trong y h
ọc nhất
là c
ấy ghép
t
ế b
ào g
ốc da để chữa bỏng.
 
1.2. Tình hình nghiên c
ứu tế b
ào g
ốc da hiện nay
 
Trên th
ế giới đang phát triển công nghệ tạo tế b
ào m
ầm từ các tế bào trưởngthành để
ph
ục vụ cho nhiều mục đích.
 
Ở Việt Nam hiện đang có 3 ứng dụng lớn của tế b
ào g
ốc trong điều trị bỏng
và các v
ết thương m
ãn tính; trong th
ẩm mỹ; trong chỉnh h
 ình,…
1.3. Các phương pháp điều trị bỏng hiện nay
 
Các bác s
ỹ lấy phần da l
ành c
ủa người bỏng để ghép lên nơi bị bỏng, phương
pháp này g
ọi l
à ghép da t
ự thân.
 D
ùng da đồng loại như da của người thân bệnh nhân hoặc da dị loại như ếch,
trung bì da heo
để ghép l
ên.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
anhdh07ta liked this
Le Minh Duc liked this
tien2221 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->