Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Energy Myths and Facts

Energy Myths and Facts

Ratings: (0)|Views: 1,999|Likes:
Published by Energy Tomorrow

More info:

Published by: Energy Tomorrow on Feb 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
‚Thc Vrcy`dcot‐y Bgil}grd CocrmpVkj`ip ]ko‐t Jk}cr Mgykj`oc Vr`icy―
Cocrmp Epthy ! Agity
Vrcy`dcot> ‚@‐e d`rcit`om ep Gde`o`ytrgt`ko tk kvco ekrc thgo=3 vcricot k ksr vktcot`gj kyhkrc k`j god mgy rcyksricy/―
Thc gde`o`ytrgt`ko `y dco`om thc ytgtsy wsk gyvrkmrcyy/
Thc rcyksricy `dcot`cd grc rcytr`itcd tkgrcgy `o thc Msj k Ecx`ik god thc Gjgylg KIY thgt hgqc gjrcgdpbcco jcgycd god }hcrc thc `odsytrp `y gjrcgdp git`qc/ @o git* thcgde`o`ytrgt`ko‐y jgtcyt vjgo kr kyhkrc dcqcjkvecot yigjcy bgil ko thc vrcq`ksy vjgo bp rcekq`om thc Cgytcro Msj k Ecx`ik godgrcgy `o thc Gtjgot`i/
Thc =3 vcricot osebcr `y dcic`q`om bcigsyc `t `oijsdcy kojpthc grcgy }c hgqc gjrcgdp cxvjkrcd/
@t cxijsdcy thc cot`rc Gtjgot`i Ikgyt* thc cot`rc Vgi`i Ikgyt* god ocgrjp gjj k thcCgytcro Msj k Ecx`ik* }h`ih hgqc bcco j`ttjc cxvjkrcd/ Bst* ` thcgde`o`ytrgt`ko }ksjd gjjk} jcgy`om `o thcyc grcgy* cxvjkrgtkrp}krl }ksjd vrkiccd* god }c }ksjd hgqc g bcttcr ycoyc k }hgt‐ykst thcrc (vrkbgbjp g jkt ekrc thgo thc gde`o`ytrgt`ko gyysecy)/
Thc git rceg`oy thgt sodcr thc vrcy`dcot‐y vkj`i`cy* ekrcthgo 83 vcricot k gjj kyhkrc grcgy rceg`o k%j`e`ty/
7
 
Vrcy`dcot> ‚R`mht ok}* Gecr`igo k`j vrkdsit`ko `y thch`mhcyt thgt `t‐y bcco `o c`mht pcgry/―
Trsc* bst e`yjcgd`om/
S/Y/ k`j vrkdsit`ko `y sv tkdgpbcigsyc k dcqcjkvecot ko vr`qgtc god ytgtc jgody/K`j vrkdsit`ko ko cdcrgj jgody `y agt* god k`j vrkdsit`ko kocdcrgjjp ikotrkjjcd kyhkrc grcgy `y dk}o/
C@G cyt`egtcy thgt k`jvrkdsit`ko `o thc Msj }gy dk}o 22# `o 2677
2
god vrkncitcdtk bc dk}o 96# `o 2672
9
}`th rcyvcit tk vrkdsit`kokrcigyty bckrc Vrcy`dcot Kbgeg‐y ekrgtkr`se vkj`i`cy}crc vst `o vjgic/Tkdgp* jcgy`om god vcre`tt`om grc yjk}* }h`ih iksjd dcvrcyystsrc vrkdsit`ko/
@o thc Msj k Ecx`ik* r`my hgqc jct tk }krl `o kthcr vgrty k thc }krjd tgl`om nkby }`th thce/ @o Gjgylg `o2668* thc `odsytrp yvcot $2/1 b`jj`ko tk kbtg`o 48= jcgycy `o thcIhslih` Ycg* pct yk gr thc gde`o`ytrgt`ko hgy okt gjjk}cd gy`omjc }cjj tk bc dr`jjcd ko gop k thcyc jcgycy/
4
@o thc Rkil`cy*jcgy`om `y dk}o bp 18 vcricot y`oic Vrcy`dcot Kbgeg tkkl kic* god thc osebcr k }cjjy dr`jjcd `y dk}o bp 90 vcricot*giikrd`om tk g oc} ytsdp bp C@Y Ykjst`koy/
3
 
Vrcy`dcot> ‚Okt kojp thgt ’ jgyt pcgr* }c rcj`cd jcyy kokrc`mo k`j thgo `o gop k thc vgyt y`xtcco pcgry―
Sokrtsogtcjp* ykec k thc ircd`t kr th`y mkcy tkthc ogt`ko‐y ytrsmmj`om cikokep/
Thc cikokep `yrcws`r`om jcyy k`j* god jcyy `y `evkrtcd gy g rcysjt/ Jcyy `y gjyk`evkrtcd bcigsyc thc `odsytrp hgy `oircgycd kqcrgjj dkecyt`i k`jvrkdsit`ko dcyv`tc jcyy vrkdsit`ko rke cdcrgjjp egogmcd grcgy/
Vrcy`dcot> ‚Bst }`th kojp 2 vcricot k thc }krjd‐y k`jrcycrqcy* k`j `yo‐t coksmh/―
Th`y `y e`yjcgd`om/ Rcycrqcy dk okt `oijsdcsod`yikqcrcd rcyksric vktcot`gj/ Giikrd`om tkisrrcotjp gqg`jgbjc ytgt`yt`iy* ` ksr yhgjc mgy rcyksricygrc `oijsdcd* thc So`tcd Ytgtcy hgy thc ekyt tciho`igjjprcikqcrgbjc k`j god ogtsrgj mgy rcyksricy `o thc }krjd* ekrcthgo Ygsd` Grgb`g/
1*=
 ‚Rcycrqcy― `y g tciho`igj tcre thgt rccry tk k`j god ogtsrgj mgythgt hgy vrkqco tk bc gqg`jgbjc thrksmh dr`jj`om/ Giikrd`om tk rcicotCocrmp @okregt`ko cyt`egtcy* ksr ‚sjt`egtcjp rcikqcrgbjc― k`j godogtsrgj mgy rcyksricy grc gbkst 76 t`ecy mrcgtcr thgo ksr isrrcotvrkqco rcycrqcy/
=
Gjj k thcyc cyt`egtcy dk okt `oijsdc thc qgytvktcot`gj k isrrcotjp ysb%cikoke`i yhgjc k`j* hcgqp k`j* god ogtsrgjmgy hpdrgtcy thgt egp bcikec cikoke`igjjp gqg`jgbjc `o thc stsrcgy ksr tcihokjkmp vrkmrcyycy/
1
 Ocqcrthcjcyy* thc gde`o`ytrgt`ko god kvvkocoty k dkecyt`icocrmp dcqcjkvecot ikot`oscd tk syc thc e`yjcgd`om ‚2 vcricot―osebcr/ Ikevgo`cy bcj`cqc `o thc jkom%tcre vktcot`gj k S/Y/ k`jdcqcjkvecot/ Thgt‐y }hp thcp grc }`jj`om tk `oqcyt egop b`jj`koy kdkjjgry `o oc} vrkncity hcrc gt hkec/
Vrcy`dcot> ‚Ep Gde`o`ytrgt`ko }`jj tglc cqcrpvkyy`bjc git`ko tk ygcjp dcqcjkv th`y cocrmp\ogtsrgj mgyU/// Gecr`ig }`jj dcqcjkv th`y rcyksric }`thkstvstt`om thc hcgjth kr ygctp k ksr i`t`~coy gt r`yl/―
Ytrkom `odsytrp ytgodgrdy gjrcgdp cx`yt god ogtsrgj mgyvrkdsit`ko rke yhgjc `y h`mhjp rcmsjgtcd gt thc cdcrgj godytgtc jcqcjy/
GV@‐y ekrc thgo 166 ytgodgrdy grc }`dcjp sycd bpikevgo`cy `o thc S/Y/ god grksod thc }krjd god grc rcwscotjprccrcoicd `o cdcrgj* ytgtc god `otcrogt`kogj rcmsjgt`koy/ Isrrcotrcmsjgt`koy ikqcr }cjj dcy`mo* yvgi`om* god kvcrgt`ko< }gtcrsyc< }gytc egogmcecot god d`yvkygj< g`r ce`yy`koy< }`jdj`cvrktcit`ko< ysrgic `evgity< god hcgjth god ygctp/ Acdcrgj jg}ythgt gjrcgdp gvvjp tk yhgjc mgy vrkdsit`ko `oijsdc thc Ijcgo]gtcr Git* thc Ygc Dr`ol`om ]gtcr Git* thc Ikevrchcoy`qcCoq`rkoecotgj Rcyvkoyc* Ikevcoygt`ko god J`gb`j`tp Git(Ysvcrsod)* thc Ijcgo G`r Git* thc Ogt`kogj Coq`rkoecotgj Vkj`ip Git* thc Cecrmcoip Vjgoo`om god Ikeeso`tp R`mht tk Lok} Git*god thc Kiisvgt`kogj Hcgjth god Ygctp Git/
Vgmc 7

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->